Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ortaokul ve Lise Okul Yöneticilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği)

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 250 - 284, 31.12.2019

Öz

Çalışmanın amacı ortaokul ve lise okul yöneticilerinin kodlama eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bulunan 11 ortaokul ve 10 lise devlet kurumlarında olmak üzere toplam 21 okulda görev yapan 30 okul yönetici oluşturmaktadır. Bu 30 okul yöneticisinin 11’i okul müdürü, 19’u okul müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak hazırlanan görüşme formu ölçme ve değerlendirme bölümünden iki uzman akademisyen, eğitim bilimleri anabilim dalından bir uzman akademisyen ve dil bilim uzmanı tarafından incelenerek, gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Hazırlanan 18 maddelik görüşme formu ile beş okul yöneticisi ile pilot çalışma yapılmış ve bu yapılan pilot çalışma sonucunda 9 maddeye indirilerek bu görüşme formunun son hali ile araştırmaya devam edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen bulgular durum çalışması deseni kullanılarak oluşturulmuş ve yöneticilerin kodlama eğitimine yönelik görüşleri betimlenerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Yöneticilerin kodlama eğitimine yönelik yüzeysel bilgilerinin olduğu, erken yaşlardan itibaren ileri kademelere doğru kodlama eğitiminin sistematik olarak verilmesi gerektiğini düşündükleri ortaya koyulmuş ve elde edilen bulgulara göre sonuç ve önerilerde sunulmuştur.

Kaynakça

  • Akpınar, Y. ve Altun, A. (2014). “Bilgi toplumu Okullarında Programlama Eğitimi Gereksinimi”. İlköğretim Online, 13(1): 1-4.Akçay, A. ve Çoklar, A.N. (2016). Bilişsel Becerilerin Gelişimine Yönelik Bir Öneri: Programlama Eğitim (Ed.: B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı). Eğitim Teknolojileri Okumaları. Ankara. 121-136.Aytekin, A., Çakır, F.S., Yücel, Y.B. ve Kulaözü, İ. (2018). “Geleceğe yön veren kodlama bilimi ve kodlama öğrenmede kullanılabilecek bazı yöntemler”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD). 5(5): 24-41.Baz, F. Ç. (2018). “Çocuklar için kodlama yazılımları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme”. Curr Res Educ, 4(1): 36-47.Bozkurt, B.Ş. ve Çakır, H. (2016). “Ortaokul öğrencilerinin 21. Yüzyıl öğrenme beceri düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi”. PAU Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(39): 69-82.Codeturkiye, (2018). Kodlama ile Programlama arasındaki fark nedir. https://www.codeturkiye.com/kodlama-ile-programlama-arasindaki-fark-nedir/#Kodlama_nedirAyni_seyi_kodlamak_ve_programlamak_mi. (Erişim tarihi:24.12.2018).Codeweek, (2018). Codeweek About. https://codeweek.eu/about. (Erişim Tarihi: 24.12.2018).Codeweek Türkiye, (2018). Codeweek Türkiye Hakkında. http://codeweekturkiye.eba.gov.tr/?page_id=24. (Erişim Tarihi: 24.12.2018).
  • EBA, (2018). Eba kodlama İllerimizin çalışmaları. http://www.eba.gov.tr/kod/illerimiz. (Erişim tarihi: 20.11.2018).EBA, (2019). Blok Tabanlı Kodlama Araçları. http://www.eba.gov.tr/kod/araclar. (Erişim tarihi: 26.01.2019).Eryılmaz, S. ve Uluyol, Ç. (2015). “21. Yüzyıl ışığında fatih projesi değerlendirilmesi”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35(2): 210-211.Göncü, A. Çetin, İ. ve Top, E. (2018). “Öğretmen adaylarının kodlama eğitimine yönelik görüşleri: bir durum çalışması”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 48(1): 85-110. Kodlama Nedir. Kodlama Nedir? - Nasıl Yapılır? Yararları Nelerdir? (Programlama Bilişim Dersi). http://www.nedirkimdirbilgilen.com/2017/12/kodlama-nedir-nasl-yaplr-yararlar.html. (Erişim Tarihi: 25.01.2019).MEB, (2011). MEB 21. Yüzyıl öğrenci profili. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ankara. S. 6.MEB. (2012). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara. https://ttkb.meb.gov.tr/kurul_kararlari2.aspx?ilk=1&aranan=&tarihi=2012-09-05&kararno=150&sayfa=1. (Erişim Tarihi: 25.11.2018).MEB, (2016). STEM Eğitimi Raporu. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Ankara. https://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf (Erişim Tarihi: 24.02.2019).MEB, (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü. Ankara. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2018).MEB. (2018). “Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programı”. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf (Erişim Tarihi: 23.03.2019).Mıhcı, C. (2011). “Bilişim Öğretmeni adaylarına yönelik programlama eğitiminde görsel blok programlama ve mobil uygulama geliştirme araçları”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Önder, R. ve Kuzu, A. (2017) .Oyun Temelli Kodlama Eğitimi Uygulamaları. Odabaşı, Akkoyunlu ve İşman (Ed.). Eğitim Teknolojileri Okumaları, S. 401-422.Özdemir, M. (2010). “Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(1): 323-343.Patan, B. (2016). Okulöncesi Öğretim Programının Geliştirilmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.Sayın, Z. ve Seferoğlu, S.S. (2016). “Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak kodlama Eğitimi ve kodlamanın eğitim Politikalarına Etkisi”. Akademik Bilişim, 3-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.Sırakaya, M. (2018). “Kodlama eğitimine yönelik öğrenci görüşleri”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 37(2): 79-90.Şahutoğlu, N,G. (2018). “Eba kodlama modülü kullanımının ortaokul öğrencilerinin programlamaya ilişkin öz yeterlik inançlarına etkisi ve modüle ilişkin öğrenci görüşleri”. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep üniversitesi. Gaziantep.Yıldırım, A. (1999). “Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi”. Eğitim ve Bilim Dergisi. 23(112): 7-17.Yin, Robert, K. (2017). Durum çalışması araştırması uygulamaları. (3. Basımdan çeviri). çev. İlhan Günbayı. Ankara: Nobel Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Esra ARIKAN
0000-0003-2775-0373
Türkiye


Kadir ÜNSAL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 7 Kasım 2019
Kabul Tarihi 27 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Arıkan, E. E. & Ünsal, K. (2019). Ortaokul ve Lise Okul Yöneticilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği) . İZÜ Eğitim Dergisi , 1 (2) , 250-284 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izujed/issue/52033/644059