Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma: Beypazarı Meslek Yüksekokulu Örneği

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 27 - 33, 30.04.2018
https://doi.org/10.35229/jaes.392248

Öz

Çevre sorunlarıyla mücadelede bireylerin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve çevre okuryazarlık düzeyleri önemli bir göstergedir. Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik görüşlerini ve çevre okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. Öğrencilerin çevre okuryazarlığı düzeylerinin belirlenmesinde “yetişkinler için çevre okuryazarlığı” ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin çevre okuryazarlığı düzeylerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesinde “bağımsız gruplar t testi” ve “tek yönlü varyans analizi” kullanılmıştır. Analizler sonucunda,  öğrencilerin çevre okuryazarlığı düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin çevre okuryazarlığı düzeylerinin ise çevre eğitimine, yurtdışı deneyimine, cinsiyete ve okudukları programlara göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • KAYNAKÇAAtabek-Yiğit, E., Köklükaya, N., Yavuz, M., & Demirhan, E. (2014). Development and validation of Environmental literacy scale for adults (ELSA). Journal of Baltic Science Education, 13(3), 425-435.Ateş, M., Karatepe, A. (2013). Üniversite Öğrencilerinin ‘‘ Çevre’’Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1327-1348.Aydın, F. (2010). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi Hakkındaki Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği). International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), 2(3): 818-839Aydın, F. ve Çepni, O. (2010). University Students’ Attitudes Towards Environmental Problems: A Case Study From Turkey. International Journal of the Physical Sciences, 5(17):2715-2720.Beyhun, N.E., Vaizoğlu, S.A., Mete, A., Okur, S., Ongun, M., Orçan, S. ve Güler, Ç. (2007). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2006 Öğretim Dönemi Son Sınıf Öğrencilerinde Çevresel Risk Algılama Düzeyi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5):345-350.Bilgin, A., Öktem, K., Sanin, S. (2007). Çağdaş Yaşamda Çevre Bilinci ve Çevresel Riskin Yeri. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yaşam Çevre Teknolojisi, İzmir, 247-256.Buell, F. (2004). From Apocalypse to a Way of Life: Environmental Crisis In The American Century. New York: Routledge.Coşkun, M. ve Aydın, F. (2011). Geography Teacher Candidates’ Perceptions towards the “Greenhouse Effect”. American – Eurasian Journal of Agriculture & Environment Sciences, 10(2):290-295.Çabuk,. B., & Karacaoğlu, Ö. C. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 36(1-2), 189-198. Ankara.Çelen, Ü., Yıldız, A., Atak, N., Tabak, R.H., Arısoy, M., (2002). Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı ve İlişkili Faktörler. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Kongre Kitabı içinde), (s. 421-425), Diyarbakır. Denis, H., & Genç, H. (2007). Çevre Dersini Alan ve Almayan Sınıf Öğretmenliğindeki Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumları ve Çevre Bilimi Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 20-26.Ek, H. N., KILIÇ, N., Öğdüm, P., Düzgün, G., & Şeker, S. (2007). Adnan Menderes Üniversitesinin Farklı Akademik Alanlarında Öğrenim Gören İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Duyarlılıkları. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (/)(Yayın No: 678290).Erdal, H., Erdal, G., & Yücel, M. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinç Düzeyi Araştırması: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 4(2013), 57-6.Erol, G.H., Gezer, K., (2006). Prospective of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment and Environmental Problems. International Journal of Environmental and Science Education, 1, 65 – 77. Erten, S. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 91-100.İbiş, S. (2009). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Küresel ve Ulusal Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.İncekara, S., Tuna, F. (2011). Attitudes of Secondary School Students Towards Environmental And Sustainable Development Issues: A case study from Turkey. African Journal of Biotechnology 10-1. Kahyaoğlu, M, Özgen, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (2), 171-185Kanbak, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Davranışları: Farklı Değişkenler Açısından Kocaeli Üniversitesi Örneği. Kosbed, 30, 77-90.Kaya, M., F. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin algıları: Metafor analizi Örneği, Electronic Turkish Studies, 9(2) Winter, 917-931.Keleş, R., Hamamcı, C. (1998). Çevrebilim, Ankara: İmge Kitabevi.Kışoğlu, M. (2009). Öğrenci Merkezli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Düzeyine Etkisinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E. ve Sarışen, Ö. (2004). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(3):117-127.Özey, R. (2004). Günümüz Dünya Sorunları. İstanbul: Aktif Yayınevi. Özmen, D., Çetinkaya, A.Ç ve Nehir, S. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6).Sama, E (2003). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2):99-110.Vaizoğlu, S., Altıntaş, H., Temel, F., Ahrabi, F.A., Aydoğan, D., Bostancı, S., Duran, A., Koçkesen, D., Turan, N. ve Güler, Ç. (2005). Bir Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Çevre Bilincinin Değerlendirilmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni. 4 (4): 151-171.Yaylı, H., Berk, Z.(2010). Kentsel Çevre Sorunlarına Karşı Bir Çözüm Önerisi: Akıllı Binalar, Kent ve Toplum, Sayı:1.Yurtseven, E., Vehid, S., Köksal, S. ve Erdoğan, S. (2010). İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Çevresel Riskler Konusundaki Duyarlılıkları. F.Ü. Sağ. Bil. Tıp Dergisi, 24(3):193-199.Yücel, A.S., Morgil, F.İ. (1998). Yükseköğretimde Çevre Olgusunun Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 84-91.

A Study on Environmental Literacy of University Students: Case of Beypazarı Vocational School

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 27 - 33, 30.04.2018
https://doi.org/10.35229/jaes.392248

Öz


Kaynakça

  • KAYNAKÇAAtabek-Yiğit, E., Köklükaya, N., Yavuz, M., & Demirhan, E. (2014). Development and validation of Environmental literacy scale for adults (ELSA). Journal of Baltic Science Education, 13(3), 425-435.Ateş, M., Karatepe, A. (2013). Üniversite Öğrencilerinin ‘‘ Çevre’’Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1327-1348.Aydın, F. (2010). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi Hakkındaki Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği). International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), 2(3): 818-839Aydın, F. ve Çepni, O. (2010). University Students’ Attitudes Towards Environmental Problems: A Case Study From Turkey. International Journal of the Physical Sciences, 5(17):2715-2720.Beyhun, N.E., Vaizoğlu, S.A., Mete, A., Okur, S., Ongun, M., Orçan, S. ve Güler, Ç. (2007). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2006 Öğretim Dönemi Son Sınıf Öğrencilerinde Çevresel Risk Algılama Düzeyi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5):345-350.Bilgin, A., Öktem, K., Sanin, S. (2007). Çağdaş Yaşamda Çevre Bilinci ve Çevresel Riskin Yeri. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yaşam Çevre Teknolojisi, İzmir, 247-256.Buell, F. (2004). From Apocalypse to a Way of Life: Environmental Crisis In The American Century. New York: Routledge.Coşkun, M. ve Aydın, F. (2011). Geography Teacher Candidates’ Perceptions towards the “Greenhouse Effect”. American – Eurasian Journal of Agriculture & Environment Sciences, 10(2):290-295.Çabuk,. B., & Karacaoğlu, Ö. C. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 36(1-2), 189-198. Ankara.Çelen, Ü., Yıldız, A., Atak, N., Tabak, R.H., Arısoy, M., (2002). Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı ve İlişkili Faktörler. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Kongre Kitabı içinde), (s. 421-425), Diyarbakır. Denis, H., & Genç, H. (2007). Çevre Dersini Alan ve Almayan Sınıf Öğretmenliğindeki Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumları ve Çevre Bilimi Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 20-26.Ek, H. N., KILIÇ, N., Öğdüm, P., Düzgün, G., & Şeker, S. (2007). Adnan Menderes Üniversitesinin Farklı Akademik Alanlarında Öğrenim Gören İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Duyarlılıkları. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (/)(Yayın No: 678290).Erdal, H., Erdal, G., & Yücel, M. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinç Düzeyi Araştırması: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 4(2013), 57-6.Erol, G.H., Gezer, K., (2006). Prospective of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment and Environmental Problems. International Journal of Environmental and Science Education, 1, 65 – 77. Erten, S. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 91-100.İbiş, S. (2009). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Küresel ve Ulusal Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.İncekara, S., Tuna, F. (2011). Attitudes of Secondary School Students Towards Environmental And Sustainable Development Issues: A case study from Turkey. African Journal of Biotechnology 10-1. Kahyaoğlu, M, Özgen, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (2), 171-185Kanbak, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Davranışları: Farklı Değişkenler Açısından Kocaeli Üniversitesi Örneği. Kosbed, 30, 77-90.Kaya, M., F. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin algıları: Metafor analizi Örneği, Electronic Turkish Studies, 9(2) Winter, 917-931.Keleş, R., Hamamcı, C. (1998). Çevrebilim, Ankara: İmge Kitabevi.Kışoğlu, M. (2009). Öğrenci Merkezli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Düzeyine Etkisinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E. ve Sarışen, Ö. (2004). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(3):117-127.Özey, R. (2004). Günümüz Dünya Sorunları. İstanbul: Aktif Yayınevi. Özmen, D., Çetinkaya, A.Ç ve Nehir, S. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6).Sama, E (2003). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2):99-110.Vaizoğlu, S., Altıntaş, H., Temel, F., Ahrabi, F.A., Aydoğan, D., Bostancı, S., Duran, A., Koçkesen, D., Turan, N. ve Güler, Ç. (2005). Bir Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Çevre Bilincinin Değerlendirilmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni. 4 (4): 151-171.Yaylı, H., Berk, Z.(2010). Kentsel Çevre Sorunlarına Karşı Bir Çözüm Önerisi: Akıllı Binalar, Kent ve Toplum, Sayı:1.Yurtseven, E., Vehid, S., Köksal, S. ve Erdoğan, S. (2010). İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Çevresel Riskler Konusundaki Duyarlılıkları. F.Ü. Sağ. Bil. Tıp Dergisi, 24(3):193-199.Yücel, A.S., Morgil, F.İ. (1998). Yükseköğretimde Çevre Olgusunun Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 84-91.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nihat DEMİRTAŞ> (Sorumlu Yazar)
Ankara Üniversitesi, Beypazarı Meslek Yüksekokulu
0000-0002-4245-6909
Türkiye


Mustafa Cumhur AKBULUT>

0000-0001-8931-4409
Türkiye


Zeynep Sıla ÖZŞEN>

0000-0002-8254-4364
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 8 Şubat 2018
Kabul Tarihi 12 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Demirtaş, N. , Akbulut, M. C. & Özşen, Z. S. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma: Beypazarı Meslek Yüksekokulu Örneği . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 3 (1) , 27-33 . DOI: 10.35229/jaes.392248


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg