Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Balıkçı Barınakları Yönetiminin Türkiye Balıkçılık Sektörü Finansal Performansına Etkileri; Hatay İli Balıkçı Barınakları Örneği

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 3, 281 - 288, 30.09.2022
https://doi.org/10.35229/jaes.1117772

Öz

Bu çalışmada Hatay’ da bulunan 4 adet (Çevlik, Konacık, İskenderun ve Dörtyol) Balıkçı Limanı işletmelerinde finansal performansın nasıl ölçülebileceği ve analiz edilebileceği konusunda karşılaştırmalı ekonomik analiz yapılmıştır. Finansal performansın ölçülmesi için ihtiyaç duyulan veriler 2017 yılında balıkçı limanları işletmecilerinden birebir görüşülerek, aynı zamanda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ve Mal Müdürlüğü’nden detaylı bir inceleme sonucu elde edilen sağlıklı bir veri tabanından elde edilmektedir. Çalışmanın sonunda balıkçı barınağı işletmelerinin pratik faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemeler ile düzenlemeler arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıklarda balıkçı barınaklarının bölgedeki su ürünleri kooperatifleri tarafından işletilmesinin balıkçı barınaklarından beklenen faydayı sağlamadığı açıkça söylenebilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi doğrultusunda bahse konu olan balıkçı limanları arasında finansal performans açısından bulunduğu konum ve limanı kullanan teknelerin çeşitliliğinden dolayı en iyi durumda olan balıkçı limanı Dörtyol balıkçı limanı olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akar, Ö. (2017). Risk analysis for fishing ports in the province Hatay, İskenderun Technical University Institute of Science. İskenderun-Hatay, Turkey, 128 p. (In Turkish)
 • Akar, Ö., Çalışır, V., Demirci A. & Şimşek, E. (2021). Effects of COVID-19 on fuel gas emissions from marine transportation. 4th Global Conference on Innovation in Marine Technology and The Future of Marine Transportation, 18-19 November 2021, Iskenderun-Hatay, Turkey, 90.
 • Akar, Ö., Şimşek, E. & Demirci A. (2017). Economic analysis of fishing ports in the Iskenderun Bay, Hatay. International Advanced Researches & Engineering Congress, 16-18 November 2017, Omaniye, Turkey, 2229.
 • Akgüç, Ö. (1995). Mali tablolar analizi, Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 64, Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayın No: 16, Genişletilmiş 9. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayın. (In Turkish)
 • Belen, S. (2012). Rehabilitation of Fishery Shelters, Dokuz Eylül University Institute of Science, İzmir, Turkey, 130 p. (In Turkish)
 • Can, M. F. & Demirci, A. (2012). Fisheries management in Turkey. International Journal of Aquaculture, 2(8), 48-58. https://doi.org/10.5376/IJA.2012.02.0008
 • Can, M. F., Demirci, A. & Demirci, S. (2006). Fisheries in Iskenderun Bay. Report of the ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB), 3-7 April 2006, İzmir, Turkey, 50.
 • Can, M. F., Serpin, D. & Can, M. F. (2012). The current situation of small scale fisheries in Iskenderun Bay: A case of Iskenderun, Arsuz and Konacik. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 7(3), 167-175. (In Turkish)
 • Can, M. F., Şimşek, E., Demirci, A., Demirci, S. & Akar, Ö. (2020). The evaluation of the early impacts of the COVID-19 pandemic on the export of fishery commodities of Turkey. Marine and Life Sciences, 2(1), 18-27.
 • Demirci, A. & Karagüzel, M. (2018). The evaluation of fishing vessels fuel consumption and pollutions emissions in the İskenderun Bay. Fresenius Environmental Bulletin, 27(1), 508-514.
 • Demirci, A., Şimşek, E., Can, M. F., Akar, Ö., & Demirci, S. (2020). Has the pandemic (COVID-19) affected the fishery sector in regional scale? A case study on the fishery sector in Hatay province from Turkey. Marine and Life Sciences, 2(1), 13-17.
 • Demirci, S., Aytekin, N. & Şimşek E. (2015). İskenderun balıkçı barınağında sosyo-ekonomik durum. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 58-61, 58-63. (In Turkish)
 • Demirhan, S. A., Alkan, A. & Şimşek, E. (2020). Artificial reef application from the Iskenderun Bay, Northeastern Mediterranean, Turkey; an experimental study. Sakarya University Journal of Science, 24(1), 49-54. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.527933
 • Di Vaio, A., Varriale, L. & Trujillo, L. (2019). Management Control Systems in port waste management: Evidence from Italy. Utilities Policy, 56, 127-135. https://doi.org/10.1016/j.jup.2018.12.001
 • Doğan, K. (2017). Past, today and the future of fisheries cooperatives in Turkey. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 32(1), 21-34. (In Turkish) https://doi.org/10.18864/TJAS201703
 • DTO, (2022). Deniz Ticaret Odası Türkiye'deki Marinalar. https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sayfalar/turkiyedeki-marinalar Access Date: 17.05.2022 (In Turkish)
 • Erdem, Y., Özdemir, S., Özsandıkçı, U. & Büyükdeveci, F. (2018). Fishery infrastructures of Sinop province Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 4(1), 20-32. (In Turkish)
 • Erüz, C. & Erol, S. (2018). Marine tourism availability of fishing ports: case study of Trabzon. Turkish Studies, 13(10). 291-302. (In Turkish) http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13223
 • Gezmen, S., Şimşek, E. & Demirci, A. (2015). Evaluation of dynamics of fish retail trade in Iskenderun. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 1(1), 33-44. (In Turkish) https://doi.org/10.3153/JAEFR15003
 • Huntington, T., Nimmo, F. & Macfadyen, G. (2015). Fish landings at the world’s commercial fishing ports. Journal of Ocean and Coastal Economics, 2(1), 4. https://doi.org/10.15351/2373-8456.1031
 • Kale, S. (2020). Trend analysis and future forecasting of marine capture fisheries production of Turkey. Research in Marine Sciences, 5(4), 773-794.
 • Kale, S. (2019). Monitoring of climate change effects on surface area and shoreline changes in Atikhisar Reservoir by using remote sensing and geographic information system in terms of fisheries management. Çanakkale Onsekiz Mart University Institute of Science, Çanakkale, Turkey, 346 p. (In Turkish)
 • Karademir, M. & Arat, M. E. (2014). The Problems faced in fishery cooperatives and solution suggestions: the case of Istanbul. Öneri Dergisi, 11(41), 133-156. (In Turkish) https://doi.org/10.14783/od.v11i41.5000011409
 • Kaya, H. B. & Can, M. F. (2022). Evaluation of the effects of pandemic (COVID-19) on the world fishery sector with SWOT analysis approach. Marine and Life Sciences, 4(1): 35-45 (In Turkish) https://doi.org/10.51756/marlife.1072565
 • Kent, G. (1997). Fisheries, food security, and the poor. Food Policy, 22(5), 393-404. https://doi.org/10.1016/S0306-9192(97)00030-4
 • Köseoğlu, A. M., Ağca, E. O. & Özbekler, T. M. (2015). Port management and educational needs of the sector: a study in ports. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 6, 1-27. (In Turkish) http://doi.org/10.17740/eas.soc.2015‐V6‐1
 • MAF, (2021). Ministry of Agriculture and Forestry, Balıkçılık Kıyı Yapıları Envanteri, Access Date: 17.05.2022 https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Altyap%C4%B1lar%C4%B1/Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1%20Bar%C4%B1naklar%C4%B1.pdf (In Turkish)
 • Mazlum, Y., Can, M.F., Yılmaz, A.B., Demirci, A., Gürlek, M., Şimşek, E., Şereflişan, M. & Uygur, N. (2019). Removal of abandoned and lost fishing equipment from various seabeds and habitats. II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 173-174.
 • Menhat, M., Zaideen, I. M. M., Yusuf, Y., Salleh, N. H. M., Zamri, M. A. & Jeevan, J. (2021). The impact of Covid-19 pandemic: A review on maritime sectors in Malaysia. Ocean & Coastal Management, 209, 105638. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105638
 • MTI, (2014). Republic of Turkey, Ministry of Transport and Infrasturcture, Access Date: 17.05.2022 https://www.uab.gov.tr/en
 • Ng, A. K. Y., Chen, S. L., Cahoon, S., Brooks, B. & Yang, Z. (2013). Climate change and the adaptation strategies of ports: The Australian experiences. Research in Transportation Business & Management, 8, 186-194. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2013.05.005
 • Şahinler, S., Can, M. F., Görgülü, Ö. & İğne, K. D. (2005). An investigation on the current status, problem and proposes for the solution of Samandağ fishery. Science and Engineering Journal of Fırat University, 17(4), 605-615. (In Turkish)
 • Scheffczyk, R. B. (2009). Fishing Port Management, The Forgotten Subject. Fisheries and Aquaculture-volume, 216-244.
 • Sciortino, J. A. (2010). Fishing harbour planning, construction and management. FAO, Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • Sharaan, M., Negm, A., Iskander, M. & Nadaoka, K. (2017). Questionnaire-based assessment of Mediterranean fishing ports, Nile Delta, Egypt. Marine Policy, 81, 98-108. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.024
 • TKB, (2008). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Balikçi Barinaklari Yönetmeliği. Access Date: 17.05.2022 https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=4997&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5 (In Turkish)
 • Ünal, V. & Yercan, M. (2006). Fishery cooperatives in Turkey and their importance for fishermen. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 221-227. (In Turkish)
 • Yılmaz, A. B., Demirci, A., Akar, Ö., Kılıç, E., Uygur, N., Şimşek, E., Yanar, A. & Ayan, O. A. (2022). An assessment of sea surface and seabed macro plastic density in Northeastern Mediterranean Sea. Pollution, 8(2), 543-552.
 • Yılmaz, A. B., Demirci. A., Uygur N., Şimşek, E., Yanar, A., Akar, Ö., Kılıç, E. & Alptekin, O. A. (2019). Evaluation of plastic waste from Iskenderun Bay. II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 175-178.
 • Zaucha, J. & Matczak, M. (2018). Role of maritime ports and shipping in the creation of the economic value of the sea areas. SHS Web of Conferences (Vol. 58, p. 01033). EDP Sciences.

Management of Fishing Ports on the Financial Performance of the Türkiye Fishery Sector; A Case of Fishing Ports in Hatay Province

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 3, 281 - 288, 30.09.2022
https://doi.org/10.35229/jaes.1117772

Öz

In this study, a comparative economic analysis was made on how financial performance can be measured and analyzed in four fishing port (Çevlik, Konacık, İskenderun and Dörtyol) in Hatay, Turkey. In order to measure the financial performance, the data were obtained from the database of the Provincial Directorate of Agriculture and Forestry and the Property Directorate, through one-to-one interviews with the operators of the fishing ports in 2017. At the end of the study, it has been determined that there are differences between the legal regulations and regulations related to the practical activities of the fishing port enterprises. In these differences, it can be clearly said that the operation of the fishing ports by the fishery cooperatives in the region does not provide the expected benefit from the fishing ports. The results showed that Dörtyol fishing port was to be the best fishing port in terms of financial performance, location and diversity of boats using the port.

Kaynakça

 • Akar, Ö. (2017). Risk analysis for fishing ports in the province Hatay, İskenderun Technical University Institute of Science. İskenderun-Hatay, Turkey, 128 p. (In Turkish)
 • Akar, Ö., Çalışır, V., Demirci A. & Şimşek, E. (2021). Effects of COVID-19 on fuel gas emissions from marine transportation. 4th Global Conference on Innovation in Marine Technology and The Future of Marine Transportation, 18-19 November 2021, Iskenderun-Hatay, Turkey, 90.
 • Akar, Ö., Şimşek, E. & Demirci A. (2017). Economic analysis of fishing ports in the Iskenderun Bay, Hatay. International Advanced Researches & Engineering Congress, 16-18 November 2017, Omaniye, Turkey, 2229.
 • Akgüç, Ö. (1995). Mali tablolar analizi, Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 64, Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayın No: 16, Genişletilmiş 9. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayın. (In Turkish)
 • Belen, S. (2012). Rehabilitation of Fishery Shelters, Dokuz Eylül University Institute of Science, İzmir, Turkey, 130 p. (In Turkish)
 • Can, M. F. & Demirci, A. (2012). Fisheries management in Turkey. International Journal of Aquaculture, 2(8), 48-58. https://doi.org/10.5376/IJA.2012.02.0008
 • Can, M. F., Demirci, A. & Demirci, S. (2006). Fisheries in Iskenderun Bay. Report of the ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB), 3-7 April 2006, İzmir, Turkey, 50.
 • Can, M. F., Serpin, D. & Can, M. F. (2012). The current situation of small scale fisheries in Iskenderun Bay: A case of Iskenderun, Arsuz and Konacik. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 7(3), 167-175. (In Turkish)
 • Can, M. F., Şimşek, E., Demirci, A., Demirci, S. & Akar, Ö. (2020). The evaluation of the early impacts of the COVID-19 pandemic on the export of fishery commodities of Turkey. Marine and Life Sciences, 2(1), 18-27.
 • Demirci, A. & Karagüzel, M. (2018). The evaluation of fishing vessels fuel consumption and pollutions emissions in the İskenderun Bay. Fresenius Environmental Bulletin, 27(1), 508-514.
 • Demirci, A., Şimşek, E., Can, M. F., Akar, Ö., & Demirci, S. (2020). Has the pandemic (COVID-19) affected the fishery sector in regional scale? A case study on the fishery sector in Hatay province from Turkey. Marine and Life Sciences, 2(1), 13-17.
 • Demirci, S., Aytekin, N. & Şimşek E. (2015). İskenderun balıkçı barınağında sosyo-ekonomik durum. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 58-61, 58-63. (In Turkish)
 • Demirhan, S. A., Alkan, A. & Şimşek, E. (2020). Artificial reef application from the Iskenderun Bay, Northeastern Mediterranean, Turkey; an experimental study. Sakarya University Journal of Science, 24(1), 49-54. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.527933
 • Di Vaio, A., Varriale, L. & Trujillo, L. (2019). Management Control Systems in port waste management: Evidence from Italy. Utilities Policy, 56, 127-135. https://doi.org/10.1016/j.jup.2018.12.001
 • Doğan, K. (2017). Past, today and the future of fisheries cooperatives in Turkey. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 32(1), 21-34. (In Turkish) https://doi.org/10.18864/TJAS201703
 • DTO, (2022). Deniz Ticaret Odası Türkiye'deki Marinalar. https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sayfalar/turkiyedeki-marinalar Access Date: 17.05.2022 (In Turkish)
 • Erdem, Y., Özdemir, S., Özsandıkçı, U. & Büyükdeveci, F. (2018). Fishery infrastructures of Sinop province Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 4(1), 20-32. (In Turkish)
 • Erüz, C. & Erol, S. (2018). Marine tourism availability of fishing ports: case study of Trabzon. Turkish Studies, 13(10). 291-302. (In Turkish) http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13223
 • Gezmen, S., Şimşek, E. & Demirci, A. (2015). Evaluation of dynamics of fish retail trade in Iskenderun. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 1(1), 33-44. (In Turkish) https://doi.org/10.3153/JAEFR15003
 • Huntington, T., Nimmo, F. & Macfadyen, G. (2015). Fish landings at the world’s commercial fishing ports. Journal of Ocean and Coastal Economics, 2(1), 4. https://doi.org/10.15351/2373-8456.1031
 • Kale, S. (2020). Trend analysis and future forecasting of marine capture fisheries production of Turkey. Research in Marine Sciences, 5(4), 773-794.
 • Kale, S. (2019). Monitoring of climate change effects on surface area and shoreline changes in Atikhisar Reservoir by using remote sensing and geographic information system in terms of fisheries management. Çanakkale Onsekiz Mart University Institute of Science, Çanakkale, Turkey, 346 p. (In Turkish)
 • Karademir, M. & Arat, M. E. (2014). The Problems faced in fishery cooperatives and solution suggestions: the case of Istanbul. Öneri Dergisi, 11(41), 133-156. (In Turkish) https://doi.org/10.14783/od.v11i41.5000011409
 • Kaya, H. B. & Can, M. F. (2022). Evaluation of the effects of pandemic (COVID-19) on the world fishery sector with SWOT analysis approach. Marine and Life Sciences, 4(1): 35-45 (In Turkish) https://doi.org/10.51756/marlife.1072565
 • Kent, G. (1997). Fisheries, food security, and the poor. Food Policy, 22(5), 393-404. https://doi.org/10.1016/S0306-9192(97)00030-4
 • Köseoğlu, A. M., Ağca, E. O. & Özbekler, T. M. (2015). Port management and educational needs of the sector: a study in ports. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 6, 1-27. (In Turkish) http://doi.org/10.17740/eas.soc.2015‐V6‐1
 • MAF, (2021). Ministry of Agriculture and Forestry, Balıkçılık Kıyı Yapıları Envanteri, Access Date: 17.05.2022 https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Altyap%C4%B1lar%C4%B1/Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1%20Bar%C4%B1naklar%C4%B1.pdf (In Turkish)
 • Mazlum, Y., Can, M.F., Yılmaz, A.B., Demirci, A., Gürlek, M., Şimşek, E., Şereflişan, M. & Uygur, N. (2019). Removal of abandoned and lost fishing equipment from various seabeds and habitats. II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 173-174.
 • Menhat, M., Zaideen, I. M. M., Yusuf, Y., Salleh, N. H. M., Zamri, M. A. & Jeevan, J. (2021). The impact of Covid-19 pandemic: A review on maritime sectors in Malaysia. Ocean & Coastal Management, 209, 105638. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105638
 • MTI, (2014). Republic of Turkey, Ministry of Transport and Infrasturcture, Access Date: 17.05.2022 https://www.uab.gov.tr/en
 • Ng, A. K. Y., Chen, S. L., Cahoon, S., Brooks, B. & Yang, Z. (2013). Climate change and the adaptation strategies of ports: The Australian experiences. Research in Transportation Business & Management, 8, 186-194. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2013.05.005
 • Şahinler, S., Can, M. F., Görgülü, Ö. & İğne, K. D. (2005). An investigation on the current status, problem and proposes for the solution of Samandağ fishery. Science and Engineering Journal of Fırat University, 17(4), 605-615. (In Turkish)
 • Scheffczyk, R. B. (2009). Fishing Port Management, The Forgotten Subject. Fisheries and Aquaculture-volume, 216-244.
 • Sciortino, J. A. (2010). Fishing harbour planning, construction and management. FAO, Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • Sharaan, M., Negm, A., Iskander, M. & Nadaoka, K. (2017). Questionnaire-based assessment of Mediterranean fishing ports, Nile Delta, Egypt. Marine Policy, 81, 98-108. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.024
 • TKB, (2008). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Balikçi Barinaklari Yönetmeliği. Access Date: 17.05.2022 https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=4997&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5 (In Turkish)
 • Ünal, V. & Yercan, M. (2006). Fishery cooperatives in Turkey and their importance for fishermen. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 221-227. (In Turkish)
 • Yılmaz, A. B., Demirci, A., Akar, Ö., Kılıç, E., Uygur, N., Şimşek, E., Yanar, A. & Ayan, O. A. (2022). An assessment of sea surface and seabed macro plastic density in Northeastern Mediterranean Sea. Pollution, 8(2), 543-552.
 • Yılmaz, A. B., Demirci. A., Uygur N., Şimşek, E., Yanar, A., Akar, Ö., Kılıç, E. & Alptekin, O. A. (2019). Evaluation of plastic waste from Iskenderun Bay. II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 175-178.
 • Zaucha, J. & Matczak, M. (2018). Role of maritime ports and shipping in the creation of the economic value of the sea areas. SHS Web of Conferences (Vol. 58, p. 01033). EDP Sciences.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özkan AKAR 0000-0002-8126-2883

Aydın DEMİRCİ 0000-0002-7168-9904

Emrah ŞİMŞEK 0000-0001-7066-2534

Yavuz MAZLUM 0000-0002-9547-0966

Sevil DEMİRCİ 0000-0003-4229-6236

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Gönderilme Tarihi 17 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 21 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA AKAR, Ö., DEMİRCİ, A., ŞİMŞEK, E., MAZLUM, Y., vd. (2022). Management of Fishing Ports on the Financial Performance of the Türkiye Fishery Sector; A Case of Fishing Ports in Hatay Province. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 7(3), 281-288. https://doi.org/10.35229/jaes.1117772


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg