Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kent İçi Üniversitelerinde Planlama: Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Örneği

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 2, 101 - 118, 25.05.2023

Öz

Üniversiteler eğitim, araştırma, barınma, dinlenme ve rekreasyon gibi işlevleri barındıran yerleşkelerde hizmet vermektedir. Kent içi ve kent dışındaki yerleşke alanları konum ve büyüklük gibi konularda çeşitlenirken bir yandan da yerleşke planlaması açısından farklı problem alanlarını ve avantajları ortaya koymaktadır. Kent içi üniversitelerin, çevresi ile daha iyi ilişki kurabilme, işlev ve aktiviteleri paylaşma gibi olumlu yönleri varken, kent dışı üniversitelerin daha büyük alanlarda kendi kurallarını koyarak yapılaşma ve genişleme şansları vardır. Bu nedenlerle, literatürde bulunan üniversite yerleşke planlaması hakkında yapılan inceleme sınıflandırma çalışmaları kent içi ve kent dışı olması durumuyla başlar ve detaylanır. Bu çalışmada Türkiye’de son dönemde kurulan üniversitelerden biri olan Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi, kent içi üniversite yerleşke planı örneği olarak incelenmiştir. Proje incelenmesi ile birlikte üniversite yerleşkeleri ve kent ilişkisi hakkında kavramsal çerçeve anlatılmıştır. Yerleşkenin bulunduğu konum ve çevresel ilişkilerine bakıldığında; mevcut yapıların ilişkilendirilmesi zorluğu, iç ve dış ulaşım ağının oluşturulmasını kısıtlayan faktörler, üniversite kullanımında olabilecek arazilerdeki farklı ihtimaller, mevcut yeşil doku, açık alana göre kıyasla muhtemel fazla yapılaşma gereği tasarım problemlerini oluşturmaktadır. Yerleşke planı, konulan ön kararlar ve sahip olduğu tasarım kurgusu nedeniyle bu problem alanında önemli yaklaşımlar ortaya koyan önemli bir kent içi üniversite yerleşkesi örneğidir. Bu nedenlerle sunulan yerleşke planı ve projeyi destekleyen görsel ve teknik materyalleri kent içi üniversite yerleşke planlaması tecrübesine ve alanına katkı sunmaktadır.

Kaynakça

 • Dober, R. (1992). Campus Design. New York: Wiley&Sons.
 • Erçevik, B. (2008). Üniversitelerde Sosyal Mekan Kullanımlarının İncelenmesi: Kent Üniversitesi, Kent İçi Ve Kent Dışı Kampüsler. Yıldız Teknik University.
 • Erçevik, B., & Önal, F. (2011). Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları. Megaron Journal, 6(3), 151–161.
 • Erkman, U. (1990). Büyüme ve Gelişme Açısından Üniversite Kampüslerinde Planlama ve Tasarım Sorunları. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Güneş, Z., & Gökçe, D. (2022). Dağınık Planlı Kent Dışı Genç Üniversite Yerleşkelerinde Büyüme ve Gelişme: Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10, 847–861. https://doi.org/10.29130/dubited.755187
 • Gürsoy, M. (2018). Üniversitelerin İçinde Doğdukları Kentlere Yönelik Sosyal ve Kültürel İşlevleri: Adıyaman Örneği. In OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (Vol. 9). https://doi.org/10.26466/opus.472674
 • Kahveci, H. (2021). Sustainability of University Campuses: Bilecik Seyh Edebali University Example, Bilecik/Turkey. European Journal of Science and Technology, (27), 810–817. https://doi.org/10.31590/ejosat.983505
 • Körmeçli, P. Ş. (2022). Üniversite Yerleşkelerinde Ulaşım Ağının Mekân Dizimi ve CBS ile Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 7(1), 248–262. https://doi.org/10.30785/mbud.1074617
 • Kuyrukçu, Z., & Alkan, A. (2021). Üniversitelerin Şehir içi Yer Seçimine Yönelik Metodolojik Bir Yaklaşım. Yuksekogretim Dergisi, 11(3), 649–670. https://doi.org/10.2399/yod.20.704647
 • Lidsky, A. J. (2002). A perspective on campus planning. In New Directions for Higher Education (Vol. 2002, pp. 69–76). Wiley. https://doi.org/10.1002/HE.73
 • Lynch, K. (1981). A Theory of Good City Form. MIT PRESS.
 • Merlin, P. (2006). The campus or back to the city? City-university spatial relationships. In Ciudad y universidad. Ciudades universitarias campus urbanos. Mileno.
 • Mevzuat Bilgi Sistemi, T. C. (2023). Yükseköğreti̇m Kurumlari Teşki̇lati Kanunu.
 • Ocakçı, M., & Türk, Y. A. (2012). Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük. In M. Ersoy (Ed.), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük (pp. 226–228).
 • Oktay, D. (2007). Üniversite Kent İlişkisi. Yapı Dergisi, (302), 42–47.
 • Oktay, D. (2018). Kent Kimliğine Bütüncül Bir Bakış. İdealkent, 3(2), 8–19. Osman, T. (2018). Üniversite Yerleşkeleri ve Erişebilirlik. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 753–775.
 • Sun, C. J., & Chiou, S. C. (2019). The comparison of campus planning development at the initial stage of school establishment: A study of the two newly instituted private universities of science and technology in Taiwan. Sustainability (Switzerland), 11(6). https://doi.org/10.3390/su11061525
 • Türeyen, M. N. (2002). Yükseköğretim Kurumları-Kampüsler. İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.
 • Turner, P. V. (1984). Campus: An American planning tradition. Cambridge. MIT Press Series 7.
 • Yerli, O., & Ozdede, S. (2017). Design Process of a Campus Plan: A Case Study of Duzce University Konuralp Campus. Journal of Engineering Research and Application Www.Ijera.Com, 7, 50–59. https://doi.org/10.9790/9622-0704015059
 • URL-1. YÖK. (2023). Erişim Tarihi Şubat 27 2023, https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz
 • URL-2. Bursa Teknik Üniversitesi. (2023). Erişim Tarihi Mart 8 2023, https://btu.edu.tr/
 • URL-3. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). Erişim Tarihi Mart 6 2023, https://www.sbb.gov.tr/
 • URL-4. TÜİK. (2023). Erişim Tarihi Mart 8 2023, https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=bursa&dil=1
 • URL-5. T.C. Bursa Valiliği. (2023). Erişim Tarihi Mart 8 2023, http://www.bursa.gov.tr/
 • URL-6. Bursa Uludağ Üniversitesi. (2023). Erişim Tarihi Mart 8 2023, https://www.uludag.edu.tr/
 • URL-7. Google Earth. (2023). Erişim Tarihi Mart 8 2023, https://earth.google.com/web/search/bursa/@40.20533437,29.06909216,121.52319011a,30197.66328792d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCcbD9jhyKUNAEUwfJuAnKUNAGQSRw7AdTjpAITPPMsxYTTpA

Planning of In-City Universities: The Case of Bursa Technical University Mimar Sinan Campus

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 2, 101 - 118, 25.05.2023

Öz

Universities live on campuses with functions such as education, research, accommodation, and recreational activities. In-city and outer-city lands of universities differ in location and size, and they put forth diverse problem areas and advantages for campus planning. In-city universities have positive features, such as establishing better relations with the city and sharing functions and activities. In contrast, outer city universities can be structured and developed by stating their own principles. For these reasons, the research and classification studies among university campus planning start with the location of universities. In this research, Bursa Technical University Mimar Sinan Campus plan, an in-city university, is investigated from the perspective of campus planning. The theoretical framework of university campus planning and its relation to the city is given in the project evaluation. By looking at the location and relation to campus surroundings, it can be stated that the difficulty of establishing a relationship to existing buildings, designing the circulation network, restricting factors, diverse possibilities in the usage of lands, existing green areas, building ratio against open areas shape the design problem. This campus plan is a case to be evaluated because of the approaches resulting from the statements and design framework. As a result, the presented case of campus plan and conducting technical and visual documents contributes to the campus planning area

Kaynakça

 • Dober, R. (1992). Campus Design. New York: Wiley&Sons.
 • Erçevik, B. (2008). Üniversitelerde Sosyal Mekan Kullanımlarının İncelenmesi: Kent Üniversitesi, Kent İçi Ve Kent Dışı Kampüsler. Yıldız Teknik University.
 • Erçevik, B., & Önal, F. (2011). Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları. Megaron Journal, 6(3), 151–161.
 • Erkman, U. (1990). Büyüme ve Gelişme Açısından Üniversite Kampüslerinde Planlama ve Tasarım Sorunları. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Güneş, Z., & Gökçe, D. (2022). Dağınık Planlı Kent Dışı Genç Üniversite Yerleşkelerinde Büyüme ve Gelişme: Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10, 847–861. https://doi.org/10.29130/dubited.755187
 • Gürsoy, M. (2018). Üniversitelerin İçinde Doğdukları Kentlere Yönelik Sosyal ve Kültürel İşlevleri: Adıyaman Örneği. In OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (Vol. 9). https://doi.org/10.26466/opus.472674
 • Kahveci, H. (2021). Sustainability of University Campuses: Bilecik Seyh Edebali University Example, Bilecik/Turkey. European Journal of Science and Technology, (27), 810–817. https://doi.org/10.31590/ejosat.983505
 • Körmeçli, P. Ş. (2022). Üniversite Yerleşkelerinde Ulaşım Ağının Mekân Dizimi ve CBS ile Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 7(1), 248–262. https://doi.org/10.30785/mbud.1074617
 • Kuyrukçu, Z., & Alkan, A. (2021). Üniversitelerin Şehir içi Yer Seçimine Yönelik Metodolojik Bir Yaklaşım. Yuksekogretim Dergisi, 11(3), 649–670. https://doi.org/10.2399/yod.20.704647
 • Lidsky, A. J. (2002). A perspective on campus planning. In New Directions for Higher Education (Vol. 2002, pp. 69–76). Wiley. https://doi.org/10.1002/HE.73
 • Lynch, K. (1981). A Theory of Good City Form. MIT PRESS.
 • Merlin, P. (2006). The campus or back to the city? City-university spatial relationships. In Ciudad y universidad. Ciudades universitarias campus urbanos. Mileno.
 • Mevzuat Bilgi Sistemi, T. C. (2023). Yükseköğreti̇m Kurumlari Teşki̇lati Kanunu.
 • Ocakçı, M., & Türk, Y. A. (2012). Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük. In M. Ersoy (Ed.), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük (pp. 226–228).
 • Oktay, D. (2007). Üniversite Kent İlişkisi. Yapı Dergisi, (302), 42–47.
 • Oktay, D. (2018). Kent Kimliğine Bütüncül Bir Bakış. İdealkent, 3(2), 8–19. Osman, T. (2018). Üniversite Yerleşkeleri ve Erişebilirlik. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 753–775.
 • Sun, C. J., & Chiou, S. C. (2019). The comparison of campus planning development at the initial stage of school establishment: A study of the two newly instituted private universities of science and technology in Taiwan. Sustainability (Switzerland), 11(6). https://doi.org/10.3390/su11061525
 • Türeyen, M. N. (2002). Yükseköğretim Kurumları-Kampüsler. İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.
 • Turner, P. V. (1984). Campus: An American planning tradition. Cambridge. MIT Press Series 7.
 • Yerli, O., & Ozdede, S. (2017). Design Process of a Campus Plan: A Case Study of Duzce University Konuralp Campus. Journal of Engineering Research and Application Www.Ijera.Com, 7, 50–59. https://doi.org/10.9790/9622-0704015059
 • URL-1. YÖK. (2023). Erişim Tarihi Şubat 27 2023, https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz
 • URL-2. Bursa Teknik Üniversitesi. (2023). Erişim Tarihi Mart 8 2023, https://btu.edu.tr/
 • URL-3. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). Erişim Tarihi Mart 6 2023, https://www.sbb.gov.tr/
 • URL-4. TÜİK. (2023). Erişim Tarihi Mart 8 2023, https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=bursa&dil=1
 • URL-5. T.C. Bursa Valiliği. (2023). Erişim Tarihi Mart 8 2023, http://www.bursa.gov.tr/
 • URL-6. Bursa Uludağ Üniversitesi. (2023). Erişim Tarihi Mart 8 2023, https://www.uludag.edu.tr/
 • URL-7. Google Earth. (2023). Erişim Tarihi Mart 8 2023, https://earth.google.com/web/search/bursa/@40.20533437,29.06909216,121.52319011a,30197.66328792d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCcbD9jhyKUNAEUwfJuAnKUNAGQSRw7AdTjpAITPPMsxYTTpA

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ekrem Bahadır ÇALIŞKAN
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ, MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE)
0000-0002-5258-2976
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 8 Mart 2023
Kabul Tarihi 5 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çalışkan, E. B. (2023). Kent İçi Üniversitelerinde Planlama: Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Örneği . Digital international journal of Architecture Art Heritage , 2 (2) , 101-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jah/issue/77399/1262332

Creative Commons License
Digital International Journal of Architecture, Art & Heritage by https://aybu.edu.tr/jah/en is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.