Yazım Kuralları

Başvuru Kontrol Listesi 


Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).

  • Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Orjinal Araştırma Makaleleri için etik kurul onay formu başvuru dosyasına eklenmiştir.
  • Başlık sayfası ekteki örneğe uygun hazırlanmıştır. İndirmek için tıklayınız
  • Buraya eklenen sitil ve bibliyografik gereksinimler Yazar Rehberi'ne uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Telif Hakkı Devir Formu doldurulmuştur. İndirmek için tıklayınız
  • ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmalarını İfşa Etme Formu doldurulmuştur. İndirmek için tıklayınız
  • Hakem öneri formu doldurulmuştur. İndirmek için tıklayınız


YAZIM KURALLARI

Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi'ne makale gönderimi için yazarlar aşağıdaki bilgileri dikkatlice okumalı ve dosyaları formata uygun olarak hazırlayıp sisteme yüklemelidir. Formata uygun olarak hazırlanmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makalede yer alan tüm yazarların ORCID bilgileri başlık sayfasında belirtilmelidir.

Ayrıca tüm yazarlar dergi web sayfasındaki profillerinde çalıştıkları kurum isimlerini ve ORCID numaralarını eksiksiz doldurmalıdırlar.

Bu gereksinimi karşılamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz. ORCID bilgi edinimi yazarın sorumlulukları bölümünde detaylandırılmıştır.

ORCID ID'nin tam web adresi şeklinde yazılması gerekmektedir. (Örn: https://orcid.org/0000-0001-6824-4990).

Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi, Budapeşte açık erişim politikası doğrultusunda açık erişimli ve ücretsiz yayın yapmaktadır. Kaynaklara erişim için herhangi bir abonelik bedeli, yayın ücreti ya da benzeri bir ödeme talep edilmemektedir. Bu dergide yer alan makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması gerekmez. Detaylı bilgi için bakınız: Dergi Hakkında.

Yazarlar, makale yükleme aşamasında “Artificial Intelligence: Checklist for Artificial Intelligence in Medical Imaging (CLAIM): A Guide for Authors and Reviewers, 2020” ve “NPJ Dijital Medicine: Best practices for authors of healthcare-related artificial intelligence manuscripts, 2020” kaynaklarını dikkate almalıdırlar.

**01.08.2021 tarihinden itibaren gönderilen makalelerde hakem önerisi istenmektedir. Başvuru kontrol listesindeki hakem öneri formu doldurulup, başvuru dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi'ne gönderilen makaleler, GPT kullanımı açısından değerlendirilmektedir.


MAKALE HAZIRLAMA

Yazılar sadece derginin online makale gönderme ve değerlendirme sistemi üzerinden teslim edilebilir.

Dergiye gönderilen yazılar ilk olarak teknik bir değerlendirme sürecinden geçecek ve burada yayın ofisi personeli makalenin derginin yönergelerine uygun olarak hazırlanıp sunulduğundan emin olacaktır. Derginin yönergelerine uymayan yazılar düzenlenecektir.

Makaleler, Word Times New Roman formatında, özet kısmında 9 punto, tablolarda 10 punto, makale metninde 12 punto, tek aralıklı (her kenar 2,5 cm) yazılmalıdır. Kısaltmalar SI (standart indeks) olarak yazılmalıdır. Yazarların makale dosyalarını dört bölüm halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bunlarla ilgili ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

1- Etik Kurul Raporu ve Beyanı

Araştırmada hayvan kullanılmışsa, araştırma etik kurul tarafından onaylanmalı ve ilgili belge sisteme yüklenmelidir. Hayvan kullanılmadan ancak akademik ve etik kurallar çerçevesinde veri toplanarak, bilgi ve belgelerle yürütülen çalışmalar için, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izin veya etik beyan formunun doldurulması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

POTANSİYEL ÇIKAR ÇATIŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN "ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmalarını İfşa Etme Formunu" ULUSLARARASI FORUNUNUN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

ICMJE Disclosure Form

2-Telif Hakkı Devir Formu

Makale gönderirken, yazarlar sisteme Telif Hakkı Devir Formunu'nun ıslak imzalı halini PDF formatında göndermelidir.3- Makale Başlık Sayfası

*Başlık sayfasının sonunda her yazarın çalışmaya katkısı ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmelidir.

*Çıkar çatışmasından sorumlu yazarın beyanı başlık sayfasının sonunda belirtilmelidir.

*Çalışma finanse ediliyorsa, bu bilgi başlık sayfasında paylaşılmalıdır.

*Makale daha önce bir kongre / sempozyumda sunulmuşsa bu ayrıntı başlık sayfasında gösterildiği şekilde belirtilmelidir.

Yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların tam adı, adresleri, ünvanları ve sorumlu yazarının e-posta adresi yazılır. Farklı adreslere sahip yazarlar üst simge numaraları (1, 2, 3 vb.) ile yazılır ve sorumlu yazar aşağıdaki gibi yıldız işareti (*) ile yazılır.

Başlık yazımında her kelimenin ilk harfi büyük olmalı, bağlaçlar küçük harflerle yazılmaldır.

Örnek: Artificial Intelligence Applications in Radiology and Nuclear Medicine

Dergi web sitesinde yükleme yaparken başlık kısmına Türkçe makale başlığı, alt başlık kısmına İngilizce makale başlığı yazılmalıdır. İngilizce makalelerde ise bu düzenin tersi uygulanmalıdır.

Kısa Başlık (running head) ana metin dosyasında sayfa üst bilgi kısmına yazılmalıdır.

Demir Katip*a, Ioannis Nikolakakis b, Amgad Rabie c, Geisa Sorezina Dolci d, Erwin Martinez Faller e

İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Medicine Deparment of Microbiology, İzmir, Turkey

* usucan@gmail.com

4- Makale Ana Metin Dosyası

Bu bölümde, Türkçe ve İngilizce başlıklar, özet, anahtar sözcükler ve yazının diğer bölümleri aşağıdaki sırayla hazırlanmalıdır. Tablolar, şekiller ve grafikler aynı dosyada bulunmalıdır. Ana metin dosyasında yazar adı, kurumu, e-posta bilgileri, vb. detaylar yer almamalıdır. Dosya adında yazarın adı ve soyadı, çalıştığı kurumun adı, vb. bilgiler yer almayacaktır. Dosyanın adı makale başlığı ile aynı olacaktır. Bu gereksinimi karşılamayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başlık (Türkçe ve İngilizce)
Kısa başlık
Özet (Türkçe ve İngilizce)
Anahtar kelimeler
Giriş
Gereç ve Yöntem
Bulgular
Tartışma
Sonuç
Teşekkürler
Referanslar
Tablolar
Grafikler
Şekiller
Yazının araçlar, bulgular gibi ana başlıklar altında alt başlıkları açması gerekiyorsa yazı tipi italik yazılmalı ve sadece ilk kelime büyük harfle başlamalıdır. Örneğin;

İstatistiksel analiz

Uygulama materyal ve verileri

Kısa başlık: En fazla 50 harf ile yazılmalı ve word'de başlık (header) kısmına yerleştirilmelidir.

Özet: Orijinal araştırmalarda her bir Türkçe ve İngilizce özetler 250 kelimeyi geçmemeli ve ayrı bölümler halinde düzenlenmelidir: Amaç, çalışmanın amacı; Gereç ve Yöntem, çalışmanın nasıl yapıldığı; Bulgular, istatistiksel olarak anlamlı ana bulgular; Sonuçlar, olası çıkarımlar. Olgu sunumu ve derlemede özetler alt başlıklar olmadan, yapılandırılmamış olarak hazırlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce 5’er adet anahtar kelime yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin yalnızca ilk kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Giriş: Bu bölüm, yeterli bilgi birikimi ile doğrudan ilgili referanslar ile yazılmalıdır. Bu bölümün sonunda hipotez ve amaç açıkça belirtilmelidir.

Gereç ve Yöntem: Gereçlerin ve yöntemlerin tanımı için farklı bir bölüm eklenmelidir. Birden çok yöntem kullanılıyorsa, bu bölüm alt bölümlere ayrılmalıdır. Yeni ve / veya değiştirilmiş bir yöntem kullanılmadıkça, sadece yönteme referans verilmelidir. Bir yöntem üzerindeki değişiklik açıkça tanımlanmalıdır.

Bulgular: Bulgular Tablo, Şekil veya Grafik olarak sunulmalıdır. Metinde ağırlıklı olarak önemli bulgulara yer verilmelidir.

Tartışma: Çalışmanın sonuçları doğrudan ilgili referanslarla tartışılmalıdır. Bu bölüm de ayrıca alt bölümlere ayrılabilir.

Sonuç: Bu bölüm, araştırmanın ana sonuçlarını açıkça belirtmelidir. Sonuçlar tekrarlanmamalıdır.

Teşekkürler: Makalenin bu bölümü başlık sayfasında belirtilmelidir. Mali veya diğer destekler yazılabilir. Çalışma daha önce bir konferansta özet olarak sunulmuşsa, bu bölümde belirtilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar metinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalı, numaraları metinde cümlenin sonunda veya yazar adı geçmişse isimden hemen sonra parantez içinde belirtilmelidir. Dergilerin adları Index Medicus'da kullanılan biçimde kısaltılmalıdır. Yazar sayısı altıdan fazla ise, ilk üç isimden sonra “ve ark. (et al.)” yazılmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilmiş, ancak baskıda olan yazılar, “baskıda” ibaresi kullanılarak kaynaklarda gösterilebilir.

Dergi yazısı: Koc AM, Adıbelli ZH, Erkul Z, Sahin Y, Dilek I. Comparison of diagnostic accuracy of ACR-TIRADS, American Thyroid Association (ATA), and EU-TIRADS guidelines in detecting thyroid malignancy. Eur J Radiol. 2020 Dec;133:109390. doi: 10.1016/j.ejrad.2020.109390.
Kitap: Sadler TW. Langman's Medical Embryology, 5th ed., William and Wilkins, Baltimore, 1985. p.224-226.
Kitap bölümü: Elmas M, 2009. Fluidelectrolyte treatment, In: Veterinary Drug, Ed; Yazar E, Third edition, Nobel Press, Istanbul, Turkey, pp; 175-197.
İnternet sayfası: World Health Organization. Drinking water [Internet]. Switzerland: World Health Organization; 2015 Jun [cited 2018 Jul 20]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/
Tez: Ho SH. Preventative risk modelling and mapping of Murray Valley encephalitis virus and dengue virus in Western Australia [master’s thesis]. [Perth (AU)]: University of Western Australia; 2015.
Tablolar: Tablolar yazının sonunda, referanslardan sonra farklı sayfada sunulmalıdır. Tablolar başka bir uygulamadan (excel, power point, acrobat vb.) kopyalayıp yapıştırılarak aktarılmamalıdır. Sisteme yüklenecek Word dosyasında Tablo oluştur seçeneği ile tablolar yapılmalıdır. Aksi takdirde dizgi sırasında tablolarınızın satır ve sütunlarında kaymalar olacaktır.

Resimler ve Şekiller: Şekiller, fotoğraf, grafik ve şemaların tümü şekil olarak kabul edildiğinden orijinal boyutunda, 300 dpi çözünürlükte (görseller renk ve ayrıntıları görülecek şekilde kontrast ve netliğe sahip olmalıdır) ve JPEG/TIFF formatında sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir veya PDF formatından tek parça halinde yüklenmelidir. Şekil numaraları Arabik rakamla (1, 2, 3...) metin içerisinde belirtilmelidir. Şekil yazıları ana metin dosyası içerisinde kaynaklardan hemen sonra, şekil numaraları ile birlikte yer almalıdır.

YAZI TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ

Orijinal Araştırma: Araştırma Makale ve inceleme yazıları; prospektif, retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalardır. Özetler 250 kelimeyi geçmemeli ve aşağıdaki alt başlıklar ile yapılandırılmalıdır: Amaç, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç. Ana metin aşağıdaki alt başlıklar ile yapılandırılmalıdır: Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç. Özet, kaynaklar, tablolar ve şekil alt yazıları hariç ana metin 3500 kelimeyi geçmemelidir.

Derleme: Derleme makaleleri, yazarların derleme konularındaki kapsamlı deneyimleri ve yayınları nedeniyle yazılan, kapsamlı analizlerdir. Tüm derleme makaleleri de kabul edilmeden önce hakem incelemesine tabi tutulacaktır. Özet, yapılandırılmamış olarak yazılmalıdır. Yazar, makaledeki alt bölümleri tanımlama ayrıcalığına sahiptir. Alt başlıklar italik olarak yazılmalı ve sadece ilk harf büyük yazılmalıdır.

Editöre Mektup: Bu tür bir makale, daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli kısımlarını, gözden kaçan yönlerini veya eksik kısımlarını tartışır. Dergi kapsamındaki konularda okuyucuların ilgisini çekebilecek, özellikle eğitici vakalar üzerine yazılar "Editöre Mektup" şeklinde de sunulabilir. Okuyucular ayrıca yayınlanan makale hakkındaki yorumlarını "Editöre Mektup" şeklinde sunabilirler. Özet, Anahtar Sözcükler ve Tablolar, Şekiller, Resimler ve diğer medyalar dâhil edilmemelidir. Metin yapılandırılmamış olmalıdır. Yorum yapılan makale bu yazıda uygun şekilde alıntılanmalıdır.

Olgu Sunumu: Olgu sunumları, klinik değerlendirmeleri ve bilimsel önem taşıyan, bir ya da birden çok olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğrafla ve şemayla desteklenmiş olmalıdır.

Tablo 1. Her makale türü için sınırlamalar

Yazı türü
Kelime sınırı
Özet kelime sınırı
Tablo sınırı
Şekil sınırı
Orijinal araştırma
3500
250 (yapılandırılmış)
58
Derleme
4500250--
Editöre Mektup
500---
Olgu Sunumu
1000
200Tablo yok5
REVİZYONLAR

Bir makalenin revize edilmiş bir versiyonunu gönderirken, yazar, eleştirmenler tarafından ortaya atılan her sorunun nasıl ele alındığını ve nerede bulunabileceğini (her bir eleştirmenin yorumu, ardından yazarın yanıtı ve değişiklikler yapıldı) ve ana belgenin açıklamalı bir kopyasını göndermelidir. Revize edilmiş yazılar, karar mektubu tarihinden itibaren 20 gün içinde teslim edilmelidir. Makalenin revize edilmiş hali verilen süre içerisinde teslim edilmediği takdirde revizyon seçeneği iptal edilebilir. Gönderen yazar(lar) ek süre gerektiğine inanıyorlarsa, ilk 20 günlük süre bitmeden bu uzatmayı talep etmelidirler.

Kabul edilen yazılar dilbilgisi, noktalama işaretleri ve biçim açısından kopyalanarak düzenlenir. Bir makalenin yayın süreci tamamlandığında, derginin web sayfasında, planlanan sayısına dahil edilmeden önce baskı öncesi bir yayın olarak çevrimiçi olarak yayınlanır. Kabul edilen yazının bir PDF kanıtı ilgili yazara gönderilir ve ispatın alınmasından itibaren 3 gün içinde yayın onayı talep edilir.

Telif Hakkı Düzenlemesi 
Makale gönderirken, sorumlu yazar sisteme Telif Hakkı Devir Formunu PDF formatında göndermelidir.

İndirmek için tıklayınız.

Gizlilik Beyanı 
Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

Son Güncelleme Zamanı: 13.05.2024 19:56:12