Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 145 - 159, 20.03.2021
https://doi.org/10.28979/jarnas.840237

Öz

Ginkgo biloba bitkisi antioksidan, antimikrobiyal ve antialerjenik özelliğe sahip olduğu için tıp ve gıda alanında kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ülkemiz için önemli ihracat ürünlerinden kayısının kurutulmasında kükürtleme işlemi yapılmaktadır. Bu çalışmada kayısı kurutulmasında kullanılan kükürt yerine alternatif bir yöntem olarak Ginkgo biloba bitki ekstraktının uygulanması amaçlanmıştır. Bu amaçla Ginkgo biloba yaprakları farklı derişimdeki çözgenlerle ultrases destekli ekstraksiyon yöntemi kullanılarak ekstrakte edilmiştir. Ginkgo biloba ekstaksiyonu için üç farklı çözgen (%75 metanol, %75 etanol ve ultra saf su) ve iki farklı zaman parametresinde (15 ve 30 dakika) ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Toplam flavonoid madde miktarı %75 etanol ve 30 dakikalık ektraksiyon sonucu en yüksek (756.78 mgQE/L) bulunmuştur. Elde edilen ekstrakttan hazırlanan 2000 ppmlik çözelti iki farklı grup (İzmir ve Iğdır) kayısılara püskürtülmüş ve kayısılar tepsili kurutucuda kurutulmuştur. 21 gün depolama süresince 7 günde bir fiziksel ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Mikrobiyolojik analizler sonucu her iki grupta da küf ve maya gelişimi gözlemlenmemiştir. Depolama sonunda renk (L* 37.70, a* 13.33, b* 23.82), su aktivitesi (aw 0.50-0.59) ve nem değerleri (%7-14) en iyi korunan grubun İzmir grubu olduğu sonucuna varılmıştır. Iğdır grubu örneklerde ise depolama boyunca çiğnenebilirlik, sertlik, dayanıklılık gibi tekstürel özellikler İzmir grubu örneklere kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak kayısı kurutulmasında kükürt dioksit yerine antioksidan özelliği yüksek, doğal ve bitkisel kaynak olan Ginkgo biloba ekstratının kayısılarda kullanımının sanayide uygulanabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Altuğ- Onoğur, T., Elmacı, Y., Demirağ, K., (2017). Gıda Kalite Sağlama, Sidas Medya, 2. Baskı, İzmir, 157-58.
 • Altunışık, C., (2005). Kayısı islimlemesinde açığa çıkan sülfür dioksid gazına maruz bırakılan sıçanlarda oluşan serebral oksidatif hasara Ginkgo bilobanın etkileri, Tıpta uzmanlık, İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi 73 s (yayımlanmamış) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ Anonim, (2011). T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği, (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-6.htm ) (Erişim tarihi: 31.03.2020)
 • Anonim, (2013). Türk Standartları Enstitisü, TS 485 Kuru Kayısı Standardı
 • Anonim,(2019a).https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/Belgeler/M%C4%B0LL%C4%B0%20TARIM/KAYISI%20ARALIK%20B%C3%9CLTEN%C4%B0.pdf (Erişim tarihi :03.06.2020).
 • Anonim,(2019b).http://www.bimes.com.tr/urunler_gida_guvenligi_3M_Petrifilm_Kuf _Maya_Sayim_Plakasi.html (Erişim tarihi: 05.06.2020).
 • Asma B.M., Kan T., Birhanlı O., Abacı T., Erdoğan A., (2007). Çok Amaçlı Kayısı Islah Projesi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Atatürk Üniversitesi. Zir. Fak. 4-7 Eylül 2007. Erzurum. 1:145-149.
 • Büyükcan B., (2016). Taze Kayısıların Kalite Özelliklerinin Termal Olmayan Tekniklerle Muhafazası ve Sayısal Görüntüleme ile Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Cengiz E., (2011). Kayısı (Prunus armeniaca L.) ve Kayısı Çekirdeğinde Kuersetinin Hplc-Ms ile Tayini. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ,Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Chen, Q.W., Yan, J.P., Meng, X.X., Xu, F., Zhang, W.W., Liao, Y.L., Qu, J.W., (2017), Molecular cloning, characterization, and functional analysis of acetyl-CoA Cacetyltransferase and mevalonate kinase genes involved in terpene trilactone biosynthesis from Ginkgo biloba. Molecules 22, 74. https://doi.org/10.3390/molecules22010074
 • Codex Alimentarius, (2019). General Standard for Food Addıtıves Codex Stan 192-1995, (http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B130-1981%252FCXS_130e.pdf ), (Erişim tarihi: 31.03.2020)
 • Çalhan Ö., (2010). Bazı Depolama Koşullarının ‘Roxana’ Kayısı Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Diamond, B.J., Shiflett, S.C., Feiwel, N., Matheis, R.J., Noskin, O., Richards, J.A., N.E. Schoenberger, N.E., (2000). Ginkgo biloba extract: mechanisms and clinical indications, Arch. Phys. Med. Rehab. 81 (5) 668–678. https://doi.org/10.1016/S0003-9993(00)90052-2
 • Ebrahimzadeh, M. A., Pourmorad, F., & Hafezi, S. (2008). Antioxidant activities of Iranian corn silk. Turkish Journal of biology, 32(1), 43-49. https://doi.org/10.1016/S0924-977X(10)70556-3
 • Gezer İ., Hacıseferoğulları H., Demir F., (2002). Some Physical Properties Of Hacıhaliloğlu Apricot Pit And Its Kernel. J. Food Eng., 56; 49-57. https://doi.org/10.1016/S0260-8774(02)00147-4
 • Görünmezoğlu Ö., (2018). Kayısı ve incir meyvelerinin antioksidan kapasitelerinin araştırılması. Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 82s.
 • Horuz E., Bozkurt H., Karataş H.& Maskan M. (2018). Conparison of quality, bioactive compounds, textural and sensorial properties of hybrid and convection-dried apricots. Journal of Food Measurement and Characterization, 12(1), 243-256. https://doi.org/10.1007/s11694-017-9635-x
 • Karaçalı İ., (2006). Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 494, 481s, İzmir.
 • Karahan M.Y., (2017). Ginkgo biloba Yapraklarından Toplam Fenoliklerin ve Toplam Flavonoidlerin Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 78s (yayımlanmamış) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karataş N., (2014). Farklı Kurutma Yöntemlerinin Bazı Kayısı Çeşitlerinin Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi. Erzurum, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kobus-Cisowska, J., Flaczyk, E., & Jeszka, M., (2010). Antioxidant activities of Ginkgo biloba extracts: Application in freeze stored meat dumplings. Acta Scientarum Polonorum Technologia Alimentaria. 9, 161–170pp. https://www.food.actapol.net/pub/4_2_2010.pdf
 • Köksal, N., Gökırmak, M., Hasanoğlu, H. C., Yıldırım, Z., Gültek, A., (2001). Kayısı Kükürtlemesi Yapan İşçilerde Sülfür Dioksit Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Etkisi, Türkiye Tıp Dergisi 2001; 8(2): 56-63. http://ichastaliklaridergisi.org/managete/fu_folder/2001-02/2001-8-2-056-063.pdf
 • Mei, Z., Khan, M. A., Zeng, W., & Fu, J. (2014). DNA fingerprints of living fossil Ginkgo biloba by using ISSR and improved RAPD analysis. Biochemical Systematics and Ecology, 57, 332–337. https://doi.org/10.1016/j.bse.2014.09.007
 • Muzaffar, K., Dar, B. N., & Kumar, P. (2017). Assessment of nutritional, physicochemical, antioxidant, structural and rheological properties of spray dried tamarind pulp powder. Journal of Food Measurement and Characterization, 11(2), 746-757. https://doi.org/10.1007/s11694-016-9444-7
 • Özkan M., (2001). Kuru Kayısılarda Kükürtdioksitin Uzaklaştırılma Yöntemleri Üzerine Araştırma. Doktor Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Pereira, E., Barros, L., Ferreira, I.C., (2013). Chemical characterization of Ginkgo biloba L.and antioxidant properties of its extracts and dietary supplements. Ind. Crops Prod. 51, 244–248. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.09.011
 • Rayman A., (2010). Havuç Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz ve Mikrodalga Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye. 184. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Rojas, C., Rojas-Castaneda, J., Rojas, P., (2016). Antioxidant properties of a Ginkgo biloba leaf extract (EGb 761) in animal models of Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Curr. Top. Nutraceut. Res. 14 (1), 1–16.http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=99f946b7-0519-43e6-bf33-66157b756dce%40pdc-v-sessmgr05
 • Salur Can, A., (2018). Farklı Düzeylerde Kükürtlenen Kuru Kayısıların Organik Asit ve Karotenoid Miktarlarında Depolama Boyunca Meydana Gelen Değişimin, Kayısının Rengi ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 112s. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Smith P. F., Maclennan K., Darlington C. L., (1996). The neuroprotective properties of the Ginkgo biloba leaf: a review of the possible relationship to plateletactivating factor (PAF), Journal of ethnopharmacology, vol. 50, pp. 131-139,1996. https://doi.org/10.1016/0378-8741(96)01379-7
 • Su Y, Zhang M, Zhang W, Adhikari B, Yang Z. 2016. Application of Novel Microwave-Assisted Vacuum Frying to Reduce the Oil Uptake and Improve the Quality of Potato Chips. LWT – Food Scence Technol. 73, 490–497. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.06.047
 • Türkmen D., (2019). Farklı Ticari Rennetlerle Üretilen Beyaz Peynirlerde Olgunlaşma Sırasında Tekstürel, Mikroyapısal ve Biyokimyasal Değişimler, Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay, 152s. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Türkyılmaz, M., (2011). Düşük Düzeylerde Kükürtlenmiş Kuru Kayısıların Değişik Sıcaklıklarda Depolanması Sürecinde Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Niteliklerindeki Değişmeler, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 159 s. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Uğur, Y., (2015). Kükürtlenerek Kurutulmuş Bazı Kayısı Çeşitlerinde SO2’nin Giderilmesinde H2O2 Kullanımının, Kayısının Polifenol İçeriğine ve Antioksidan Kapasitesine Etkisinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya, 118s. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ünlütürk A., Turantaş F., (2015). Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi. Meta Basım No.4: sf18. İzmir
 • Vasco, C., Ruales, J., & Kamal-Eldin, A. (2008). Total phenolic compounds and antioxidant capacities of major fruits from Ecuador. Food Chemistry, 111(4), 816–823. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.04.05
 • Yağmurca M, Orhan B, Şahin Ö, Nacar A, Yüksel Ş, Narcı A., (2007), Ratlarda Sisplatin İle İndüklenmiş Böbrek Hasarına Karşı Melatonin ve Gingko Bilobanın Koruyucu Etkileri. Kocatepe Tıp Dergisi ;8(2):29-34. https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17419/182415
 • Yavuz, A., B., (2018). Lizozim ve Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı Uygulamalarının Buzda Depolanan Ticari Balık Türlerinde Patojen ve Bozulma Bakterileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 120s (yayımlanmamış). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Drying of Apricots Treated with Ginkgo Biloba Plant Extract and Determinatıon of The Quality Properties

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 145 - 159, 20.03.2021
https://doi.org/10.28979/jarnas.840237

Öz

Ginkgo biloba plant is becoming widespread in medicine and food industry because of its antioxidant, antimicrobial and antiallergenic properties. Apricot which is an important export product for our country, the sulfurization process is carried out in the drying process. In this study, it was aimed to apply the extract of Ginkgo biloba plant as an alternative to the sulfur in drying. For this purpose, Ginkgo biloba leaves were extracted with solvents of different concentrations using ultrasound assisted extraction method. Three different solvents (75% methanol, 75% ethanol and ultrapure water) and two different times (15 and 30 minutes) were applied. Total flavonoids were the highest after 75% ethanol and 30 minutes extraction (756.78 mgQE / L). 2000 ppm solution from the extract was sprayed to samples in two different types (Izmir and Iğdır) before drying in a tray dryer. Physical and microbiological analyses were made during 21 days of storage. As a result mold and yeast growth was not observed in both groups. At the end of storage, İzmir group protected the quality properties better via the color (L * 37.70, a * 13.33, b * 23.82), water activity (aw 0.50-0.59) and moisture (7-14%). Iğdır group preserved its textural properties such as chewiness, hardness and resilience better than İzmir group during storage. As a result, it is thought that the use of Ginkgo biloba extract, which is a natural and herbal source with high antioxidant properties, in apricots instead of sulfur dioxide, can be applied in the industry.

Kaynakça

 • Altuğ- Onoğur, T., Elmacı, Y., Demirağ, K., (2017). Gıda Kalite Sağlama, Sidas Medya, 2. Baskı, İzmir, 157-58.
 • Altunışık, C., (2005). Kayısı islimlemesinde açığa çıkan sülfür dioksid gazına maruz bırakılan sıçanlarda oluşan serebral oksidatif hasara Ginkgo bilobanın etkileri, Tıpta uzmanlık, İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi 73 s (yayımlanmamış) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ Anonim, (2011). T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği, (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-6.htm ) (Erişim tarihi: 31.03.2020)
 • Anonim, (2013). Türk Standartları Enstitisü, TS 485 Kuru Kayısı Standardı
 • Anonim,(2019a).https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/Belgeler/M%C4%B0LL%C4%B0%20TARIM/KAYISI%20ARALIK%20B%C3%9CLTEN%C4%B0.pdf (Erişim tarihi :03.06.2020).
 • Anonim,(2019b).http://www.bimes.com.tr/urunler_gida_guvenligi_3M_Petrifilm_Kuf _Maya_Sayim_Plakasi.html (Erişim tarihi: 05.06.2020).
 • Asma B.M., Kan T., Birhanlı O., Abacı T., Erdoğan A., (2007). Çok Amaçlı Kayısı Islah Projesi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Atatürk Üniversitesi. Zir. Fak. 4-7 Eylül 2007. Erzurum. 1:145-149.
 • Büyükcan B., (2016). Taze Kayısıların Kalite Özelliklerinin Termal Olmayan Tekniklerle Muhafazası ve Sayısal Görüntüleme ile Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Cengiz E., (2011). Kayısı (Prunus armeniaca L.) ve Kayısı Çekirdeğinde Kuersetinin Hplc-Ms ile Tayini. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ,Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Chen, Q.W., Yan, J.P., Meng, X.X., Xu, F., Zhang, W.W., Liao, Y.L., Qu, J.W., (2017), Molecular cloning, characterization, and functional analysis of acetyl-CoA Cacetyltransferase and mevalonate kinase genes involved in terpene trilactone biosynthesis from Ginkgo biloba. Molecules 22, 74. https://doi.org/10.3390/molecules22010074
 • Codex Alimentarius, (2019). General Standard for Food Addıtıves Codex Stan 192-1995, (http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B130-1981%252FCXS_130e.pdf ), (Erişim tarihi: 31.03.2020)
 • Çalhan Ö., (2010). Bazı Depolama Koşullarının ‘Roxana’ Kayısı Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Diamond, B.J., Shiflett, S.C., Feiwel, N., Matheis, R.J., Noskin, O., Richards, J.A., N.E. Schoenberger, N.E., (2000). Ginkgo biloba extract: mechanisms and clinical indications, Arch. Phys. Med. Rehab. 81 (5) 668–678. https://doi.org/10.1016/S0003-9993(00)90052-2
 • Ebrahimzadeh, M. A., Pourmorad, F., & Hafezi, S. (2008). Antioxidant activities of Iranian corn silk. Turkish Journal of biology, 32(1), 43-49. https://doi.org/10.1016/S0924-977X(10)70556-3
 • Gezer İ., Hacıseferoğulları H., Demir F., (2002). Some Physical Properties Of Hacıhaliloğlu Apricot Pit And Its Kernel. J. Food Eng., 56; 49-57. https://doi.org/10.1016/S0260-8774(02)00147-4
 • Görünmezoğlu Ö., (2018). Kayısı ve incir meyvelerinin antioksidan kapasitelerinin araştırılması. Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 82s.
 • Horuz E., Bozkurt H., Karataş H.& Maskan M. (2018). Conparison of quality, bioactive compounds, textural and sensorial properties of hybrid and convection-dried apricots. Journal of Food Measurement and Characterization, 12(1), 243-256. https://doi.org/10.1007/s11694-017-9635-x
 • Karaçalı İ., (2006). Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 494, 481s, İzmir.
 • Karahan M.Y., (2017). Ginkgo biloba Yapraklarından Toplam Fenoliklerin ve Toplam Flavonoidlerin Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 78s (yayımlanmamış) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karataş N., (2014). Farklı Kurutma Yöntemlerinin Bazı Kayısı Çeşitlerinin Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi. Erzurum, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kobus-Cisowska, J., Flaczyk, E., & Jeszka, M., (2010). Antioxidant activities of Ginkgo biloba extracts: Application in freeze stored meat dumplings. Acta Scientarum Polonorum Technologia Alimentaria. 9, 161–170pp. https://www.food.actapol.net/pub/4_2_2010.pdf
 • Köksal, N., Gökırmak, M., Hasanoğlu, H. C., Yıldırım, Z., Gültek, A., (2001). Kayısı Kükürtlemesi Yapan İşçilerde Sülfür Dioksit Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Etkisi, Türkiye Tıp Dergisi 2001; 8(2): 56-63. http://ichastaliklaridergisi.org/managete/fu_folder/2001-02/2001-8-2-056-063.pdf
 • Mei, Z., Khan, M. A., Zeng, W., & Fu, J. (2014). DNA fingerprints of living fossil Ginkgo biloba by using ISSR and improved RAPD analysis. Biochemical Systematics and Ecology, 57, 332–337. https://doi.org/10.1016/j.bse.2014.09.007
 • Muzaffar, K., Dar, B. N., & Kumar, P. (2017). Assessment of nutritional, physicochemical, antioxidant, structural and rheological properties of spray dried tamarind pulp powder. Journal of Food Measurement and Characterization, 11(2), 746-757. https://doi.org/10.1007/s11694-016-9444-7
 • Özkan M., (2001). Kuru Kayısılarda Kükürtdioksitin Uzaklaştırılma Yöntemleri Üzerine Araştırma. Doktor Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Pereira, E., Barros, L., Ferreira, I.C., (2013). Chemical characterization of Ginkgo biloba L.and antioxidant properties of its extracts and dietary supplements. Ind. Crops Prod. 51, 244–248. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.09.011
 • Rayman A., (2010). Havuç Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz ve Mikrodalga Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye. 184. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Rojas, C., Rojas-Castaneda, J., Rojas, P., (2016). Antioxidant properties of a Ginkgo biloba leaf extract (EGb 761) in animal models of Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Curr. Top. Nutraceut. Res. 14 (1), 1–16.http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=99f946b7-0519-43e6-bf33-66157b756dce%40pdc-v-sessmgr05
 • Salur Can, A., (2018). Farklı Düzeylerde Kükürtlenen Kuru Kayısıların Organik Asit ve Karotenoid Miktarlarında Depolama Boyunca Meydana Gelen Değişimin, Kayısının Rengi ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 112s. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Smith P. F., Maclennan K., Darlington C. L., (1996). The neuroprotective properties of the Ginkgo biloba leaf: a review of the possible relationship to plateletactivating factor (PAF), Journal of ethnopharmacology, vol. 50, pp. 131-139,1996. https://doi.org/10.1016/0378-8741(96)01379-7
 • Su Y, Zhang M, Zhang W, Adhikari B, Yang Z. 2016. Application of Novel Microwave-Assisted Vacuum Frying to Reduce the Oil Uptake and Improve the Quality of Potato Chips. LWT – Food Scence Technol. 73, 490–497. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.06.047
 • Türkmen D., (2019). Farklı Ticari Rennetlerle Üretilen Beyaz Peynirlerde Olgunlaşma Sırasında Tekstürel, Mikroyapısal ve Biyokimyasal Değişimler, Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay, 152s. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Türkyılmaz, M., (2011). Düşük Düzeylerde Kükürtlenmiş Kuru Kayısıların Değişik Sıcaklıklarda Depolanması Sürecinde Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Niteliklerindeki Değişmeler, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 159 s. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Uğur, Y., (2015). Kükürtlenerek Kurutulmuş Bazı Kayısı Çeşitlerinde SO2’nin Giderilmesinde H2O2 Kullanımının, Kayısının Polifenol İçeriğine ve Antioksidan Kapasitesine Etkisinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya, 118s. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ünlütürk A., Turantaş F., (2015). Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi. Meta Basım No.4: sf18. İzmir
 • Vasco, C., Ruales, J., & Kamal-Eldin, A. (2008). Total phenolic compounds and antioxidant capacities of major fruits from Ecuador. Food Chemistry, 111(4), 816–823. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.04.05
 • Yağmurca M, Orhan B, Şahin Ö, Nacar A, Yüksel Ş, Narcı A., (2007), Ratlarda Sisplatin İle İndüklenmiş Böbrek Hasarına Karşı Melatonin ve Gingko Bilobanın Koruyucu Etkileri. Kocatepe Tıp Dergisi ;8(2):29-34. https://dergipark.org.tr/en/pub/kocatepetip/issue/17419/182415
 • Yavuz, A., B., (2018). Lizozim ve Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı Uygulamalarının Buzda Depolanan Ticari Balık Türlerinde Patojen ve Bozulma Bakterileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 120s (yayımlanmamış). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Irem AKBULUT (Sorumlu Yazar)
EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-7430-5526
Türkiye


Elif GÜRBÜZ
EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3570-1259
Türkiye


Ahsen RAYMAN ERGÜN
EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-0943-1950
Türkiye


Taner BAYSAL
EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-1039-6275
Türkiye

Teşekkür Bu çalışma Tübitak tarafından düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda Gıda ve Tarım alanında Konya Bölgesi’nde ikincilik kazanmıştır. Değerlendirme sonucu için Tübitak’ a teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2021
Başvuru Tarihi 13 Aralık 2020
Kabul Tarihi 23 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jarnas840237, journal = {Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences}, issn = {}, eissn = {2757-5195}, address = {Çanakkale Onsekiz <mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {145 - 159}, doi = {10.28979/jarnas.840237}, title = {Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Akbulut, Irem and Gürbüz, Elif and Rayman Ergün, Ahsen and Baysal, Taner} }
APA Akbulut, I. , Gürbüz, E. , Rayman Ergün, A. & Baysal, T. (2021). Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi . Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences , 7 (1) , 145-159 . DOI: 10.28979/jarnas.840237
MLA Akbulut, I. , Gürbüz, E. , Rayman Ergün, A. , Baysal, T. "Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi" . Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 7 (2021 ): 145-159 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jarnas/issue/60593/840237>
Chicago Akbulut, I. , Gürbüz, E. , Rayman Ergün, A. , Baysal, T. "Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 7 (2021 ): 145-159
RIS TY - JOUR T1 - Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Irem Akbulut , Elif Gürbüz , Ahsen Rayman Ergün , Taner Baysal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.28979/jarnas.840237 DO - 10.28979/jarnas.840237 T2 - Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 159 VL - 7 IS - 1 SN - -2757-5195 M3 - doi: 10.28979/jarnas.840237 UR - https://doi.org/10.28979/jarnas.840237 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi %A Irem Akbulut , Elif Gürbüz , Ahsen Rayman Ergün , Taner Baysal %T Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences %P -2757-5195 %V 7 %N 1 %R doi: 10.28979/jarnas.840237 %U 10.28979/jarnas.840237
ISNAD Akbulut, Irem , Gürbüz, Elif , Rayman Ergün, Ahsen , Baysal, Taner . "Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 7 / 1 (Mart 2021): 145-159 . https://doi.org/10.28979/jarnas.840237
AMA Akbulut I. , Gürbüz E. , Rayman Ergün A. , Baysal T. Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences. 2021; 7(1): 145-159.
Vancouver Akbulut I. , Gürbüz E. , Rayman Ergün A. , Baysal T. Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences. 2021; 7(1): 145-159.
IEEE I. Akbulut , E. Gürbüz , A. Rayman Ergün ve T. Baysal , "Ginkgo biloba Bitki Ekstraktı ile Muamele Edilmiş Kayısıların Yapay Yolla Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, c. 7, sayı. 1, ss. 145-159, Mar. 2021, doi:10.28979/jarnas.840237