Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 99 - 114 2020-12-31

Ani Ören Yeri’nin Kars’taki Kültür Turizmine Katkıları Bağlamında Bazı Tespitler
Some Definitions in the Context of the Contribution of Ani Ruins to Cultural Tourism in Kars

Hasan Ali DİKEN [1]


Kültür turizmi, insanların; “deniz-kum-güneş” üçlüsünü bir kenara bırakmak suretiyle, gittikleri yörelere veya bölgelere özgü olan kültürel tabiat alanlarını görmek maksadıyla gerçekleştirdikleri bir turizm şeklidir. Bu turizm şeklindeki temel faktör ise “doğa” olarak ön plana çıkmaktadır. Zira 21. yüzyılda hızla yaygınlaşan kent kültürüyle birlikte, insanoğlu, tipik kent yaşamının kalıplarından sıyrılarak, kırsala doğru bir yönelimin içine girmiştir. İşte insanın doğaya olan bu yönelimindeki en temel kaynaklardan biri olarak “kültür turizmi” gösterilmektedir. Nitekim kültür turizmi, kentsel imgelerin üretilmesi noktasındaki en temel faktörler arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere, bir kent, genel olarak kendisini çağrıştıran belli başlı imgeler çerçevesinde hatırlanmaktadır. Kültür turistleri de, söz konusu kente; bu imgeler ekseninde gereken değeri vermektedir. Söz konusu nedenlerden ötürü, kültür turizmi, kent imgelerinin ortaya çıkarılmasındaki en temel dinamiklerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Kars’ta bulunan Ani Ören Yeri’nin de, bir “kent imgesi” şeklinde tanımlanabileceği malumdur. Dolayısıyla Ani Ören Yeri’nin, bir tür “tarihî yapılar topluluğu” olması bağlamında, Kars’ın kültürel temelli turizm potansiyeline büyük bir katkı sağlayabileceğini ifade etmekte fayda vardır. Buraya kadar yapılan açıklamaların akabinde, bu makale doğrultusunda, Ani Ören Yeri’nin; kentsel bir imge olarak Kars’taki kültür turizmi faaliyetlerine yön veren başlıca etkileri açıklanmak suretiyle, bu yöndeki bazı tespitler dile getirilmeye çalışılacaktır.

Cultural tourism is including that people take to see cultural values, leaving the "sea-sand-sun" trio aside. As a matter of fact, with the urban culture emerged during the 21st century, people have taken a turn towards the rural by getting out of the patterns of typical urban life. This is because, cultural tourism is one of the most important factors in the production of urban images. As is known, a city is generally recalled within the frame of certain images associated with it. Culture tourists also attach necessary value to a city in line with the images. Because of such reasons, cultural tourism appears as one of the most important factors in production of urban images. From this point of view, Archaeological Site of Ani located in Kars can also be described as a "city image". Therefore, it should be noted that Archaeological Site of Ani as a "collection of historic buildings" may make a great contribution to the cultural-oriented tourism potential of Kars. For the purposes of this article, here it is explained how the Archaeological Site of Ani as an urban image can be utilized within the context of cultural tourism activities in Kars.

 • Assmann, Jan. (2001), Kültürel Bellek, Ayşe Tekin (Çev.), 2. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Çağıran, Hasan Hüseyin (Ed.). (2017). III. Millî Kültür Şurası – Kültür Politikaları Komisyon Raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Değerliyurt vd. (2013). “Diyarbakır Kültür Turizmine İlişkin Coğrafya Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarının Belirlenmesi”, Turkish Studies, 8/9, Yaz, 1045-1057.
 • Erdal, Abdurrahman (Ed.). (2017). III. Millî Kültür Şurası - Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyon Raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Grimal, Pierre. (2012). Mitoloji Sözlüğü – Yunan ve Roma, 1. Baskı, Sevgi Tamgüç (Çev.), Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Horkheimer, Max ve Adorno, Theodor W. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefî Fragmanlar, Nihat Ülner ve Elif Öztarhan Karadoğan (Çev.), Birinci Baskı, Kabalcı Yayıncılık, Ankara.
 • Kars Valiliği (2017). http://www.kars.gov.tr/kars-adinin-mense-i (Erişim Tarihi: 9 Nisan 2017).
 • Kırzıoğlu, Fahrettin. (1953). Kars Tarihi, I. Cilt, 1. Baskı, Işıl Matbaası, İstanbul.
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (2017). http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,108560/aninin-hedefi-unesco-dunya-miras-listesi.html (Erişim Tarihi: 10 Nisan 2017).
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (2017). http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,104565/kars-ani-oren-yeri.html (Erişim Tarihi: 10 Nisan 2017).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (2017). http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,162583/ani-arkeolojik-alani-unesco-dunya-kultur-mirasi-listesi-.html (Erişim Tarihi: 10 Nisan 2017).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (2017). http://dosim.kulturturizm.gov.tr/muze/305 (Erişim Tarihi: 9 Nisan 2017).
 • Müze Kart (2017). http://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/ani-orenyeri (Erişim Tarihi: 9 Nisan 2017).
 • Oğuz, M. Öcal. (2009). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?, 1. Baskı, Geleneksel Yayıncılık, Ankara.
 • Öğüt Eker, Gülin. (2008). “Kültür Ekonomisi Temelinde Gelenek Nasıl Değerlendirilir? ‘Güldüren Bilge: Nasreddin Hoca’ Koleksiyonu”, 21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak, Atatürk Kültür Merkezi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Akşehir, 1-13.
 • Ölçer Özünel, Evrim. (2011). “Kültür Turizminde ‘Yöresel’ ve ‘Otantik’ Olanı Sorgulamak ve Tüketilmiş Mekanları Yeniden Üretmek Üzerine”, Turkish Studies, 6/4, Sonbahar, 255-262.
 • Öter, Zafer. (2010). “Türk El Sanatlarının Kültür Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi”, Millî Folklor, 86, Yaz, 174-185.
 • Özdemir, Nebi. (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Özdemir, Nebi. (2012a). Kültür Ekonomisi ve Yönetimi, 1. Baskı, Hacettepe Yayıncılık, Ankara.
 • Özdemir, Nebi. (2012b). Medya, Kültür ve Edebiyat, 2. Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara.
 • Özdemir, Nebi. (2015). “Türk Halk Kültürü”, Türk Kültürü El Kitabı, İhsan Çapcıoğlu ve Hayati Beşirli (Ed.), 1. Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara.
 • Özlü, Tamer ve Kaleli, Cemal. (2019). “Kültürel Miras Turizmi Açısından Bir Değerlendirme: Ani Ören Yeri”, AMİSOS/AMISOS, Cilt/Volume 4, Sayı/Issue 7, Aralık/December, 195-218.
 • UNESCO (2017). http://whc.unesco.org/en/list/1518 (Erişim Tarihi: 10 Nisan 2017).
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5948-4255
Yazar: Hasan Ali DİKEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 5 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Diken, H . (2020). Ani Ören Yeri’nin Kars’taki Kültür Turizmine Katkıları Bağlamında Bazı Tespitler . Journal of Applied Tourism Research , 1 (2) , 99-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jator/issue/58969/818817