Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 115 - 132 2020-12-31

Postmodern Bir Araç Olarak Hikaye Anlatıcılığının Turizm Açısından Önemi
The Importance of Storytelling as a Postmodern Tool in Context of Tourism

Büşra KAYA [1] , Murat GÜMÜŞ [2]


Günümüzde, postmodernizm ile yönetim ve pazarlama iletişimi değişiklik göstermiştir. Özellikle, emek yoğun bir sektör olan turizmde bu değişime ayak uydurmayan işletmeler ya da destinasyon yönetimleri hayatlarına devam etmekte zorlanacaktır. Postmodern yaklaşıma göre tüketici/çalışan/turist ile işletme/destinasyon arasında kuvvetli bir bağ kurulmalıdır. Bu bağı kurmak, çalışanı işletmeye bağlar ve hizmet kalitesi ya da kaliteli deneyimler ortaya çıkar. Çalışanların yanı sıra, bu bağı kurmak turistin, işletmenin en iyi marka savunucusu haline gelmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda gerek yönetim-organizasyon gerekse pazarlama bağlamında kullanılması gereken en önemli postmodern araçlardan biri olan hikaye anlatıcılığı bu çalışmada derinlemesine incelenmiştir. Bu makale, alanyazın taraması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Alanyazında hikaye anlatıcılığı ile ilgili yer alan çalışmalar incelenerek, turizmde kullanımı ele alınmıştır. Bu bağlamda, sonuç kısmında turizm sektöründe hikaye anlatıcılığının ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin öneriler sunulmuştur.

Nowadays, management and marketing communication has changed with postmodernism. Especially in tourism which is a labor-intensive sector, businesses or destination management that do not keep up with this change will have difficulty in continuing their lives. According to the postmodern approach, a strong link should be established between the consumer / employee / tourist and the business / destination. Establishing this link connects the employee to the business, and quality of service or quality experiences emerge. Besides the employees, establishing this link enables the tourist to become the business's top brand advocate. In this context, storytelling, which is one of the most important postmodern tools that should be used in the context of management-organization and marketing, has been thoroughly examined in this study. This article was prepared as a literature review. The studies on storytelling in the literature are examined and its use in tourism has been discussed. In this context, recommendations on how to use storytelling in the tourism sector are presented in the conclusion.

  • Zoogah, D. B., & Abbey, A. (2010). Cross-Cultural Experience, Strategic Motivation And Employer Hiring Preference: An Exploratory Study In An Emerging Economy. International Journal Of Cross Cultural Management, 10(3), 321-34
  • Ülgen, H., & Mirze, S. K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim (9. Baskı). Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6133-7518
Yazar: Büşra KAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0761-6989
Yazar: Murat GÜMÜŞ
Kurum: Batman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 5 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Kaya, B , Gümüş, M . (2020). Postmodern Bir Araç Olarak Hikaye Anlatıcılığının Turizm Açısından Önemi . Journal of Applied Tourism Research , 1 (2) , 115-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jator/issue/58969/826872