Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 20 - 26 2020-07-10

İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri
The Views of Primary School Students About the Use of Computer, Internet and Computer Games

Aysel TOPAN [1] , Tülay KUZLU AYYILDIZ [2] , Musa ÖZSAVRAN [3] , Birsen MUTLU [4]


Amaç: İlkokul çağındaki çocukların bilgisayar, internet ve bilgisayar oyunları kullanımını etkileyen faktörleri ve düşüncelerini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup Mart-Mayıs 2018 tarihleri arasında Zonguldak İlkokulu’ndaki öğrenciler ile gerçekleştirildi. Örneklem grubunun seçiminde basit rastgele yöntem ile bir ilkokul araştırma kapsamına alındı. Araştırmanın örneklemini belirtilen tarihlerde araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler oluşturdu. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Literatür Işığında Hazırlanan Soru Formu” kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin %74,4’ünün kendine ait bilgisayarı olduğu, %88,7’sinin bilgisayarı evde kullandığı, %62,2’sinin 5 yaşından sonra bilgisayar kullanmaya başladığı, %85,4’ünün evinde internet olduğu, %67,7’sinin hiç internet kafeye gitmediği, %15,2’sinin her gün bilgisayar/ tablet kullandığı, %50’sinin günlük ortalama oyun saatinin 0-1 saat olduğu, %50,0’ının bilgisayarı oyun için kullandığı ve %44,5’inin bilgisayarı ödev için kullandığı saptandı. Öğrencilerin %37,2’si, bilgisayar oyunu oynamanın onların bazı bilgi ve becerilerini geliştireceğini düşünmektedir. Öğrencilerin %47,0’ı oyun oynamanın zaman kaybı olmadığını düşünürken; %41,2’si bilgisayarda tek başına oyun oynamanın zevkli olmadığını belirtmektedir. Öğrencilerin cinsiyet ile bilgisayarı daha çok ne için kullandığı ile ve kendilerine ait bilgisayarının olması ile her gün bilgisayar oynaması ile arasında anlamlı sonuç bulundu (p<0,05). Sonuç: Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çocuklarda bilgisayar, internet kullanımının ve bilgisayar oyunlarını oynama sıklığının arttığı sonucuna varıldı. Konu ile ilgili denetimlerin ve ebeveyn kontrolünün sağlanmasının önemli olduğu ortaya koyuldu.
Objective: The study was carried out to determine the factors affecting the use of computer, internet, and computer games on primary school children and their thoughts. Method: The research is a descriptive study and was carried out with students in Zonguldak Primary School from March to May 2018. In the selection of the sample group, a primary school was included in the scope of research by a simple random method. The sample of the study was composed of students who agreed to participate in the research on the specified dates. “Personal Information Forms” and “Question Forms Prepared in the Light of the Literature” were used as data collection tools. Results: It was found that 74.4% of students had their own computers, 88.7% used the computer at home, 62.2% started using computers after the age of 5, 85.4% had internet at home, 67.7% never went to an internet cafe, 15.2% used computers/tablets every day, 50.0% played games for 0 to 1 hours every day, 50.0% used computer for games, and 44.5% for homework. 37.2% of students thought that playing a video game would improve their knowledge and skills. While 47.0% of students thought playing games was not a waste of time, 41.2% stated that it was not enjoyable to play alone on the computer. A significant difference was found between gender and what they used it for, having a computer of their own, and playing on computer every day (p<0.05). Conclusion: With the development of technology, it was concluded that the use of computer, internet, and the frequency of playing computer games increased in children. It was suggested that providing controls related to the issue such as a parent’s control were significant.
 • 1. Li X, Atkins MS. Early childhood computer experience and cognitive and motor development. Pediatrics 2004;113:1715-22.
 • 2. Cömert IT, Kayıran SM. Çocuk ve ergenlerde internet kullanımı. Cocuk Derg 2010;10:166-170
 • 3. Şahin F. İnternet ve çocuk istismarı. In: 1. Sosyal Pediatri Günleri “Basın Yayında Çocuk Sağlığı Sempozyumu”; 2007 Ocak 24; Türkiye.
 • 4. Çelen FK, Çelik A, Seferoğlu SS. Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. Akademik Bilişim 2011;2:1-8.
 • 5. Yoo HJ, Cho SC, Ha J, Yune SK, Kim SJ, Hwang J, et al. Attention deficit hyperactivity symptoms and internet addiction. Psychiatry Clin Neurosci 2004;58:487-94.
 • 6. Griffiths M. Internet addiction: Factor fiction? The Psychologist 1999;12:246-50.
 • 7. Byun S, Ruffini C, Mills JE, Douglas AC, Niang M, Stepchenkova S, et al. Internet addiction: Metasynthesis of 1996-2006 quantitative research. Cyberpsychology & Behavior 2009;12:203-7.
 • 8. Arslan E, Bütün P, Doğan M, Dağ H, Serdarzade C, Arıca V. Çocukluk çağında bilgisayar ve internet kullanımı. Behcet Uz Cocuk Hast Derg 2014;4:195-201.
 • 9. Horzum MB. İlkoğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Egitim Bilim Derg 2011;159:56-68.
 • 10. Doğan OF. Video games and children: Violence in video games. New Symp J 2006;44:161-4.
 • 11. Horzum MB, Ayas T, Balta ÖÇ. Çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği. Turk Psikolojik Danisma Rehb Derg 2016;3.
 • 12. Özcan NK. Çocuk ve gençlerde bilgisayar ve internet kullanımı. Yasadikca Egitim Derg 2003;78:4-8.
 • 13. Kurt AS, İnce P, Arslan FT. İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören öğrencilerin bilgisayara karşı tutumları. J Pediatr Research 2014;1:22-7.
 • 14. Tarhan N. Psikolojik savaş gri propaganda. İstanbul: Timaş Yayınevi, 2002.
 • 15. Chiu SI, Lee JZ, Huang DH. Video game addiction in children and teenagers in Taiwan. Cyber Psycol Behav 2004;7:571-81.
 • 16. Hauge MR, Gentile DA. Video game addiction among adolescents: Associations with academic performance and aggression. In: Society for Research In Child Development Conference; 2003 April; Tampa, Florida, USA.
 • 17. İşçibaşı Y. Bilgisayar, internet ve video oyunları arasında çocuklar. Selçuk Univ Derg. Selçuk İletişim 2011;7:122-30.
 • 18. Kayri M, Günüç S. Yüksek ve düşük sosyoekonomik koşullara sahip öğrencilerin internet bağımlılığı açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Turkish J Addict 2016;3:165-83.
 • 19. Öncel M, Tekin A. Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ve yalnızlık durumlarının incelenmesi. İnönü Univ Egitim Bilim Enst Derg 2015;2:7-17.
 • 20. Ting Wu CS, Fowler C, Yuk Yin Lam W, Ting Wong H, Hei Man Wong C, Yuen Loke A. Parenting approaches and digital technology use of preschool age children in a chinese community. Ital J Pediatr 2014;40:44.
 • 21. Gökçearslan Ş, Günbatar MS. Ortaöğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı. Egitim Teknol Kuram Uyg 2012;2:10-24.
 • 22. Çetinkaya M. İlköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığının incelenmesi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir: 2013.
 • 23. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). 6-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri ve medya. Erişim Adresi: www.tuik.gov.tr/PdfGetir. do?id=15866
 • 24. Çakır H. Bilgisayar oyunlarına ilişkin ailelerin yaklaşımı ve öğrenci üzerindeki etkilerin belirlenmesi. Mersin Univ Egitim Fak Derg 2013;9:138-50.
 • 25. Gündoğdu Z, Seytepe Ö, Pelit BM, Doğru H, Güner B, Arıkız E, ve ark. Okul öncesi çocuklarda medya kullanımı. Kocaeli Univ Saglik Bilim Derg 2016;2:6-10.
 • 26. Kulakçı Altıntaş H, Kuzlu Ayyıldız T, Özsavran M, Yamak D, Karakülah EK, Demir Subaşı E, ve ark. Adölesanlarda (15-17) internet bağımlılıkları ile uykululuk durumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. In: Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 2018 Ekim 22-24; Ankara.
 • 27. Kıran Ö. Şiddet içeren bilgisayar oyunlarının ortaöğretim gençliği üzerindeki etkileri (Samsun örneği). Yükseklisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun: 2011.
 • 28. Akçay D, Özcebe H. Okul öncesi eğitim alan çocukların ve ailelerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Cocuk Derg 2012;12:66-71.
 • 29. Şimşek N, Akça NK, Şimşek M. Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve internet bağımlılığı. TAF Preventive Medicine Bulletin 2015;14.
 • 30. Mayda AS. Bir öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerindeki internet bağımlılığı ile beck depresyon ölçeği arasındaki ilişki. Konuralp Tip Derg 2015;1:6-14.
 • 31. Yüksel M, Yılmaz E. Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online 2016;15.
 • 32. Taşpınar M, Gümüş Ç. Ülkemizde internet kafelerin ortam ve kullanıcı profili. Elektron Sosyal Bilimler Derg 2005;4:80-93.
 • 33. Çavuş H, Gökdaş İ. Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları. Yüzüncü Yıl Univ Egitim Fak Derg 2006;3:56-78.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5883-0045
Yazar: Aysel TOPAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9160-519X
Yazar: Tülay KUZLU AYYILDIZ
Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9008-900X
Yazar: Musa ÖZSAVRAN
Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8708-984X
Yazar: Birsen MUTLU
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jchild767933, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {20 - 26}, doi = {}, title = {İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri}, key = {cite}, author = {Topan, Aysel and Kuzlu Ayyıldız, Tülay and Özsavran, Musa and Mutlu, Birsen} }
APA Topan, A , Kuzlu Ayyıldız, T , Özsavran, M , Mutlu, B . (2020). İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri . Çocuk Dergisi , 20 (1) , 20-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/55988/767933
MLA Topan, A , Kuzlu Ayyıldız, T , Özsavran, M , Mutlu, B . "İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri" . Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 20-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/55988/767933>
Chicago Topan, A , Kuzlu Ayyıldız, T , Özsavran, M , Mutlu, B . "İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri". Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 20-26
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri AU - Aysel Topan , Tülay Kuzlu Ayyıldız , Musa Özsavran , Birsen Mutlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 26 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri %A Aysel Topan , Tülay Kuzlu Ayyıldız , Musa Özsavran , Birsen Mutlu %T İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri %D 2020 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Topan, Aysel , Kuzlu Ayyıldız, Tülay , Özsavran, Musa , Mutlu, Birsen . "İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri". Çocuk Dergisi 20 / 1 (Temmuz 2020): 20-26 .
AMA Topan A , Kuzlu Ayyıldız T , Özsavran M , Mutlu B . İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri. Çocuk Dergisi. 2020; 20(1): 20-26.
Vancouver Topan A , Kuzlu Ayyıldız T , Özsavran M , Mutlu B . İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri. Çocuk Dergisi. 2020; 20(1): 20-26.