Yıl 2017, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 174 - 181 2017-10-01

Use of Complementary and Alternative Therapy in Children and Evaluation of Parental Information
Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Duygu AKÇAY [1] , Ayla YILDIRIMLAR [2]


Objective: In this research our aim was to evaluate the use of complementary and alternative therapies in children without chronic disease and the relevant knowledge of their parents.Material and Method: The study was carried out as a descriptive type between 05.16.2016 and 05.27.2016. The universe of the study consisted of parents n=696 of children without a chronic illness who applied to the Department of Child Health and Diseases of Antalya State Hospital Hüseyin Savaş District Policlinic. Data were collected from a total of 125 parents volunteered to work within this group. In the collection of research data, a questionnaire consisting of descriptive characteristics of the families and questions about the research topic formulated by the investigators after screening relevant literature was used by the researchers.Results: Most of 97.6% the interviewed parents were mothers and 63.2% of them were 35-44 years old, while 51.2% of the families reported they had used complementary and alternative medicine CAM as a supportive treatment, and 38.4% of them used CAM for the relief of their children. All of the families stated that they had used at least one of the CAM types for their children and 72.8% of them had used these methods frequently. When using CAM, some 56% families had not observed any benefit or harm 97.6% for their children . It has been determined that the methods most known and used by the parents were herbal treatment and the religious methods, respectively. Families who indicated that they had medium and high income levels 71.9%, 94.4%, respectively reported frequent use of CAM for their children. There was no statistically significant difference between parents’ educational status, age range and use of CAM for their children.Conclusions: It has been determined that all of our research group used at least one of the TAT methods and frequently for their children, and that the method they used most frequently was herbal treatment. Health professionals should be aware of the effectiveness, dosages, side effects, toxicity, and potential drug interactions of CAM methods. These families should be questioned on the use of CAM, and training and counseling should be offered on the use of CAM
Amaç: Araştırmada; kronik hastalığı olmayan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin kullanımı ve ebeveyn bilgilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırma, 16.05.2016 ile 27.05.2016 tarihleri arasında tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Antalya Devlet Hastanesi Hüseyin Savaş Semt Polikliniği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne başvuru yapan kronik bir hastalığı olmayan çocukların ebeveynleri n=696 oluşturmuştur. Bu grup içinde çalışmaya gönüllü olarak katılan toplam 125 ebeveynden konuya ilişkin veri toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında konu ile ilgili literatür taranarak araştırmacılar tarafından oluşturulan, ailelerin tanımlayıcı özellikleri ve araştırma konusu ile ilgili sorulardan oluşan bir form kullanılmıştır.Bulgular: Görüşülen ebeveynlerin %97,6’sı anne olup, %63,2’si 35-44 yaş arasındadır. Ailelerin %51,2’si destek, %38,4’ü rahatlama amaçlı çocuğu için tamamlayıcı ve alternatif tedavi TAT kullandığını bildirmiştir. Ailelerin tamamı çocuğu için TAT türlerinden en az birini kullandığını, kullandığı yöntemleri de %72,8’i sıklıkla kullandığını ifade etmiştir. TAT kullanırken %56’sının çocuğunda herhangi bir yarar, %97.6’sının zarar gözlemlemediği tespit edilmiştir. Ailelerin en fazla bildiği ve kullandığı yöntemlerin sırasıyla bitkisel tedavi ile dini yöntem olduğu saptanmıştır. Ekonomik durumlarını orta ve yüksek seviyede sırasıyla %71,9, %94,4 olduğunu bildiren aileler çocuğu için sıklıkla TAT kullandığını bildirmiştir. Ebeveynlerin eğitim durumu, yaş aralığı ile çocuğu için TAT kullanım sıklığı arasında istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır.Sonuç: Araştırma grubumuzun tamamının çocuğu için TAT yöntemlerinden en az birini kullandığı, kullandığı yöntemleri sıklıkla kullandığı ve en fazla kullanılan yöntemin bitkisel tedavi olduğu tespit edilmiştir. Sağlık profesyonelleri, TAT yöntemlerinin etkinliği, dozajları, yan etkileri, toksisiteleri ve potansiyel ilaç etkileşimlerinden haberdar olmalıdır. Aileleri TAT kullanımı hususunda sorgulamalı, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmalıdır
 • NIH Panel on Definition and Description. Defining and describing complementary and alternative medicine. Alternat Ther Health Med 1997;3:49-57.
 • Davis mP, Darden Pm. Use of complementary and alternative medicine by children in the United States. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157:393-6.
 • https://doi.org/10.1001/archpedi.157.4.393
 • Hanson E, Kalish lA, Bunce E, Curtis C, mcDaniel S,Ware J, et al. Use of complementary and alternative medicine among children diagnosed with autism spect- rum disorder. J Autism Dev Disord 2007;37:628-36. https://doi.org/10.1007/s10803-006-0192-0
 • lim A, Cranswick N, Skull S, South m. Survey of complementary and alternative medicine use at a terti- ary children’s hospital. J Paediatr Child Health 2005;41:424-7.
 • https://doi.org/10.1111/j.1440-1754.2005.00659.x
 • Kelly Km, Jacobson JS, Kennedy DD, Braudt Sm, mallick m, Weiner mA. Use of unconventional thera- pies by children with cancer at an urban medical center. J Pediatr Hematol Oncol 2000;22:412-6.
 • https://doi.org/10.1097/00043426-200009000-00005
 • Zuzak TJ, Boňková J, Careddu D, Garami m, Hadjipanayis A, Jazbec J. et al. Use of complemen- tary and alternative medicine by children in Europe: published data and expert perspectives. Complement Ther Med 2013;21:S34-47.
 • https://doi.org/10.1016/j.ctim.2012.01.001
 • Özturk C, Karayağız G. Exploration of the use of complementary and alternative medicine among Turkish children. J Clin Nurs 2008;17:2558-64.
 • https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02329.x
 • Giray Bozkaya Ö, Akgün İ, Birgi E, Çinkoğlu A, Gög K, Karadeniz D. Anne babaların çocuklarında uyguladıkları alternatif tıp yöntemleri. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2008;22:129-35.
 • Taşar mA, Potur ED, Kara N, Bostancı İ, Dallar y. Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: Ankara hastanesi verileri. Türkiye Çocuk Hast Derg 2011;5: 81-8.
 • Araz N, Bulbul S. Use of complementary and alterna- tive medicine in a pediatric population in southern Turkey. Clin Invest Med 2011;34:E21-9.
 • https://doi.org/10.25011/cim.v34i1.14909
 • Tuncel T, Şen V, Kelekçi S, Karabel m, Şahin C, Uluca Ü, et al. Kronik hastalığı olmayan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı. Türk Ped Ars 2014;49:148-53.
 • https://doi.org/10.5152/tpa.2014.1498
 • Snyder J, Brown P. Complementary and alternative medicine in children: an analysis of the recent literatu- re. Curr Opin Pediatr 2012;24:539-46.
 • https://doi.org/10.1097/MOP.0b013e328355a214
 • Gottschling S, Gronwald B, Schmitt S, Schmitt C, längler A, leidig E, et al. Use of complementary and alternative medicine in healthy children and children with chronic medical conditions in Germany. Complement Ther Med 2013;21:S61-9.
 • https://doi.org/10.1016/j.ctim.2011.06.001
 • Babayigit A, Olmez D, Karaman O, Uzuner N. Complementary and alternative medicine use in Turkish children with bronchial asthma. J Altern Complement Med 2008;14:797-9.
 • https://doi.org/10.1089/acm.2008.0172
 • muslu GK, Öztürk C. Tamamlayıcı ve alternatif teda- viler ve çocuklarda kullanımı. Cocuk Sag Hast Derg 2008;51:62-6.
 • Orhan F, Sekerel BE, Kocabaş CN, Saçkesen C, Adalıoğlu G, Tuncer A. Complementary and alternati- ve medicine in children with asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2003;90:611-5.
 • https://doi.org/10.1016/S1081-1206(10)61864-9
 • Gottschling S, reindl TK, meyer S, Berrang J, Henze G, Graeber S, et al. Acupuncture to alleviate chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediat- ric oncology – a randomized multicenter crossover pilot trial. Klin Padiatr 2008;220(6):365-70.
 • https://doi.org/10.1055/s-0028-1086039
 • Gottschling S, meyer S, Gribova ı, Distler l, Berrang J, Gortner l, et al. Laser acupuncture in children with headache: a double-blind, randomized, bicenter, placebo controlled trial. Pain 2008;137(2): 405-12.
 • https://doi.org/10.1016/j.pain.2007.10.004
 • robinson N, Blair m, lorenc A, Gully N, Fox, P, mitchell K. Complementary medicine use in multi- ethnic paediatric outpatients. Complement Ther Clin Pract 2008;14:17-24.
 • https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2007.07.003
 • Jean D, Cyr C. Use of complementary and alternative medicine in a general pediatric clinic. Pediatrics 2007;120:e138-41.
 • https://doi.org/10.1542/peds.2006-3105
 • meyer S, Gortner l, larsen A, Kutschke G, Gottschling S, Gräber S, et al. Complementary and alternative medicine in paediatrics: a systematic over- view/synthesis of Cochrane Collaboration reviews. Swiss Med Wkly 2013;143:w13794
 • https://doi.org/10.4414/smw.2013.13794
 • Goldman rD, Vohra S. Complementary and alternati- ve medicine use by children visiting a pediatric emer- gency department. Can J Clin Pharmacol 2004;11: e247.
 • Barnes Pm, Bloom B, Nahin rl. Complementary and alternative medicine use among adults and child- ren: United States, 2007. 2008 Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics; National health statistics reports. Available from: http://www.cdc.gov/ nchs/data/nhsr/nhsr012.pdf.
 • muslu Karayağız G, Öztürk C. Tamamlayıcı ve alter- natif tedaviler ve çocuklarda kullanımı. Cocuk Sag Hast Derg 2008;51(1):62-7.
 • Cohen Nm, Kemper K. Complementary therapies in pediatrics: a legal perspective. Pediatrics 2005;115(3): 774-80.
 • https://doi.org/10.1542/peds.2004-1093
 • Sarısen Ö, Çalıskan D. Fitoterapi: Bitkilerle tedaviye dikkat. Sted 2005;14:182-8.
 • Vickers A, Zollman C. ABC of complementary medicine-herbal medicine. BMJ 1999;319:1050-3.
 • https://doi.org/10.1136/bmj.319.7216.1050
 • Özbek H. Cinsel ve jinekolojik sorunların tedavisinde bitkilerin kullanımı. Van Tıp Dergisi 2005;12:170-4.
 • Bardia A, Barton Dl, Prokop lJ, Bauer BA, moynihan TJ. Efficacy of Complementary and alter- native medicine therapies in relieving cancer pain: A Systematic Review. J Clin Oncol 2006;24(34):5457- 64.
 • https://doi.org/10.1200/JCO.2006.08.3725
 • Ernst E. The role of complementary and alternative medicine. BMJ 2000;321(7269):1133-5.
 • https://doi.org/10.1136/bmj.321.7269.1133
 • Kurt E, Bavbek S, Pasaoglu G, Abadoglu O, misirligil Z. Use of alternative medicines by allergic patients in Turkey. Allergol Immunopathol (Madr) 2004;32(5):289-94.
 • https://doi.org/10.1016/S0301-0546(04)79257-5
 • Birdee GS, Phillips, rS, Davis, rB, Gardiner P. Factors associated with pediatric use of complementary and alternative medicine. Pediatrics 2010;125:249-56.
 • https://doi.org/10.1542/peds.2009-1406
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Duygu AKÇAY
Kurum: Milli Savunma Bakanlığı

Yazar: Ayla YILDIRIMLAR
Kurum: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017

Bibtex @ { jchild799967, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {174 - 181}, doi = {10.5222/j.child.2017.174}, title = {Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Akçay, Duygu and Yıldırımlar, Ayla} }
APA Akçay, D , Yıldırımlar, A . (2017). Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi . Çocuk Dergisi , 17 (4) , 174-181 . DOI: 10.5222/j.child.2017.174
MLA Akçay, D , Yıldırımlar, A . "Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi" . Çocuk Dergisi 17 (2017 ): 174-181 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/56918/799967>
Chicago Akçay, D , Yıldırımlar, A . "Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi". Çocuk Dergisi 17 (2017 ): 174-181
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi AU - Duygu Akçay , Ayla Yıldırımlar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.5222/j.child.2017.174 DO - 10.5222/j.child.2017.174 T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 174 EP - 181 VL - 17 IS - 4 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - doi: 10.5222/j.child.2017.174 UR - https://doi.org/10.5222/j.child.2017.174 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi %A Duygu Akçay , Ayla Yıldırımlar %T Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 17 %N 4 %R doi: 10.5222/j.child.2017.174 %U 10.5222/j.child.2017.174
ISNAD Akçay, Duygu , Yıldırımlar, Ayla . "Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi". Çocuk Dergisi 17 / 4 (Ekim 2017): 174-181 . https://doi.org/10.5222/j.child.2017.174
AMA Akçay D , Yıldırımlar A . Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2017; 17(4): 174-181.
Vancouver Akçay D , Yıldırımlar A . Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2017; 17(4): 174-181.
IEEE D. Akçay ve A. Yıldırımlar , "Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi", Çocuk Dergisi, c. 17, sayı. 4, ss. 174-181, Eki. 2017, doi:10.5222/j.child.2017.174