Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 53 - 58 2020-08-31

Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı
Hospital Admissions due to Symptomatic Hypocalcemia and Nutritional Rickets: Predominance of Immigrant Syrian Infants

Melek YILDIZ [1] , Suna KILINÇ [2]


Amaç: Nütrisyonel rikets, büyüme çağındaki çocuklarda D vitamini ve kalsiyum eksikliğine bağlı olarak gelişen epifizyal kıkırdağın defektif mineralizasyonudur. Nütrisyonel riketsin önlenmesi için D vitamini profilaksisi ülkemizde süt çocukluğu döneminde rutin olarak uygulanmaktadır. Ancak halen semptomatik hipokalsemi ve D vitamini eksikliği nedeniyle hastane başvurularının olması dikkat çekicidir. Çalışmamızda bu olguların özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Mayıs 2018 tarihleri arasında nütrisyonel rikets tanısı ile yatırılarak izlenmiş olan 28 hastanın (9 kız, 19 erkek) verisi retrospektif olarak incelendi. Olguların başvuru anındaki antropometrik ve laboratuvar özellikleri kaydedildi. Bulgular: Olguların ortanca başvuru yaşı 8,8 (1-35) ay idi. Olguların %67,9’u Suriye göçmeni idi. Hastaların %57,1’i hiç D vitamini profilaksisi almamış, %42,9’u ise düzensiz almıştı. Başvuru yakınması olguların %50’sinde konvülsiyon geçirme, %28,6’sında rikets bulguları iken %21,4’ünde ise ateş, enfeksiyon vb. nedenlerden dolayı hastaneye başvuran hastalarda rastlantısal olarak hipokalsemi tespit edilmiş olması idi. İlk başvuruda ortanca kalsiyum 6,6 mg/dL; iyonize kalsiyum 0,85 mmol/L; fosfor 3,5 mg/dL; alkalen fosfataz 787 U/L; parathormon 241 pg/mL ve 25-hidroksi vitamin D 3,4 ng/mL saptanmıştı. Olguların %60,7’sinde hipofosfatemi, %3,6’sında hiperfosfatemi mevcuttu. Tüm olgular hastanede yatırılarak tedavi edilmiş ve D vitamini eksikliğine bağlı nütrisyonel rikets tanısı almıştı. Sonuç: Ülkemizde D vitamini profilaksisine rağmen halen nütrisyonel rikets görülebilmekte ve kış-ilkbahar aylarında hipokalsemik konvülsiyon nedeniyle hastane başvurularına yol açabilmektedir. Özellikle göçmen Suriyeli süt çocuklarında D vitamini destek programına uyumun artırılması nütrisyonel riketsin önlenmesi açısından önemlidir.

Objective: Nutritional rickets is a disorder of defective mineralization of growth plate in growing children due to vitamin D and calcium deficiency. In our country, vitamin D is routinely used during infancy to prevent nutritional rickets. However, it is noteworthy that there are still hospital admissions due to symptomatic hypocalcemia and vitamin D deficiency. Our study aimed to reveal the features of these cases. Material and Method: Data of 28 patients (9 girls, 19 boys) hospitalized due to nutritional rickets between January 2018 and May 2018 were analyzed retrospectively. Anthropometric and laboratory features of the patients were recorded. Results: The median age of admission was 8.8 (1-35) months. Most of the patients (67.9%) were immigrants from Syria. 57.1% of patients didn’t receive any vitamin D prophylaxis, while 42.9% received irregularly. Majority of patients (50%) were admitted due to convulsion, while 28.6% with signs of rickets and 21.4% with incidental hypocalcemia. At the time of admission, median calcium was 6.6 mg/dL; ionized calcium 0.85 mmol/L; phosphorus 3.5 mg/dL; alkaline phosphatase 787 U/L; parathormone 241 pg/mL and 25-hydroxyvitamin D was 3.4 ng/mL. Hypophosphatemia was detected in 60.7% of the patients, while 3.6% had hyperphosphatemia. All patients were hospitalized and diagnosed as nutritional rickets due to vitamin D deficiency. Conclusion: Despite vitamin D prophylaxis in our country, nutritional rickets can still be seen and lead to hospital admission due to hypocalcemic convulsions in winter and spring. Increasing the compliance with vitamin D support program especially for immigrant Syrian infants is essential for the prevention of nutritional rickets.

 • 1. Joiner TA, Foster C, Shope T. The many faces of vitamin D deficiency rickets. Pediatr Rev 2000;21:296- 302.
 • 2. Cesur Y. Nutrisyonel rikets. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2012;8:33- 41.
 • 3. Cetinkaya F, Sennaroglu E, Comu S. Etiologies of seizures in young children admitted to an inner city hospital in a developing country. Pediatr Emerg Care 2008;24:761-3.
 • 4. Munns CF, Shaw N, Kiely M, Specker BL, Thacher TD, Ozono K, et al. Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:394-415.
 • 5. Han P, Trinidad BJ, Shi J. Hypocalcemia induced seizure: demystifying the calcium paradox. ASN Neuro 2015;Mar 24;7(2):1759091415578050. doi: 10.1177/1759091415578050. PMID: 25810356; PMCID: PMC4374060.
 • 6. Ahmed I, Atiq M, Iqbal J, Khursid M, Whittaker P. Vitamin D deficiency rickets in breast-fed infants presenting with hypocalcemic seizures. Acta Paediatr 1995;84:941-942.
 • 7. Özkan B, Büyükavcı M, Aksoy H, Tan H, Akdağ R. Erzurum’da 0-3 yaş grubu çocuklarda nütrisyonel rikets sıklığı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1999;42:389-96.
 • 8. Ozkan B, Doneray H, Karacan M, Vançelik S, Yıldırım ZK, Ozkan A, et al. Prevalence of vitamin D deficiency rickets in the eastern part of Turkey. Eur J Pediatr 2009;168:95-100.
 • 9. Cesur Y, Doğan M, Ariyuca S, Basaranoglu M, Bektas MS, Peker E, et al. Evaluation of children with nutritional rickets. J Pediatr Endocrinol Metab 2011;24:35-43.
 • 10. Thacher TD, Fischer PR, Tebben PJ, Singh RJ, Cha SS, Maxson JA, et al. Increasing incidence of nutritional rickets: A populationbased study in Olmsted County, Minnesota, USA: In: Mayo Clinic Proceedings. Elsevier 2013;176-83.
 • 11. Hatun S, Bereket A, Ozkan B, Coskun T, Kose R, Calıkoğlu AS. Free vitamin D supplementation for every infant in Turkey. Arch Dis Child 2007;92:373-4.
 • 12. Lane G, Farag M, White J, Nisbet C, Vatanparast H. Chronic health disparities among refugee and immigrant children in Canada. Appl Physiol Nutr Metab 2018;43(10):1043-58.
 • 13. Pavlopoulou ID, Tanaka M, Dikalioti S, Samoli E, Nisianakis P, Boleti OD, et al. Clinical and laboratory evaluation of new immigrant and refugee children arriving in Greece. BMC pediatr 2017;17(1):132.
 • 14. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. Erişim: https://www.goc.gov.tr/gecicikoruma5638 (05.06.2020 itibariyle)
 • 15. Küçükali G, Kurnaz E, Erdeve Ş, Aycan Z. Ülkemizde D vitamini profilaksisine rağmen devam eden bir problem: Nutrisyonel rikets. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2017;11(2):102-98.
 • 16. Mutlu GY, Kusdal Y, Ozsu E, Cizmecioglu FM, Hatun S. Prevention of Vitamin D deficiency in infancy: Daily 400 IU vitamin D is sufficient. Int J Pediatr Endocrinol 2011;2011:4.
 • 17. Lips P, de Jongh RT. Vitamin D deficiency in immigrants. Bone Rep 2018;9:37-41.
 • 18. Pedersen P, Michaelsen KF, Molgaard C. Children with nutritional rickets referred to hospitals in Copenhagen during a 10-year period. Acta paediatr 2003;92(1):87-90.
 • 19. Hintzpeter B, Scheidt-Nave C, Muller MJ, Schenk L, Mensink GB. Higher prevalence of vitamin D deficiency is associated with immigrant background among children and adolescents in Germany. J Nutr 2008;138(8):1482-90.
 • 20. Sarı E. Suriye ve Iraklı göçmen çocuklarda D vitamini eksikliği. Güncel Pediatri 2020;18(1):113-104.
 • 21. Zencir M, Davas A. Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu. Türk Tabipler Birliği Web sitesi. Erişim: https://www.ttb.org.tr/ kutuphane/ siginmacirpr.pdf. Erişim tarihi 10 Ağustos 2018.
 • 22. Aygün O, Gökdemir Ö, Bulut Ü, Yaprak S, Güldal D. Bir toplum sağlığı merkezi örneğinde sığınmacı ve mültecilere verilen birinci basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi. TJFM&PC 2016;10:6-12.
 • 23. AFAD. Republic of Turkey Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency. Syrian Refugees in Turkey, 2013: Field Survey Results. Ankara,Turkey:AFAD;2013.
 • 24. Mehrotra P, Marwaha RK, Aneja S, Seth A, Singla BM, Ashraf G, et al. Hypovitaminosis d and hypocalcemic seizures in infancy. Indian Pediatr 2010;47:581-6.
 • 25. Hatun S, Ozkan B, Orbak Z, Doneray H, Cizmecioglu F, Toprak D, et al. Vitamin D deficiency in early infancy. J Nutr 2005;135: 279- 82.
 • 26. Pehlivan İ, Hatun Ş, Aydoğan M, Babaoğlu K, Türker G, Gökalp AS. Maternal serum vitamin D levels in the third trimester of pregnancy. Turk J Med Sci 2002;32:237-241.
 • 27. Andıran N, Yordam N, Ozön A. The risk factors for vitamin D deficiency in breast-fed newborns and their mothers. Nutrition 2002;18:47-50.
 • 28. Orbak Z, Hatun Ş, Özkan B, Döneray H, Çizmecioğlu F, Toprak D. Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliğinin özellikleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:8-13.
 • 29. Orbatu D, Alaygut D, Baltali O. Evaluation of levels of vitamin D in immigrant and refugee children: single center experience. MOJ Women’s Health 2019;8(5):299-301.
 • 30. Al-Atawi MS, Al-Alwan IA, Al-Mutair AN, Tamim HM, Al-Jurayyan NA. Epidemiology of nutritional rickets in children. Saudi J Kidney Dis Transpl 2009;20:260-5.
 • 31. Bonnici F. Functional hypoparathyroidism in infantile hypocalcemic stage I vitamin D deficiency rickets. Afr Med J 1978;54:611-612. 32. Ramavat LG. Vitamin D deficiency rickets at birth in Kuwait. Indian J Pediatr 1999;66:37-43.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6603-2983
Yazar: Melek YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, İstanbul
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0760-2640
Yazar: Suna KILINÇ
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, İstanbul
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jchild777695, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {53 - 58}, doi = {}, title = {Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı}, key = {cite}, author = {Yıldız, Melek and Kılınç, Suna} }
APA Yıldız, M , Kılınç, S . (2020). Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı . Çocuk Dergisi , 20 (2) , 53-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57458/777695
MLA Yıldız, M , Kılınç, S . "Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı" . Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 53-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57458/777695>
Chicago Yıldız, M , Kılınç, S . "Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı". Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 53-58
RIS TY - JOUR T1 - Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı AU - Melek Yıldız , Suna Kılınç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 58 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı %A Melek Yıldız , Suna Kılınç %T Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı %D 2020 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldız, Melek , Kılınç, Suna . "Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı". Çocuk Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2020): 53-58 .
AMA Yıldız M , Kılınç S . Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı. Çocuk Dergisi. 2020; 20(2): 53-58.
Vancouver Yıldız M , Kılınç S . Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı. Çocuk Dergisi. 2020; 20(2): 53-58.
IEEE M. Yıldız ve S. Kılınç , "Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı", Çocuk Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 53-58, Ağu. 2020