Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 48 - 52 2020-08-31

Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür?
Is Newborn Jaundice a Risk Factor for the Wheezy Child?

Muhammet BULUT [1] , Dilek KÜÇÜK ALEMDAR [2] , Zeynep Ülker TAMAY [3]


Amaç: Hışıltılı çocuk ve süt çocukluk çağı astımı için anne yaşı ve prematüre, sezaryen doğum, antibiyotik kullanımı, maternal ve paternal astım gibi çeşitli perinatal risk faktörleri bildirilmiştir. Bazı gözlemsel çalışmalarda çocukluk çağı astımı ile hiperbilirubinemi ve/ veya fototerapi arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada yenidoğan sarılığı ile ilk bir yaşta hışıltılı atak, solunum yolu hastalığı görülme sıklığının arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: İndirek hiperbilirubinemi tanısı ile Ocak 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında I. düzey yenidoğan yoğunbakım ünitesine yatırılan ve fototerapi uygulanan term yenidoğanlar (n=254) ile kontrol grubu olarak çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuran ancak yenidoğan döneminde hiperbilirubinemisi olmayan bebekler (n=254) çalışmaya alındı. Her iki gruptaki bebekler 12 ay boyunca solunum yolu hastalığı, hışıltılı atak görülme durumu açısından değerlendirildi. Hasta kayıtlarından ulaşılan klinik ve demografik veriler, solunum yolu hastalığı tipi ve sıklıkları aileler telefonla aranarak teyit edildi. Bulgular: Hasta grubundaki bebeklerin 142’si (%55,9) erkekti, doğum haftası 38,07±1,57 olup, 158’i (%62,2) sezaryenle doğmuştu. Serum total bilirubin düzeyi hastaneye yatışta 15,26±2,66 mg/dl, taburculuk anında 8,20±2,51 mg/dl idi. Ortalama fototerapi süresi 2,91±1,83 gün idi. Bir yıllık izlemde hastaların 94’ü (%37) 3 ve daha fazla hışıltılı atak geçirdi ve 54’ünde (%21,2) sadece üst solunum yolu enfeksiyonu, 6’sında (%2,3) diğer alt solunum yolu problemleri saptandı. Hışıltılı çocuk tanısı alan bebeklerin fototerapi alma süresi tanı almayan bebeklerden anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p<0,05). Kontrol grubunda hışıltılı çocuk tanısı alanların sayısı (n=71, %27,9) hasta grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Sonuç: Yenidoğan döneminde sarılık ile birlikte fototerapi alma öyküsü hışıltılı çocuk gelişimi için bir risk faktörü olabilir. Bu konuda geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Objective: Many perinatal risk factors such as mother’s age and premature birth have been identified for childhood asthma and wheezy child. Some observational studies have shown a relationship between childhood asthma and hyperbilirubinemia and/or phototherapy. We aimed to investigate the relationship between neonatal jaundice and the incidence of wheezing and other respiratory tract diseases in the first year. Material and Method: Term newborns (n=254) who were admitted to the primary NICU between January 2017 and December 2018 due to the indirect hyperbilirubinemia also who received phototherapy, and healthy newborns (n=254) who were without anomalies and hyperbilirubinemia as control group were included in the study. İnfants in both groups were evaluated for 12 months in terms of respiratory diseases and wheezing attacks. The clinical and demographic data obtained from patient records and the type/frequency of respiratory diseases were confirmed by calling the families. Results: Of the patient’s group, 142 (55.9%) were male, the mean birth week was 38.07±1.57 and 158 (62.2%) were delivered by cesarean section. The total bilirubin level was 15.26±2.66 mg/dl at hospitalization and 8.20±2.51 mg/dL at discharge. The mean phototherapy time was 2.91±1.83 days. In the one-year follow-up, of the patients, 94 (37%) had wheezing, 54 (21.2%) had only upper respiratory tract infections, and 6 (2.3%) had other lower respiratory tract problems. Infants who were diagnosed as wheezy child had significantly higher phototherapy time than infants without wheezing (p<0.05). There were 71 (%27.9) children diagnosed as wheezy child in the control group, and there was a significant difference between the two groups (p<0.05). Conclusion: The history of taking phototherapy with jaundice in the neonatal period may be a risk factor for wheezy child development. Largescale studies are needed on this subject.
 • 1. Eder W, Ege MJ, Von Mutius E. The asthma epidemic. N Engl J Med 2006;355(21):2226-35.
 • 2. Subbarao P, Mandhane PJ, Sears MR. Asthma: epidemiology, etiology and risk factors. CMAJ 2009;181(9):E181-E190.
 • 3. Nadeem A, Masood A, Siddiqui N. Oxidant–antioxidant imbalance in asthma: scientific evidence, epidemiological data and possible therapeutic options. Ther Adv Respir Dis 2008;2(4):215-35.
 • 4. Wills-Karp M, Luyimbazi J, Xu X, Schofield B, Neben T.Y, Karp C.L et al. Interleukin-13: central mediator of allergic asthma. Science 1998;282(5397):2258-61.
 • 5. Holt PG, Macaubas C, Stumbles PA, Sly PD. The role of allergy in the development of asthma. Nature 1999;402(suppl 6760):B12-B17.
 • 6. Marguet C, Jouen-Boedes F, Dean TP, Warner JO. Bronchoalveolar cell profiles in children with asthma, infantile wheeze, chronic cough, or cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 1999;159(5,pt 1):1533-40.
 • 7. Henricks PA, Nijkamp FP. Reactive oxygen species as mediators in asthma. Pulm Pharmacol Ther 2001;14(6):409-20.
 • 8. Sugiura H,Ichinose M. Oxidative and nitrative stress in bronchial asthma. Antioxid Redox Signal 2008;10(4):785-97.
 • 9. Bhutani VK, Johnson LH, Schwoebel A, Gennaro S. A systems approach for neonatal hyperbilirubinemia in term and near-term newborns. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2006;35:444-55.
 • 10. Burgos AE, Schmitt SK, Stevenson DK, Phibbs CS. Readmission for neonatal jaundice in California, 1991-2000: trends and implications. Pediatrics 2008;121:864-9.
 • 11. Akım MA KS, Özbek S, Aldemir SE. Erken taburcu olan yenidoğanlarda yeniden hastaneye yatış nedenleri ve sonuçları. Türk Pediatri Arşivi 2006;41:207-9.
 • 12. Wei CC, Lin CL, Shen TC, Kao CH. Neonatal jaundice and risks of childhood allergic diseases: a population-based cohort study. Pediatr Res 2015;78(2):223-30.
 • 13. Aspberg S, Dahlquist G, Kahan T, Kallen B. Is neonatal phototherapy associated with an increased risk for hospitalized childhood bronchial asthma? Pediatr Allergy Immunol 2007;18(4):313-19.
 • 14. Aspberg S, Dahlquist G, Kahan T, Kallen B. Confirmed association between neonatal phototherapy or neonatal icterus and risk of childhood asthma. Pediatr Allergy Immunol. 2010;21(4, pt 2):e733-e39.
 • 15. Ku MS, Sun HL, Sheu JN, Lee HS, Yang SF, Lue KH. Neonatal jaundice is a risk factor for childhood asthma: a retrospective cohort study. Pediatr Allergy Immunol 2012;23(7):623-28.
 • 16. Huang L, Bao Y, Xu Z, et al. Neonatal bilirubin levels and childhood asthma in the US Collaborative Perinatal Project, 1959-1965. Am J Epidemiol 2013;178(12):1691-97.
 • 17. Das RR, Naik SS. Neonatal hyperbilirubinemia and childhood allergic diseases: a systematic review. Pediatr Allergy Immunol. 2015;26(1):2-11.
 • 18. Macmahon JR SD, Oski F. Unconjugated hyperbilirubinemias. In: Taeusch HW BR. editor. Avery’s diseases of the Newborn. Philadelphia: WB Saunders Company 1998:1014-21.
 • 19. Kuzniewicz MW, Niki H, Walsh EM, McCulloch CE, Newman TB. Hyperbilirubinemia, Phototherapy, and Childhood Asthma. Pediatrics 2018;142(4):e20180662
 • 20. AbdelGhany EA, Hussain NF, Botros SK. Glutathione S-transferase gene polymorphisms in neonatal hyperbilirubinemia. J Investig Med 2012;60(1):18-22.
 • 21. Gloria-Bottini F, Bottini E. Is there a role of early neonatal events in susceptibility to allergy?cInt J BiomedSci 2010;6(1):8-12.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5963-1267
Yazar: Muhammet BULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN UNIVERSITY,GİRESUN GYNECOLOGY AND CHILD TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL,DEPARTMENT OF PEDIATRIC
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7275-0666
Yazar: Dilek KÜÇÜK ALEMDAR
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3200-5493
Yazar: Zeynep Ülker TAMAY
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,Çocuk Alerji ve Klinik İmmünoloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jchild778115, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {48 - 52}, doi = {}, title = {Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür?}, key = {cite}, author = {Bulut, Muhammet and Küçük Alemdar, Dilek and Tamay, Zeynep Ülker} }
APA Bulut, M , Küçük Alemdar, D , Tamay, Z . (2020). Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür? . Çocuk Dergisi , 20 (2) , 48-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57458/778115
MLA Bulut, M , Küçük Alemdar, D , Tamay, Z . "Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür?" . Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 48-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57458/778115>
Chicago Bulut, M , Küçük Alemdar, D , Tamay, Z . "Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür?". Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 48-52
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür? AU - Muhammet Bulut , Dilek Küçük Alemdar , Zeynep Ülker Tamay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 52 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür? %A Muhammet Bulut , Dilek Küçük Alemdar , Zeynep Ülker Tamay %T Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür? %D 2020 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Bulut, Muhammet , Küçük Alemdar, Dilek , Tamay, Zeynep Ülker . "Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür?". Çocuk Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2020): 48-52 .
AMA Bulut M , Küçük Alemdar D , Tamay Z . Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür?. Çocuk Dergisi. 2020; 20(2): 48-52.
Vancouver Bulut M , Küçük Alemdar D , Tamay Z . Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür?. Çocuk Dergisi. 2020; 20(2): 48-52.
IEEE M. Bulut , D. Küçük Alemdar ve Z. Tamay , "Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür?", Çocuk Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 48-52, Ağu. 2020