Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 175 - 182, 20.09.2021

Öz

Amaç: Hastaneye yatmak, çocuklar ve aileler için korku yaratan olumsuz bir deneyimdir. Bu çalışmanın amacı hastanede yatan okul çağı çocuklarının “hastalık ve hastane” hakkındaki duygu ve düşüncelerinin öğrenmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma bir devlet hastanesinin çocuk servisinde yatan 100 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. Niteliksel olarak planlanan bu çalışmada hastanede yatan okul çağı çocuklarının hastalık ve hastane ilgili düşüncelerini ortaya çıkarmayı amaçlayan yaratıcı oyun yöntemi ile cümle tamam- lama testi uygulanmıştır. Cümle tamamlama testine, araştırmacılar tarafın- dan içerik analizi yapılarak tema ve kategoriler oluşturulmuştur. Çalışma için etik kurul ve gerekli izinler alınmıştır. Bulgular: Çocuklar için sağlık-hastalık algısı, hastane deneyimi, endişeler ve hastaneden beklentiler olarak dört kategoriden oluşmaktadır. Hasta çocuklar, sağlığı kendini iyi hissetmek ve güçlü olmak, hastalığı kendini kötü hissetmek aileden, arkadaşlardan ve okuldan ayrılmak, hiçbir şey yapamamak olarak tanımlamışlardır. Hastanede yatmayı kötü, üzücü bir duygu ve korkunç bir deneyim olarak belirtmişlerdir. Hastanede aileden, okuldan, arkadaşlarından, öğretmenlerinden ayrı oldukları, derslerinden geri kaldıkları için üzüntü duyduklarını ifade etmişlerdir. Çocukların hastanedeki beklentilerinden bazıları ise kalınan odada oyuncak olması, hastanede büyük bir oyun alanının olması, okulda kaçırdığı dersleri odasından takip edebileceği bir imkan olmasıdır. Sonuç: Araştırmamızda hastanede yatan okul çağı çocuklarının en büyük endişelerinin aileden, okuldan, arkadaşlarından ve derslerinden ayrı kalması olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • 1. Favara-Scacco C, Smirne G, Schilirö G, Di Cataldo A. Art therapy as support for children with leukemia during painful procedures. Med Pediatr Oncol 2001;36(4):474-80. google scholar
 • 2. Merck T, McElfresh P. Family-Centered Care of the Child During Illness and Hospitalization. In: Hockenberry MJ, Wilson D, Rodgers CC. Ed., Wong’s Essentials of Pediatric Nursing, Tenth Edition, Elsevier; 2017. p. 554-571. google scholar
 • 3. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, 1. Cilt, Ankara: Sistem Ofset Basımevi; 2019. google scholar
 • 4. Burns-Nader S. Hernandez-Reif M. Facilitating play for hospitalized children through child life services. Children’s Health Care 2016;45;1-21. google scholar
 • 5. Cimete G, Kuğuoğlu S, Çınar NS. Çocuk, Hastalık, Hastane Ortamı. İçinden: Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B, Ed., Pediatri Hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2013. google scholar
 • 6. Li WHC, Chung JOK, Ho KY, Kwok BMC. Play interventions to reduce anxiety and negative emotions in hospitalized children. BMC Pediatrics 2016;16:36-44. google scholar
 • 7. Lemos ICS, Silva LG, Delmondes GA, Brasil AX, Santos PLF, Gomes E, et al. Therapeutic play use in children under the venipucture : A strategy for pain reduction. American Journal of Nursing Research 2016;4(1):1-5. google scholar
 • 8. Caleffi CCF, Rocha PK, Anders JC, Souza AIJ, Burciaga VB, Serapiao LS. Contribution of structured therapeutic play in a nursing care model for hospitalised children. Revista Gaucha De Enfermagem 2016;37(2):1-8. google scholar
 • 9. Foote JM. Communication and Physical Assessment of the Child and Family. In: Hockenberry MJ, Wilson D, Rodgers CC. Ed., Wong’s Essentials of Pediatric Nursing, Tenth Edition, Elsevier; 2017. p.57-67. google scholar
 • 10. Akkavak DT, Karabudak SS. Hastanede Yatan Okul Çağı Çocukların Hemşireyi ve Hastaneyi Algılama Durumlarının İncelenmesi. DEUHFED 2019;12(1):46-56. google scholar
 • 11. Sanders J. Family-Centered Care of the Child During Illness and Hospitalization. In: Hockenberry MJ, Wilson D, Ed., Wong’s Essentials of Pediatric Nursing, Eighth Edition, Elsevier. 2009. google scholar
 • 12. Lima LN, Carvalho EO, Batista V, Melo MC. Self-reported experience of hospitalized children: an integrative review. Rev Bras Enferm 2020;73(Suppl 4):e20180740. google scholar
 • 13. Pena ANL, Juan LC. The experience of hospitalized children regarding their interactions with nursing professionals. Review Latino-Americano Enfermagem 2011;19(6):1429-36. google scholar
 • 14. Flowers SR, Birnie KA. Procedural preparation and support as a standard of care in pediatric oncology. Pediatric Blood and Cancer 2015;62(Suppl. 5):694-723. google scholar
 • 15. McMurtry M, Chambers C, McGrath P, Asp E. When “don’t worry” communicates fear: Children’s perceptions of parental reassurance and distraction during a painful medical procedure. Pain 2010;150(1):52-8. google scholar
 • 16. Sahiner NC, Bal MD. The effects of three different distraction methods on pain and anxiety in children. J Child Health Care 2016;20(3):277-85. google scholar
 • 17. Schleisman A, Mahon E. Creative Play A nursing intervention for children and adults with cancer, Clinical Journal of Oncology Nursing 2018;22(2):137-40. google scholar
 • 18. Barkey ME, Stephens B. Comfort measures during invasive procedures: The role of the child life specialists. Child Life Focus 2000;2(1):1-4. google scholar
 • 19. Moore M, Russ S. Pretend play as a resource for children: Implications for pediatricians and health professionals. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 2006;27(3):237-48. google scholar
 • 20. Nabors L, Bartz J, Kichler J, Sievers R, Elkins R, Pangallo J. Play as a mechanism for working through medical trauma for children with medical illnesses and their siblings. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing 2013;36(3):212-24. google scholar
 • 21. Li HCW, Lopez V. Effectiveness and appropriateness of therapeutic play intervention in preparing children for surgery: A randomized controlled trial study. Journal for Specialists in Pediatric Nursing 2008;13(2):63-73. google scholar
 • 22. Coşkuntürk AE, Gözen D. The Effect of Interactive Therapeutic Play Education Program on Anxiety Levels of Children Undergoing Cardiac Surgery and Their Mothers. J Perianesth Nurs 2018;2. google scholar
 • 23. Buyuk ET, Bolışık B. The Effect of Preoperative Training and Therapeutic Play on Children’ s Anxiety, Fear and Pain. Journal of Pediatric Surgical Nursing 2015;4(2):78-85. google scholar

Disease and Hospital Concept with Creative Play Method in Hospitalized Children: A Qualitative Study

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 175 - 182, 20.09.2021

Öz

Objective: Hospitalization is a fearful negative experience for children and families. The aim of this study is to learn the feelings and thoughts of school age children hospitalized in the hospital about “illness and hospital”. Material and Method: The study was carried out with 100 children hospitalized in the pediatric ward of a state hospital. In this qualitatively planned study, a sentence completion test was applied with the creative play method aiming to reveal the illness and hospital-related thoughts of hospitalized school-age children. In the sentence completion test, the themes and categories were created by content analysis by the researchers. Ethics committee and necessary permissions were obtained for the study. Results: The Health-illness perception for children consists of four categories, being hospital experience, concerns, and expectations from the hospital. Sick children defined health as feeling good and strong, illness as feeling bad, leaving family, friends and school, and being unable to do anything. They reported staying in the hospital as a bad, sad feeling and a terrible experience. They stated that they regret being separated from their family, school, friends, and teachers in the hospital, and they missed their lessons. Some of the expectations of the children in the hospital are toys in the room, a large playground in the hospital, and an opportunity to follow the lessons they missed at school from their room. Conclusion: In our study, it was determined that the most important concern of school-age children who were hospitalized was their separation from family, school, friends, and lessons

Kaynakça

 • 1. Favara-Scacco C, Smirne G, Schilirö G, Di Cataldo A. Art therapy as support for children with leukemia during painful procedures. Med Pediatr Oncol 2001;36(4):474-80. google scholar
 • 2. Merck T, McElfresh P. Family-Centered Care of the Child During Illness and Hospitalization. In: Hockenberry MJ, Wilson D, Rodgers CC. Ed., Wong’s Essentials of Pediatric Nursing, Tenth Edition, Elsevier; 2017. p. 554-571. google scholar
 • 3. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, 1. Cilt, Ankara: Sistem Ofset Basımevi; 2019. google scholar
 • 4. Burns-Nader S. Hernandez-Reif M. Facilitating play for hospitalized children through child life services. Children’s Health Care 2016;45;1-21. google scholar
 • 5. Cimete G, Kuğuoğlu S, Çınar NS. Çocuk, Hastalık, Hastane Ortamı. İçinden: Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B, Ed., Pediatri Hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2013. google scholar
 • 6. Li WHC, Chung JOK, Ho KY, Kwok BMC. Play interventions to reduce anxiety and negative emotions in hospitalized children. BMC Pediatrics 2016;16:36-44. google scholar
 • 7. Lemos ICS, Silva LG, Delmondes GA, Brasil AX, Santos PLF, Gomes E, et al. Therapeutic play use in children under the venipucture : A strategy for pain reduction. American Journal of Nursing Research 2016;4(1):1-5. google scholar
 • 8. Caleffi CCF, Rocha PK, Anders JC, Souza AIJ, Burciaga VB, Serapiao LS. Contribution of structured therapeutic play in a nursing care model for hospitalised children. Revista Gaucha De Enfermagem 2016;37(2):1-8. google scholar
 • 9. Foote JM. Communication and Physical Assessment of the Child and Family. In: Hockenberry MJ, Wilson D, Rodgers CC. Ed., Wong’s Essentials of Pediatric Nursing, Tenth Edition, Elsevier; 2017. p.57-67. google scholar
 • 10. Akkavak DT, Karabudak SS. Hastanede Yatan Okul Çağı Çocukların Hemşireyi ve Hastaneyi Algılama Durumlarının İncelenmesi. DEUHFED 2019;12(1):46-56. google scholar
 • 11. Sanders J. Family-Centered Care of the Child During Illness and Hospitalization. In: Hockenberry MJ, Wilson D, Ed., Wong’s Essentials of Pediatric Nursing, Eighth Edition, Elsevier. 2009. google scholar
 • 12. Lima LN, Carvalho EO, Batista V, Melo MC. Self-reported experience of hospitalized children: an integrative review. Rev Bras Enferm 2020;73(Suppl 4):e20180740. google scholar
 • 13. Pena ANL, Juan LC. The experience of hospitalized children regarding their interactions with nursing professionals. Review Latino-Americano Enfermagem 2011;19(6):1429-36. google scholar
 • 14. Flowers SR, Birnie KA. Procedural preparation and support as a standard of care in pediatric oncology. Pediatric Blood and Cancer 2015;62(Suppl. 5):694-723. google scholar
 • 15. McMurtry M, Chambers C, McGrath P, Asp E. When “don’t worry” communicates fear: Children’s perceptions of parental reassurance and distraction during a painful medical procedure. Pain 2010;150(1):52-8. google scholar
 • 16. Sahiner NC, Bal MD. The effects of three different distraction methods on pain and anxiety in children. J Child Health Care 2016;20(3):277-85. google scholar
 • 17. Schleisman A, Mahon E. Creative Play A nursing intervention for children and adults with cancer, Clinical Journal of Oncology Nursing 2018;22(2):137-40. google scholar
 • 18. Barkey ME, Stephens B. Comfort measures during invasive procedures: The role of the child life specialists. Child Life Focus 2000;2(1):1-4. google scholar
 • 19. Moore M, Russ S. Pretend play as a resource for children: Implications for pediatricians and health professionals. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 2006;27(3):237-48. google scholar
 • 20. Nabors L, Bartz J, Kichler J, Sievers R, Elkins R, Pangallo J. Play as a mechanism for working through medical trauma for children with medical illnesses and their siblings. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing 2013;36(3):212-24. google scholar
 • 21. Li HCW, Lopez V. Effectiveness and appropriateness of therapeutic play intervention in preparing children for surgery: A randomized controlled trial study. Journal for Specialists in Pediatric Nursing 2008;13(2):63-73. google scholar
 • 22. Coşkuntürk AE, Gözen D. The Effect of Interactive Therapeutic Play Education Program on Anxiety Levels of Children Undergoing Cardiac Surgery and Their Mothers. J Perianesth Nurs 2018;2. google scholar
 • 23. Buyuk ET, Bolışık B. The Effect of Preoperative Training and Therapeutic Play on Children’ s Anxiety, Fear and Pain. Journal of Pediatric Surgical Nursing 2015;4(2):78-85. google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aylin PEKYİĞİT (Sorumlu Yazar)
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Çankırı, Türkiye
0000-0003-2923-4452
Türkiye


Dilek YILDIZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
0000-0001-8757-4493
Türkiye


Berna EREN FİDANCI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
0000-0003-0157-6100
Türkiye


Burcu ÇALIK BAĞRIYANIK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye
0000-0002-2821-5738
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jchild897005, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {175 - 182}, doi = {}, title = {Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Pekyiğit, Aylin and Yıldız, Dilek and Eren Fidancı, Berna and Çalık Bağrıyanık, Burcu} }
APA Pekyiğit, A. , Yıldız, D. , Eren Fidancı, B. & Çalık Bağrıyanık, B. (2021). Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma . Çocuk Dergisi , 21 (2) , 175-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/897005
MLA Pekyiğit, A. , Yıldız, D. , Eren Fidancı, B. , Çalık Bağrıyanık, B. "Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma" . Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 175-182 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/897005>
Chicago Pekyiğit, A. , Yıldız, D. , Eren Fidancı, B. , Çalık Bağrıyanık, B. "Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma". Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 175-182
RIS TY - JOUR T1 - Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma AU - Aylin Pekyiğit , Dilek Yıldız , Berna Eren Fidancı , Burcu Çalık Bağrıyanık Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 182 VL - 21 IS - 2 SN - -1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma %A Aylin Pekyiğit , Dilek Yıldız , Berna Eren Fidancı , Burcu Çalık Bağrıyanık %T Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma %D 2021 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Pekyiğit, Aylin , Yıldız, Dilek , Eren Fidancı, Berna , Çalık Bağrıyanık, Burcu . "Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma". Çocuk Dergisi 21 / 2 (Eylül 2021): 175-182 .
AMA Pekyiğit A. , Yıldız D. , Eren Fidancı B. , Çalık Bağrıyanık B. Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 175-182.
Vancouver Pekyiğit A. , Yıldız D. , Eren Fidancı B. , Çalık Bağrıyanık B. Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 175-182.
IEEE A. Pekyiğit , D. Yıldız , B. Eren Fidancı ve B. Çalık Bağrıyanık , "Hastanede Yatan Çocuklarda Yaratıcı Oyun Yöntemi ile Hastalık ve Hastane Kavramı: Niteliksel Bir Çalışma", Çocuk Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 175-182, Eyl. 2021