Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma

Yıl 2022, Cilt 22, Sayı 1, 1 - 6, 18.05.2022
https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1035365

Öz

Amaç: Covid19 pandemisi nedeniyle çocuklarının izlem gerektiren hastalık takiplerini aksatanları veya çocuk sağlığı izlemlerini erteleyenleri saptayarak konunun önemi hakkında aileleri bilgilendirmek. Gereç ve Yöntemler: Çalışma Mart-Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Altındağ Belediyesi hizmet kapsamında kayıtlı 0-18 yaş arası çocukları olan ailelerden çalışmaya katılmayı kabul edenler telefon ile aranarak anket soruları sorulmuştur. Bulgular: Çalışmaya 283 aile katılmıştır. Çocukların yaş ortancası 84 ay idi. Ailelerin %32,9’u düşük ve %40,6’ı yüksek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine sahip bölgelerde yaşıyordu. Annelerin %37,5’i sadece aşı için aile sağlığı merkezlerine gittiğini belirtti. Bebek ve çocukların %1,8’nin koruyucu dozda verilen D vitaminini ve %1,8’nin koruyucu dozda verilen demiri düzenli almadığı, %2,8’nin aşılarının gecikmeli olarak yaptırıldığı, %0,7 oranında aşı reddinin olduğu, %2,1’inde işitme testinin, yapılmadığı saptandı. Katılımcıların %27,2’inde kansızlık taramasının, %45,9’unda göz kontrollerinin hiç yapılmadığı saptandı. Okul çağı çocuk ve ergenlerin %64,3’nün yıllık sağlık takiplerini yaptırmadıkları saptandı. Çalışmaya alınan çocukların %16,3’ünde bir izlem gerektiren hastalık bulunmaktaydı. Bu çocukların %78,3’ünün hastanelerde COVID-19’a yakalanma korkusu nedeni ile kontrollere gitmediği ve %10,8’inin ilaçlarını bıraktıkları saptandı. Sonuç: Pandemi nedeni ile çocuk sağlığı izlemleri ve izlem gerektiren hastalık takiplerinde önemli oranda aksamalar olduğu saptanmıştır. Çocuklarda izlem gerektiren hastalık takibi ve çocuk sağlığı izleminin önemi hakkında farkındalık oluşturulması gerekmektedir.

Kaynakça

 • 1. Park SE. Epidemiology, virology, and clinical features of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2; Coronavirus Disease-19). Clin Exp Pediatr 2020;63(4):119-24. google scholar
 • 2. World Health Organization (WHO). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 11 March 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/ who-director-general-s-opening-remarks-at-the- media-briefingon-covid-19---11-march-2020 (Erişim tarihi: 31.7.2021). google scholar
 • 3. https://www.worldometers.info/coronavirus/ (Erişim tarihi: 3.12.2021). google scholar
 • 4. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu. html (Erişim tarihi:31/7/2021). google scholar
 • 5. Singhal T. A review of coronavirus disease-2019 (COVID- 19). Indian J Pediatrics 2020;87(4):281-6. google scholar
 • 6. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) How to protect yourself. (Erişim Tarihi: 31.7.2021) Erişim adresi: https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019ncov/ prepare/prevention.html google scholar
 • 7. Kolcu G, Özceylan G. COVID-19’un birinci basamak sağlık hizmetlerine etkileri. İzmir, 2020. google scholar
 • 8. Büyüksoy GD, Özdil K, Çatıker A. COVID-19 pandemisinde 6-12 yaş arası çocuklarda karşılanmamış sağlık hizmeti gereksinimleri. J Public Health Nursing 2021;3(1):4- 17. google scholar
 • 9. Evliyaoğlu O. Kronik hastalığı olan çocuklar ve COVID-19. Türk Pediatri Arş 2020;55(2):93-4. google scholar
 • 10. Guidance on providing pediatric Well-care during covid-19. American Academy of Pediatrics. https://services.aap.org/en/ pages/2019-novel-coronavirus- covid-19-infections. (ErişimTarihi: 30.7.2021). google scholar
 • 11. Xia W, Shao J, Guo Y, Peng X, Li Z, Hu D. Clinical and CT features in pediatric patients with COVID-19 infection: Different points from adults. Pediatr Pulmonol 2020;55(5):1169-74. google scholar
 • 12. Pilan B, Erermiş S, Çalışan R, Yuluğ B, Tokmak SH, Köse S, ve ark. Pandemi günlerinde kronik tıbbi hastalığı olan psikiyatrik takipteki çocuk ve gençlerin uyum süreci ve hastalık belirtileri. Ege Tıp Dergisi 2021;60(2):105-12. google scholar
 • 13. Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European region, 20.03.2020. (Erişim tarihi: 30.7.2021). google scholar
 • 14. Vaccine rates drop dangerously as parents avoid doctor’s visits. Erişim adresi:https://www.nytimes.com/2020/04/23/health/ coronavirus-measles- vaccines.html (ErişimTarihi: 30.7.2021). google scholar
 • 15. Wani FA, Rather RH, Ahmad M. Self-reported unmet healthcare needs during coronavirus disease-19 pandemic lockdown. International J Med Sci and Public Health 2020;9(9):503-7. google scholar
 • 16. Güler S, Topuz İ, Ulusoy F. Covid-19 Pandemisinde aile sağlığı merkezi çalışanlarının deneyimleri. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi 2020:2(3):143-51. google scholar
 • 17. Erkekoğlu P, Erdemli Köse SB, Balcı A, Yirün A. Aşı kararsızlığı ve COVID-19’un etkileri. J Lit Pharm Sci 2020;9(2):208-20. google scholar
 • 18. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cocuk_ergen_db/ dokumanlar/yayinlar/Kitaplar/Bebek_Cocuk_Ergen_Izlem_ Protokolleri_2018.pdf google scholar
 • 19. Remuzzi A, Remuzzi G. COVID-19 and Italy: what next? Lancet 2020;395:1225-8. google scholar
 • 20. Jayadev C, Sarbajna P, Vinekar A. Commentary: Impact of the COVID-19 pandemic on digital eye strain in children. Indian journal of ophthalmology 2020; 68(11): 2383-4. google scholar

Child Health in the Shadow of the Pandemic: a Cross-sectional Study

Yıl 2022, Cilt 22, Sayı 1, 1 - 6, 18.05.2022
https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1035365

Öz

Objective: To identify families who had delayed their children’s chronic disease follow-up or postponed their children’s health follow-up due to the Covid19 pandemic and to inform them about the importance of the issue. Materials and Methods: The study was conducted between March and May 2021. Families with children between the ages of 0 and 18 who were registered within the Altındağ Municipality service area and who agreed to participate in the study were contacted by phone and asked the questionnaire questions. Results: A total of 283 families participated in the study. The median age of the children was 84 months. 32.9% of the families lived in regions with a low socioeconomic development level and 40.6% of them lived in regions with a high socioeconomic development level. 37.5% of mothers stated that they only had only been to family health centers for vaccinations. It was found that 1.8% of infants and children had not received vitamin D prophylaxis and 1.8% had not taken iron prophylaxis regularly, 2.8% had delayed vaccinations, 0.7% had experienced vaccine rejection, and 2.1% had not taken a hearing test. 27.2% of the participants had not been screened for anemia and 45.9% had not had eye examinations at all. It was determined that 64.3% of these school-age children and adolescents had not had their annual health follow-ups. There was a chronic disease in 16.3% of the children who participated in the study. It was determined that 78.3% of these children had not gone to health controls and 10.8% of them had stopped their medication due to the fear of catching COVID-19 in hospitals. Conclusion: It was determined that there have been significant disruptions in child health follow-ups and chronic disease follow-ups due to the pandemic. It is necessary to raise awareness about the importance of chronic disease follow-up and health follow-up for children.

Kaynakça

 • 1. Park SE. Epidemiology, virology, and clinical features of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2; Coronavirus Disease-19). Clin Exp Pediatr 2020;63(4):119-24. google scholar
 • 2. World Health Organization (WHO). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 11 March 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/ who-director-general-s-opening-remarks-at-the- media-briefingon-covid-19---11-march-2020 (Erişim tarihi: 31.7.2021). google scholar
 • 3. https://www.worldometers.info/coronavirus/ (Erişim tarihi: 3.12.2021). google scholar
 • 4. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu. html (Erişim tarihi:31/7/2021). google scholar
 • 5. Singhal T. A review of coronavirus disease-2019 (COVID- 19). Indian J Pediatrics 2020;87(4):281-6. google scholar
 • 6. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) How to protect yourself. (Erişim Tarihi: 31.7.2021) Erişim adresi: https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019ncov/ prepare/prevention.html google scholar
 • 7. Kolcu G, Özceylan G. COVID-19’un birinci basamak sağlık hizmetlerine etkileri. İzmir, 2020. google scholar
 • 8. Büyüksoy GD, Özdil K, Çatıker A. COVID-19 pandemisinde 6-12 yaş arası çocuklarda karşılanmamış sağlık hizmeti gereksinimleri. J Public Health Nursing 2021;3(1):4- 17. google scholar
 • 9. Evliyaoğlu O. Kronik hastalığı olan çocuklar ve COVID-19. Türk Pediatri Arş 2020;55(2):93-4. google scholar
 • 10. Guidance on providing pediatric Well-care during covid-19. American Academy of Pediatrics. https://services.aap.org/en/ pages/2019-novel-coronavirus- covid-19-infections. (ErişimTarihi: 30.7.2021). google scholar
 • 11. Xia W, Shao J, Guo Y, Peng X, Li Z, Hu D. Clinical and CT features in pediatric patients with COVID-19 infection: Different points from adults. Pediatr Pulmonol 2020;55(5):1169-74. google scholar
 • 12. Pilan B, Erermiş S, Çalışan R, Yuluğ B, Tokmak SH, Köse S, ve ark. Pandemi günlerinde kronik tıbbi hastalığı olan psikiyatrik takipteki çocuk ve gençlerin uyum süreci ve hastalık belirtileri. Ege Tıp Dergisi 2021;60(2):105-12. google scholar
 • 13. Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European region, 20.03.2020. (Erişim tarihi: 30.7.2021). google scholar
 • 14. Vaccine rates drop dangerously as parents avoid doctor’s visits. Erişim adresi:https://www.nytimes.com/2020/04/23/health/ coronavirus-measles- vaccines.html (ErişimTarihi: 30.7.2021). google scholar
 • 15. Wani FA, Rather RH, Ahmad M. Self-reported unmet healthcare needs during coronavirus disease-19 pandemic lockdown. International J Med Sci and Public Health 2020;9(9):503-7. google scholar
 • 16. Güler S, Topuz İ, Ulusoy F. Covid-19 Pandemisinde aile sağlığı merkezi çalışanlarının deneyimleri. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi 2020:2(3):143-51. google scholar
 • 17. Erkekoğlu P, Erdemli Köse SB, Balcı A, Yirün A. Aşı kararsızlığı ve COVID-19’un etkileri. J Lit Pharm Sci 2020;9(2):208-20. google scholar
 • 18. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cocuk_ergen_db/ dokumanlar/yayinlar/Kitaplar/Bebek_Cocuk_Ergen_Izlem_ Protokolleri_2018.pdf google scholar
 • 19. Remuzzi A, Remuzzi G. COVID-19 and Italy: what next? Lancet 2020;395:1225-8. google scholar
 • 20. Jayadev C, Sarbajna P, Vinekar A. Commentary: Impact of the COVID-19 pandemic on digital eye strain in children. Indian journal of ophthalmology 2020; 68(11): 2383-4. google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zahide YALAKİ> (Sorumlu Yazar)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Ankara, Türkiye
0000-0002-3409-9016
Türkiye


İsmail BULUT>
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Ankara, Türkiye
0000-0002-7084-8002
Türkiye


Özkan CESUR>
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, Ankara, Türkiye
0000-0002-1580-9676
Türkiye

Destekleyen Kurum Altındağ belediyesi
Proje Numarası 93471371
Teşekkür Altındağ Belediyesi’ne, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Sayın Vahittin Çakan’a yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 18 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jchild1035365, journal = {Çocuk Dergisi}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {22}, number = {1}, pages = {1 - 6}, doi = {10.26650/jchild.2022.1035365}, title = {Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma}, key = {cite}, author = {Yalaki, Zahide and Bulut, İsmail and Cesur, Özkan} }
APA Yalaki, Z. , Bulut, İ. & Cesur, Ö. (2022). Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma . Çocuk Dergisi , 22 (1) , 1-6 . DOI: 10.26650/jchild.2022.1035365
MLA Yalaki, Z. , Bulut, İ. , Cesur, Ö. "Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma" . Çocuk Dergisi 22 (2022 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/70011/1035365>
Chicago Yalaki, Z. , Bulut, İ. , Cesur, Ö. "Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma". Çocuk Dergisi 22 (2022 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma AU - ZahideYalaki, İsmailBulut, ÖzkanCesur Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26650/jchild.2022.1035365 DO - 10.26650/jchild.2022.1035365 T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 22 IS - 1 SN - -1308-8491 M3 - doi: 10.26650/jchild.2022.1035365 UR - https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1035365 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma %A Zahide Yalaki , İsmail Bulut , Özkan Cesur %T Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma %D 2022 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 22 %N 1 %R doi: 10.26650/jchild.2022.1035365 %U 10.26650/jchild.2022.1035365
ISNAD Yalaki, Zahide , Bulut, İsmail , Cesur, Özkan . "Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma". Çocuk Dergisi 22 / 1 (Mayıs 2022): 1-6 . https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1035365
AMA Yalaki Z. , Bulut İ. , Cesur Ö. Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma. Çocuk Dergisi. 2022; 22(1): 1-6.
Vancouver Yalaki Z. , Bulut İ. , Cesur Ö. Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma. Çocuk Dergisi. 2022; 22(1): 1-6.
IEEE Z. Yalaki , İ. Bulut ve Ö. Cesur , "Pandemi Gölgesinde Çocuk Sağlığı: Kesitsel Çalışma", Çocuk Dergisi, c. 22, sayı. 1, ss. 1-6, May. 2022, doi:10.26650/jchild.2022.1035365