Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 222 - 226 2019-09-30

The Evaluation Of The Effects Of Passive Smoking On Children's Health With Detection Of Urine Cotinine Levels
İdrar Kotinin Düzeylerinin Tespiti İle Pasif Sigara Maruziyetinin Çocuk Sağlığına Etkilerinin Değerlendirilmesi

Dilek KAHVECİOĞLU [1] , İlknur BOSTANCI [2] , Medine Aysin TASAR [3] , Nermin DİNDAR BADEM [4] , Yıldız BİLGE DALLAR [5]


Background: Passive smoking exposure is an important public health problem that causes pneumonia, bronchiolitis, bronchopneumonia, asthma formation and exacerbation, middle ear inflammation, tooth decay, growth retardation and development in children.

Objectives: In this study, it was aimed to evaluate passive smokers objectively by cotinine level in urine.

Method: Eighty children with at least one active smoker at home and 80 children who were not active smoker at home were admitted to the Ankara Education and Research Hospital . Parents were asked a questionnaire to the sociodemographic characteristics of their children and their families, the habits of smoking and the illnesses they had in a year. To assess passive smoking exposures, the first urine of children was collected and the level of cotinine, the main metabolite of nicotine in the urine, was measured using the solid phase competitive chemiluminescence immunoassay method on the Immulite 2000 Analyzer. A cut-off value of 10 ng / ml was obtained for diagnosis of passive smoking. Patients with cotinine levels above this value were assessed as "exposed to passive smoking".

Results: In passive smoking exposures, the number of illnesses and wheezing has increased in the last year. The preterm birth and wheezing frequency of the smokers were significantly higher in the pregnant women (p <0, 05). Median cotinine level was found to be 10 ng / ml in the passive smoking group but median cotinine level was found to be 20,8 ng / ml in the cigarette group (p <0,01). The group with only mother smokers had significantly increased incidence of tooth decay compared with other groups (p <0.05). No relationship was found between birth weigth of infant and smoking behaviour during pregnancy (p=0,53), however the frequency of prematurity was found to be higher  (p=0.03).

The cotinine level of 68.7% of patients in the passive smoking group and 25% of the control group was above the threshold value of 10 ng / ml. The most sensitive and specific threshold level of cotinine was found as 14.75 ng/ml.

Conclusions: Our study showed that 25% of children who do not smoke at home are exposed to passive smoking. This finding suggests that families are biased towards reporting smoking cessation alongside their sick children and those children are also exposed to cigarette smoke in out-of-home settings.

Amaç: Pasif sigaraya maruz kalma, zatürree, bronşiyolit, bronkopnömoni, astım oluşumu ve alevlenmesi, orta kulak iltihabı, diş çürümesi, büyüme geriliği ve çocuklarda gelişime neden olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Bu çalışmada pasif içicilerin idrarda kotinin düzeyi ile objektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metaryal Metod: Evde en az bir sigara içicisi olan 80 çocuk ve evde sigara içmeyen 80 çocuk Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniğine kabul edildi. Ebeveynlere çocuklarının ve ailelerinin sosyodemografik özelliklerine, sigara içme alışkanlıklarına ve bir yıl içinde sahip oldukları hastalıklara ilişkin bir anket sorulmuştur. Pasif sigara maruziyetlerini değerlendirmek için, çocukların ilk idrarı toplandı ve idrardaki nikotinin ana metaboliti olan kotinin düzeyi, 2000 Analyzer kemilüminesans immünoassay yöntemi kullanılarak ölçüldü. Pasif içiciliğin teşhisi için 10 ng / ml'lik bir kesme değeri elde edildi. Bu değerin üstünde kotinin düzeyine sahip hastalar "pasif sigara içmeye maruz" olarak değerlendirildi.

Bulgular: Bulgular: Pasif sigara içim maruz kalma durumunda, hastalık ve hırıltı sayısı geçen yıl artmıştı. Erken doğum ve hışıltı sıklığı annesi gebeliğinde sigara içenlerde anlamlı derecede yüksekti (p <0, 05). Pasif sigara grubunda medyan kotinin seviyesi 10 ng / ml, sigara grubunda medyan kotinin seviyesi 20,8 ng / ml olarak bulundu (p <0,01). Sadece anne sigara içicisi olan grupta, diğer gruplara göre diş çürüğü insidansı fazla idi (p <0.05). Bebeğin doğum ağırlığı ile hamilelikte sigara içme davranışı arasında ilişki bulunmadı (p = 0,53), ancak prematürite sıklığı daha yüksek bulundu (p = 0,03).

Pasif sigara içme grubundaki hastaların %68,7'sinin ve kontrol grubunun %25'inin kotinin seviyesi eşik değerinin 10 ng / ml'nin üzerindeydi. En hassas ve spesifik kotinin eşik düzeyi 14.75 ng / ml olarak bulundu.

Sonuçlar: Çalışmamız evde sigara içilmediği beyan edilen çocukların %25'inin pasif sigara içmeye maruz kaldığını göstermiştir. Bu bulgu, ailelerin hasta çocukları ile birlikte sigarayı bırakmalarını bildirme konusunda taraflı olduklarını ve bu çocukların da ev dışı ortamlarda sigara dumanına maruz kaldıklarını göstermektedir.

 • 1. Boztaş G, Aslan D, Bilir N. Çevresel Sigara Dumanından Etkilenim ve Çocuklar. Sted 2006; 5: 75-78
 • 2. Ersu R, Arman A, Save D. Prevelance of snoring and symptoms of sleep disorded breathing in primary school children in İstanbul . Chest 2004; 126: 19-24
 • 3. Boyacı H, Duman C, Başyiğit İ. İlkokul çocuklarında çevresel sigara dumanına maruziyetin idrar kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi. Tuberk Toraks 2004 ; 52: 231-236 4. Akşit S. Akut solunum yolu enfeksiyonları. Sted 2002; 11: 132-135
 • 5. Ününvar E. Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu olan çocuğun değerlendirilmesi. Journal Of Pediatric İnfection 2007;1: 43-45
 • 6. Ayata A, Çetin H, Öktem F. Pasif sigara içiminin çocuklarda solunum fonksiyonlarına etkisi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2004 ;2: 13-15
 • 7. Hawamdeh A, Kasasbech F A,Ahmad A M. Effects of passive smoking on children’s health. East Meditern Health J 2003; 9: 441-447
 • 8. Türktaş İ. Çocukluktan Erişkinliğe Akciğer Hastalıkları. Türk Toraks Dergisi 2004; 5: 25-30
 • 9. Ekerbiçer H C, Çelik M, Güler E. Evaluating envorimental tobacco smoke in a group of Turkish primary school students and developing intervention methods for preventation. BMC Public Health 2007; 7: 1-6
 • 10. Jun H, Acevedo-Garcia D. The effect of single motherhood on smoking by soscieconomic status and race/ethnicity. Social Science And Medicine 2007; 65: 653-666
 • 11. Withlock G, Macmahon S, Vander H, Davis P, Jackson R, Norton R. Association of envorimental tobacco smoke exposure with socioeconomic status in a populition of 7725 New Zealanders. Tob. Control 1998; 7: 276-280
 • 12. Bildik H N, Bilgin E, Demirdöğen E, Yıldız E, Aslan D, Yalçın S. Çocuklar sigara dumanından pasif etkilenim açısından risk altında mı? : bir ilköğretim okulu deneyimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 147-152 13. Karakoç F, Dağlı E, Kut A, Pamukçu A. Çocuklarda pasif sigara maruziyetinin serum kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 1998; 7: 77-82
 • 14. WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, 2008,sayfa 274, http://www.who.int/tobacco/mpower/en/index.html (Son erişim tarihi:6 Mart 2010)
 • 15. Lux A L, Handerson A J, Pocock S J. Wheeze associated with prenatal tobacco smoke exposure ,a prospective longitudinal study, Arch Dis Child 2000; 83: 307-312
 • 16. Gilliland F D, Li Y F, Peters J M, Effects of maternal smoking during pregnancy and envorimental tobacco smoke on asthma and wheezing in children. Am J Res Critc Care Med 2001;163:429
 • 17. Ward C, Lewis S, Coleman T. Prevalence of maternal smoking and environmental tobacco smoke exposure during pregnancy and impact on birth weight: retrospective study using millennium cohort. BMC Public Health 2007; 7:81.
 • 18. Horta B L, Victora C G, Menezes A M, Halpern R, Barros F C. Low birthweight, preterm births and intrauterine growth retardation in relation to maternal smoking. Paediatr Perinat Epidemiol. 1997; 11: 140
 • 19. Difranza J, Aligne A C, Weitzman M. Prenatal and postnatal envorimental tobacco smoke exposure and children’s health. Pediatrics 2004; 4: 1007-1015
 • 20. Bush P G, Mayhew T M, Abramovich D R, Aggett P J, Burke M D, Page K R. Maternal cigarette smoking and oxygen diffusion across the placenta. Placenta 2000; 8: 824-833 21. Fenercioglu A K , Tamer I , Karatekin G, Nuhoglu A. Impaired postnatal growth of ınfants prenatally exposed to cigarette smoking. Tohoku J. Exp. Med 2009; 3: 221-228
 • 22. Keskinoğlu P, Cimrin D, Aksakoğlu G. The impact of passive smoking on the development of lower respiratuar tract infections. Journal Of Tropical Pediatrics 2007; 53: 319 - 324
 • 23. Haberg E, Stigum H. Effects of pre and postnatal exposure to parental smoking on early childhood respiratuar health. American journal of epidomiology 2007; 166: 679-686
 • 24. Arvas A, Baş V, Gür E. Süt çocukluğu döneminde edilgen sigara içiminin alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimine etkisi. Türk Pediatri Arşivi 2009; 47: 12-17
 • 25. Cook D, Strachan D. Summary of effects of parental smoking on the respiratory health of children and implications for research. Thorax. 1999; 54: 357–366
 • 26. Pattenden S, Antova T, Neuberger M, Nikiforov B, De Sario M, Grize L et al. Parental smoking and children's respiratory health: independent effects of prenatal and postnatal exposure. Tob Control. 2006; 15: 294–301
 • 27. Uyan A P, Baskın E, Özyürek H. Anne sütü alımı ve sigara dumanına maruz kalmanın respiratuvar semptomlara etkisi. Türk Pediatri Arşivi 2002; 37: 29-32
 • 28. Williams S A, Kwan S Y, Parsons S. Parental smoking practices and caries experience in pre-school children. Caries Res.2000; 34 :117 –122
 • 29. Ey J L, Holberg C J, Aldous M, Wright A L, Martinez F D, Taussig L M. Passive smoke exposure and otitis media in the first year of life. Pedıatrıcs 1995; 95: 670-677
 • 30. Ilıcalı Ö C, Keleş N, Değer K. Relationship of passive cigarette smoking to otitis media. Arch Otolaryngolgyhead Neck Surgery 1999; 125: 758-762
 • 31. Halterman J S, Borrelli B, Tremblay P, Conn K M, Fagnano M, Montes G . Screening for environmental tobacco smoke exposure among ınner city children with asthma. Pediatrics 2008 ; 122 : 1277–1283
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9081-5902
Yazar: Dilek KAHVECİOĞLU
Kurum: University of Health Sciences, Ankara Research and Training Hospital, Department of Pediatrics
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6392-5877
Yazar: İlknur BOSTANCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: University of Health Sciences, Dr Sami Ulus Maternity and Children Research and Training Hospital, Department of Pediatric Allergy and Immunology
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4367-725X
Yazar: Medine Aysin TASAR
Kurum: University of Health Sciences, Ankara Research and Training Hospital, Department of Pediatrics
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5095-7818
Yazar: Nermin DİNDAR BADEM
Kurum: Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Department of Biochemstry
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4627-5600
Yazar: Yıldız BİLGE DALLAR
Kurum: University of Health Sciences , Ankara Research and Training Hospital, Department of Pediatrics
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 26 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

AMA Kahveci̇oğlu D , Bostancı İ , Tasar M , Di̇ndar Badem N , Bi̇lge Dallar Y . The Evaluation Of The Effects Of Passive Smoking On Children's Health With Detection Of Urine Cotinine Levels. J Contemp Med. 2019; 9(3): 222-226.