Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2020-03-31

Endobronchial Ultrasonography Guided Transbronchial Needle Aspiration Histopathological Approach to Biopsy Materials
Endobronşiyal Ultrasonografi Eşliğinde Gerçekleştirilen Transbronşiyal İğne Aspirasyonu Biyopsi Materyallerine Histopatolojik Yaklaşım

Sevilay ÖZMEN [1] , Onur CEYLAN [2]


Aim: The aim of our study was to show the efficacy of EBUS-TBNA method in the accompanied of histopathological data and to determine the optimal management of the process from the time of coming to our clinic to the diagnosis of the materials. Materials and Methods: In our study, EBUS-TBNA materials examined between 2015-2019 were reviewed retrospectively. There were 552 cases within 4 years and these cases were included in the study. Results: In our study, sensitivity was %90, specificity was %98, positive predictive value (PPD) was 89%, negative predictive value (NPD) was 98% respectively. In the cases that were diagnosed as insufficient tissue sample for the first procedure, 75% of the biopsy materials obtained after the second EBUS-TBNA was diagnosed effectively. In order to give an effective diagnosis to biopsy materials, it was seen that an average of 2 biopsy slide (first H&E slide 1 serial section) and 12-13 cytological slide were sufficient. Conclusion: The findings of our study support that EBUS-TBNA method is an extremely important method in diagnosis and staging. Considering that the complication rate is low, it may be the first method to be selected after chemo-radiotherapy and before the surgical procedure. In addition, in cases where there is insufficient material for diagnosis with the first EBUS-TBNA, it can be first choice for the second procedure due to the low risk of complications. Finally, in order to shorten the time spent on the evaluation of cytology slide and to reduce the cost per slides, we think that the tissue biopsy delivered by the clinic on average 12-13 slides will be sufficient.
Amaç: Çalışmamızın amacı Endobronşiyal ultrason-transbronşiyal iğne aspirasyonu (EBUS-TBİA) yönteminin etkinliğini histopatolojik veriler eşliğinde göstermek ve materyallerin kliniğimize gelme aşamasından tanı anına kadarki süreci en uygun şekilde yönetmeyi belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2015-2019 tarihleri arasında incelenen EBUS-TBİA materyalleri retrospektif olarak tarandı. 4 yıl içerisinde 552 olgu mevuttu ve bu vakalar çalışmaya dâhil edildi. Bulgular: Çalışmamızda EBUS-TBİA materyallerine ait tanılarımızda sensitivite %90, spesifite %98, Pozitif Prediktif Değer (PPD) %89, Negatif Prediktif Değer (NPD) %98 oranında bulundu. İlk işlem sonucu tanı için yetersiz doku örneği şeklinde tanı verilen olgularda ikinci EBUS-TBİA sonrası alınan biyopsi materyallerinin %75’ ine efektif tanı verilebildi. Biyopsi materyallerine efektif tanı verebilmek için ortalama 2 biyopsi camının (ilk H&E camı+1 seri kesit), camlar üzerine yayılarak gönderilen sitolojik preperatlar için ise ortalama 12-13 camın yeterli olduğu görüldü. Sonuç: Çalışmamızdaki bulgular EBUS-TBİA yönteminin tanı ve evrelemede son derece önemli bir yöntem olduğunu destekler özelliktedir. Komplikasyon oranının düşük olduğu dikkate alınacak olursa kemo-radyoterapi sonrası ve cerrahi işlem öncesi yeniden evrelemede ilk seçilecek yöntem olabilir. Ayrıca düşük komplikasyon riskinden dolayı ilk EBUS-TBİA ile tanı için yetersiz materyal gelen vakalarda ikinci işlem olarak yine ilk tercih edilecek işlem olabilir. Son olarak da sitoloji camlarının değerlendirilmesinde harcanan zamanı kısaltmak ve her cam başına düşen maliyeti azaltmak için klinik tarafından doku biyopsisi yanı sıra ortalama 12-13 cama yayılarak gönderilen sitoloji materyalinin yeterli olacağı düşüncesindeyiz.
  • 1. Ariza-Prota MA, Bango Alvarez A, Perez L, Pando-Sandoval A, Fuentes N, Casan P. From cytology to histology: diagnosis of a relapsed mediastinal lymphoma by endobronchial ultrasound transbronchial histological needle. Respirology case reports. 2015;3(2):68-71. 2. Yasufuku K, Chiyo M, Koh E et al. Endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration for staging of lung cancer. Lung cancer (Amsterdam, Netherlands). 2005;50(3):347-54. 3. Medford AR. Endobronchial ultrasound-guided versus conventional transbronchial needle aspiration: time to re-evaluate the relationship? Journal of thoracic disease. 2014;6(5):411-5. 4. Herth F, Becker HD. Endobronchial ultrasound of the airways and the mediastinum. Monaldi archives for chest disease = Archivio Monaldi per le malattie del torace. 2000;55(1):36-44. 5. Steinhauser Motta JP, Lapa ESJR, Samary Lobato C, Mendonca VS, Steffen RE. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration versus mediastinoscopy for mediastinal staging of lung cancer: A protocol for a systematic review of economic evaluation studies. Medicine. 2019;98(39):e17242. 6. Vaidya PJ, Saha A, Kate AH et al. Diagnostic value of core biopsy histology and cytology sampling of mediastinal lymph nodes using 21-gauge EBUS-TBNA needle. Journal of cancer research and therapeutics. 2016;12(3):1172-7. 7. Gu P, Zhao YZ, Jiang LY, Zhang W, Xin Y, Han BH. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration for staging of lung cancer: a systematic review and meta-analysis. European journal of cancer (Oxford, England : 1990). 2009;45(8):1389-96. 8. Navani N, Brown JM, Nankivell M et al. Suitability of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration specimens for subtyping and genotyping of non-small cell lung cancer: a multicenter study of 774 patients. American journal of respiratory and critical care medicine. 2012;185(12):1316-22. 9. Herth FJ, Annema JT, Eberhardt R et al. Endobronchial ultrasound with transbronchial needle aspiration for restaging the mediastinum in lung cancer. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 2008;26(20):3346-50. 10. Dhooria S, Aggarwal AN, Gupta D, Behera D, Agarwal R. Utility and Safety of Endoscopic Ultrasound With Bronchoscope-Guided Fine-Needle Aspiration in Mediastinal Lymph Node Sampling: Systematic Review and Meta-Analysis. Respiratory care. 2015;60(7):1040-50. 11. Agarwal R, Srinivasan A, Aggarwal AN, Gupta D. Efficacy and safety of convex probe EBUS-TBNA in sarcoidosis: a systematic review and meta-analysis. Respiratory medicine. 2012;106(6):883-92.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi bahar
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1973-6101
Yazar: Sevilay ÖZMEN
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7025-0521
Yazar: Onur CEYLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası Proje Numarası yok
Teşekkür Bildirilmedi
Tarihler

Kabul Tarihi : 11 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

AMA ÖZMEN S , CEYLAN O . Endobronşiyal Ultrasonografi Eşliğinde Gerçekleştirilen Transbronşiyal İğne Aspirasyonu Biyopsi Materyallerine Histopatolojik Yaklaşım. J Contemp Med. 2020; 10(1): 1-6.