Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 275 - 280 2020-06-25

Emziren annelerin anne sütü saklama koşullarına ilişkin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge and attitudes of breastfeeding mothers about storage conditions of breast milk

Buket AKKURT [1] , Asiye GÜL [2]


GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, emziren annelerin anne sütü saklama koşullarına ilişkin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı tipte yapıldı. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Nisan-Temmuz 2019 tarihleri arasında 200 anne alındı. Veriler, araştırmacılar tarafından anne sütü sağma ve saklama koşulları ile ilgili literatür bilgisine dayalı hazırlanan bir form aracılığı ile toplandı. Anne sütü saklama ile ilgili 24 sorunun 7'si negatif ifade, 17’si pozitif ifade şeklinde oluşturuldu. Doğru cevaplar bir (1) puan, yanlış ve bilmiyorum cevapları 0 puan olarak kodlandı ve 0-24 orasında bir toplam puan elde edildi. İstatistiksel analizde sayı, yüzde ve ortalamanın yanısıra Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis Varyans analizi kullanıldı. BULGULAR: Çalışmaya katılan emziren annelerin %76’sı sütün oda havasında üç saat, %74’ü buzdolabında üç gün, %71.5’i ise derin dondurucuda üç ay saklanabileceğini ifade etti. Emziren annelerin %54’ü sağılan sütün cam kaplarda, %74’ü süt saklama poşetlerinde, %25’i çelik kaplarda, %34’ü ise sert plastik kaplarda saklanabileceğini belirtti. Annelerin %97’si süt saklama kaplarına tarih ve saat yazılması gerektiğini, %70’ii çözündürülen anne sütünün ılık su dolu bir kapta ısıtılması gerektiğini, %95’i kullanılan kabın temizliğinin kaynar su ile yapılması gerektiğini, %44.5’i kullanılan kabın temizliğinin bulaşık makinasında yapılabileceğini bildirdi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya katılan annelerin çoğunluğu, sağılan anne sütünü uygun saklama koşullarına yönelik soruları doğru cevaplasa da, bazı annelerin saklama yeri, süresi, saklama kaplarının seçimi, temizliği ve dondurulan sütün çözdürülmesi gibi pek çok aşamada, sütün saklanmasına yönelik hatalı uygulamalar yaptığı saptandı. Annelere sütün saklanmasına yönelik doğru uygulamaların yapılmasında sağlık personeline önemli görevler düşmektedir.
INTRODUCTION: The study was conducted in order to evaluate the knowledge and attitudes of breastfeeding mothers about breast milk storage conditions. METHODS: Between April and July 2019, 200 mothers were included in the study. Data were collected by researchers using a form prepared based on the literature knowledge on breast milking and storage conditions. Of the 24 questions related to breast milk storage, 7 were formed as negative expression and 17 as positive expression. Correct answers were coded as one (1) point, wrong and I don't know answers as 0 points and a total score of 0-24 was obtained. In the statistical analysis, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis variance analysis were used as well as number, percentage and average. RESULTS: 76% of breastfeeding mothers who participated in the study stated that milk can be stored for three hours in the room air, 74% for three days in the refrigerator and 71.5% for three months in the freezer. 54% of breastfeeding mothers stated that milk can be stored in glass containers, 74% in milk storage bags, 25% in steel containers and 34% in hard plastic containers. 97% of the mothers stated that date and time should be written in milk storage containers, 70% of them should be heated in a container filled with warm water, 95% should be cleaned with boiling water, 44.5% should be cleaned with dishwashing machine. DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the majority of the mothers who participated in the study answered the questions about the proper storage conditions of the breast milk, it was found that some mothers made faulty practices for the storage of milk in many stages such as storage location, duration, selection of storage containers, cleaning and thawing of frozen milk. Health personnel have important duties in making the right practices for the storage of milk for mothers.
 • 1)WHO.int [Internet]. Cenevre: WHO statement on caesareansectionrates [Updated: 2015 Apr; Cited: 2019 Feb 5]. Availablefrom: http://www.who.int .
 • 2) Türkyılmaz AS, Adalı T, Seçkiner ÇP. Beslenme Durumu ve Çocuk Sağlığı. Ankara: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK. [Son güncelleme tarihi: 2014 Kas 16; Erişim tarihi: 2019 Şub 5]. Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr. s.158-9.
 • 3)Kielbratowska B, Cwiek D, Preis K, Malinowski W, Hofman A. Breastfeeding of twins. Archives of PerinatalMedicine. 2010; 16(4): 201-5.
 • 4) CANBAY, F. Ç. Sezaryen ile Doğan Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenme Şekillerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 1-6.
 • 5)Serçekuş, P., Özkan, S., Başkale, H., & İnci, F. H. (2015). Annelerin anne sütünü saklama uygulamalarının belirlenmesi. TAF PreventiveMedicineBulletin, 14(6).
 • 6)Labiner-Wolfe J, Fein SB. How US mothersstoreandhandletheirexpressedbreastmilk. Journal Of Human Lactation, 29 (1): 54-8, 2013.
 • 7)Academy of BreastfeedingMedicineClinical Protocol (ABM). Academy of BreastfeedingMedicine Protocol Committee. ABM Clinical Protocol #8: Human milkstorageinformationforhomeuseforfull-terminfants. BreastfeedingMedicine. 2010; 5(3): 127-30.
 • 8) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocukve Ergen Sağlığı Dairesi. Emzirme danişmanliğieğitimcikitabi, Ankara 2015.ve Eglash A, SimonLi, andThe Academy of BreastfeedingMedicine. ABM Clinical Protocol #8: Human Milk Storage Information for Home Usefor Full-TermInfants, Revised 2017. BreastfeedMed 2017; 12: 390-95.
 • 9) W/Tenssay Z, Tesfaye H. Bacteriologicalqualityofinfantfeedingbottle- contentsandteats in AddisAbeba, Ethiopia. AthiopMed J 1992; 30: 79- 88.
 • 10) Çan, G.,& Topbaş, M. (2007). Anne Sütünün Saklanması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5), 375-379.
 • 11)Chang, J-C.,Chen, C-H., Fang, L-J., Tsai, C-R, Chang, Y-C. &Wang, T-M. (2013). Influenceofprolongedstorageprocess, pasteurization, andheattreatment on biologically-activehumanmilkproteins. PediatricsandNeonatology, 54, 360-366.
 • 12) Lawrence R. Storage of humanmilkandtheinfluence of procedures on immunologicalcomponents of humanmilk. ActaPaediatrica, 88 (430): 14-18, 1999
 • 13) Labiner-Wolfe J, Fein SB. How US mothersstoreandhandletheirexpressedbreastmilk. Journal Of Human Lactation, 29 (1): 54-8, 2013
 • 14) Aschberger K, Castello P, Hoekstra E, Karakitsios S, Munn S, Pakalın S, et. al. Bisphenol A andbabybottles: challengesandperspectives, JRC Scientificand Technical Reports, Italy; EuropeanCommissionJointResearchCentreInstituteforHealthand Consumer Protection; 2010
 • 15)Lawrence R. Breastfeeding: a guideforthemedicalprofession. 7th edition. Missouri: ElsevierHealthSciences; 2010.
 • 16)Durusoy R, Karababa AO. Plastik gıda ambalajları ve sağlık. TAF PreventiveMedicineBulletin. 2011; 10(1): 87-96.
 • 17)Hurst NM, Meier PP. BreastfeedingthePretermInfant. In: Riordan J, Wambach K (eds). Breastfeedingand Human Lactatiton (4 thed). JonesandBartlettPublishers, Boston 2010; pp 425-470.
 • 18)Atıcı A, Polat S, Turhan EH. Anne sütü ile beslenme.Türkiye Klinikleri, J Pediatr Sci 2007; 3: 1–5.
 • 19) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi. Emzirme danişmanliği eğitimci kitabi, Ankara 2015
 • 20) Bilgen, H., Kültürsay, N., & Türkyılmaz, C. (2018). Türk Neonatoloji Derneği sağlıklı term bebeğin beslenmesi rehberi. Türk Pediatri Arşivi, 53(Supp: 1), 128-137.
 • 21) Çakmak S, Dengi ASD. Postpartum dönemdeki annelerin emzirme ve anne sütünün önemi hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi | TurkishJournal of FamilyPractice2019;23(1):9-19.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2313-1762
Yazar: Buket AKKURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ABD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4440-5769
Yazar: Asiye GÜL
Kurum: İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 4 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

AMA Akkurt B , Gül A . Emziren annelerin anne sütü saklama koşullarına ilişkin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. J Contemp Med. 2020; 10(2): 275-280.