Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çocuk Acil Kliniğine Febril Konvülsiyon Nedeni ile Başvuran Hastaların Ebeveyn Anksiyete Düzeyleri

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 2, 220 - 223, 25.06.2020
https://doi.org/10.16899/jcm.732809

Öz

Amaç: Bu çalışmada febril konvülsiyon nedeniyle çocuk acil kliniğine başvuran hastaların ebeveynlerinin kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve kaygı düzeylerini etkileyebilecek faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, gelecekte ebeveynlere karşı tutumumuzu geliştirmek için ateşli konvülsiyonun ebeveynlerin davranışları ve duygusal durumları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Gereç-Yöntem: Çalışma Şubat 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine konvülsiyon ve ateşle başvuran hastalar ve ebeveynleriyle yapıldı. Hastalar febril konvülziyonu olan ve sadece ateş yakınması olan olmak üzere iki grupta değerlendirildi. Ebeveynlerin kaygı düzeyini belirlemek için Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen hastaların 323'ü (% 48,6) febril konvülsiyon, 341'i (% 51,4) ateş yakınması ile başvurdu. Gruplar arasındaki durumluk kaygı puanı ve sürekli kaygı puanı ortalaması karşılaştırıldığında, anksiyete puanı ortalamasının febril konvülsiyon grubunda sadece ateşi olan grupta istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptandı (p = 0.001). Ateş kaygısı skoru da febril konvülsiyon grubunda daha yüksek saptandı ancak sadece ateşi olan grup ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p> 0,05). Ebeveynlerin kaygı düzeyi, febril konvülsiyon grubundaki hastaların nöbet sayısına göre incelendiğinde, ilk nöbetleri olan hastaların ebeveynlerinin kaygısının çoklu nöbetleri olan ebeveynlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu (p = 0.007, p = 0.001). Ebeveynlerin eğitim düzeyleri ile kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p> 0.05). Sonuç: Sağlık kurumlarına ateş şikâyeti ile başvuran hastaların ailelerine, ateşe yaklaşım ve febril konvülsiyon eğitimi verilmesi, nöbet geçiren hastaya yapılması gereken ilk müdahalelerin açıklanması ve ailelerin farkındalığının artırılması, ebeveynlerin endişe ve korkularını azaltmaktadır.

Kaynakça

 • Referans 1. Millichap JG. The definition of febrile seizures. In: Ellenberg JH, Editors. Nelson KB,. New York: Raven Press; 1981.
 • Referans 2. Shinnar S, Glauser TA. Febrile seizures. J Child Neurol 2002;17 (Suppl 1):S44-S52.
 • Referans 3. Shuper A, Gabbay U, Mimouni M. Parental anxiety in febrile convulsions. Isr J Med Sci. 1996;32(12):1282-285.
 • Referans 4. Stuijvenberg Mv, Vos Sd, Tjiang G, et al. Parents’ fear regarding fever and febrile seizures. Acta Paediatr. 1999;88(6):618-22.
 • Referans 5. Spielberger CD. State‐Trait anxiety inventory. The Corsini encyclopedia of psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc 10 (2010): 9780470479216.
 • Referans 6. Schmitt BD. Fever phobia: Misconceptions of Parents About Fevers. Am J Dis Child. 1980;134(2):176-81.
 • Referans 7. Kramer MS, Naimark L, Leduc DG. Parental fever phobia and its correlates. Pediatrics. 1985;75(6):1110-113.
 • Referans 8. Kai J. What worries parents when their preschool children are acutely ill, and why: a qualitative study. BMJ. 1996;313(7063):983-86.
 • Referans 9. Kılıç R, Kendir ÖT, Gökay SS, Çelik T, Özkaya AK, Yılmaz HL. Çocuklarda ateş ile ilgili ebeveynlerin tutum ve davranışları. J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2016;3:76-85.
 • Referans 10. American Academy of Pediatrics. Long-Term Outcomes in Children With Febrile Seizures. AAP Grand Rounds, 2020;43(4):45-45.
 • Referans 11. Fetveit A. Assessment of febrile seizures in children. Eur J Pediatr. 2008;167(1):17-27.
 • Referans 12. Baumer J, David T, Valentine S, et al. Many parents think their child is dying when having a first febrile convulsion. Dev Med Child Neurol. 1981;23(5):462-64.
 • Referans 13. Balslev T. Parental Reactions to a Child's First Febrile Convulsion: A Follow‐up Investigation. Acta Paediatr Scan. 1991;80(4):466-69.
 • Referans 14. Embong H, Ting CY, Ramli MS, et al. Heightened anxiety state among parents of sick children attending emergency department using State-Trait Anxiety Inventory. Hong Kong J Emerg M. 2020;27(2):65-70.
 • Referans 15. Ju HO, McElmurry BJ, Park CG, et al. Anxiety and uncertainty in Korean mothers of children with febrile convulsion: cross‐sectional survey. J Clin Nurs. 2011;20(9‐10):1490-497.
 • Referans 16. Kızılay DÖ, Kırdök AA, Ertan P, et al. Information is power: An interventional study on parents of children with febrile seizures. J Pediatr Res. 2017; 4(2):53-58.
 • Referans 17. Huang M-C, Liu C-C, Huang C-C. Effects of an educational program on parents with febrile convulsive children. Pediatr Neurol. 1998;18(2):150-55.
 • Referans 18. Rofiqoh S. Effort To Reduce Anxiety Levels Among Mothers Using Febrile Convulsions Educational Package. BNJ. 2018;4(4):390-96.
 • Referans 19. Park ES. Perceived uncertainty and rearing attitude of mothers with chronically ill children. Korean J Child Health Nurs. 1996;2(2):5.
 • Referans 20. Rutter N, Metcalfe DH. Febrile convulsions--what do parents do? Br Med J. 1978;2(6148):1345-346.
 • Referans 21. Flury T, Aebi C. Febrile seizures and parental anxiety Does information help? Swiss Med Wkly. 2001;131(37-38):556-560.

Parental Anxiety Levels of Patients Admitted to Pediatric Emergency Clinic Due to Febrile Convulsion

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 2, 220 - 223, 25.06.2020
https://doi.org/10.16899/jcm.732809

Öz

Aim: This study aims to determine the anxiety levels of the parents of patients admitted to the pediatric emergency clinic due to febrile convulsion, and to evaluate factors that may affect anxiety levels. In addition, it is aimed to investigate the effect of the febrile convulsion on parents' behavior and emotional status in order to improve our attitude towards parents in the future. Materials-Methods: The study was done at Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Faculty Hospital Pediatric Emergency Department between February 2017 and September 2018 with febril convulsion and fever were included in this study. The patients were evaluated in two groups as those with febril convulsion and those who complained of fever only. The State-Trait Anxiety Inventory was used to determine the level of anxiety of parents. Results: Of the patients included in the study, 323 (48.6%) were admitted with febril convulsion and 341 (51.4%) with fever complaints. When compared to the mean of the state anxiety score and the trait anxiety score between the groups, it was found that the mean of the state anxiety score was statistically higher in the febrile convulsion group than the non-seizure fever group (p=0.001), while the trait anxiety score was also high in the febril convulsion group, but no statistical significance was found between the non-seizure fever group (p>0,05). When the anxiety level of parents was examined according to the number of seizures of the patients in the febril convulsion group, it was found that the parents of patients with their first seizures were statistically significantly higher than their parents with multiple seizures (p=0.007, p=0.001). No statistical significance was found between the education level of the parents and their anxiety scores (p> 0.05). Conclusion: Parents of patients who have applied to health institutions with a fever complaint, providing fever and febrile convulsion training, explaining the first interventions to the patient who has a seizure, and raising awareness of the families reduce parents' worries and fears.

Kaynakça

 • Referans 1. Millichap JG. The definition of febrile seizures. In: Ellenberg JH, Editors. Nelson KB,. New York: Raven Press; 1981.
 • Referans 2. Shinnar S, Glauser TA. Febrile seizures. J Child Neurol 2002;17 (Suppl 1):S44-S52.
 • Referans 3. Shuper A, Gabbay U, Mimouni M. Parental anxiety in febrile convulsions. Isr J Med Sci. 1996;32(12):1282-285.
 • Referans 4. Stuijvenberg Mv, Vos Sd, Tjiang G, et al. Parents’ fear regarding fever and febrile seizures. Acta Paediatr. 1999;88(6):618-22.
 • Referans 5. Spielberger CD. State‐Trait anxiety inventory. The Corsini encyclopedia of psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc 10 (2010): 9780470479216.
 • Referans 6. Schmitt BD. Fever phobia: Misconceptions of Parents About Fevers. Am J Dis Child. 1980;134(2):176-81.
 • Referans 7. Kramer MS, Naimark L, Leduc DG. Parental fever phobia and its correlates. Pediatrics. 1985;75(6):1110-113.
 • Referans 8. Kai J. What worries parents when their preschool children are acutely ill, and why: a qualitative study. BMJ. 1996;313(7063):983-86.
 • Referans 9. Kılıç R, Kendir ÖT, Gökay SS, Çelik T, Özkaya AK, Yılmaz HL. Çocuklarda ateş ile ilgili ebeveynlerin tutum ve davranışları. J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2016;3:76-85.
 • Referans 10. American Academy of Pediatrics. Long-Term Outcomes in Children With Febrile Seizures. AAP Grand Rounds, 2020;43(4):45-45.
 • Referans 11. Fetveit A. Assessment of febrile seizures in children. Eur J Pediatr. 2008;167(1):17-27.
 • Referans 12. Baumer J, David T, Valentine S, et al. Many parents think their child is dying when having a first febrile convulsion. Dev Med Child Neurol. 1981;23(5):462-64.
 • Referans 13. Balslev T. Parental Reactions to a Child's First Febrile Convulsion: A Follow‐up Investigation. Acta Paediatr Scan. 1991;80(4):466-69.
 • Referans 14. Embong H, Ting CY, Ramli MS, et al. Heightened anxiety state among parents of sick children attending emergency department using State-Trait Anxiety Inventory. Hong Kong J Emerg M. 2020;27(2):65-70.
 • Referans 15. Ju HO, McElmurry BJ, Park CG, et al. Anxiety and uncertainty in Korean mothers of children with febrile convulsion: cross‐sectional survey. J Clin Nurs. 2011;20(9‐10):1490-497.
 • Referans 16. Kızılay DÖ, Kırdök AA, Ertan P, et al. Information is power: An interventional study on parents of children with febrile seizures. J Pediatr Res. 2017; 4(2):53-58.
 • Referans 17. Huang M-C, Liu C-C, Huang C-C. Effects of an educational program on parents with febrile convulsive children. Pediatr Neurol. 1998;18(2):150-55.
 • Referans 18. Rofiqoh S. Effort To Reduce Anxiety Levels Among Mothers Using Febrile Convulsions Educational Package. BNJ. 2018;4(4):390-96.
 • Referans 19. Park ES. Perceived uncertainty and rearing attitude of mothers with chronically ill children. Korean J Child Health Nurs. 1996;2(2):5.
 • Referans 20. Rutter N, Metcalfe DH. Febrile convulsions--what do parents do? Br Med J. 1978;2(6148):1345-346.
 • Referans 21. Flury T, Aebi C. Febrile seizures and parental anxiety Does information help? Swiss Med Wkly. 2001;131(37-38):556-560.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Esra TÜRE (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bilim Dalı
0000-0002-1015-1764
Türkiye


Ahmet KILIÇ Bu kişi benim
Necmettin Erbakan University
0000-0002-3451-6764
Türkiye


Necati UZUN Bu kişi benim
Necmettin Erbakan University
0000-0003-3381-2331
Türkiye


Abdullah YAZAR
Necmettin Erbakan University
0000-0003-0733-3943
Türkiye


Fatih AKIN
Necmettin Erbakan University
0000-0001-5725-3867
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2020
Kabul Tarihi 14 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

AMA Türe E. , Kılıç A. , Uzun N. , Yazar A. , Akın F. Parental Anxiety Levels of Patients Admitted to Pediatric Emergency Clinic Due to Febrile Convulsion. J Contemp Med. 2020; 10(2): 220-223.