Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 4, Sayfalar 591 - 595 2020-12-30

SPİRİTUAL ORİENTATİON AND HEALTH PERCEPTİONS OF UNİVERSİTY STUDENTS
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ YÖNELİMLERİ VE SAĞLIK ALGILARI

Berna KÖKTÜRK DALCALI [1]


İntroduction: University life is a part of youth and leads to various changes in students’ routines and habits in life. Spirituality is an important coping mechanism used to overcome difficulties that students encounter and are unable to control. Spiritual orientation directs individuals on various health-related concepts such as love, meaning, peace, hope, well-being, and integrity.

Method: This study has a descriptive and correlational design. The population comprised 2,160 students who continued their education at a vocational school of higher education during the first and second semesters, and the study was finalized with 250 students. Data were collected using the Spiritual Orientation Scale, the Health Perception Scale, and a structured personal information form designed by the researcher based on the relevant literature. The data were analyzed using the SPSS 21.0 package program.

Results: The spirituality orientation score of the students was 92.62±23.31 and their spiritual orientations were high. The students scored 14.59±2.84 on the control center subscale, 11.36±2.16 on the accuracy subscale, 6.97±2.16 on the importance of health subscale, 6.85±2.35 on the self-awareness subscale, and 39.78±5.46 on the total health perception scale. As spiritual orientation rose, the scores obtained on the control center (p=0.033), accuracy (p=0.033), and self-awareness (p=0.015) subscales also increased; however, the importance of the health subscale score decreased (p=0.000). 

Conclusion: The study found a significant correlation between the spiritual orientation and health perception subscale scores of the students. However, no correlation was found between the health perception total score and spiritual orientation. Considering the fact that spiritual orientation has a positive effect on the control center, accuracy, and self-awareness subscales spiritual resources can be used to improve students’ health perceptions. 

Giriş: Gençlik döneminin bir parçası olan üniversite yaşamı öğrenciler için kendi rutinleri ve yaşam alışkanlıklarında ki birçok değişikliği beraberinde getirmektedir. Maneviyat öğrencilerin karşılaştıkları ve kontrol altına alamadıkları bu zorlukların aşılmasında önemli bir başa çıkma mekanizmasıdır. Manevi yönelim bireyi sevgi, anlam, huzur, umut, esenlik ve bütünlük gibi sağlıkla ilişkili birçok kavramada yönlendirmektedir. 

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı-ilişki arayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini bir meslek yüksekokulunda I. ve II. Öğretimde öğrenimlerine devam eden 2160 öğrenci oluşturmuştur ve araştırma 250 öğrenci ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen ‘Yapılandırılmış Kişisel Bilgi Formu’, ‘Manevi Yönelim Ölçeği’ ve ‘Sağlık Algısı Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 21.0 Paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin manevi yönelim puanlarının 92,62±23,31 olduğu görüldü ve manevi yönelimlerinin yüksek olduğu görüldü.  Kontrol merkezi alt boyutundan 14,59±2,84; Kesinlik alt boyutundan 11,36±2,16; sağlığın önemi alt boyutundan 6,97±2,66; öz farkındalık alt boyutundan 6,85±2,35 ve sağlık algısı ölçeği toplamından 39,78±5,46 puan aldıkları görüldü. Manevi yönelim yükseldikçe kontrol merkezi (p:0,033); kesinlik (p:0,003); öz farkındalık (p:0,015) alt boyutlarının puanlarının yükseldiği; sağlığın önemi alt boyutunun puanının ise düştüğü görüldü(p:0,000). 

Sonuç: Öğrencilerin manevi yönelimleri ve sağlık algısı ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki mevcutken sağlık algısı toplam puanının manevi yönelimle ilişkili olmadığı görüldü. Manevi yönelimin kontrol merkezi, kesinlik ve öz farkındalık alt boyutlarını olumlu etkilediği düşünüldüğünde öğrencilerin sağlık algılarının yükseltilmesinde manevi kaynakları kullanılabilir. 


 • 1. Kaya M, Genç M, Kaya, B, Pehlivan E Tıp fakültesi ve sağlık yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başa çıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007;18(2):137-146.
 • 2. Chaves Ed C L, Iunes D H, Moura Cd C, Carvalho L C, Silva A M, Carvalho E. Anxiety and spirituality in university students: A cross-sectional study. Revista Brasileira de Enfermagem. 2015; 68(3): 504–509.
 • 3. Sangelaji M H, Rassouli M, Farahani A S, Shaker N, Ilkhani M. Correlation between spiritual attitude and hope with quality of life in adolescents with chronic disease. Medical Ethics Journal. 2016;10(34): 143–163.
 • 4. Salmani S, Biderafsh A, Arani ZA. The relationship between spiritual development and life satisfaction among students of Qom University of Medical Sciences. Journal of Religion and Health. 2019 (https://doi.org/10.1007/s10943-018-00749-8)
 • 5. Deb S, MCgirr K, Sun J. Spirituality in Indian University students and its associations with socioeconomic status, religious background, social support, and mental health, J Relig Health. 2016; 55:1632-1641.
 • 6. Kasapoğlu F. Manevi Yönelim Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015;16(3):51-68.
 • 7. Puchalski C M, Blatt B, Kogan M, Butler A. Spirituality and health: The development of a feld. Academic Medicine. 2014;89(1), 10–16.
 • 8. Jafari E, Dehshiri G R, Eskandari H, Najafi M, Heshmati,R, Hoseinifar J. Spiritual welbeing and mental health in university Students, Procedia Socia and Behavioral Sicences. 2010; 5:1477-1481.
 • 9. Aghili M. Venkatesh Kumar G. Relationship between religious attitude and happiness among professional employees. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 2008; 34: 66–69.
 • 10. Adams T B, Bezner J R, Drabbs M E, Zambarano R J, Steinhardt M A. Conceptualization and measurement of the spiritual and psychological dimensions of wellness in a college population. Journal of American College Health. 2000; 48(4):165–173.
 • 11. Kadıoğlu H, Yıldız A. Sağlık algısı ölçeği‟nin Türkçe çevriminin geçerlilik ve güvenilirliği. Turkiye Klinikleri. 2001; 32(1): 47-53.
 • 12. Abbas S Q, Dein S. The Difficulties Assessing Spiritual Distress İn Palliative Care Patients: A Qualitative Study, Mental Health, Religion&Culture. 2011; 14(4): 341-352.
 • 13. Lovanio K, Wallace M. Promoting Spiritual Knowledge and Attitudes, Holistic Nursing Practice. 2007;1:42-47.
 • 14. Mert A, Topal İ. Benlik Ayrılaşmasının Manevi Yönelime Etkisinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 8(14): 70-91.
 • 15. Gürsu O, Ay Y. Din, Manevi İyi Oluş ve Yaşlılık. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 11(61): 1176-1190.
 • 16. Erişen M, Sivrikaya S K. Manevi Bakım ve Hemşirelik. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 184-190.
 • 17. Baker D C. Studies of İnner Life: The İmpact of Spirituality on Quality of Life, Quality of Life Research. 2003;12 (1): 51-72.
 • 18. Boztilki M, Ardıç E. Maneviyat ve Sağlık. G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN. 2017; 3 (Ek Sayı): 39-45.
 • 19. Visser A, Garssen B, Vingerhoets,A. Spirituality And Well-Being İn Cancer Patients: A Review, Psycho-Oncology. 2010; 19, 565–572
 • 20. Efteli E, Khorshtd L. İki Farklı Bölüm Öğrencilerinin Sağlık Algılarının Karşılaştırılması Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016; 32(2):1-10.
 • 21. Özdelikara A, Alkan S A, Mumcu N. Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlık Algısı, Sağlık Anksiyetesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2018; 14:275-282.
 • 22. Alkan S A, Özdelikara A, Boğa N M. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Algılarının Belirlenmesi Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(2):11-20.
 • 23. Vissandjee B, Desmeules M, Cao Z, Abdool, S. Integrating Socio-Economic Determinants of Canadian Women's Health. BMC Women's Health. 2004; 4(1):34.
 • 24. Fabricatore A N, Handal P J, Fenzel, L M. Personal spirituality as a moderator of the relationship between stressors and subjective well-being. Journal of Psychology and Theology. 2000; 28, 221–228.
 • 25. Rew L, Wong Y J. A systematic review of associations among religiosity/spirituality andadolescent health attitudes and behaviors, Journal of Adolescent Health. 2006; 38:433-442
 • 26. Nelm L W, Hutchins E, Hutchins D, Pursley R J. Spirituality and the Health of College Students, Journal of Religion and Health. 2007; 46(2): 249-265.
 • 27. Anand V, Jones J, Gill P S. The Relationship Between Spirituality, Health and Life Satisfaction of Undergraduate Students in the UK: An Online Questionnaire Study. Journal of Religion and Health. 2015; 54,160-172.
 • 28. Nagel, E., Sgoutas-Emch, S. The relationship between spirituality, health beliefs, and health behaviours in college students. Journal of Religion and Health. 2007; 46(1), 141–154.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2123-3386
Yazar: Berna KÖKTÜRK DALCALI (Sorumlu Yazar)
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 27 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

AMA Köktürk Dalcalı B . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ YÖNELİMLERİ VE SAĞLIK ALGILARI. J Contemp Med. 2020; 10(4): 591-595.