Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 4, Sayfalar 613 - 616 2020-12-30

Comparison of Cervical Smear and Biopsy Results
Servikal Smear Ve Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması

İsmail HARMANKAYA [1]


Aim: While cervical cancer was at the forefront of female genital cancers until the early 20th century, incidence and death from cervical cancer decreased by 50% due to the spread of cervical cancer screening after the 1950s. Infection with human papilloma virus is the most important factor in the development of cervical cancer. Cervical smear screening is an important method used for early diagnosis of cervical cancer and precursor lesions, especially in developed countries. Materials and Methods: The results of 223 patients who were examined and reported in the Medical Pathology Laboratory of the Selcuk University Medical Faculty Hospital between 2010-2018, who had a smear result before and who underwent cervical biopsy were compared. Results: The average age of 223 patients was 45 (26-83). Biopsy results: Chronic inflammation in 173 (78%) patients, low grade squamous intraepithelial lesion in 15 (7%) patients “HPV or mild dysplasia or CIN 1, high grade squamous intraepithelial lesion in 21 (9%) patients“ Moderate dysplasia or severe dysplasia or CIN 2 or CIN 3 or Carcinoma has been reported in situ and in 14 (6%) patients as malignant / squamous cell carcinoma. Conclusion: When the biopsy and smear results were evaluated together, it was observed that the results of biopsy and smears were compatible in 141 (63%) patients, and the results of biopsy and smears were different in 82 (37%) patients. Ease of application and low cost of Pap smear test has made this method widely used. False negative results can be seen due to technical reasons and evaluation errors. In our series, a correlation was found in 63% of cases. Although false negative rates with Pap smear range from 1.1% to 50%, this test is still considered the most effective method for detecting precancerous lesions.
Amaç: Serviks kanseri 20.yy başlarına kadar kadın genital organ kanserleri içinde ön sıralarda iken 1950'lerden sonra servikal kanser taramasının yaygınlaşmasına bağlı olarak insidans ve serviks kanserinden ölüm %50 oranında azalmıştır. Servik kanseri gelişiminde insan papilloma virüsü ile enfeksiyon en önemli etkendir. Servikal yayma ile tarama özellikle gelişmiş ülkelerde serviks kanseri ve öncül lezyonlarının erken tanısı için kullanılan önemli bir yöntemdir. Geraç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji laboratuarında 2010-2018 yılları arasında incelenen ve raporlanan, öncesinde smear sonucu olan ve servikal biyopsi yapılan 223 hastanın sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: 223 hastanın yaş ortalaması 45 (26-83) dir. Biyopsi sonuçları 173 (%78) hastada kronik inflamasyon, 15 (%7) hastada düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon “HPV veya hafif displazi veya CIN 1, 21 (%9) hastada yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon “Orta derecede displazi veya ağır displazi veya CIN 2 veya CIN 3 veya Karsinoma in situ ve 14 (%6) hastada malign/skuamöz hücreli karsinom olarak raporlanmıştır. Sonuç: Biyopsi ve smear sonuçları birlikte değerlendirildiğinde 141 (%63) hastada biyopsi ve smear sonuçlarının uyumlu olduğu, 82(%37) hastada ise biyopsi ve smear sonuçlarının farklı olduğu görüldü. Pap smear testinin uygulama kolaylığı ve düşük maliyeti, bu yöntemin yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. Teknik nedenler ve değerlendirme hatalarına bağlı olarak yanlış negatif sonuçlar görülebilmektedir. Bizim serimizde %63 olguda korelasyon olduğu tesbit edilmiştir. Pap smear ile yanlış negatif oranları %1,1 ile %50 arasında değişiyor olsa da, bu test hala prekanseröz lezyonları tespit etmek için en etkili yöntem olarak kabul edilir.
 • 1. Özsoy AZ, Çetin M, Çetin A. Vajinal Smear İncelemesinde Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Saptanan Olguların Kolposkopik Klinik ve Histopatolojik Bulgularının İlişkisinin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015(3):208-17.
 • 2. Erdoğdu İH. Moleküler Hpv Uygulanan Olgularda Hpv Sonuçları ile Patolojik Materyallerin Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi 2019;46(1):167-72.
 • 3. Arı M, Döğer FK, Kırdar S, et al. Servikal Biyopsi, Smear Değerlendirmesi ve İnsan Papilloma Virüsü Alt Tiplendirme Sonuçlarının Karşılaştırılması. Meandros Medical And Dental Journal 2016;17(1):17-21.
 • 4. Erdem H, Şahiner C, Yıldırım Ü, et al. Servikovajinal Pap smear sonuçlarının klinik parametrelerle karşılaştırılması. J Kartal TR 2011;22(3):121-26.
 • 5. Nermin K. Zeynep Kamil Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesindeki 50,645 servikal smear sonucunun değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2016;47(3)
 • 6. Aydoğdu SGM, Özsoy Ü. Serviks kanseri ve HPV. Androl Bul 2018;20:25-29.
 • 7. Altun E, Usta A, Bülbül ÇB, et al. HPV-DNA Alt Tiplerinin Smear ve Kolposkopik Biyopsi Sonuçlarının Korelasyonunun Değerlendirilmesi. Van Tıp Derg 2018;25:472-76.
 • 8. Koçarslan S, Altunbaş Be, Güldür ME, et al. Servikal Smear Sitolojisi ile Servikal Biyopsilerin Sitohistolojik Korelasyonu. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2014;34(1):65-70.
 • 9. Yeşil C, Önder S, Boynukalin K, et al. Serviksin Premalign Lezyonlarında Sitolojik ve Histopatolojik Tanılar Arasındaki İlişki. Turkish journal of pathology 2010;26(1)
 • 10. Dağli Af, Özercan Mr. Servikal smear tarama programımızda sınırlılık/yetersizlik oranları ve nedenleri (1322 olgu). Fırat Tıp Dergisi 2006;11(3):166-69.
 • 11. Zhao C, Li Z, Nayar R, et al. Prior high-risk human papillomavirus testing and Papanicolaou test results of 70 invasive cervical carcinomas diagnosed in 2012: results of a retrospective multicenter study. Archives of Pathology and Laboratory Medicine 2014;139(2):184-88.
 • 12. Izadi‐Mood N, Sarmadi S, Sanii S. Quality control in cervicovaginal cytology by cytohistological correlation. Cytopathology 2013;24(1):33-38.
 • 13. Abali R, Bacanakgıl B, Celık S, et al. Histopathological correlation of squamous cell abnormalities detected on cervical cytology. Turk Patoloji Derg 2011;27(2):144-8.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2796-1250
Yazar: İsmail HARMANKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 7 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

AMA Harmankaya İ . Servikal Smear Ve Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması. J Contemp Med. 2020; 10(4): 613-616.