Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 4, Sayfalar 600 - 608 2020-12-30

Evaluation of Physicians Knowledge and Attitudes Regarding Violence Against Women
Hekimlerin Kadına Yönelik Şiddet ile İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Rukiye AY [1] , Şenay KILINÇEL [2]


Aim: In this study, physicians working in different departments including family physicians; It was aimed to determine the necessary knowledge and attitudes in order to be able to recognize women who were exposed to violence, and to support their treatment and protection. Material and Methods: 250 volunteer physicians were included in the study.All participants were subjected to the 'Sociodemographic and clinical characteristics assessment form' and 'The scale for recognizing the signs of violence against woman by nurses and midwifes(emotional symptoms sub-dimension / physical symptoms sub-dimension) Results: The incidence of violence / suspicion against women in business life was found to be statistically significantly higher in family physicians.Physical symptoms subscale, emotional symptoms subscale, and total scores were statistically significantly lower in family physicians and emergency medicine.While the trainings taken before graduation do not affect the scale scores; There was a significant decrease in the scale scores with the trainings taken after graduation. Conclusion: This study has suggested that, by organizing practical, easily accessible standard trainings for physicians at frequent intervals, awareness and awareness of the symptoms of violence against women and managing the next process can be increased.
Giriş: Bu çalışmada aile hekimlerinin de dahil olduğu farklı branşlarda çalışan hekimlerin ; şiddete maruz kalmış kadınları tanıyabilmesi, tedavi ve korunmaları yönünde destek olabilmeleri için gerekli bilgi ve tutumlarını saptamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 250 gönüllü hekim çalışma kapsamına alındı.Tüm katılımcılara ‘Sosyodemografik ve klinik özellikler değerlendirme formu’ ve ‘Hemşire, ebe ve hekimlerin kadına yönelik şiddetin belirtilerini tanımalarına yönelik ölçek(alt ölçekleri duygusal belirtiler alt boyut /fiziksel belirtiler alt boyut) uygulandı Bulgular: İş yaşamında kadına yönelik şiddet olgusu/şüphesi ile karşılaşma oranı aile hekimlerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Aile hekimi ve acil tıp hekimlerinde fiziksel belirtler alt boyut, duygusal belirtiler alt boyut ve toplam puanlar istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük saptandı.Mezuniyet öncesi alınan eğitimler ölçek puanlarını etkilemezken; mezuniyet sonrasında alınan eğitimlerle ölçek puanlarında anlamlı düşme olduğu saptandı Sonuç: Bu çalışma bize hekimler için sık aralıklarla, pratiğe yönelik, kolay ulaşılabilir standart eğitimlerin düzenlenmesi ile kadına yönelik şiddet belirtilerini tanıma ve sonraki süreci yönetme konusunda bilgi düzeyi ve farkındalığın artırılmasının sağlanabileceğini düşündürmüştür.
 • 1- World Health Organization (WHO).Facts: Intimate Partner Violence. Geneva:WHO; 2002.http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/ipvfacts.pdf. Accessed 10 April 2020
 • 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. (2018). Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge. (1993).
 • 3- World Health Organization (WHO). Global and regional estimates of violence against women prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, 2013.
 • 4- Yüksel Kaptanoğlu, İ. Çavlin, A. (2015). Kadına yönelik şiddet yaygınlığı, Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması. Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık Ankara
 • 5- Yakubovich, A.R., Stöckl, H., Murray, J., Melendez-Torres, G.J., Steinert, J.I., Glavin, C.E.Y., & Humphreys, D.K. (2018). Risk and protective factors for intimate partner violence against women: Systematic review and meta-analysis of prospective-longitudinal studies. American Journal of Public Health, 108(7), 1- 12
 • 6- Montero I, Ruiz-Pérez I, Martín-Baena D, et al. Violence against women from different relationship contexts and health care utilization in Spain. Women's Health Issues. 2011;21:400-6
 • 7- Baysan-Arabacı, L. Karadag˘lı, A. (2006). Hemşire ve ebelerin kadına yönelik s¸iddet belirtilerini tanımalarına ilis¸kin ölçek gelis¸tirme (Scale for Recognizing the Signs of Violence Against Women by Nurses and Midwives). Sag˘lık ve Toplum Dergisi, 16(2), 101–111.
 • 8- Kanlıca, A. (2019). Sağlık çalışanlarının kadına yönelik şiddeti tanıma konusunda bilgi düzeyi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya
 • 9- Kıyak, S., & Akın, B. (2010). Hems¸ire ve ebelerin kadına yönelik s¸iddet konusunda bilgi ve tutumları (Knowledge and attitudes of nurses and midwives towards domestic violence against women). Hems¸irelikte Aras¸tırma Gelis¸tirme Dergisi, 12(2), 5–16.
 • 10- Di Giacomo P, Cavallo A, Bagnasco A, Sartini M and Sasso L. Violence against women. Knowledge, attitudes and beliefs of nurses and midwives. Journal of Clinical Nursing 2016; 26: 1-10. doi: 10.1111/jocn.13625.
 • 11- Lazenbatt A, Taylor J & Cree L (2009) A healthy settings framework: an evaluation and comparison of midwives’ responses to addressing domestic violence. Midwifery 25, 622–633
 • 12- Ali, P. (2017). Gender-based violence and the role of healthcare professionals. Nursing Open, 5(1), 4–5. doi:10.1002/nop2.120
 • 13- Kara P., Akçayüzlü Ö., Gür A., Nazik E., Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddeti Tanımalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018; 8(3), Sayfa: 115-122
 • 14- Başar F , Durmaz A . (2015). Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Hemşirelerin ve Ebelerin Bilgi Durumları. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi (6) , 6-15
 • 15- Sis Çelik, A. and Aydın, A., (2019). The Effect of a Course on Violence Against Women on The Attitudes of Student Midwives and Nurses towards Domestic Violence Against Women, Their Occupational Roles in Addressing Violence, and Their Abilities to Recognize The Signs of Violence. Perspect Psychiatr Care. Volume:55, pg:210‐217. DOI:10.1111/ppc.12333.
 • 16- Crombie, N., Hooker, L., and Reisenhofer, S., (2016. Nurse and Midwifery Education and Intimate Partner Violence: A Scoping Review. J Clin Nurs. Vol:26, pg:2100‐2125.
 • 17- Maquibar A, Estalella I, Vives-Cases C, Hurtig A, Goicolea I. Analysing training in gender-based violence for undergraduate nursing students in Spain: A mixed-methods study. Nurse Educ Today 2019
 • 18- Othman S, Adenan NAM: Domestic violence management in Malaysia: a survey on the the primary health care providers. Asia Pac Fam Med. 2008, 7: 10.1186/1447-056X-7-2. doi:10.1186/1447-1056X-1187-1182
 • 19- Arboit, J.; de Mello Padoin, S.M.; Vieira, L.B. Violence against women in primary health care: Potentialities and limitations to identification Aten Primaria. 2020 Jan;52(1):14-21
 • 20- Chepuka L, Taegtmeyer M, Chorwe G, Mambulasa J, Chirwa E, Tolhurst R. Perceptions of the mental health impacts of intimate partner violence and health service responses in Malawi. Glob Health Action 2014; 7: 24816.
 • 21- Vieira EM, Perdona GC, Almeida AM, Nakano MA, Santos MA, Daltoso D, De Ferrante FG. Conhecimento e atitudes dos profissionais de saúde em relação à violência de gênero Rev Bras Epdiemiol. 2009;12(4): 566-77
 • 22- Wild KJ, Gomes L, Fernandes A et al. 2018. Responding to violence against women: a qualitative study with midwives in Timor-Leste. Women and Birth 32: e459–66
 • 23- Kılınçel O, Kılınçel Ş, Gündüz C, Cangür Ş, Akkaya C. Klozapinin Hızlı Döngülü Bipolar Afektif Bozuklukta Duygudurum Düzenleyicisi Olarak Rolü. Turk Psikiyatri Dergisi 2019;30(4). 268-71
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2854-5128
Yazar: Rukiye AY
Kurum: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Psikiyatri Kliniği,Bursa,Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5298-0264
Yazar: Şenay KILINÇEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sakarya Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Enstitüsü
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 9 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

AMA Ay R , Kılınçel Ş . Hekimlerin Kadına Yönelik Şiddet ile İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. J Contemp Med. 2020; 10(4): 600-608.