Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 4, Sayfalar 642 - 646 2020-12-30

COVID-19 Hastalarında Lopinavir/Ritonavir ve Favipravir Deneyimi
COVID-19 Hastalarında Lopinavir/Ritonavir ve Favipravir Deneyimi

Esma EROĞLU [1] , Arzu TARAKÇI [2] , Fatma ÇÖLKESEN [3] , Mihriban ŞENGÖZ [4] , Fatma KACAR [5] , Şule ÖZDEMİR [6]


Introduction: COVID-19 is currently a major threat to global health. However, there is no specific antiviral agent available for its treatment. In this study; It was aimed to evaluate the clinical efficacy of treatment and drug side effects in patients treated with Favipiravir (FPV) and Lopinavir / Ritonavir (LPV / RTV). 
Material and Method: 46 patients who were hospitalized with the diagnosis of COVID-19 and received FPV and LPV / RTV treatment between 15.03.2020- 30.04.2020 in an infectious diseases service in a tertiary hospital were included in the study. The diagnosis of COVID-19 in all patients was confirmed by real time polymerase chain reaction (RT-PCR).
Results: Forty-six cases diagnosed with COVID-19 were included in the study. Twenty-nine (63%) of the patients were male and seventeen (37%) were female .A total of 46 patients were evaluated in two groups. There were 34 patients using FPV in the first group and 12 patients using LPV / RTV in the second group. Average age 57.8±17.7 (age range 18-91). The mean age of the first group was 57.71±17.33, the second group was 58.±18.8. Fever was the most common symptom in all patients (69.6%). In the FPV arm, fever (68.8%), weakness (77.8%), cough were the most common symptoms at 69.2%, respectively. Fever (31.2%), cough (30.8%) and sore throat (28.6%) were the most common presenting symptoms in the LPV / RTV arm, respectively. Patients with fever in the FPV arm had a mean recovery time of 3.56±1 days with treatment, and 4.42±1 days in the LPV / RTV arm. The time to return to normal fever in the FPV arm was statistically significant (p: 0.03). Liver enzyme elevation was significantly higher in the FPV arm (20.6%). Nausea and vomiting were observed to be high in the LPV / RTV arm (41.7%, 25%, respectively). This height was statistically significant (p value 0.009 and 0.04, respectively). There were no serious side effects that required drug withdrawal.
Conclusion: There is no known treatment for SARS-CoV-2 infection yet, with proven efficacy with reliable study results, certain drugs have not yet been combined. Our goal was to share the results with the available data to identify effective treatments. While viral clearance is quite high with LPV / RTV treatment, side effects were observed in almost all patients. Although viral
clearance was less in patients using FVP compared to the LPV / RTV arm, side effects due to the drug were less. Our results provided preliminary data for the treatment of SARS-CoV-2 infection. In addition, we tried to show the viral clearance time and the spectrum of side effects, which can be used as the primary endpoint for antiviral treatment trials and can be a useful outcome for designing protocols investigating COVID-19-related treatments.

Giriş: COVID-19 şu anda küresel sağlık için büyük bir tehdittir. Bununlabirlikte, tedavisi için spesifik bir antiviral ajan mevcut değildir. Buçalışmada; Favipiravir (FPV) ve Lopinavir/Ritonavir (LPV / RTV) ile tedavi edilen hastalarda tedavinin klinik etkinliğinin ve ilaç yan etkilerinin değerlendirmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya üçüncü basamak bir hastanede enfeksiyon hastalıkları servisinde 15.03.2020-30.04.2020 tarihleri arasında COVID-19tanısı ile yatırılarak takip edilen FPV ve LPV / RTV tedavisi alan 46 hasta dahil edildi. Tüm hastaların COVID-19 tanısı real time polimeraz zincir reaksiyonu(RT-PCR) ile konfirme edildi.
Bulgular: COVID-19 tanısı alan 46 olgu çalışmaya alınmıştır. Hastaların 29’u(%63) erkek, 17’si (%37) kadındı. Toplam 46 hasta iki grupta değerlendirildi. Birinci grupta FPV kullanan 34 hasta, ikinci grupta LPV/RTV kullanan 12 hasta mevcuttu. Yaş ortalaması 57.8±17.7 (yaş aralığı 18-91). Birinci grubun yaş ortalaması 57,71±17,33, ikinci grubun yaş ortalaması 58.±18.8 idi. Hastaların tümünde ateş en sık başvuru semptomu idi (%69,6). FPV kolunda sırasıyla ateş (%68.8), halsizlik (%77.8), öksürük %69.2 en sık başvuru semptomları idi. LPV/RTV kolunda sırasıyla ateş (%31.2), öksürük (%30.8), boğaz ağrısı (%28.6)en sık başvuru semptomları idi. FPV kolunda ateşi olan hastaların tedavi ile ortalama normale dönüş süresi 3.56±1 gün iken LPV/RTV kolunda ateşin normale dönme süresi 4,42±1 gün idi. FPV kolunda daha hızlı olan ateşin normale dönme süresi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p: 0.03). Karaciğer enzim yüksekliği FPV kolunda belirgin yüksekti (%20.6). Bulantı-kusma ise LPV/RTV kolunda yüksek (sırasıyla %41.7, %25) görüldü. Bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı idi (p değeri sırasıyla 0.009 ve 0.04). İlaç kesilmesini gerektiren ciddi bir yan etki gelişmedi.
Sonuç: SARS-CoV-2 enfeksiyonu için henüz bilinen, etkinliği güvenilir çalışma sonuçları ile gösterilmiş bir tedavi bulunmamaktadır belirli ilaçlar henüz şimdilik birleştirilmemiştir. Hedefimiz, eldeki verilerle etkili tedavileri tanımlamak için sonuçları paylaşmaktı. LPV/RTV tedavisi ile viral kilerens oldukça yüksek iken yan etki neredeyse tüm hastalarda görülmüştür. FVP kullanan hastalarda viral kilerens LPV/RTV koluna göre daha az olmakla beraber ilaca bağlı gelişen yan etkilerde daha azdı. Sonuçlarımız SARSCoV-2 enfeksiyonunun tedavisi için ön veri sağlamıştır. Ayrıca, antiviral tedavi denemeleri için birincil son nokta olarak kullanılabilen ve COVID-19 ile ilgili tedavileri araştıran protokollerin tasarlanması için faydalı bir sonuç olabilecek viral klirens zamanını ve yan etki spektrumunu göstermeye çalıştık COVID-19 tedavisinde etkinliği tam olarak bilinmeyen bu ilaçların yarar sağlayacağı umut edilmektedir,

  • Referans1 Cai Q, Yang M, Liu D, Chen J, Shu D, Xia J, Liao X at al. Experimental Treatment with Favipiravir for COVID-19: An Open-Label ControlStudy. Engineering, 2020.
  • Referans2Madelain, V. et al . Ebola virusinfection: review of the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of drugs considered fortesting in human efficacytrials. Clin. Pharmacokinet. 2016;55: 907– 923.
  • Referans3Cao B, Wang Y, Wen D, Liu W, Wang J, Fan G, Ruan L, Song B, A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. N Engl j Med. 2020; 382(19): 1787-1799.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0181-6023
Yazar: Esma EROĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1245-3221
Yazar: Arzu TARAKÇI
Kurum: KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9545-5179
Yazar: Fatma ÇÖLKESEN
Kurum: KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0817-6011
Yazar: Mihriban ŞENGÖZ
Kurum: KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7013-6403
Yazar: Fatma KACAR
Kurum: KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9137-7150
Yazar: Şule ÖZDEMİR
Kurum: KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası ..
Teşekkür ..
Tarihler

Kabul Tarihi : 28 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

AMA Eroğlu E , Tarakçı A , Çölkesen F , Şengöz M , Kacar F , Özdemi̇r Ş . COVID-19 Hastalarında Lopinavir/Ritonavir ve Favipravir Deneyimi. J Contemp Med. 2020; 10(4): 642-646.