Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 4, Sayfalar 516 - 520 2020-12-30

Suriyeli Mültecilerin Acil Servis Başvuru Özelliklerinin ve Maliyetlerinin Türk Halkı ve Eski Mülteciler (Afgan Halkı) ile Karşılaştırmalı İncelenmesi
A Comparative Analysis of the Aspects and Costs of Emergency Department Visits of Syrian Refugees with Turkish People and Former Refugees (Afghan People)

Tufan ALATLI [1]


Amaç: Eski ve yeni göçmenler ile yerli halkın Acil servis kullanım özelliklerini karşılaştırarak ülke ekonomisine farklı bir mali yük getirip getirmediğini incelemektir. Materyal-Metod: 01.01.2016- 31.12.2019 arasında Acil Servise başvuran Suriyeli, Afgan ve Türk hastalar rastgele örnekleme yoluyla 1000’er kişilik gruplara ayrıldı. Veriler retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Suriyeli hastalar Türk hastalara kıyasla AS’e 1.573 kat daha fazla daha basit etyolojiler (Triaj 4-5) ile başvurmakta olduğu görülmüştür (p=0.009). Triajı 1-2-3 olanlarda kadın başvuru oranının Triajı 4-5 olanlara kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0.001). Triaj 1-2-3 olanların mesai içi veya dışı başvuruları arasında farklılık saptanmamıştır. Türk hastaların ortalama kişi başı maliyeti 109,60±73,36 TL olarak saptanmıştır. Suriyeli ve Afgan hastaların ortalama kişi başı maliyeti 96,20±35,61 – 95,24±28,24 TL olarak saptanmıştır. Uyruklar arasında kişi başı maliyetleri karşılaştırıldığında fark saptanmamıştır (p=0.766). Sonuç: Mülteciler ülkeye kabul edildikten sonra sağlık sistemi hakkında eğitim verilmesi, daha küçük yaşlardan itibaren topluma sağlık okuryazarlığı eğitimleri planlaması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkili kullanılmasının sağlanması uygun olacaktır.
Aim: Compare the emergency department (ED) use characteristics of old and new refugees and the local people and to investigate whether it brings a different financial burden on the economy of the country. Materials and Methods: Syrian, Afghan, and Turkish patients who presented to the emergency department between January 1, 2016, and December 31, 2019, were randomly assigned to groups of 1000 people. The data were analyzed retrospectively. Results: Syrian patients presented to the ED with simpler etiologies 1.573 times more (Triage 4-5) compared to Turkish patients (p=0.009). The rate of visits by females was higher in those with triage1-2-3 than those with triage 4-5 (p=0.001). There was no difference between during-working-hours or outside-working-hours visits of those with triage 1-2-3. The average per capita cost of Turkish patients was found to be 109.60±73.36 Turkish Liras (TL), while it was between 96.20±35.61 and 95.24±28.24 TL for Syrian and Afghan patients. No difference was found in terms of per capita costs between nationalities (p=0.766). Conclusion: Refugees should be trained about the health system after they are admitted to the country, health literacy training programs should be planned for individuals in society from a young age, primary healthcare services should be used more effectively.
 • Referans1 Santin T, Filipi I., Preçi G. (2016). Ciò Che Ci Spezza Il Cuore E Ci Trasforma In Missionarıe: Nelle Vie Della Speranza
 • Referans2 Pew Research Center. Key Facts About Refugees to the U.S. Available at http://www.pewre search.org/fact-tank/2017/01/30/key facts-about -refugees-to-the-u-s/. Accessed 13 Nov 2017
 • Referans3 United Nations High Commissioner for Refugees. Global Trends Forced Displacement in 2017.
 • Referans 4 Suriyeli mültecilerin toplam sayısı ilk kez 4 milyonu geçti. Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Resmi Web Sitesi. http://data.Unhcr.Org/Syrianrefuges/regional.
 • Referans5 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
 • Referans6 Richardson LD, Hwang U. America’s Health Care Safety Net: İntact or Unraveling? SAEM Newslett, 2001; XIII(2):7
 • Referans7 Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi acil servislere ilişkin veriler
 • Referans8 Richardson LD, Hwang U. Access to Care: A Review of the Emergency Medicine Literature. Academic Emergency Medicine, 2001; 8:1030–1036
 • Referans9 Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, Yürüktümen A, Sever M, Tunç MA. Bir Acil Servisin Kullanım Özellikleri ve Başvuran Hastaların Aciliyetinin Hekim ve Hasta Açısından Değerlendirilmesi. TJEM, 2006; 6(1):25-35
 • Referans10 Simsek D. Ö. Triaj Sistemlerine Genel Bakış ve Türkiye’de Acil Servis Başvurularını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon ile Belirlenmesi. Sosyal Güvence Dergisi, 2018; Yıl:7 Sayı: 13
 • Referans11 Gulacti U, Lok U, Polat H. Emergency Department Visits of Syrian Refugees and the Cost of Their Healthcare.Pathogens and Global Health, 2017; Vol;111, No: 5, 219–224
 • Referans12 Cevik C, Tekir Ö. Acil Servis Başvurularının Tanı Kodları, Triyaj ve Sosyo-Demografik Açıdan Değerlendirilmesi. Balikesir Saglik Bil Derg, 2014; Cilt:3 Sayı:2
 • Referans13 Oktay C, Cete Y, Eray O, Pekdemir M, Gunerli A. Appropriateness of Emergency Department Visits in a Turkish University Hospital. Croat Med J, 2003; 44(5):585-91
 • Referans14 Köse A, Köse B, Öncü MR, Tuğrul F. Bir Devlet Hastanesi Acil Servisine Başvuran Hastaların Profili ve Başvurunun Uygunluğu. Gaziantep Tıp Derg, 2011; 17(2): 57-62
 • Referans15 İncesu E. Acil Servis Sağlık Hizmetlerinde Başvuru Tekrarı Sorunu: Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servis Araştırması, Akademik Bakış, 2016; 0(53);2
 • Referans16 Tahirbegolli B, Çavdar S, Sümer EÇ, Akdeniz SI, Vehid S. Outpatient Admissions and Hospital Costs of Syrian Refugees in A Turkish University Hospital. SaudiMed J, 2016; Vol. 37 (7)
 • Referans17 Aydın T, Aydın ŞA, Köksal O, Özdemir F, Kulaç S, Bulut M. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne Başvuran Hastaların Özelliklerinin ve Acil Servis Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 2010; 9(4):163-8
 • Referans18 Öztan MO, Bolova G, Sayan A, Özdemir T, Anıl AB, Elmalı F, et al. Comparison of Syrian and Turkish Patients with Trauma Who Hospitalized in the Pediatric Surgery Department. J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 2019; 6:30-34
 • Referans19 Diesburg-Stanwood A, Scott J, Oman K, et al. Nonemergent ED Patients Referred to Community Resources After Medical Screening Examination: Characteristics, Medical Condition After 72 Hours, and Use of Follow-up Services. J Emerg Nurs, 2004; 30:312-317
 • Referans20 Khullar D, Chokshi DA. Immigrant Health, Value-Based Care, and Emergency Medicaid Reform. JAMA, 2019; Volume 321, Number 10
 • Referans21 Krochmal P, Riley TA. Increased Healthcare Costs Associated with ED Overcrowding. Am J Emerg Med, 1994; 12:265-266
 • Referans22 Bayley MD, Schwartz JS, Shofer FS, et al. The Financial Burden of Emergency Department Congestion and Hospital Crowding for Chest Pain Patients Awaiting Admission. Ann Emerg Med, 2005; 45:110-117
 • Referans23 Richard, B. Telephone Triage Cuts Costly ER Visits, The Wall Street Journal, 1995
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7858-8081
Yazar: Tufan ALATLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR UNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 4 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

AMA Alatlı T . A Comparative Analysis of the Aspects and Costs of Emergency Department Visits of Syrian Refugees with Turkish People and Former Refugees (Afghan People). J Contemp Med. 2020; 10(4): 516-520.