Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 453 - 455 2020-09-30

Intralobar Sequestration Mimicking Radiologically Necrotizing Pneumonia and Abscess
Radyolojik Olarak Nekrotizan Pnömoni ve Apseyi Taklit Eden İntralober Sekestrasyon

Hıdır ESME [1] , Mehmet KARADUMAN [2]Aim: Pulmonary sequestration is a congenital malformation characterised by cystic, non-functioning embryonic lung tissue with vascularisation of an abnormal systemic artery. It’s a congenital pathology which requires surgical resection and can clinically mimic bronchiectasis, pneumonia, pyogenic lung abscess or cavitary lung diseases. Case: We report a 11-year-old male patient with intralobar pulmonary sequestration located in the lower lobe basal segment of the left lung. Radiological investigation revealed lung abscess in the left lower lobe. Basal segmentectomy was performed with the diagnosis of lung abscess but intralobar sequestration was detected. Result: In this presentation, pulmonary sequestration which is misdiagnosed as necrotizing pneumonia and lung abscess radiologically, has been discussed in the light of literatureAmaç: Pulmoner sekestrasyon anormal sistemik arter damarlanmasına sahip kistik, fonksiyone olmayan embiryonik akciğer dokusuyla karakterize konjenital bir malformasyondur. Klinik olarak bronşektazi, pnömoni, akciğer absesi ya da kaviter akciğer hastalıklarını taklit edebilen, tedavisinde cerrahi rezeksiyon gerektiren konjenital bir patolojidir. Olgu: Burada sol akciğerin alt lob bazal segmentinde lokalize intralober sekestrasyon olan 11 yaşında kız çocuğu olgusunu rapor ettik. Radyolojik incelemede sol alt lobta akciğer absesi ile uyumlu görünüm mevcut idi. Akciğer absesi tanısıyla bazal segmentektomi uygulandı ancak intralobar sekestrasyon olduğu tesbit edildi. Sonuç: Burada radyolojik olarak nekrotizan pnömoni ve akciğer absesiyle karışan pulmoner sekestrasyon olgusu sunuldu ve literatür eşliğinde tartışıldı.

  • Referans1. Frazier AA, Rosado de Christenson ML, Stocker JT, Templeton PA. Intralobar sequestration: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 1997; 17: 725-45.
  • Referans2. Gonzalez D, Garcia J, Fieira E, Paradela M. Video-assisted thoracoscopic lobectomy in thetreatment of intralobar pulmonary sequestration. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011; 12: 77-9.
  • Referans3) Safa N, Çakan A, Çağırıcı U. ve ark. İntralober akciğer sekestrasyonu (Olgu Sunumu). İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 1997; 11: 109-15
  • Referans4) Şahin E, Kaptanoğlu M, Nadir A ve ark. Ender bir sekestrasyon olgusu. Toraks Dergisi 2004; 5: 216-9.
  • Referans5) Sırmalı M, Aydın E, Ağaçkıran Y ve ark. Sağ alt lobda lokalize intralober pulmoner sekestrasyon olgusu. Solunum Hastalıkları 2004; 15: 55-8.
  • Referans6) Wei Y, Li F. Pulmonary sequestration: a retrospective analysis of 2625 cases in China. Eur J Cardiothorac Surg 2011; 40: 39-42.
  • Referans7) Raemdonck DV, Boeck KD, Devlieger H, et al. Pulmonary sequestration: a comparison between pediatric and adult patients. Eur J Cardiothoracic Surg 2001; 19: 338-95.
Birincil Dil tr
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0184-5377
Yazar: Hıdır ESME (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya SUAM, Göğüs Cerrahi Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7425-173X
Yazar: Mehmet KARADUMAN
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya SUAM, Göğüs Cerrahi Kliniği
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 29 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Esme H , Karaduman M . Radyolojik Olarak Nekrotizan Pnömoni ve Apseyi Taklit Eden İntralober Sekestrasyon. J Contemp Med. 2020; 10(3): 453-455.