Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 429 - 433 2020-09-30

Palyatif Bakım Ünitemizde Yatan Hastaların Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Hospitalized Patients in Our Palliative Care Unit

Ökkeş Hakan MİNİKSAR [1] , Ahmet AYDIN [2]


Abstract

Objectives: In this study, we aimed to investigate the clinical and demographic characteristics of patients hospitalized in the Palliative Care Center (PBM) of our hospital and to investigate the factors associated with discharge status and compare them with the literature.

Materials and Methods: In this retrospective study, data were obtained by examining the file records of the patients who were followed up and treated in the Hospital Information Management System and archives of Malatya Training and Research Hospital PBM between June 2016 and April 2018.

Results: The mean age of the 321 patients (53.9% male, 46.1% female) included in the study was 72.5 ± 14.7 and the mean length of hospitalization was 15.4 ± 23.2 (1-275) days. The most frequent outpatients (37.4%), intensive care unit (27.8%), wards (23.1%) and emergency department (11.6%) were found to be the most frequently referred patients. The most frequent hospitalization indications were inadequate oral intake (general disorder), 58.3%, care training 14.3%, pain palliation 12.8% and decubitus wound care 7.5%. The most common comorbidities were SVO, Alzheimer's disease, HT, COPD, and DM, respectively. It was found that 139 (43.3%) of the patients were hospitalized due to malignancy and the most common type of malignancy was lung cancer and later gastric cancer. As the discharge status; 42.7% of the patients were discharged home, 8.7% were transferred to the 3rd Stage Intensive Care Unit, 6.9% were discharged voluntarily, 3.7% were transferred towards, 1.2% were advanced and 36.8% of the patients were ex. It was observed that approximately half (74) of 139 patients with malignancy were mortal and 4 patients were transferred to intensive care unit. Long hospitalization period (longer than 1 month) was seen in patients hospitalized for decubitus wound care (29.1%) and care education (13%).

Conclusion: The need for PBMs is increasing day by day due to the increasing number of elderly and advanced oncologic and neurological patients. Our study is a single-center, we believe that the data presented to the PBM in Turkey.

Öz

Amaç: Bu çalışmada hastanemiz Palyatif Bakım Merkezinde (PBM) yatan hastaların klinik ve demografik özelliklerini inceleyerek, taburculuk durumları ile ilişkili faktörleri araştırarak literatür ile karşılaştırmak amaçlandı.

Materyal ve Metot: Retrospektif yapılan bu çalışmada, Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesi PBM’de, Haziran 2016-Nisan 2018 tarihleri arasında takip ve tedavi edilen hastaların Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve arşivlerindeki dosya kayıtlarının incelenmesiyle veriler elde edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 321 hastanın (%53,9 Erkek, %46,1 Kadın) ortalama yaşı 72,5±14,7 ve ortalama yatış süresi 15,4±23,2 (1-275) gündü. Hastaların PBM’ye başvuruları en sık ayaktan (%37.4), yoğun bakım (%27.8), servisler (%23.1) ve acil servis (%11.6) olduğu tespit edilmiştir. En sık yatış endikasyonları oral alım yetersizliği (genel durum bozukluğu) %58,3, bakım eğitimi %14,3, ağrı palyasyonu %12,8 ve dekübit yara bakımı %7,5 idi. Ek hastalık olarak en sık sırasıyla SVO, Alzheimer, HT, KOAH ve DM eşlik etmekteydi. Hastaların 139’u (%43,3) malignite nedeni ile yatırılmış olduğu tespit edildi ve en sık eşlik eden malignite türü olarak akciğer, daha sonra ise mide kanseri bulunmuştur. Taburculuk durumu olarak; hastaların %42,7’si eve taburcu, %8,7’si 3. Basamak Yoğun Bakıma devir, %6,9’u kendi isteği ile taburcu, %3,7’si servislere devir, %1,2’si ileri merkeze sevk ve %36,8 hastanın ex olduğu belirlendi. Malignitesi olan 139 hastanın yaklaşık yarısının (74) mortal seyrettiği ve 4 hastanın yoğun bakıma devir edildiği görüldü. Uzun yatış süresi (1 aydan uzun) dekübit yara bakımı (%29,1) ve bakım eğitimi (%13) amaçlı yatan hastalarda görüldü.

Sonuç: Gerek yaşlı hastaların ve gerekse ileri evre onkolojik ve nörolojik hastaların sayısının artması nedeniyle PBM’lere ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Çalışmamız tek merkezli olup, Türkiye’deki PBM’lere veri sunacağını düşünmekteyiz. • 1. Who, “WHO Definition Of Palliative Care” [İnternet]. Available: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ (Erişim tarihi: 08-09-2019).
 • 2. Yürüyen M, Özbaş Tevetoğlu I, Tekmen Y, Polat Ö, Arslan İ, Okuturlar Y. Prognostic Factors and Clinical Features in Palliative Care Patients. Konuralp Tıp Dergisi 2018;10:74–80.
 • 3. Hacikamiloglu E, Utku ES, Cukurova Z ve ark. Community palliative care in Turkey: A collaborative promoter to a new concept in the Middle East. J Public Health Manag Pract 2016;22(1):81-8.
 • 4. Dincer M, Kahveci K, Doger C. An Examination of Factors Affecting the Length of Stay in a Palliative Care Center. J Palliat Med 2018;21(1):11-15.
 • 5. Aslaner MA, Akkaş M, Eroğlu S, Aksu N, Özmen M. Admissions of critically ill patients to the ED intensive care unit. American Journal of Emergency Medicine 2015;33:501–505.
 • 6. Dinçer M, Kahveci K, Döğer C, Gökçınar D, Yarıcı A, Taş H. Factors Affectıng The Duratıon Of Admıssıon And Dıscharge In A Pallıatıve Care Center For Gerıatrıc Patıents. Turkish Journal of Geriatrics 2016;19(2):74-80.
 • 7. Anneser J, Arenz V, Borasio G. Neurological Symptoms in Palliative Care Patients. Frontiers Neurology 2018;9:275.
 • 8. Saatçi E. Dünyada ve Türkiye’de Kanser Epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2014;5(2):1-8.
 • 9. Şenel G, Oğuz G, Koçak N, Karaca Ş, Kaya M, Kadıoğulları N. Opioid use and the management of cancer patient pain in palliative care clinic. Agri 2016;28(4):171–176.
 • 10. Uysal N, Şenel G, Karaca Ş, Kadıoğulları N, Koçak N, Oğuz G. Palyatif bakım kliniğinde yatan hastalarda görülen semptomlar ve palyatif bakımın semptom kontrolüne etkisi. Ağrı 2015;27(2):104-110.
 • 11. Walsh D, Donnelly S, Rybicki L. The Symptoms Of Advanced Cancer: Relationship To Age, Gender, And Performance Status İn 1,000 Patients. Support Care Cancer 2000;8:175-179.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5645-7729
Yazar: Ökkeş Hakan MİNİKSAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1836-2061
Yazar: Ahmet AYDIN
Kurum: MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Herhangi bir finansal destek alınmamıştır.
Tarihler

Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Mi̇ni̇ksar Ö , Aydın A . Palyatif Bakım Ünitemizde Yatan Hastaların Retrospektif Analizi. J Contemp Med. 2020; 10(3): 429-433.