Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 434 - 437 2020-09-30

Tüberküloz Lenfadenit Olgularının Epidemiyolojik, Klinik, Laboratuar ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Epidemiological, Clinical, Laboratory and Radiological Evaluation of Tuberculosis Lymphadenitis Cases

Şeyhmus KAVAK [1]


Amaç: Ülkemizde tüberküloz hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Son yıllarda akciğer dışı tüberküloz olgularımızda artış görülmektedir. Tüberküloz lenfadenit olguları akciğer dışı tüberkülozun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Biz bu çalışmada tüberküloz lenfadenit tanısıyla takip ettiğimiz hastaların demografik, klinik, laboratuar, radyolojik verilerini ortaya koyup hem farkındalık yaratmayı hem de hastalığın özelliklerini ortaya koymayı hedefledik. Materyal-metot: Bu çalışma, Aralık 2011-Aralık 2019 yılları arasında hastanemizde takip edilen toplam 41 tüberküloz lenfadenitli hastanın verisini içeren retrospektif bir çalışmadır. Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik bilgileri, altta yatan hastalıkları, risk faktörleri, klinik özellikleri, laboratuar ve radyolojik bulguları, tedavi süreleri kaydedilmiştir. Bulgular: Tüberküloz lenfadenit tanısıyla takip edilen toplam 41 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 25 (%61)’i kadın, 16 (%39)’sı erkekti. Yaş ortalaması 42,07±1,84 (Yaş aralığı 18-78) idi. Hastaların %17.1’inde hipertansiyon, %9.8’inde diyabetes mellitus, %7.3’ünde kronik böbrek yetmezliği mevcuttu. Sadece 1 hasta HIV pozitifti. Yine hastaların %51.2’inde ateş mevcutken, en sık semptom %70.7 ile gece terlemesi idi. Servikal bölge %39 oranında tutulmuşken, %19.5’inde aksiler bölge, %12.2’sinde abdomen, %4.9’unda torakal bölge tutulumu mevcuttu. Onaltı hastada tanıda radyolojik yöntem olarak ultrasonografi (USG), diğerlerinde bilgisayarlı tomografi (BT), pozitron emisyon tomografi ile BT (PET-BT) ya da birden fazla yöntem kullanılmıştı. Sonuç: Tüberküloz lenfadenit, lenfadenopatilerin özellikle lenfomanın ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Klinik bulgular nonspesifik olduğundan tanıda radyolojik ve histopatolojik bulgular önemlidir. Bu olgularda mikrobiyolojik olarak tanı koymak oldukça güçtür.
Aim: Tuberculosis is still an important public health problem in our country. In recent years, there has been an increase in our extrapulmonary tuberculosis cases. Tuberculosis lymphadenitis cases constitute an important part of extrapulmonary tuberculosis. In this study, we aimed to reveal the demographic, clinical, laboratory and radiological data of the patients we follow with the diagnosis of tuberculosis lymphadenitis, and to both raise awareness and reveal the characteristics of the disease. Material-method: This study is a retrospective study including data from 41 patients with tuberculosis lymphadenitis followed in our hospital between December 2011 and December 2019. Demographic information such as age, gender, underlying diseases, risk factors, clinical features, laboratory and radiological findings, and duration of treatment were recorded. Results: A total of 41 patients who were followed up for the diagnosis of tuberculosis lymphadenitis were included in the study. 25 (61%) of the patients were female and 16 (39%) were male. The average age was 42.07 ± 1.84 ( Range 18-78). Hypertension was present in 17.1%, diabetes mellitus in 9.8%, and chronic kidney failure in 7.3%. Only one patient was HIV positive. While fever was present in 51.2% of patients, the most common symptom was night sweating with 70.7%. While the cervical region was affected by 39%, axillary region was involved in 19.5%, abdomen in 12.2% and thoracic region in 4.9%. Sixteen patients used ultrasonography (USG) as the radiological method in diagnosis, computed tomography (CT) in others, CT with positron emission tomography (PET-CT) or more than one method. Conclusion: Tuberculosis lymphadenitis should be considered in the differential diagnosis of lymphadenopathies, especially lymphoma. Since clinical findings are nonspecific, radiological and histopathological findings are important in diagnosis. It is very difficult to diagnose microbiologically in these cases.
  • 1. Kılıçaslan Z. Dünyada ve Türkiye’de Tüberküloz. ANKEM Derg 2007;21(Ek 2):76-80
  • 2. Özsoy-Hitit G, Göktaş P, Erdem İ, Özyürek SÇ, Yüksel S: Erişkinde 67 akciğerdışı tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi, İnfeksiyon Derg 2005;19(4):407-13.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5426-7478
Yazar: Şeyhmus KAVAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 24 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Kavak Ş . Tüberküloz Lenfadenit Olgularının Epidemiyolojik, Klinik, Laboratuar ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. J Contemp Med. 2020; 10(3): 434-437.