Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Evaluation of Health-Care Associated Infections In a Tertiary Intensive Care Unit

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 3, 331 - 335, 30.09.2020
https://doi.org/10.16899/jcm.692051

Öz

Aim: In this study, we aimed to determine the epidemiological characteristics of infections detected in a tertiary ICU of our hospital and to evaluate the transmission routes. Materials and Methods: In the period of study, a total of 57 health-care associated infection (HAI) cases were diagnosed. Health-care associated infection diagnoses were evaluated according to the "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" criteria. Results: A total of 1278 patients who were followed up in the ICU for two years were analyzed retrospectively. Health-care associated infections were detected in 57 of these patients. The rate of HAI development among patients hospitalized in the ICU was 5.24%. Pneumonia with specific laboratory findings was the most common infection in patients with HAI (33.3%). Eleven different microorganisms were determined as the pathogens of HAI. The bacteriological profile causing HAI in the study, Gram-negative and Gram-positive pathogens were 87% and 12.9%, respectively. Acinetobacter baumanni was the most common pathogen (51.8%). Conclusion: Each unit should determine its patient profile, flora and resistance patterns by conducting surveillance studies and plan treatment strategies accordingly. Keywords: Health-care associated infection, intensive care unit, surveillance.

Kaynakça

 • Referans 1: Eren F, Öngün G, Ural O, Öztürk Ş. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. Turkish Journal of Neurology 2017;23:205-210.
 • Referans 2: Çetin ÇB, Yalçın AN, Turgut H et al. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi; 1999; 3: 161-164.
 • Referans 3: Trilla A. Epidemiology of Nosocomial Infections in Adult Intensive Care Units. Intensive Care Medicine 1994; 20: 1-4.
 • Referans 4: Kappstein I, Daschner FD. Nosocomial infections in intensive care units. Current Opinion Infectious Diseases 1990;3:509-512.
 • Referans 5: Taşbakan MI, Sipahi OR, Pullukçu H et al. Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 45 (2) : 127- 130, 2006.
 • Referans 6: Hynes-Gay P, Lalla P, Leo M et al. Understanding sepsis: from SIRS to septic shock. Dynamics 2002; 13:17.
 • Referans 7: Spencer RC. Epidemiology of infection in ICU’s. Intensive Care Medicine 1994;20(Suppl 4):2-6.
 • Referans 8: Ulusal hastane enfeksiyonlarısürveyans ağı (UHESA) raporu özet veri, 2017. Erişim adresi: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/Duyurular/Surveyans Ağı Özet Raporu 2017.
 • Referans 9: Karahocagil MK, Yaman G, Göktaş U et al. Hastane enfeksiyon etkenlerinin ve direnç profillerinin belirlenmesi. Van Medical Journal 2011;18:27-32.
 • Referans 10: Dağlı Ö, Namıduru M. Geçmişten Bir Analiz; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Nozokomiyal Enfeksiyonların İrdelenmesi ve Enfeksiyon Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. Sağlık Akademisi Kastamonu, 2018, 3(3): 185-209.
 • Referans 11: İnan D, Saba R, Keskin S et al. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonları. Turkish Journal of Intensive Care 2002;2:129-135.
 • Referans 12: Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R et al. Device-associated nosocomial infections in 55 intensive care units of 8 developing countries. Annals of Internal Medicine 2006;145:58291.
 • Referans 13: Pişkin N, Tütüncü E, Aydemir H, Yalçı A, Gürbüz Y, Türkyılmaz R. Reanimasyon yoğun bakim ünitemizde görülen nozokomiyalinfeksiyonlar ve infeksiyon risk faktörleri. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2006;10:236-43.
 • Referans 14: Akın A, Çoruh AE, Alp E, Canpolat DC. Anestezi yoğun bakim ünitesinde beş yil içerisinde gelişen nozokomiyalenfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. ErciyesMedical Journal 2011;33(1):7-16.
 • Referans 15: Şahin AR, Yıldız BT, Aktemur A, Topal B, Nazik S, Ateş S. Bir üniversite hastanesi noroloji yoğun bakım ünitesinde gelişen enfeksiyonların değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine 2019;9(1):43-47.
 • Referans 16: Kaya S, Öksüz H, Şenoğlu N, Doğan Z, Yıldız H. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde nozokomiyal infeksiyonlarin surveyansi. The Eurasian Journal of Medicine 2007;39(2):103-8.
 • Referans 17: Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyarlılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri, ANKEM Dergisi 2010;24(1):12-9.
 • Referans 18: Saltoğlu N, Öztürk C, Taşova Y, İncecik Ş, Dündar İH. Yoğun Bakım Ünitelerinde İnfeksiyon Nedeniyle İzlenen Hastalarda Etkenler, Risk Faktörleri, Antibiyotik Direnci ve Prognozun Değerlendirilmesi. Flora 2000;5(4):229-37.
 • Referans 19: Tüfek A, Tekin R, Dal T et al. Reanimasyon ünitesinde on yıllık sürede gelişen hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi ve literatürün gözden geçirilmesi. Dicle MedicalJournal.2012; 39 (4): 492-498.
 • Referans 20: Dikici N, Korkmaz F, Dağlı Ş et al. Konya Numune Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenen Hastane İnfeksiyonları: 3 yıllık Deneyim. Turkish Journal of Infection 2009; 23 (4): 163-7.
 • Referans 21: Vincent JL, Rello J, Marshall J et al. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units: Results of the European prevalence of infection in intensive care (EPIC II) study, JAMA 2009;302(21):2323-9.
 • Referans 22: Motor VK, Evirgen Ö, Yula E, Erden EŞ, Ocak S, Önlen Y. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2011 Yılında Sağlık Hizmeti İle İlişkili İnfeksiyonların Değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi 2012;26(3):137-142.
 • Referans 23: Öktem MA, Gülay Z, Ercan H, Biçmen N, Yuluğ N. Yoğun bakım ünitelerinden soyutlanan mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Turkish Journal of Infection. 2001;15(1):61-6.

Üçüncü Basamak Bir Yoğun Bakımda Görülen Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 3, 331 - 335, 30.09.2020
https://doi.org/10.16899/jcm.692051

Öz

Amaç: Bu çalışma ile hastanemizin üçüncü basamak bir yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) tespit edilen sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların (SBİE) epidemiyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve bulaş yolları ile ilgili değerlendirilme yapılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: YBÜ’de iki yıl boyunca takip edilen toplam 1278 hastanın takipleri retrospektif olarak incelendi. SBİE tanısı "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)" kriterlerine göre değerlendirildi.
Bulgular: Takip edilen hastaların 57 tanesinde SBİE tespit edildi ve 54 etken saptandı. Yoğun bakıma yatırılan hastalar arasında SBİE gelişme oranı %5,24 olarak hesaplandı. Bu ünitede; mekanik ventilatör kullanım günü 3483, ventilatör kullanım oranı %51, VİP hızı 0,86, ÜK kullanım günü 6734, ÜK kullanım oranı %100, Kİ-ÜSE hızı 0,89, SVK kullanım günü 4327, SVK kullanım
oranı%63, SVKİ-KDE hızı 3,93 olarak belirlendi. SBİE görülen hastalarda en sık spesifik laboratuvar bulguları olan pnömoni tespit edildi (%33,4). Bunu sırasıyla alt solunum yollarının diğer enfeksiyonları (%31,6), SVKİ-KDE (%14), Kİ-ÜSE (%7), VİP (%5,2), klinik olarak tanımlanmış pnömoni (%5,2), yumuşak doku enfeksiyonu (YDE) (%1,8) ve laboratuvar tarafından kanıtlanmış KDE (%1,8) izledi. SBİE etkeni olarak 11 farklı mikroorganizma saptandı. Tüm SBİE patojen dağılımına bakıldığında %87,1 oranında Gram negatif, %12,9 Gram pozitif patojen görüldü. Acinetobacter baumanni en sık saptanan patojendi (%51,9). Bunu sırasıyla Psödomonas aeruginosa (%11,1), Klebsiella pneumoniae (%9,3), Staphylococcus aureus (%5,6), Escherichia coli (%5,6), Stenotrophomonas maltophila (%5,6), Enterococcus faecium (%3,7), Acinetobacter lwoffi (%1,9), Enterococcus faecalis (1,9%), Koagülaz-negatif stafilokok (%1,9) ve Enterobacter
cloacae (%1,9) izledi.
Sonuç: Her ünite kendi hasta profilini, florasını ve bunların direnç paternlerini sürveyans çalışmaları yaparak saptamalı ve tedavi stratejilerini buna göre planlamalıdır.

Kaynakça

 • Referans 1: Eren F, Öngün G, Ural O, Öztürk Ş. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. Turkish Journal of Neurology 2017;23:205-210.
 • Referans 2: Çetin ÇB, Yalçın AN, Turgut H et al. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi; 1999; 3: 161-164.
 • Referans 3: Trilla A. Epidemiology of Nosocomial Infections in Adult Intensive Care Units. Intensive Care Medicine 1994; 20: 1-4.
 • Referans 4: Kappstein I, Daschner FD. Nosocomial infections in intensive care units. Current Opinion Infectious Diseases 1990;3:509-512.
 • Referans 5: Taşbakan MI, Sipahi OR, Pullukçu H et al. Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 45 (2) : 127- 130, 2006.
 • Referans 6: Hynes-Gay P, Lalla P, Leo M et al. Understanding sepsis: from SIRS to septic shock. Dynamics 2002; 13:17.
 • Referans 7: Spencer RC. Epidemiology of infection in ICU’s. Intensive Care Medicine 1994;20(Suppl 4):2-6.
 • Referans 8: Ulusal hastane enfeksiyonlarısürveyans ağı (UHESA) raporu özet veri, 2017. Erişim adresi: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/Duyurular/Surveyans Ağı Özet Raporu 2017.
 • Referans 9: Karahocagil MK, Yaman G, Göktaş U et al. Hastane enfeksiyon etkenlerinin ve direnç profillerinin belirlenmesi. Van Medical Journal 2011;18:27-32.
 • Referans 10: Dağlı Ö, Namıduru M. Geçmişten Bir Analiz; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Nozokomiyal Enfeksiyonların İrdelenmesi ve Enfeksiyon Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. Sağlık Akademisi Kastamonu, 2018, 3(3): 185-209.
 • Referans 11: İnan D, Saba R, Keskin S et al. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonları. Turkish Journal of Intensive Care 2002;2:129-135.
 • Referans 12: Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R et al. Device-associated nosocomial infections in 55 intensive care units of 8 developing countries. Annals of Internal Medicine 2006;145:58291.
 • Referans 13: Pişkin N, Tütüncü E, Aydemir H, Yalçı A, Gürbüz Y, Türkyılmaz R. Reanimasyon yoğun bakim ünitemizde görülen nozokomiyalinfeksiyonlar ve infeksiyon risk faktörleri. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2006;10:236-43.
 • Referans 14: Akın A, Çoruh AE, Alp E, Canpolat DC. Anestezi yoğun bakim ünitesinde beş yil içerisinde gelişen nozokomiyalenfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. ErciyesMedical Journal 2011;33(1):7-16.
 • Referans 15: Şahin AR, Yıldız BT, Aktemur A, Topal B, Nazik S, Ateş S. Bir üniversite hastanesi noroloji yoğun bakım ünitesinde gelişen enfeksiyonların değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine 2019;9(1):43-47.
 • Referans 16: Kaya S, Öksüz H, Şenoğlu N, Doğan Z, Yıldız H. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde nozokomiyal infeksiyonlarin surveyansi. The Eurasian Journal of Medicine 2007;39(2):103-8.
 • Referans 17: Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyarlılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri, ANKEM Dergisi 2010;24(1):12-9.
 • Referans 18: Saltoğlu N, Öztürk C, Taşova Y, İncecik Ş, Dündar İH. Yoğun Bakım Ünitelerinde İnfeksiyon Nedeniyle İzlenen Hastalarda Etkenler, Risk Faktörleri, Antibiyotik Direnci ve Prognozun Değerlendirilmesi. Flora 2000;5(4):229-37.
 • Referans 19: Tüfek A, Tekin R, Dal T et al. Reanimasyon ünitesinde on yıllık sürede gelişen hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi ve literatürün gözden geçirilmesi. Dicle MedicalJournal.2012; 39 (4): 492-498.
 • Referans 20: Dikici N, Korkmaz F, Dağlı Ş et al. Konya Numune Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenen Hastane İnfeksiyonları: 3 yıllık Deneyim. Turkish Journal of Infection 2009; 23 (4): 163-7.
 • Referans 21: Vincent JL, Rello J, Marshall J et al. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units: Results of the European prevalence of infection in intensive care (EPIC II) study, JAMA 2009;302(21):2323-9.
 • Referans 22: Motor VK, Evirgen Ö, Yula E, Erden EŞ, Ocak S, Önlen Y. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2011 Yılında Sağlık Hizmeti İle İlişkili İnfeksiyonların Değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi 2012;26(3):137-142.
 • Referans 23: Öktem MA, Gülay Z, Ercan H, Biçmen N, Yuluğ N. Yoğun bakım ünitelerinden soyutlanan mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Turkish Journal of Infection. 2001;15(1):61-6.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Fatma ÇÖLKESEN (Sorumlu Yazar)
KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0001-9545-5179
Türkiye


Fatih ÇÖLKESEN Bu kişi benim
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6595-1267
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Kabul Tarihi 14 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

AMA Çölkesen F. , Çölkesen F. The Evaluation of Health-Care Associated Infections In a Tertiary Intensive Care Unit. J Contemp Med. 2020; 10(3): 331-335.