Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 385 - 393 2020-09-30

Determination of mothers’ postpartum comfort levels and affecting factors
Annelerin doğum sonu konfor düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Özlem AKGÜN [1] , Özlem DURAN AKSOY [2]


Aim: The study was conducted as a descriptive study in order to determine mothers’ postpartum comfort levels and the affecting factors. Materials and Method: The sample of the study consisted of 526 postpartum mothers in two hospitals in a province of Turkey and who accepted to participate in the study. Data were collected using face-to-face interview method by Personal Information Form and Postpartum Comfort Scale (PCS). Results: In this study, it was detemined that the mean score of the mothers from PCS was 122.88±15.02, 46.27±7.66 in physical comfort, 43.48±5.10 in psychospritual comfort and 33.09±6.59 in sociocultural comfort, and the mothers’ comfort was found to be at moderate level. Physical, psychospiritual, sociocultural comfort and total mean scores of the mothers who planned their pregnancy, who described health professionals’ behaviors as quite gentle, who had education during hospitalization, who were satisfied with the care, who expressed their general health condition as very good and who felt relieved thanks to postpartum care were significantly higher than the other groups (p<0.05). Conclusion: It was determined that planning of pregnancy, perception of birth, general health status, behaviors of health professionals, having education during hospitalization and satisfaction with the care affected the mothers’ comfort levels. Mothers should be informed and supported during the prenatal, delivery and postpartum periods, delivery services should be arranged in a way to increase comfort and health professionals should behave gently to mothers and their families.
Amaç: Araştırma, annelerin doğum sonu konfor düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Türkiye’de bir il merkezindeki iki hastanede doğum sonu dönemde bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 526 anne oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ) kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Bulgular: Araştırmada, annelerin DSKÖ’den aldıkları puan ortalamasının 122.88±15.02, fiziksel konforda 46.27±7.66, psikospritüel konforda 43.48±5.10, sosyokültürel konforda 33.09±6.59 olduğu saptanmış olup, annelerin konforlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. İsteyerek gebe kalan, sağlık personelinin davranış şeklini oldukça nazik olarak nitelendiren, hastanede yatış süresince eğitim alan, verilen bakımdan memnun olan, genel sağlık durumunu çok iyi olarak ifade eden ve verilen bakım ile doğum sonu rahatladığını ifade eden annelerin fiziksel, psikospritüel, sosyokültürel konfor ve toplam ölçek puan ortalamalarının diğer gruplara göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Gebeliği isteme durumu, doğumu algılama şekli, genel sağlık durumu, sağlık personelinin davranış şekli, hastanede yatış süreci içerisinde eğitim alma ve verilen bakımdan memnun olma durumunun annelerin konfor düzeyini etkilediği belirlenmiştir. Annelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde bilgilendirilerek desteklenmesi, doğum servislerinin konforu artıracak şekilde düzenlenmesi ve sağlık personelinin annelere ve ailelerine nazik yaklaşımlar sergilemesi önerilebilir.
 • 1. Topçu Özer H. The effect of the way of giving birth to the first 24 hours postpartum comfort of mothers after delivery (Master’s thesis). İstanbul University, İstanbul; 2011. 2. Güleşen A, Yıldız D. Investigation of maternal-infant attachment in the early postpartum period with evidence based practice. TAF Preventive Medicine Bulletin 2013;12(2):177−182. doi: 10.5455/pmb1-1336130426
 • 3. Pınar G, Doğan N, Algıer L, Kaya N, Çakmak F. Factors that affecting mothers’ postnatal comfort. Dicle Tıp Dergisi 2009;36(3):184−190.
 • 4. Bozkuş Eğri G, Konak A. Traditional belief related to postpartum period and samples for practises from Turkey and the world. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 2011;1:143−155. 5. Can HÖ. Overview of postpartum care guides by evidence based studies. Journal of Duzce University Health Sciences Institute 2015;5(2):40−47.
 • 6. Kartal YA, Özsoy A, Üner K. Determination of postnatal comfort levels of puerperants in a public hospital and affecting factors. International Journal of Health Sciences & Research 2018;8(3):206−212.
 • 7. Şimşek Ç, Esencan TY. Nursing care during the postpartum period. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2017;48(4):183−189. doi: 10.16948/zktipb.267263
 • 8. Kolcaba KY. A taxonomic structure for the concept comfort. Journal Nursing Scholarship 1991;23(4):237−240. doi: 10.1111/j.1547-5069.1991.tb00678.x
 • 9. Kolcaba K. Comfort theory and practice: A vision for holistic health care and reearch. New York: Springer Publishing Company; 2003.
 • 10. Tapp J, Kropp D. Evaluating pain management delivered by direct care nurses. Journal of Nursing Care Quality 2005;20(2):167−173.
 • 11. Aksoy Derya Y, Pasinlioğlu T. The effect of nursing care based on comfort theory on women’s postpartum comfort levels after caesarean sections. International Journal of Nursing Knowledge 2017;28(3):138–144. doi: 10.1111/2047-3095.12122
 • 12. Erkaya R, Türk R, Sakar T. Determining comfort levels of postpartum women after vaginal and caesarean birth. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2017;237:1526–1532. doi: 10.1016/j.sbspro.2017.02.240
 • 13. Karakaplan S. The effects of birth methods on postnatal comfort of mothers and on newborn (Master’s thesis). Marmara University, İstanbul; 2007.
 • 14. Karakaplan S, Yıldız H. A study on developing a postpartum comfort questionnaire. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(1):55−65.
 • 15. Gürcüoğlu EA, Vural G. Satisfaction of mothers with midwifery/nursing care given in the postpartum period in hospital. Gazi Medical Journal 2018;29:34−40. doi: 10.12996/gmj.2018.08
 • 16. Çıtak Bilgin N, Ak B, Coşkuner Potur D, Ayhan F. Satisfaction with birth and affecting factors in women who gave birth. Journal of Health Science and Profession-HSP 2018;5(3):342−352. doi: 10.17681/hsp.422360
 • 17. Bora Başara B, Soytutan Çağlar İ, Özdemir TA, Güler C. Health Statistics Yearbook 2016. Ankara: Republic of Turkey Ministry of Health; 2017.
 • 18. Kitapçıoğlu G, Yanıkkerem E. Reproductive history, family planning behaviour and postpartum counseling of the women who had delivery in Manisa Maternity and Childcare Hospital. Ege Journal of Medicine 2008;47(2):87−92.
 • 19. Özkan H, Kanbur A, Apay S, Kılıç M, Ağapınar S, Özorhan EY. The evaluation of parenthood attitudes of the mothers in postpartum period. The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital 2013;47(3):117–121. doi: 10.5350/SEMB2013470304
 • 20. Taşçı Duran E, Ünsal Atan Ş. Qualitative analysis of perspectives of woman about cessation section/vaginal delivery. Genel Tıp Dergisi 2011;21(3):83−88.
 • 21. Waldenström U, Rudman A, Hildingsson I. Intrapartum and postpartum care in Sweden: Women’s opinions and risk factors for not being satisfied. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2006;85(5):551−560.
 • 22. Varghese J, Rajagopal K. A study to evaluate the level of satisfaction perceived by postnatal mothers following nursing care in postnatal wards as expressed by themselves: pilot study. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare 2012;2(6):101−112.
 • 23. Doğaner G, Bekar M. Vajinal yolla doğum yapan kadınların erken postpartum dönemde kendisinin ve yenidoğanının bakımına yönelik yaşadıkları sorunların belirlenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2006;16(4):60-70.
 • 24. Başer M, Mucuk S, Korkmaz Z, Seviğ Ü. The determination of mother and father newborn care needs in postpartum period. Journal of Health Sciences 2005;14:54−58.
 • 25. Çapık A, Özkan H, Ejder Apay S. Determination of affecting factors and postnatal comfort levels of postpartum women. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2014;7(3):186−192.
 • 26. Azizi A, Amirian F, Amirian M. Prevalence of unwanted pregnancy and its relationship with health-related quality of life for pregnant women’s in Salas city, Kermanshah-Iran. 2007. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2011;14(5):24−31. doi: 10.22038/IJOGI.2011.575
 • 27. Bilgin Z, Kömürcü N. Effect of uterine massage in the perception of women’s postpartum pain intensity. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2016;47(2):39−44. doi: 10.16948/zktb.86700
 • 28. Francisco AA, Oliveira SMJV, Santos JO, Silva FMB. Evaluation and treatment of perineal pain in vaginal postpartum. Acta Paulista de Enfermagem 2011;24(1):94−100. doi: 10.1590/S0103-21002011000100014
 • 29. Coşkuner Potur D, Doğan Merih Y, Külek H, Can Gürkan Ö. The validity and reliability of the Turkish version of the childbirth comfort questionnaire. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2015;18(4):252−258.
 • 30. Altuntuğ K, Ege E. Effects of health education on mothers' readiness for postpartum discharge from hospital, on postpartum complaints, and quality of life. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;15(2):45−56.
 • 31. Takehara K, Okamura M, Sugiura N, Suto M, Sasaki H, Mori R. Study protocol for a randomised controlled trial to test the effectiveness of providing information on childbirth and postnatal period to partners of pregnant women. BMJ 2016;27:6(7): 1−6. doi:10.1136/bmjopen-2016-011919
 • 32. Er Güneri S. Evidence based practices in early postpartum period. Gümüşhane University Journal of Health Sciences 2015;4(3):482−496.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4075-5875
Yazar: Özlem AKGÜN
Kurum: Yozgat Bozok University, Akdağmadeni School of Health, Department of Occupational Health and Safety
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0843-5589
Yazar: Özlem DURAN AKSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Sivas Cumhuriyet University Scientific Research Projects Commission
Proje Numarası SBF-029 master thesis project
Teşekkür The authors thank all of the mother who agreed to participate in this study.
Tarihler

Kabul Tarihi : 8 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Akgün Ö , Duran Aksoy Ö . Determination of mothers’ postpartum comfort levels and affecting factors. J Contemp Med. 2020; 10(3): 385-393.