Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 447 - 452 2020-09-30

Hemşirelik Fakültesine Yeni Kayıt Olan Gençlerin Bazı Sağlık Taramalarına Dair Sağlık Hizmeti Alma Durumları
Healthcare Service Getting Status of Young People Registered to the Faculty of Nursing on Some Health Screenings

Duygu AYHAN BAŞER [1] , Hilal AKSOY [2] , Mustafa CANKURTARAN [3]


Amaç: Bu çalışmada üniversiteye yeni kayıt olmuş öğrencilerin adölesan ve genç erişkin dönemde sağlık hizmetlerinden yararlanma ve bazı sağlık taramalarına dair hizmet alma durumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte bu araştırma Aile Hekimliği Polikliniklerinde 15 Eylül 2019 ile 30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. 2019 yılında Hemşirelik fakültesine kayıt olan ve tarafımıza başvuran öğrencilerinden çalışmaya katılmak isteyen gönüllüler evreni oluşturmaktadır. Kayıt olan öğrencilerin %92,3’üne ulaşılmıştır. Başvuran öğrencilere toplamda 17 soruluk anket formu uygulanmıştır. Bulgular: 120 katılımcının %71,7’si kadın; %28,3’ü erkekti. Öğrencilerin %18,3’ü son bir yıl içinde herhangi bir şikâyetle üç ve daha üstü kez sağlık merkezine başvurduğunu; %15,8’i ise sağlık kurumuna hiç başvurmadığını bildirmiştir. Katılımcıların %71,7’i aile hekimine bir şikayet nedeni ile, %31,7’si genel kontrol amaçlı başvuru yapmıştır. %30,0’u kontrol amaçlı bir göz hekimine, %29,2’si bir diş hekimine başvuru yapmıştır. Öğrencilerin %59’una son üç yılda herhangi bir sebeple (şikayetle yada kontrol için) başvurduğu doktoru tarafından yaşına uygun yapılması gereken sağlık taramalarından bahsedilmiş, %61,7’sinin vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülmüş, %77,1’inin kan basıncı ölçümü yapılmış, %80,7’sinden tarama amaçlı tetkik istenmişti. Sonuç: Bu sonuçlara göre bu yaş grubunun en sık başvurduğu hekimler olan aile hekimleri başta olmak üzere hekimlerin sağlık taramaları için her fırsatı değerlendirmesinin önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.
Objective: In this study, it was aimed to evaluate the status of benefiting from health services and admitting some health screening services in adolescent and young adulthood of newly enrolled students. Methods: This descriptive research was carried out between September 15 2019- October 30, 2019 in Family Medicine Polyclinics. Volunteers who enrolled in the Faculty of Nursing and who wanted to participate in the study constitute the universe (92.3%). A total of 17 questionnaire forms were applied to the students. Results: 71.7% of 120 participants were women; 28.3% were men. 18.3% of the students stated that they applied to the health center three or more times with any complaints in the last year; 15.8% of them stated that they have never applied to the health institution. 71.7% of the participants filed a complaint to the family physicians due to a complaint, 31.7% applied for general control. 30.0% applied to an ophthalmologist for control purposes and 29.2% applied to a dentist. 59% of the students have been referred to their age by the doctor they applied to for any reason (for complaints or control) in the last three years, 61.7% of them were measured for their body weight and height, 77.1% of them were measured for blood pressure. 80.7% of the examinations were performed for screening purposes. Conclusion: According to these results, it is emphasized once again that the physicians, especially family physicians, who are the most frequently used physicians of this age group, evaluate every opportunity for their health screening.
 • 1. Susman EJ, Rogol A. Puberty and Psychological Development. In: “Handbook of Adolescent Psychology”. (eds) Lerner RM, Steinberg L. 2th ed. Hoboken, New Jersey. John Wiley&Sons, Inc. 2004;15-44.
 • 2. Tekgül N, Göktay GA, Dirik N, Karademirci E, Ongel K. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Alsancak Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi Örneği, ÇİDEM. Smyrna Tıp Dergisi 2012; 2:33-35.
 • 3. Tekgül N, Dirik N, Karademirci E, Bıçakçı B, Öngel K. Ergen Ebeveynlerinin Ergenlik Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2012; 22: 59-62.
 • 4. Dünya Sağlık Örgütü. Promoting the health of young people in Custody p.7. [http://www.euro.who.int/document/e81703.pdf] adresinden 30/02/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 5. TC. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü: Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri CSÜS Eğitimi Modülü, Katılımcı Rehberi. Ankara, Türkiye, 2007.
 • 6. Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı Ankara, 2018
 • 7. 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
 • 8. Ma J, Wang Y, Stafford RS. U.S. Adolescents receive suboptimal preventive counseling during ambulatory care. J Adolesc Health 2005; 36: 441.
 • 9. Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri CSÜS Eğitimi Modülü Katılımcı Rehberi, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara, 2007.
 • 10. Yilmaz M , Mayda A , Yüksel C , Bolu F , Seval O, Bayindir O ve ark. Bir Aile Hekimliği Merkezi’ne Başvuran Hastalara Konulan Tanılar. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2012;2: 7-13
 • 11. Topallı R, Topsever P, Tuncay MF, Ciğerli Ö, Görpelioğlu S. Hereke Aile Hekimliği Merkezi 2001 Başvuru Nedenleri ve Yapılan Sevklerin Değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2003; 7: 18-22.
 • 12. Tuna GE, Akpınar E, Saatçi E. Bir Üniversite Hastanesine Başvuruları Etkileyen Faktörler Türk Aile Hekimliği Dergisi. 2006; 10: 103-7.
 • 13. American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Patterns Committee. Preferred Practice Pattern® Guidelines. Comprehensive Adult Medical Eye Evaluation. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2010. Available at: www.aao.org/ppp.
 • 14. Şahin S, Saygun I, Enhoş Ş, Akyol M, Altuğ A, Tekbaş ÖF. GÜ Diş Hek Fak Derg 2009, 26: 133-139
 • 15. WHO Oral Health-The CAPP index; http://www.whocollab. od.mah.se/index.html; accessed March 20, 2001
 • 16. Arslan Özkul S, Apaydın Kaya Ç, Ünalan P, Akman M, Çifçili S, Uzuner A. İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezlerinde Koruyucu Adolesan Sağlığı Yaklaşımında Kaçırılmış Fırsatlar. Turkish Fam. Phy, 2015;6:23-30
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5153-2184
Yazar: Duygu AYHAN BAŞER (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3330-9317
Yazar: Hilal AKSOY
Kurum: HACETTEPE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8213-7515
Yazar: Mustafa CANKURTARAN
Kurum: HACETTEPE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 24 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Ayhan Başer D , Aksoy H , Cankurtaran M . Hemşirelik Fakültesine Yeni Kayıt Olan Gençlerin Bazı Sağlık Taramalarına Dair Sağlık Hizmeti Alma Durumları. J Contemp Med. 2020; 10(3): 447-452.