Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 312 - 318 2020-09-30

Coronavirüs (COVİD-19) Salgınının Sağlık Çalışanlarının Sağlık Kaygıları Düzeylerine Etkileri
Effects of Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Health Anxiety Levels of Healthcare Professionals

Şenay KILINÇEL [1] , Zeynep TUNCER ISSI [2] , Oğuzhan KILINÇEL [3] , Esma AKPINAR ASLAN [4] , Rukiye AY [5] , Gamze ERZİN [6] , Zekiye ÇELİKBAŞ [7] , Cengiz AKKAYA [8]


Amaç: Bu araştırma ile COVID-19 salgınının sağlık çalışanlarının sağlık kaygıları ve yaşamları üzerine etkilerini belirlemeyi amaçladık. Yöntem: Araştırmaya, e-mail yoluyla ulaşılan 293 sağlık çalışanı dahil edildi. Tüm katılımcılara araştırmacılar tarafından oluşturulmuş bir anket ve devamında sağlık kaygısı envanteri online olarak uygulandı. Anket soruları ile katılımcının sosyodemografik özellikleri, COVID-19 salgını süresince ruhsal destek alıp almadığı, kronik hastalığı olup olmadığı, çocuklarının bakımıyla ilgili sorun yaşayıp yaşamadığı, COVID polikliniğinde/servisinde aktif görev alıp olmadığı, sosyal ve iş yaşantısının nasıl etkilendiği araştırıldı. Bulgular: Katılımcıların 73‘ü (24.9%) doktor, 145’i hemşire ve 75’i (25.6%) diğer sağlık personelinden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 35.22±8.51 ve çalışma süresi ortancası 10 (0.0-43.0) yıldır. Risk grubunda yer alan sağlık personeline COVID-19 testinin çok az oranda (1.4%) yapıldığı saptanmıştır. COVID-19 salgını sürecinde psikiyatrik destek alanların sayısı 59 (20.1%)’dur. Katılımcılardan 99’u (33.9%) COVID-19 salgını sürecinde çocuk bakımında problem yaşadığını belirtmiştir. COVID-19 salgınının sağlık profesyonellerinin iş ve sosyal yaşamını önemli ölçüde etkilediği saptanmıştır (p<0.05). COVID-19 salgını süresince katılımcılardan 142 (48.5%) kişide çalışma isteğinin azaldığı saptanmıştır. Sosyal medyada COVID-19 salgını hakkında yapılan haberlerden dolayı 226 (77.1%) kişide sağlık kaygısının arttığı saptanmıştır. Sağlık anksiyete envanteri toplam puanının doktor grubuna kıyasla hemşire ve Diğer Sağlık Personeli (DSP) grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek çıktığı saptanmıştır (p=0.013 ve p=0.005, sırasıyla). Sonuç: Çalışmamız ülkemizde COVID-19 salgınının sağlık çalışanlarının sağlık kaygıları ve onların yaşamları üzerine etkilerinin değerlendirildiği ilk çalışmadır. Sağlık çalışanlarının fiziksel sağlıklarının yanı sıra, işlevsel bir hizmet verebilmeleri açısından ruhsal sağlıklarının da korunabilmesi için gerekli koruyucu ve destekleyici ruhsal-toplumsal önlemlerin alınması gerekmektedir.
ABSTRACT Objective: We aimed to determine the effects of the COVID-19 outbreak on health workers' health concerns and life. Methods: The study included 293 healthcare professionals reached via e-mail. A questionnaire created by researchers and health anxiety inventory were applied online to all participants. The questionnaire questions investigated the sociodemographic characteristics of the participant, whether he received psychological support during the COVID-19 outbreak, whether he had a chronic disease, whether he had problems with the care of his children, whether he was actively involved in the COVID clinic / service, and how his social and work life was affected. Results: Participants consisted of 73 doctors, 145 nurses and 75 other healthcare professionals (OHP). It was determined that the COVID-19 test was performed to the healthcare personnel in the risk group at a very low rate (1.4%). The number of people receiving psychiatric support during the COVID-19 outbreak was 59 (20.1%). It was determined that the COVID-19 outbreak affected business life and social life of healthcare professionals very much and significantly (p<0.05). During the COVID-19 outbreak, it was determined that the desire to work in 142 (48.5%) people decreased. Due to news about COVID-19 outbreak on social media, 226 (77.1%) people were found to have increased health anxiety. The total score of the health anxiety inventory was found to be statistically significantly higher in the nurse and other healthcare professionals (OHP) group compared to the doctor group (p=0.013 and p=0.005, respectively). Conclusion: Our study is the first study in our country to evaluate the health concerns of COVID-19 outbreak and their effects on life. In addition to the physical health of healthcare professionals, necessary protective and supportive spiritual-social measures should be taken in order to protect their mental health in terms of providing a functional service.
 • REFERENCES 1. Liu S, Yang L, Zhang C, et al. Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry 2020;7:e17-e8.
 • 2. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Advances in virus research: Elsevier; 2011:85-164.
 • 3. Liang W-h, Guan W-j, Li C-c, et al. Clinical characteristics and outcomes of hospitalised patients with COVID-19 treated in Hubei (epicenter) and outside Hubei (non-epicenter): A Nationwide Analysis of China. European Respiratory Journal 2020.
 • 4. Chaolin H, Yeming W, Xingwang L, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet 2020;395:497-506.
 • 5. Xiang Y-T, Yang Y, Li W, et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry 2020;7:228-9.
 • 6. Chan SS, So WK, Wong DC, et al. Improving older adults’ knowledge and practice of preventive measures through a telephone health education during the SARS epidemic in Hong Kong: A pilot study. International journal of nursing studies 2007;44:1120-7.
 • 7. Aydemir Ö, Kirpinar I, Tülay S, et al. Reliability and validity of the Turkish version of the health anxiety inventory. Nöro Psikiyatri Arşivi 2013;50:325.
 • 8. Norton PJ, Sexton KA, Walker JR, Ron Norton G. Hierarchical model of vulnerabilities for anxiety: Replication and extension with a clinical sample. Cognitive Behaviour Therapy 2005;34:50-63.
 • 9. Salkovskis PM, Rimes KA, Warwick H, Clark D. The Health Anxiety Inventory: development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychological medicine 2002;32:843-53.
 • 10. Kang L, Ma S, Chen M, et al. Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus disease outbreak: A cross-sectional study. Brain, behavior, immunity 2020.
 • 11. Kang L, Li Y, Hu S, et al. The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. The Lancet Psychiatry 2020;7:e14.
 • 12. Khalid I, Khalid TJ, Qabajah MR, et al. Healthcare workers emotions, perceived stressors and coping strategies during a MERS-CoV outbreak. Clinical medicine research 2016;14:7-14.
 • 13. Fagiolini A, Cuomo A, Frank E. COVID-19 Diary From a Psychiatry Department in Italy. The Journal of Clinical Psychiatry 2020;81:0-5.
 • 14. Corruble E. A Viewpoint From Paris on the COVID-19 Pandemic: A Necessary Turn to Telepsychiatry. The Journal of Clinical Psychiatry 2020;81.
 • 15. Huang JZ, Han MF, Luo TD, et al. [Mental health survey of 230 medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19]. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi 2020;38:E001.
 • 16. Jeong H, Yim HW, Song YJ, et al. Mental health status of people isolated due to Middle East Respiratory Syndrome. Epidemiol Health 2016;38:e2016048.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5298-0264
Yazar: Şenay KILINÇEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sakarya Child and Adolescent Psychiatry İnstitute, Sakarya, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3109-3073
Yazar: Zeynep TUNCER ISSI
Kurum: Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Algology, Sakarya, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2988-4631
Yazar: Oğuzhan KILINÇEL
Kurum: Sakarya Yenikent State Hospital, Department of Psychiatry, Sakarya, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4714-6894
Yazar: Esma AKPINAR ASLAN
Kurum: Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Tokat, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2854-5128
Yazar: Rukiye AY
Kurum: Bursa Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Bursa, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8002-5053
Yazar: Gamze ERZİN
Kurum: Ankara Dışkapı Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4728-7304
Yazar: Zekiye ÇELİKBAŞ
Kurum: Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Tokat, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9049-2413
Yazar: Cengiz AKKAYA
Kurum: Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Bursa, Turkey
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 8 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Kılınçel Ş , Tuncer Z , Kılınçel O , Akpınar Aslan E , Ay R , Erzi̇n G , Çeli̇kbaş Z , Akkaya C . Effects of Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Health Anxiety Levels of Healthcare Professionals. J Contemp Med. 2020; 10(3): 312-318.