Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 62 - 68 2021-01-30

Investigation of Midwifery Students' Knowledge, Opinions and Religious Attitudes about Breast Milk Banking
Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankası Hakkındaki Bilgi, Tutumları ve Dini Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ayşe ÇATALOLUK [1] , Özgür ALPARSLAN [2]


Aim: This study was conducted to investigate the relationship between midwifery students' knowledge, attitudes and religious orientations about breast milk bank.

Materials and Methods: The population of the cross-sectional and descriptive study consisted of midwifery students of a university, Faculty of Health Sciences (n=283). It was planned to reach the whole of the sample that was not selected and 230 students who were present at the school and accepted to participate in the study were included in the study.

Results: When the information questions were evaluated; 37.0% know what a breast milk bank is, 43.0% whether there is a need for a mother milk bank in our country, 41.3% whether using milk from a mother's milk bank will be a religious problem, 48.3% will cause donor milk to cause infection in newborns, 59.6% stated that they had no idea about the reliability of the milk taken from the milk bank. When the attitudes of the students were evaluated; It was determined that 46.1% were not sure about donating their own milk to the breast milk bank, 38.2% would apply to the breast milk bank when the baby needed it, 42.2% said that donating milk was ethical and 56.1% would recommend this institution to the insufficient mothers. The mother's milk 35.2'n% of the students they believe to be the demand for bank institutions, they think that there should be 43.9'n% of these organizations in each city, has been seen if the 49.6'n% they said they would support mother's milk bank to be established in Turkey. It was found that 72.6% of the students thought that the milk taken from the breast milk bank would not replace the baby's own mother's milk, and 58.3% thought that the donors and the donors should know each other's identities. In the correlation analysis conducted to determine the knowledge and attitudes of the students about the average score obtained from the Religious Orientation Scale (ROS) and the breast milk bank; It was determined that the use of milk from the milk bank would create religious problems as the mean score of the ROS increased, and the application of breast milk to the mother's milk bank would increase if the ROS mean score increased.

Conclusion: In this study, it was found that most of the students had poor knowledge about the breast milk bank and had negative attitudes.

Amaç: Bu araştırma ebelik bölümü öğrencilerinin anne sütü bankası hakkındaki bilgi, tutumları ve dini yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri oluşturmuştur (n=283). Örneklem seçilmemiş evrenin tamamına ulaşılması planlanmış olup araştırma tarihlerinde okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 230 öğrenci çalışmaya alınmıştır.

Bulgular: Öğrencilere yöneltilen bilgi soruları değerlendirildiğinde; %37.0’nin anne sütü bankasının ne olduğunu bildiği,  %43.0’nın ülkemizde anne sütü bankasına ihtiyaç olup olmadığını, %41.3’nün anne sütü bankasından süt kullanmanın dini açıdan sorun olup olmayacağını, %48.3’nün donör sütünün yenidoğanlarda enfeksiyona sebep olup olmayacağını, %59.6’nın süt bankasından alınan sütlerin güvenilirliği konusunda bir fikrinin olmadığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin tutumları değerlendirildiğinde; %46.1’nin kendi sütünü anne sütü bankasına bağışlama konusunda emin olmadığını, %38.2’sinin bebeği ihtiyaç duyduğunda anne sütü bankasına başvuracağını, %42.2’nin süt bağışlamanın etik olduğunu ve %56.1’nin ise sütü yetersiz annelere bu kuruluşu önereceklerini ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin %35.2’nin anne sütü bankası kuruluşlarına talep olacağına inandıkları,%43.9’nun bu kuruluşların her şehirde bulunması gerektiğini düşündükleri, %49.6’nın ise Türkiye’de anne sütü bankası kurulmasını destekleyeceğini ifade ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin% 72.6’sı anne sütü bankasından alınan sütlerin bebeğin kendi annesinin sütünün yerini tutmayacağını, %58.3’ünün sütü bağışlayan ve sütü alan kişilerin birbirlerinin kimliklerini bilmesi gerektiğini düşündükleri saptanmıştır. Öğrencilerin Dini Yönelim Ölçeğinden (DYÖ) aldıkları puan ortalaması ile anne sütü bankası hakkındaki bilgi ve tutumlarını belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizinde; DYÖ puan ortalaması arttıkça süt bankasından süt kullanmanın dini açıdan sorun yaratacağı,  DYÖ puan ortalaması arttıkça bebeği ihtiyaç duyduğunda anne sütü bankasına başvurma durumunun artacağı saptanmıştır.

Sonuç: Yapılan bu araştırmada, öğrencilerin çoğunun anne sütü bankası hakkında bilgilerinin zayıf ve tutumlarının olumsuz olduğu saptanmıştır.


 • Kul Uçtu A, Özerdoğan N. Anne Sütü Bankası. Manisa CBU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017; 4(2): 593-596.
 • Arslanoğlu S, Corpeleijn W, Moro G et. al. Donor Human Milk for Preterm Infants: Current Evidence and Research Directions. JPGN 2013; 57, 4, October.
 • Chang FY, Cheng SW, Wu TZ, Fang LJ. Characteristics of the First Human Milk Bank in Taiwan. Pediatrics & Neonatology 2013; 54(1): 28-33.
 • Kadıoğlu M, Hotun-Şahin N. Anne Sütü Bağışı: Türkiye’deki Durum (Breast Milk Donation: The Situatıon in Turkey). HSP 2014;1(2):102-114.
 • Şentürk-Erenel A, Ünal-Toprak F, Gölbaşı Z. Sağlık Personelinin Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Çok Merkezli Bir Çalışma. GMJ 2017; 28: 107-111.
 • Demirtaş B. Türkiye’de Anne Sütü Bankaları Olmalı Mı? Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14: 1.
 • Büyükcan T. Anne Sütü Bankacılığı ve Çeşitli Ülke Uygulamaları. Erişim Tarihi: 07.08.2018. Available from: https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_2013_0000_0189_0000/0028.pdf. 8. Onay A. Religiosity interaction and change. Dem Publications, İstanbul; 2004.
 • Onay A. Religiosity interaction and change. Dem Publications, İstanbul; 2004.
 • Meneses TMX, Oliveira MIC, Boccolini CS. Prevalence and factors associated with breast milk donation in banks that receive human milk in primary health care units. J Pediatr (Rio J) 2017; 93(4): 382-388.
 • Ekşioğlu A, Yeşil Y, Çeber-Turfan E. Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. (Mothers’ views of milkbanking: sample of İzmir). Türk Pediatri Arşivi 2015; 50: 83-9.
 • Gürol A, Özkan H, Çelebioğlu A. Turkish Women’s Knowledge And Views Regarding Mothers Milk Banking. Collegian 2013; 21: 239-44.
 • Öztürk K. İslam Hukukuna Göre Süt Bankacılığı. T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016, Eskişehir.
 • Pekdemir Ş. İslâm Hukukuna Göre Anne Sütü Bankaları. International Journal of Social Science 2015; 40: 537-554.Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3073.
 • Ramli N, Ibrahim NR, Hans VR. Human milk banks – The benefits and issues in an Islamic setting. Eastern Journal of Medicine 2010; 15: 163-167.
 • Katka R, Saraogi MR. Socio-economic factors influencing milk donation in milk banks in India: an institutional study. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2014 Jun;3(2):389-393.
 • Ozdemir R, Ak, M, Karatas M, Ozer A, Dogan DG, Karadag A. Human milk banking and milk kinship: perspectives of religious officers in a Muslim country. Journal Perinatology 2014, Sep 25.
 • Ozcan H, Oskay U. Women Perceptions Of Milk Banking in Gumushane City Center Located in Eastern Blacksea Region. Journal of International Health Sciences and Management 2017,3;1:29-42.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Ayşe ÇATALOLUK
Kurum: Gaziosmanpasa University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2264-2886
Yazar: Özgür ALPARSLAN

Tarihler

Kabul Tarihi : 3 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2021

AMA Çataloluk A , Alparslan Ö . Investigation of Midwifery Students' Knowledge, Opinions and Religious Attitudes about Breast Milk Banking. J Contemp Med. 2021; 11(1): 62-68.