Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 29 - 33 2021-01-30

Comparison of Body Compositions Evaluated with Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) with Metabolic, Hormonal and Anthropometric Measurements in PCOS Patients
PCOS Hastalarında Biyoelektrik İmpedans Analizi ile Değerlendirilen Vücut Kompozisyonlarının; Metabolik, Hormonal ve Antropometrik Ölçümlerle Karşılaştırılması

Mahmut ALTUNTAŞ [1] , Hüseyin AKSOY [2] , Tevfik SABUNCU [3]


Aim: In this study, it was aimed to compare the body composition parameters measured by BIA(Bioelectrical Impedance Analysis) and the metabolic, anthropometric and hormonal parameters of the PCOS patients with the healthy control group and to examine the effect of PCOS on body composition parameters. It is aimed to give a better direction to PCOS follow-up and treatment. Material and Method: 23 non-obese PCOS patients were involved to this prospective study. PCOS diagnosis was made according to the Rotterdam Consensus. Antropometric, metabolic and hormonal parameters were measured. Body compositions were measured by BIA. Results: When the relationship between body composition parameters and metabolic and hormonal values were examined, significant correlations were found. There was a negative correlation between AUC-insulin levels and SHBG while a significant positive correlation between free testosterone in hirsute women with PCOS. There was a significant negative correlation between free testosterone level increase and body fat ratio while a significant positive correlation between SHBG and body fat ratio. There was a significant negative correlation between DHEAS and BMI and the hip circumference. When the relationship between body composition and antropometric parameters were examined, a significant positive correlation was found between BMI and body fat ratio, total body water and basal metabolic rate in women with PCOS. Conclusion: In this study, significant correlations were found between body compositions and hormonal, metabolic and anthropometric parameters in patients with PCOS. Based on these findings, we believe that BIA can play an important role in outpatient follow-up of patients with PCOS.
Amaç: Bu çalışmada, PCOS’lu ve sağlıklı kontrol grubu hastalarında, vücut kompozisyon parametreleri BIA (Biyoelektrik İmpedans Analizi) ile ölçülerek, metabolik, antropometrik ve hormonal parametrelerle karşılaştırılmıştır. Böylece, PCOS'un vücut kompozisyon parametreleri üzerindeki etkileri incelenerek, PCOS takip ve tedavisine daha iyi yön verebilmek hedeflenmiştir. Material and Method: Bu prospektif çalışmaya 23 obez olmayan PKOS hastası dahil edildi. PCOS tanısı Rotterdam Konsensus Konferansı'na göre konuldu. Antropometrik, metabolik ve hormonal parametreler ölçüldü. Vücut kompozisyonları BIA ile ölçüldü. Bulgular: Vücut kompozisyon parametreleri ile metabolik ve hormonal değerler arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı korelasyonlar tespit edildi. PCOS'lu kıllı kadınlarda AUC-insülin seviyeleri ile SHBG arasında negatif bir korelasyon varken serbest testosteron arasında anlamlı bir pozitif korelasyon bulundu. Serbest testosteron seviyesi artışı ile vücut yağ oranı arasında anlamlı negatif korelasyon varken, SHBG ile vücut yağ oranı arasında anlamlı pozitif korelasyon tespit edildi. DHEAS ile vücut kitle indeksi (VKİ) ve kalça çevresi arasında anlamlı negatif korelasyon bulundu. Vücut kompozisyonları ile antropometrik parametreler arasındaki ilişki incelendiğinde ise, PKOS'lu kadınlarda VKİ ile vücut yağ oranı, toplam vücut suyu ve bazal metabolik hız arasında anlamlı pozitif korelasyonlar bulundu. Sonuç: Bu çalışmada, PKOS’ lu hastalarda vücut kompozisyonları ile hormonal, metabolik ve antropometrik parametreler arasında önemli korelasyonlar bulundu. Bu bulgulara dayanarak, basit ve noninvaziv bir yöntem olan BIA’nın PCOS’lu hastaların poliklinik takiplerinde önemli bir yer alabileceği kanaatindeyiz.
  • 1. Bednarska S, Siejka A. The pathogenesis and treatment of polycystic ovary syndrome: What's new? Adv Clin Exp Med. 2017 Mar-Apr;26(2):359-367. doi: 10.17219/acem/59380. Review.
  • 2. Barbosa-Silva MC, Barros AJ. Bioelectrical impedance analysis in clinical practice: a new perspective on its use beyond body composition equations. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2005 May;8(3):311-7. Review
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7764-0071
Yazar: Mahmut ALTUNTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: 40 No'lu Aile Sağlığı Merkezi , Konya
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4554-6790
Yazar: Hüseyin AKSOY
Kurum: Adana Eğitim Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6504-5355
Yazar: Tevfik SABUNCU
Kurum: HARRAN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 16 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2021

AMA Altuntaş M , Aksoy H , Sabuncu T . Comparison of Body Compositions Evaluated with Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) with Metabolic, Hormonal and Anthropometric Measurements in PCOS Patients. J Contemp Med. 2021; 11(1): 29-33.