Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 151 - 159 2021-03-25

Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakımını Algılayışı ve Memnuniyet Düzeyleri
Nursing Care Perception and Satisfaction Levels of Surgical Patients

Esma ÖZŞAKER [1] , Hüda SEVİLMİŞ [2] , Yasemin ÖZCAN [3] , Merve SAMAST [4]


Amaç: Bu çalışma, cerrahi hastalarının hemşirelik bakımını algılayışını ve memnuniyet düzeylerini incelemek amacıyla yapıldı. Gereç, Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu çalışmanın örneklemini, 17 Aralık 2018- 15 Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde yatan, araştırmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş ve üzeri, iletişim kurabilen 300 hasta oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Hasta Bilgi Formu” ve “Newcastle Hemşirelik Memnuniyet Ölçeği”, “Hastaların Hemşirelik Bakımın Algılayış Ölçeği (HHBAÖ)” kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, t testi, ANOVA, Karuskal Wallis testi, Mann-Whitney U testi ve Pearson’s Korelasyon analizi kullanıldı. Bu çalışma “Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi”nce desteklendi. Proje Numarası: TLP-2019-20440. Bulgular: Cerrahi kliniklerde yatan hastaların; hemşirelik bakımından memnuniyet puan ortalaması 79.86±19.31 ve hemşirelik bakımını algılayışı puan ortalaması 68.03±9.87 olarak bulundu. Hastaların Newcastle hemşirelik bakımından memnuniyet ölçeği toplam puan ortalaması ile hemşirelik bakımını algılayışı ölçeği toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (r= ,665; p= ,000). Cinsiyet, medeni durum, yaşadığı yer, sosyal güvence varlığı ve önceki hastane deneyimi ile bakımdan memnuniyet arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), eğitim düzeyi ve kronik hastalık durumu, hastaneye yatış şekli, odada bulunan hasta sayısı açısından anlamlı fark bulundu (p<0,05). Sonuç: Cerrahi hastaların hemşirelik bakımından yüksek düzeyde memnun oldukları, hemşirelik bakımını algılayışları ile hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı ve yüksek düzeyde ilişki olduğu, hastaların eğitim düzeyi arttıkça memnuniyete ilişkin algılarının azaldığı belirlendi.
Objective: This study was conducted to examine the Nursing Care Perception and Satisfaction Levels of Surgical Patients. Materials and Methods: The sample of this descriptive and cross-sectional study consisted of 300 patients aged 18 and over, who accepted to participate in the study, who were hospitalized at a university hospital surgical clinics between 17 December 2018 and 15 March 2019. Data were collected with the “Patient Information Form” and “Newcastle Nursing Satisfaction Scale” and ”Perception of Nursing Care of Scale” created by the researchers. Percentage, mean, t test, ANOVA, Kruskal Wallis test, Mann-Whitney U test and Pearson’s correlation analysis were used to evaluate the data.This study was supported by Ege University Scientific Research Projects Coordination Unit(Project Number: TLP-2019-20440). Results: The mean satisfaction score of the patients hospitalized in surgical clinics was 79.86 ± 19.31 and the mean score of perception of nursing care was 68.03 ± 9.87. It was found that there was a statistically significant relationship between the total score average of the Newcastle nursing satisfaction scale and the total score average of the perception of nursing care scale (r =, 665; p =, 000). While there was no significant difference between gender, marital status, residence, social security, previous hospital experience and satisfaction with care (p> 0.05), a significant difference was found in terms of education level and chronic disease status, type of hospitalization, number of patients in the room. (p <0.05). Conclusion: Surgical patients were highly satisfied with nursing care, there is a significant relationship between their perception of nursing care and nursing care satisfaction levels, as the educational level of the patients increased, their perception of satisfaction decreased.
 • 1) Cerit B. Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2016; 3(1): 27-36.
 • 2) Göçmen Baykara Z. Hemşirelik Bakımı Kavramı. Türkiye Biyoetik Dergisi 2014; 1(2): 92-99.
 • 3) Karabulut N, Çetinkaya F. Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Bakımında Karşılaştıkları Güçlükler ve Motivasyon Düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14(1):14-23.
 • 4) Kuzu C, Ulus B. Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 5(2):129-134
 • 5) Wysong PR, Driver E. Patients’ perceptions of nurses’ skill. Critical Care Nurse 2009; 29: 24–37. doi: 10.4037/ccn2009241
 • 6) Hajinezhad ME, Azodi P. Nurse Caring Behaviors from Patients’ and Nurses’ Perspective: A Comparative Study. European Online Journal of Natural and Social Sciences 2014; 3: 1010–7.
 • 7) Kol E, Geçkil E, Arıkan C, İlter M, Özcan Ö, Şakırgün E, Dayan Ü, Uygun G, Kılıç D, Macit M, Uslular E, Sızlı A, Çakır N, Solak D, Kavgacı A, Sabancıoğulları S, Atay S. Türkiye’de Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi. ACU Sağlık Bil Derg 2017; (3): 163-172.
 • 8) Gül Ş, Dinç L. Hastaların ve Hemşirelerin Hemşirelik Bakımına Yönelik Algılarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2018; 5(3): 192-208 DOI: 10.31125/hunhemsire.500787
 • 9) Samina M, Qadri GJ, Tabish SA, Samiya M, Riyaz R. Patient’s perception of nursing care at a large teaching hospital in India. Int J Health Sci (Qassim) 2010;2:92–100.
 • 10) Twayana S, Adhikari RH. Patient’s Perception Regarding Nursing Care at Inpatient Department of Hospitals in Bhaktapur District - published at: "International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) 2015; 5(5):1-3.
 • 11) Alasad J, Tabar N, AbuRuz M.E. Patient satisfaction with nursing care: Measuring outcomes in an international setting. Journal of Nursing Administiration 2015; 45(11): 563-568.
 • 12) Koirala M, Koirala ML. Contributing factors for perceived satisfaction with nursing care among inpatients in general wards. Journal of Lumbini Medical College 2015; 3(2): 34-7. doi: 10.22502/jlmc. v3i2.69
 • 13) Karaca A, Durna Z. Hemşirelik Bakım Kalitesi ve İlişkili Faktörler. Sağlık ve Toplum 2018; 28(2): 16-23.
 • 14) Şişe Ş. Hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyeti. Kocatepe Tıp Dergisi 2013; 14(2): 69-75.
 • 15) Sayed HY, Mohamed HA, Mohamed EE. Patients’ perceptions as indicators of quality of nursing service provided at Al Noor Specialist Hospital at Makkah Al Moukarramah, KSA. Journal of American Science 2013; 9: 71–8.
 • 16) Ervin NE. Does patient satisfaction contribute to nursing care quality? Journal of Nursing Administration 2006; 36: 126–30.
 • 17) Uzun Ö. Hemşirelik Bakım Kalitesi İle İlgili Newcastle Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Saptanması. Türk Hemşireler Dergisi 2003; 54(2): 16–22.
 • 18) Akın S, Erdoğan S. The Turkish version of the Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scaleused on medical and surgical patients. Journal of Clinical Nursing 2007; 16(4): 646-653.
 • 19) Çoban Gİ, Kaşıkçı M. Hastanın hemşirelik bakımını algılayışı ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2006, Erzurum
 • 20) Geçkil E, Dündar Ö, Şahin T. Adıyaman il merkezindeki hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008; 15(2): 41-51.
 • 21) Yıldız T, Önler E, Başkan B, Koluaçık B, Malak A, Özdemir A. ve ark. Cerrahi birimlerde yatan hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası temel ve klinik Tıp Dergisi 2014; 2(3): 123-30.
 • 22) İçyeroğlu G, Karabulutlu E. Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2011; 6(17): 67-81.
 • 23) Kayrakçı F, Özşaker E. Cerrahi hastalarının hemşirelik bakımından memnuniyet duzeylerinin belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2014; 22(2): 105-113.
 • 24) Akgöz N, Aslan A, Özyürek P. Nöroşirürji hastalarının hemşirelik bakımı ile ilgili memnuniyet ve beklenti düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2017; 9(9): 73-92.
 • 25) Aldemir K, Gürkan A, Taşkın Yılmaz F, Karabey G. Examination of Satisfaction from Nursing Care of Inpatients in the Surgical Clinics 2018; 5(3): 155-163.
 • 26) Sayin Y, Cengiz OH, Ayoglu T. Nursing care satisfaction of surgery patients. SOJ Nuring Health Care 2016; 2(2): 1-8. https://doi.org/10.15226/2471-6529/2/2/00116
 • 27) Arslan Ç, Kelleci M. Bir üniversite hastanesinde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyleri ve ilişkili bazı faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14(1): 1-8.
 • 28) Koberich S, Feuchtinger J, Farin E. Factors influencing hospitalized patients’ perception of individualized nursing care: a cross-sectional study. BMC Nurs 2016; 15:14. doi: 10.1186/s12912-016-0137-7
 • 29) Dikmen Y, Yılmaz D. Patient’s Perceptions of Nursing Care – A Descriptive Study from Turkey. Ann Nurs Pract 2016; 3: 1048.
 • 30) González-Valentín A, Padín-López S, de Ramón-Garrido E. Patient satisfaction with nursing care in a regional university hospital in southern Spain. J Nurs Care Qual 2005; 20: 63–72.
 • 31) İçli GE, Kuğuoğlu S, Aslan FE. Sosyodemografik değişkenlerin hasta memnuniyetine etkisi. Marmara Üniversitesi İdari İktisadi Bilimler Fakültesi Dergisi 2006; 21: 383–400.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4878-1841
Yazar: Esma ÖZŞAKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4827-0814
Yazar: Hüda SEVİLMİŞ
Kurum: Özel Tarsus Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9366-7821
Yazar: Yasemin ÖZCAN
Kurum: İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8732-4515
Yazar: Merve SAMAST
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum “Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi
Proje Numarası TLP-2019-20440
Teşekkür Bu çalışma “Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi”nce desteklendi. Proje Numarası: TLP-2019-20440.
Tarihler

Kabul Tarihi : 19 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2021

AMA Özşaker E , Sevilmiş H , Özcan Y , Samast M . Nursing Care Perception and Satisfaction Levels of Surgical Patients. J Contemp Med. 2021; 11(2): 151-159.