Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 185 - 190 2021-03-25

Determination of the Comfort Level and Self-Care Agency of the Women with Urinary Incontinence
Üriner İnkontinansı Olan Kadınların Konfor Düzeyi ve Öz Bakım Gücünün Belirlenmesi

Meltem BOZKURT [1] , Evşen NAZİK [2]


Objective: This study was carried out to determine the comfort level and self-care agency of women with urinary incontinence.
Material and Method: This descriptive and relationship seeker research was performed in a, gynecology services of a university hospital between February 2016-April 2018. A total of 124 women with urinary incontinence were included in the study The data of the study were collected by using Personal Information Form, Urinary Incontinence and Urinary Frequency Comfort Scale and Self-Care Agency Scale. Data analysis was done using SPSS windows 24.0 package program.
Results: The mean score of Urinary Incontinence and Urinary Frequency Comfort Scale of the women with urinary incontinence was 3.35±0.59, and the mean score of SelfCare Agency Scale was 88.09±14.59. A statistically significant moderate positive correlation was detected between Urinary Incontinence and Frequency Comfort Scale and Self Care Agency Scale (r=0.479 p=0.001).
Conclusion: It was determined that there is a moderate relationship between the comfort level and self-care agency of women with urinary incontinence in the study.

Amaç: Bu çalışma, üriner inkontinansı olan kadınların konfor düzeyi ve öz bakım gücünün belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapılan çalışma, Şubat 2016-Nisan 2018 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinin Kadın Doğum Servisinde yapılmıştır. Araştırmaya
124 üriner inkontinansı olan kadın dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, ''Üriner İnkontinans & Üriner Sıklık Konfor Skalası''ve ''Öz bakım Gücü Ölçeği''kullanılmıştır.
Verilerin istatistiksel analizleri SPSS Windows version 24.0 paket programında yapılmıştır.
Bulgular: Üriner inkontinansı olan kadınların Üriner İnkontinans & Sıklık Konfor Skalası toplam puan ortalaması 3,35±0,59 ve Öz Bakım Gücü Ölçeği toplam puan ortalaması 88,09±14,59 olarak
saptanmıştır. Üriner İnkontinans & Üriner Sıklık Konfor Skalası ile Öz Bakım Gücü Ölçeği arasında, istatistiksel olarak pozitif yönde orta şiddette anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,479 p=0,001).
Sonuç: Araştırmada üriner inkontinansı olan kadınların konfor düzeyi ile öz bakım gücü arasında orta düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir

 • 1. Zengin N. İdrar Kaçıran Kadınlarda Hemşirelik Eğitimi ve Davranışsal Tedavinin Konfor, Pelvik Taban Kas Egzersizi Uygulaması, Öz-etkililik Algısı ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008.
 • 2. Cook K, Sobeskı L. Urinary Incontinence in the Older Adult. PSAP, 2013; 3.
 • 3. Syan R, Brucker BM. Guideline of guidelines: urinary incontinence. BJU International, 2015; 117:20- 33.
 • 4. Cerruto M, D’Elia C, Aloisi A, Fabrello M, Artibani W. Prevalence, incidence and obstetric factors’ impact on female urinary incontinence in Europe: a systematic review. Urologia Internationalis, 2012; 3: 1-9.
 • 5. Townsend MK, Curhan GC, Resnick NM, Grodstein F. The incidence of urinary incontinence across Asian, black, and white women in the United States. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2010; 378: 1-7.
 • 6. Zengin N. Kadınlarda idrar kaçırma prevelansı ve risk faktörleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2010; 13: 45-60.
 • 7. Başak T, Uzun S, Arslan F. Incontinence features, risk factors and quality of life in Turkish women presenting at the hospital for urinary incontinence. J Wound Ostomy Continence Nurs., 2012; 39 (1): 84-89.
 • 8. İrer B, Şen V, Demir Ö, Bozkurt O, Esen A. Üriner inkontinans alt tiplerinin yaşam kalitesi üzerine etkileri: doktora başvurmada üriner inkontinans alt tipinin önemi var mı? Ortadoğu Tıp Dergisi, 2018; 10 (1): 8-12.
 • 9. Yılmaz E, Muslu A, Özcan E. Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Yaşam Kalitesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014; 2 (2): 1-14.
 • 10. Işıklı B, Yenilmez A, Kalyoncu C. Eskişehir Alpu İlçesi 18 Yaş Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinans, Risk Faktörleri Ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Nobel Medicus, 2011; 7 (2): 34-39.
 • 11. Demirci N, Aba YA, Süzer F, Karadağ F, Ataman H. 18 Yaş Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesine Etkileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2012; 7 (19): 23-37.
 • 12. Ünsal A, Tözün M, Arslantaş D. Eskişehir ili Beylikova ilçe merkezinde 20 yaş ve üzeri kadınlar arasında üriner inkontinans, ilişkili faktörler ve depresyon. TAF Prev Med Bull, 2013; 12: 231-242.
 • 13. Demir S, Kızılkaya Beji N. Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Yaşam Kalitesi ve Sağlık Arama Davranışları. F.N. Hem. Derg, 2005; 23 (1): 23-31.
 • 14. Güngör Uğurlucan F, Comba C, Emegil Ş , Yalçın Ö. Türkiye’de Üriner İnkontinans İle İlgili Düşünce Ve Tutumlar. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 2016; 79 (4): 141-146.
 • 15. Fultz NH, Herzog AR. Self-report social and emotional impact of urinary incontinence. J Am Geriatr Soc, 2001; 49: 892-899.
 • 16. Hagglund D, Ahlström G. The meaning of women's experience of living with long‐term urinary incontinence is powerlessness. Journal of Clinical Nursing, 2007; 10 (16): 1946-1954.
 • 17. Zaccardi JE, Wilson L, Mokrzycki ML. The effect of pelvic floor re-education on comfort in women having surgery for stress urinary incontinence. Urol Nurs., 2010; 30(2): 137-148.
 • 18. Terzi B, Kaya N. Konfor Kuramı Ve Analizi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 20(1): 67-74.
 • 19. Ertem G. Üriner inkontinanslı hastaların hastalığıyla başa çıkma yollarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009; 6 (1): 177-187.
 • 20. Wood LN, Anger JT. Urinary incontinence in women. BMJ, 2014: 26-30.
 • 21. Burkhard FC, Bosch JLHR, Cruz F, Lemack GE, Nambiar AK, Thiruchelvam N, Tubaro A. Eau Guıdelınes On Urınary Incontınence. European Association of Urology, 2017: 153-154.
 • 22. Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. İstanbul: Alaş Ofset, 1999.
 • 23. Esparza AO, Tomas MAC, Pina-Roche F. Experiences of women and men living with urinary incontinence: A phenomenological study. Appl Nurs Res., 2018; 40:68-75.
 • 24. Başgöl Ş, Kızılkaya Beji N. Kontinans Hemşirelerinin Gelişen Rollerinin Uluslararası Düzeyde İrdelenmesi. F.N. Hem. Derg, 2015; 23(3): 224-230.
 • 25. Dowd T, Kolcaba KY, Steiner R. Using cognitive strategies to enhance bladder control and comfort. Holist Nurs Pract, 2000; 14 (2): 91-103.
 • 26. Kearney BY, Fleischer BJ. Development of an instrument to measure exercise of self- care agency. Res Nurs Healt, 1979; 22: 25-34.
 • 27. Nahcıvan NÖ. Sağlıklı gençlerde Öz-bakım gücü ve aile ortamının Etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, 1993.
 • 28. Demirel T. 65 Yaş Ve Üzeri Kadınlarda Üriner-Fekal İnkontinansın Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2012.
 • 29. Minassian VA, Drutz HP, Al-Badr A. Urinary incontinence as a wordwide problem. İnt J Gynaecol Obstet., 2003; 82: 327-338.
 • 30. Akkuş Y. 18 Yaş Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinans Sıklığı, Tipi, Şiddeti, Risk Fakötrleri ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara, 2014.
 • 31. Çiftçi Ö. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2009.
 • 32. Özdemir E. Gülveren Sağlık Ocağı bölgesinde 20 yaş ve üzeri evli kadınlarda üriner inkontinansın yaşam kalitesi ve cinsel fonksiyon üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Eskişehir, 2009.
 • 33. Yılmaz T. Üriner İnkontinansı Olan Yaşlı Kadınlarda Uyku ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Ünivesitesi, Samsun, 2015
 • 34. Güdücü N , Keser Özcan N. Üriner İnkontinanslı Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Assessment of Sexual Function of the Women With Urinary Incontinence JAREN 2016;2(1):16-23
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8337-0506
Yazar: Meltem BOZKURT
Kurum: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5464-4467
Yazar: Evşen NAZİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Bulunmamaktadır.
Tarihler

Kabul Tarihi : 26 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2021

AMA Bozkurt M , Nazik E . Determination of the Comfort Level and Self-Care Agency of the Women with Urinary Incontinence. J Contemp Med. 2021; 11(2): 185-190.