Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 139 - 141 2021-03-25

Evaluation of the seropositivity of patients with cystic echinococcosis in Konya, Turkey
Kistik ekinokokkozlu hastaların seropozitifliğinin değerlendirilmesi, Konya, Türkiye

Sümeyye BAŞER [1] , Aynur ISMAYIL [2] , Salih MAÇİN [3]


Aim: Diagnosis of echinococcosis is based on clinical symptoms, imaging techniques and particularly on the detection of specific antibodies in serum specimens of patients. The aim of this study is retrospective evaluation of seropositivity from patients who is diagnosed as Cystic echinococcosis. Materials and Methods: In this study, the blood serum samples of patients, which were sent to the Medical Microbiology Laboratory from several clinics of the Selcuk University Medical Faculty Hospital between 01 January 2015- 01 July 2020, were evaluated in terms of Cystic echinococcosis by using indirect hemaglutination test. The results were evaluated with a cut off titer ≥160 of as recommended by the manufacturer. Results were evaluated by gender and ages. Results: Cystic echinococcosis (CE) was determined to be seropositive 332 (21.6%) of 1543 patient samples. Seropositivity was found in 226 (14,7%) of 933 female patients and in 106 (6,9%) of 610 male patients. Seropositivity was mostly seen in 21-40 age group. Conclusion: While there have been a number of animal studies, little information is available about the prevalence of Cystic echinococcosis in humans in Turkey. Cystic echinococcosis continues to be a majör public health problem in the Konya province. Large scale prevention and control programs should be implemented against this disease.
Amaç: Ekinokokoz teşhisi klinik semptomlara, görüntüleme tekniklerine ve özellikle hastaların serum örneklerinde spesifik antikorların saptanmasına dayanır. Bu çalışmanın amacı, Kistik ekinokokkoz tanısı alan hastaların seropozitifliğinin geriye dönük olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 01 Ocak 2015-01 Temmuz 2020 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çeşitli kliniklerinden Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen hastaların kan serumu indirekt hemaglütinasyon testi ile kistik ekinokokkoz açısından değerlendirilmiştir. Sonuçlar, firma önerileri doğrultusunda ≥160 titresi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar cinsiyet ve yaşa göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Kistik ekinokokkoz (KE) 1543 hasta örneğinin 332'sinde (% 21.6) seropozitif olarak belirlenmiştir. 933 kadın hastanın 226'sında (% 14,7) ve 610 erkek hastanın 106'sında (% 6,9) seropozitiflik saptanmıştır. Seropozitiflik en çok 21-40 yaş grubunda görülmüştür. Sonuç: Çok sayıda hayvan çalışması yapılmış olsa da, Türkiye'de insanlarda Kistik ekinokokoz prevalansı hakkında çok az bilgi mevcuttur. Konya ilinde kistik ekinokokkoz önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Bu hastalığa karşı büyük ölçekli önleme ve kontrol programları uygulanmalıdır.
 • 1. Eckert J, Deplazes P. Biological, epidemiological, and clini-cal aspects of echinococcosis, a zoonosis of increasing con-cern. Clin Microbiol Rev 2004; 17: 107-35.
 • 2.Altintas N. Past to present: echinococcosis in Turkey. Acta Trop 2003; 85: 105-12.
 • 3. Yazar S, Özkan AT, Hökelek M ve ark. Türkiye’de 2001-2005 yılları arasında kistik ekinokokkozis. Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 208-20.
 • 4. Altıntaş N, Yazar S. Cystic echinococcosis’te tanı. Türkiye Parazitol Derg 1999; 23: 160-8.
 • 5. Yazar S, Altıntaş N. Serodiagnosis of cystic echinococcosis in Turkey. Helminthologia 2003; 40: 9-13.
 • 6. Kilimcioğlu A, Ok ÜZ. İnsanda Echinococcus Türlerinin Epidemiyolojileri, Coğrafi Yaygınlık ve Türkiye’deki Durum. Altıntaş N, Tınar R, Çoker A, editörler. Echinococcosis. İzmir: Hidatidoloji Derneği; 2004. s. 129-40.
 • 7. Gottstein B. Molecular and immunological diagnosis of echinococcosis. Clin Microbiol Rev 1992; 5: 248-61.
 • 8. Yılmaz GR, Babür C. Ekinokokkozis tanısı. Türk Hij Der Biyol Derg 2007; 64(3): 35-44.
 • 9. McManus DP, Zhang W, Li J, Bartley PB. Echinococcosis. Lancet 2003; 362: 1295-304.
 • 10. Erbaydar T, Serpen A, Kurt A.Ö. Zoonozlar. Türkiye Halk Sağlığı Raporu, 2012, 102-5. ISBN 978-975-97836-2-4.
 • 11. Erkan H.D. Akciğer kist hidatiğinde serolojik testlerin (spesifik IgE, spesifik IgG ve indirek hemaglütinasyon testi) tanısal değeri. Uzmanlık tezi. T.C. Sağlık Bakanlığ ve Araştırma Hastanesi Merkezi, İstanbul, 2004.
 • 12. Yazar S, Yaman O, Çetinkaya F, Şahin I. Cystic echinococ-cosis in Central Anatolia, Turkey. Saudi Med J 2006; 27: 205-9.
 • 13. Eşgin M, Aktaş M, Coşkun Ş. İndirek hemaglütinasyon testi (IHA) yöntemi ile kistik ekinokkokoz şüpheli hasta-ların serumlarında antikor varlığının araştırılması. Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 283-7.
 • 14. Yazıcı V, Oruç T, Ören E, Ertabaklar H. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarına 2009-2011 yılları arasında kistik ekinokokkozis şüphesiyle başvuran olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 219-21.
 • 15. Akarsu G.A, Güngör Ç. Kistik Ekinokokoz Ön Tanılı Hastalarda Serolojik değerlendirme Sonuçları. Ankara Üniver-sitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007; 60(4).
 • 16. Delibaş SB, Özkoç S, Şahin S, Aksoy Ü, Akısü Ç. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarına kistik ekinokokkozis şüphesiyle başvuran hastaların değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 279-81.
 • 17. Özekinci S, Bakır Ş, Mızrak B. 2002-2007 yılları arasında Diyarbakır’da histopatolojik tanı alan kistik ekinokokkozis olgularının değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2009; 232-5.
 • 18. Pekcici M.R, Canlı A.B, Uyanık İ, İnceköy M. Abdominal kist hidatik olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Derg 2004: 2: 5-10.
 • 19. Kılıç S, Babür C, Taylan Özkan A. Kist hidatik ön tanılı ol-gularda indirek hemaglütinasyon ve ELISA yöntemleri ile alınan sonuçların karşılaştırılması. Mikrobiyol Bul 2007; 41:571-7.
 • 20. Karadağ A, Yanık K, Ünal N, Odabaşı H, Hökelek M. Kistik ekinokokkozis şüphesi ile 2005-2011 yılları arasında On-dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji laboratuvarına gönderilen örneklerin değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 28-31.
 • 21. Gulsun S, Cakabay B, Nail Kandemir M et al. Retrospective analysis of echinococcosis in an endemic region of Turkey, a review of 193 cases. Iranian J Parasitol 2010; 5: 20-6.
 • 22. Miman Ö, Atambay M, Aydın NE, Daldal N. Kistik ekino-kokkozis nedeniyle opere edilmiş 91 olguda klinik, morfo-lojik ve serolojik irdelemeler. Turkiye Parazitol Derg 2010; 179-83.
 • 23. Güreser A.S, Özcan O, Özünel L, Boyacıoğlu Z.İ, Taylan Özkan A. Çorum’da Kistik Ekinokokkoz Ön Tanısı ile Baş-vuran Hastaların Radyolojik, Biyokimyasal ve Serolojik Analizlerinin Değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2015; 49: 231-9.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2391-8191
Yazar: Sümeyye BAŞER
Kurum: Selçuk University Faculty of Medicine Department of Medical Microbiology
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8754-5772
Yazar: Aynur ISMAYIL
Kurum: Selçuk University Faculty of Medicine Department of Medical Microbiology
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1871-3629
Yazar: Salih MAÇİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Selçuk University Faculty of Medicine Department of Medical Microbiology
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 7 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2021

AMA Başer S , Ismayıl A , Maçin S . Evaluation of the seropositivity of patients with cystic echinococcosis in Konya, Turkey. J Contemp Med. 2021; 11(2): 139-141.