Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 3, Sayfalar 298 - 302 2021-05-24

Investigation of Serum and Leukocyte Ascorbic Acid, Plasma and Intra-Erythrocyte Cholinesterase Levels in Obese Persons
Obez Kişilerde Serum ve Lökosit Askorbik Asit, Plazma ve Intra-Eritrosit Kolinesteraz Seviyelerinin Incelenmesi

Elif MENEKŞE [1]


Obesity is a complicated disease, including excessive amounts of body fat. Obesity is not just an aesthetic problem. It is also a medical issue that increases your risk of other diseases and health conditions, like heart disease, diabetes, and certain cancers. Ascorbic acid (A.A.) produced analog enhancing effects in superoxide generation, DNA strand cutting, and cytotoxicity. In leukocytes, toxicity due to mitochondrial permeability was seen in cells exposed to A.A./peroxynitrite, and these responses were determined to occur independently of Ca2 +. Plasma cholinesterase and erythrocyte acetylcholinesterase activities have a long history of use, both in monitoring workers at risk for organophosphorus pesticide (O.P.) exposure and investigating accidental exposures to O.P.s. Due to the wide variation between individuals, it is necessary to establish unexposed, essential enzyme activities for correct interpretation. Forty-four females and 32 males with a mean age of 40 ± 11.4 years were included in our study. In our study, those with a BMI of 18-24 were considered as control or non-obese (group 1), those between 25 and 30 as obese (group 2), and those between 31 and 42 as extremely obese (group 3). With a moderate standard deviation of 70 and 20 % erosion rate, 76 subjects were determined for 93 % power at the 5 % level of significance. Baseline comparisons among treatment sequences were analyzed using a chi-square test for categorical variables and an unpaired t-test for continuous variables. Mean and standard deviation values were assessed using the SPSS package program, and a statistically significant difference was determined at p-level below 0.05 value. As a result; Although the increase in PCE levels and the decrease in ECE, PTA, and P.A. levels were significantly different. The difference between group 2 and group 3 revealed the importance of these differences between obese and non-obese patients. It has been determined that as obesity increases, the risk of vitamin deficiency also increases.
Obezite, aşırı miktarda vücut yağı içeren karmaşık bir hastalıktır. Obezite sadece estetik bir problem değildir. Aynı zamanda kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserler gibi diğer hastalıklar ve sağlık koşulları riskinizi artıran tıbbi bir sorundur. Askorbik asit (AA), süperoksit üretimi, DNA ipliği kesimi ve sitotoksisitede analog artırıcı etkiler üretir. Lökositlerde, A.A./peroksinitrite maruz kalan hücrelerde mitokondriyal geçirgenliğe bağlı toksisite görülmüş ve bu yanıtların Ca2 + 'dan bağımsız olarak oluştuğu belirlenmiştir. Plazma kolinesteraz ve eritrosit asetilkolinesteraz aktiviteleri, hem organofosfor pestisit (O.P.) maruziyeti riski altındaki çalışanları izlemede hem de O.P.s.'ye kazara maruziyetleri araştırırken uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Bireyler arasındaki geniş çeşitlilik nedeniyle, doğru yorumlama için maruz kalmamış, gerekli enzim aktivitelerinin oluşturulması gerekmektedir. Çalışmamıza yaş ortalaması 40 ± 11,4 olan 44 kadın ve 32 erkek dahil edildi. Çalışmamızda VKİ'si 18-24 arasında olanlar kontrol veya obez olmayanlar (grup 1), 25-30 arası olanlar obez (grup 2) ve 31-42 arası aşırı obez (grup 3) olarak kabul edildi. . % 70 ve% 20'lik orta standart sapma ile,% 5 anlamlılık düzeyinde% 93 güç için 76 denek belirlendi. Tedavi sekansları arasındaki temel karşılaştırmalar, kategorik değişkenler için bir ki-kare testi ve sürekli değişkenler için eşleşmemiş bir t testi kullanılarak analiz edildi. Ortalama ve standart sapma değerleri SPSS paket programı kullanılarak değerlendirildi ve 0,05 değerinin altında p düzeyi ile istatistiksel olarak anlamlı fark kabul edildi. Sonuç olarak; EBE düzeylerindeki artış ve EÇE, PTA ve P.A.'da azalma olmasına rağmen seviyeleri önemli ölçüde farklıydı. Grup 2 ile grup 3 arasındaki fark, obez ve obez olmayan hastalar arasındaki bu farklılıkların önemini ortaya koydu. Obezite arttıkça vitamin eksikliği riskinin de arttığı tespit edilmiştir.
 • Referans1. World Health Organisation, Health Topics, Obesity. Last updated at 3.12.2020 https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1
 • Referans 2. Didem Barlak Keti et al. Strips Measuring Ascorbic Acid Level or Resistant: Which Should Be Preferred? Türk Klinik Biyokimya Derg 2017; 15(3): 107-113
 • Referans 3. B. V. Venkataraman et al. Erythrocyte and plasma cholinesterase activity in normal pregnancy. Ind.J. Physiol. Pharmac., 1990; 34(1): 26-28
 • Referans 4. Gökçen, M & Gökbel, Hakkı & Kaptanoğlu, B & Büyükbaş, S & Üçok, Kağan & Vural, H & Çığlı, A. (1994). Değişik Vücut Ağırlıklarına Sahip Kişilerde Plazma ve Eritrosit İçi Kolinesteraz Aktiviteleri ve Çeşitli Plazma Parametre Değerleri [Plasma and erythrocyte cholinesterase activities and values of some plasma parameters in subjects with different body weight]. Turgut Ozal Tip Merkezi Dergisi. 1. 126-131.
 • Referans 5. Fatma MUTLU et. al. Gap bölgesi’nde pestisit satış yerlerinde çalışanlarda kolinesteraz inhibitörleri ve karaciğer enzim düzeylerinin incelenmesi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 2017; 6 (1): 57-62
 • Referans 6. Moyad MA, Combs MA, Vrablic AS, Velasquez J, Turner B, Bernal S. Vitamin C metabolites, independent of smoking status, significantly enhance leukocyte, but not plasma ascorbate concentrations. Adv Ther. 2008;25(10):995–1009. doi: 10.1007/s12325-008-0106-y.
 • Referans 7. New developments and novel therapeutic perspectives for vitamin C. Li Y, Schellhorn HE J Nutr. 2007 Oct; 137(10):2171-84.
 • Referans 8. Millimolar concentrations of ascorbic acid in purified human mononuclear leukocytes. Depletion and reaccumulation. Bergsten P, Amitai G, Kehrl J, Dhariwal KR, Klein HG, Levine M J Biol Chem. 1990 Feb 15; 265(5):2584-7.
 • Referans 9. Vitamin C metabolites, independent of smoking status, significantly enhance leukocyte, but not plasma ascorbate concentrations. Moyad MA, Combs MA, Vrablic AS, Velasquez J, Turner B, Bernal S Adv Ther. 2008 Oct; 25(10):995-1009.
 • Referans 10. Comparison of the anti-scorbutic activity of L-ascorbic acid and Ester C in the non-ascorbate synthesizing Osteogenic Disorder Shionogi (ODS) rat. Verlander AJ, Fay MJ, Bannon AW Life Sci. 1991; 48(23):2275-81.
 • Referans 11. Jayachandran M, Rani P, Arivazhagan P, Panneerselvam C. Neutrophil phagocytic function and humoral immune response concerning ascorbate supplementation in aging humans. J Anti Aging Med. 2000;3(1):37–42. doi: 10.1089/rej.1.2000.3.37.
 • Referans 12. Preventing the common cold with a vitamin C supplement: a double-blind, placebo-controlled survey. Van Straten M, Josling P Adv Ther. 2002 May-Jun; 19(3):151-9.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7300-5636
Yazar: Elif MENEKŞE (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMASYA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 12 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2021

AMA Menekşe E . Investigation of Serum and Leukocyte Ascorbic Acid, Plasma and Intra-Erythrocyte Cholinesterase Levels in Obese Persons. J Contemp Med. 2021; 11(3): 298-302.