Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 3, Sayfalar 323 - 329 2021-05-24

The Effect of COVID-19 Pandemic on Health Anxiety, Death Anxiety and Somatic Symptoms in University Students.
COVID-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinde Sağlık Anksiyetesi, Ölüm Kaygısı ve Bedensel Belirtiler Üzerine Etkisi

Lütfiye SÖĞÜTLÜ [1] , Seyyide Şifa GÖKTAŞ [2]


Objective: Coronavirus disease 2019 (COVID-19), which was first identified in Wuhan, China's Hubei province in December 2019, and affected the whole world, although it may seem that it affects the elderly and its comorbid population more seriously, as the data on the disease increased, it was observed that the disease significantly affected young and non-comorbid people as well. Material and Method:789 students consisting of two year degree and undergraduate university students who have formal education in İstanbul province were included in the research. In the research, a data collection tool consisting of four parts, namely Sociodemographic Data Form, Health Anxiety Scale (HAS), Death Anxiety Scale (DAS) and DSM-5 Level 2 Physical Symptoms Scale (PSS) were used. Results: it was determined that as students’ health anxiety levels were 31.9%, death anxiety levels were 48.3%, and physical symptom severity levels were 32.6%. The fact that the person has a COVID-19 contact history and hospital application or hospitalization in near of kin and the test is positive, makes a significant impact in effect of health anxiety on death anxiety and physical symptom severity and the effect of death anxiety on bodily symptom severity. Conclusion: When the psychiatric results of the pandemic were evaluated, it was found that the students had below the average health anxiety and physical symptom severity and moderate death anxiety. Therefore, this result shows that the young population also has serious mental uneasiness.
Giriş ve Amaç: İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaleti Wuhan'da tanımlanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), ilk başlarda yaşlı ve komorbiditesi olan nüfusu daha ciddi şekilde etkiliyor gibi görünse de hastalıkla ilgili veriler arttıkça hastalığın gençleri ve komorbid hastalığı olmayanları da önemli derecede etkilediği gözlemlenmiştir. Bu çalışmada amaçlanan örgün eğitime ara verilen ve günlerinin büyük kısmını evlerinde geçirmeye başlayan üniversite öğrencilerinde pandeminin yol açtığı sağlık anksiyetesi, ölüm kaygısı ve bedensel belirtileri incelemektir. Yöntem ve Gereçler: Araştırmaya İstanbul ilinde örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinden oluşan 789 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada Sosyodemografik Veri Formu, Sağlık Anksiyetesi Ölçeği (SAÖ), Ölüm Kaygısı Ölçeği (ÖKÖ) ve DSM-5 Bedensel Belirtiler Ölçeği olmak üzere dört bölümden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin sağlık anksiyetesi düzeylerinin %31,9; ölüm kaygısı düzeylerinin %48,3 ve bedensel belirti şiddeti düzeylerinin %32,6 olduğu saptanmıştır. Kişinin kendisinde COVID-19 temas öyküsü ve hastane başvurusu olması veya 1. derece yakınlarında hastane yatışı olması ve testin pozitif çıkması sağlık anksiyetesinin ölüm kaygısı ve bedensel belirti şiddeti üzerindeki etkisi ile ölüm kaygısının bedensel belirti şiddeti üzerindeki etkisini anlamlı hale dönüştürmektedir. Tartışma ve Sonuç: Pandeminin ruhsal sonuçları değerlendirildiğinde, öğrencilerin ortanın altında sağlık anksiyetesi ile bedensel belirti şiddetine ve orta düzeyde ölüm kaygısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu sonuç, genç nüfusun da ciddi şekilde ruhsal zorlanma yaşadığını göstermektedir.
  • Referans1 Torales J, O’Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A: The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. International Journal of Social Psychiatry 2020; 66 (4): 317-320.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6078-9512
Yazar: Lütfiye SÖĞÜTLÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4531-1964
Yazar: Seyyide Şifa GÖKTAŞ
Kurum: UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 11 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2021

AMA Söğütlü L , Göktaş S . The Effect of COVID-19 Pandemic on Health Anxiety, Death Anxiety and Somatic Symptoms in University Students.. J Contemp Med. 2021; 11(3): 323-329.