Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yoğun Bakım Ünitemizde Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi Açılan Hastaların Retrospektif Analizi

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2, 189 - 191, 15.03.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1017813

Öz

GİRİŞ ve AMAÇ: Trakeostomi yoğun bakım ünitelerinde uzamış entübasyon endikasyonu nedeniyle sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.[1] Entübasyon süresinin 7 günden uzun olması sonucu larengeal hasar, glottik-subglottik stenoz ve vokal kord paralizileri görülebilmektedir. [2] Bu çalışmadaki amacımız kliniğimizde 1 yıl içinde uygulanmış olan perkütan dilatasyonel trakeostomi (PDT) olgularını retrospektif olarak analiz etmektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2019 ile Aralık 2019 yılları arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde PDT işlemi uygulanan hastalar incelendi. Her hastanın yaş, cinsiyet, yoğun bakıma yatış tanısı, antikoagülan ilaç kullanımı, APACHE II skoru kaydedildi. Daha sonra trakeostomi açılma günü, gelişen komplikasyonlar, toplam yoğun bakım yatış günü ve hastanın yoğun bakımdan taburculuğu değerlendirildi. BULGULAR: Toplamda 79 hastaya PDT işlemi uygulanmış olduğu saptandı. Hastaların yaş ortalamasının 66,56 ± 17,83 olduğu ve 48 (%60,8)’inin erkek olduğu gözlendi. Hastaların, 25(%31,6)’inin postresüsitasyon sendromu, 17(%21,5)’sinin serebrovasküler olay ve 15(%19)’inin pnömoni tanısı ile yoğun bakıma kabul edildiği gözlendi. Hastaların ortalama APACHE II skorları 24,1 ± 6,2 olup 16(%20,3) hastanın taburcu edildiği saptandı. Hastalara ortanca trakeostomi açılma günü 19,5[12-30] olup hastaların pek çoğunun antikoagülan tedavi aldığı gözlendi. Hastalardan sadece 2 sinde minör 1 inde majör olmak üzere 3(%3,9) hastada gelişen kanama ile ilgili komplikasyon dışında başka komplikasyon gelişmediği saptandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Perkütan yolla uygulanan trakeostomi işlemine bağlı ciddi komplikasyonlar gelişebilmektedir. [3] Bizim çalışmamızda PDT işlemi uyguladığımız hastaların 66 (%83,6) tanesi antikoagülan-antiagregan tedavi almasına rağmen postoperatif kanama oranlarının literatüre uygun olarak oldukça az olduğu gözlendi.

Kaynakça

 • REFERENCES 1. Dennis BM, Eckert MJ, Gunter OL, Morris JA Jr, May AK. Safety of bedside percutaneous tracheostomy in the critically ill: evaluation of more than 3,000 procedures. J Am Coll Surg 2013;216:858-65.
 • 2. Hosokawa K, Nishimura M, Egi M, Vincent JL. Timing of tracheotomy in ICU patients: a systematic review of randomized controlled trials. Crit Care 2015;19:424.
 • 3. Hashimoto DA, Axtell AL, Auchincloss HG. Percutaneous Tracheostomy. N Engl J Med. 2020;12;383(20):e112.
 • 4. Raimonde AJ, Westhoven N, Winters R. StatPearls [Internet]. Tracheostomy. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jun 24, 2021.
 • 5. Griggs WM, Worley LI, Gilligan JE, Thomas PD, Myburg JA. A simple percutaneous tracheostomy technique. Surg Gynecol Obstet 1990;170:543-5.
 • 6. Kırca H. ve ark. Yoğun Bakım Ünitemizde Perkütan Yöntemle Açılan Trakeostomi Olgularının Retrospektif Analizi. Turk J Intensive Care 2018;16:83-7
 • 7. Simon M, Metschke M, Braune SA, Püschel K, Kluge S. Death after percutaneous dilatational tracheostomy: a systematic review and analysis of risk factors. Crit Care. 2013; 29;17(5):R258.
 • 8. Terragni PP, Antonelli M, Fumagalli R, Faggiano C, Berardino M, Pallavicini FB,et al. Early vs late tracheotomy for prevention of pneumonia in mechanically ventilated adult ICU patients: a randomized controlled trial. JAMA. 2010; 21;303(15):1483-9.
 • 9. Thomson S. A Permanent Tracheostomy in Stenosis of the Larynx. Proc R Soc Med. 1931 Sep;24(11):1588-96.
 • 10. Öncül S, Yılmaz M, Gaygusuz EA, Oysu DA, Esen O, Şimşek T, et al. Griggs tekniği ile açılan perkütan trakeostomi deneyimlerimiz: 38 olgu. Kocaeli Tıp Dergisi 2014; 2:1-4
 • 11. Gucyetmez B, Atalan HK, Cakar N; Turkish Tracheotomy Survey Group. Elective Tracheotomy Practices in Turkey. PLoS One. 2016 Nov 15;11(11):e0166097.
 • 12. Kırca H, Çakın Ö, Cengiz M, Yılmaz M, Ramazanoğlu A. Yoğun Bakımda Trakeotomi: Endikasyonlar, Komplikasyonlar ve Prognoz. J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 17-25.
 • 13. Peris A, Linden M, Pellegrini G, Anichini V, Di Filippo A. Percutaneous dilatational tracheostomy: a self-drive control technique with video fiberoptic bronchoscopy reduces perioperative complications. Minerva Anestesiol 2009; 75(1-2): 21-5.

Retrospective Analysis of Patients with Percutaneous Dilatational Tracheostomy in Intensive Care Unit

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2, 189 - 191, 15.03.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1017813

Öz

INTRODUCTION: Tracheostomy is a method frequently applied in intensive care units with the indication of prolonged intubation. [1] Our aim in this study is to retrospectively analyze the percutaneous dilatational tracheostomy (PDT) cases performed in our clinic within 1 year. METHODS: It's analyzed the patients who underwent PDT in Sakarya Training and Research Hospital, Anesthesia Intensive Care Unit between January 2019 and December 2019. Each patient's age, gender, diagnosis of intensive care admission, use of anticoagulant drugs, and APACHE II score were recorded. Then, the day of tracheostomy procedure, complications, total intensive care unit stay, and the patient's discharge from the intensive care unit were evaluated. RESULTS: A total of 79 patients were found to have undergone PDT. It was observed that the mean age of the patients was 66.56±17.83 and 48 (60.8%) were male. It was observed that 25(31.6%) of the patients were admitted to the intensive care unit with the diagnosis of postresuscitation syndrome, 17 (21.5%) cerebrovascular accident, and 15(19%) pneumonia. The mean APACHE II scores of the patients were 24.1±6.2, and 16(20.3%) patients were discharged. The median PDT procedure day was 19.5[12-30]. It was determined that only 2 of the patients had minor and 1 major and 3 (3.9%) patients did not develop any other complications apart from the bleeding related complication. DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, although 66 (83.6%) of the patients who underwent PDT procedure received anticoagulant-antiaggregant treatment, postoperative bleeding rates were observed to be quite low in accordance with the literature.

Kaynakça

 • REFERENCES 1. Dennis BM, Eckert MJ, Gunter OL, Morris JA Jr, May AK. Safety of bedside percutaneous tracheostomy in the critically ill: evaluation of more than 3,000 procedures. J Am Coll Surg 2013;216:858-65.
 • 2. Hosokawa K, Nishimura M, Egi M, Vincent JL. Timing of tracheotomy in ICU patients: a systematic review of randomized controlled trials. Crit Care 2015;19:424.
 • 3. Hashimoto DA, Axtell AL, Auchincloss HG. Percutaneous Tracheostomy. N Engl J Med. 2020;12;383(20):e112.
 • 4. Raimonde AJ, Westhoven N, Winters R. StatPearls [Internet]. Tracheostomy. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Jun 24, 2021.
 • 5. Griggs WM, Worley LI, Gilligan JE, Thomas PD, Myburg JA. A simple percutaneous tracheostomy technique. Surg Gynecol Obstet 1990;170:543-5.
 • 6. Kırca H. ve ark. Yoğun Bakım Ünitemizde Perkütan Yöntemle Açılan Trakeostomi Olgularının Retrospektif Analizi. Turk J Intensive Care 2018;16:83-7
 • 7. Simon M, Metschke M, Braune SA, Püschel K, Kluge S. Death after percutaneous dilatational tracheostomy: a systematic review and analysis of risk factors. Crit Care. 2013; 29;17(5):R258.
 • 8. Terragni PP, Antonelli M, Fumagalli R, Faggiano C, Berardino M, Pallavicini FB,et al. Early vs late tracheotomy for prevention of pneumonia in mechanically ventilated adult ICU patients: a randomized controlled trial. JAMA. 2010; 21;303(15):1483-9.
 • 9. Thomson S. A Permanent Tracheostomy in Stenosis of the Larynx. Proc R Soc Med. 1931 Sep;24(11):1588-96.
 • 10. Öncül S, Yılmaz M, Gaygusuz EA, Oysu DA, Esen O, Şimşek T, et al. Griggs tekniği ile açılan perkütan trakeostomi deneyimlerimiz: 38 olgu. Kocaeli Tıp Dergisi 2014; 2:1-4
 • 11. Gucyetmez B, Atalan HK, Cakar N; Turkish Tracheotomy Survey Group. Elective Tracheotomy Practices in Turkey. PLoS One. 2016 Nov 15;11(11):e0166097.
 • 12. Kırca H, Çakın Ö, Cengiz M, Yılmaz M, Ramazanoğlu A. Yoğun Bakımda Trakeotomi: Endikasyonlar, Komplikasyonlar ve Prognoz. J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 17-25.
 • 13. Peris A, Linden M, Pellegrini G, Anichini V, Di Filippo A. Percutaneous dilatational tracheostomy: a self-drive control technique with video fiberoptic bronchoscopy reduces perioperative complications. Minerva Anestesiol 2009; 75(1-2): 21-5.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Havva KOCAYİGİT (Sorumlu Yazar)
SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-8719-7031
Türkiye


Kezban ÖZMEN SÜNER
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9822-4031
Türkiye


Özge PEKŞEN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8815-7894
Türkiye


Halil KIZILIŞIK
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2401-4215
Türkiye


Yakup TOMAK
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7458-0501
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2022
Kabul Tarihi 17 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2

Kaynak Göster

AMA Kocayigit H. , Özmen Süner K. , Pekşen Ö. , Kızılışık H. , Tomak Y. Retrospective Analysis of Patients with Percutaneous Dilatational Tracheostomy in Intensive Care Unit. J Contemp Med. 2022; 12(2): 189-191.