Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İNTÖRN HEMŞİRELERİN KORONOVİRÜS (COVID-19) SALGININA İLİŞKİN ALGILARI: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2, 281 - 288, 15.03.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1052999

Öz

Amaç: Covid-19 pandemisi tüm insanların olduğu gibi özellikle sağlık profesyonellerinin bireysel ve mesleki yaşamlarını etkilemiştir. Bu nedenle bu çalışma intörn hemşirelerin COVID-19 pandemisine ilişkin algılarının niteliksel olarak belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Olgu bilimi bir çalışma olarak 1 Kasım 2020- 15 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümü son sınıf intörn öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada yüz yüze derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmelerde araştırmacılar tarafından geliştirilen dört yarı yapılandırılmış görüşme sorusu katılımcılara yöneltilmiş, yanıtlar ses kaydına alınmış ve görüşmeler araştırmacılarca içerik analizi yapılmıştır. Çözümle sonucu elde edilen kodlar ile ana tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Bulgular: Katılımcılardan toplanan verilerin analizi sonucunda koronovirüs (Covıd-19) salgınına ilişkin algılarına yönelik üç ana tema, yedi alt tema ve yirmi dört kod belirlenmiştir. Pandemi sürecinde intörn hemşirelerin günlük yaşamların olumsuz ve olumlu yönde etkileyen birçok unsur olduğu, pandemi süreciyle baş etmede fiziksel, psikolojik, sosyal bazı yöntemlere başvurdukları belirlenmiştir. Pandemi süresince klinik uygulama yapan bir grup intörn hemşire bu sürecin bireysel gelişimlerini, hastaya yaklaşımlarını, profesyonel tutumlarını olumlu etkilediğini ifade ederken, diğer bir grup intörn hemşire ise mesleki bağlılıklarının azaldığını, kaygılı ve değersiz hissettiklerini ve uygulamalara katılmaktan kaçındıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Hemşirelik mesleğini gerçekleştirmeye en yakın grup olan intrön hemşirelerin pandemi sürecinden olumlu ve olumsuz birçok yönden etkilendiği, geleceğe ve anlık duruma ilişkin kaygıları nedeniyle mesleki algılarının değiştiği ve süreç ile baş etmede gelişimlerini destekleyen ve engelleyen farklı teknikler kullandıkları belirlenmiştir. Öğrenci hemşirelerin kaygılarını, olumsuz etkilenimlerini ve mesleğe ilişkin değişen algılarını yönetebilmeleri için eğitim kurumlarınca motivasyonu arttırıcı, danışmanlık ve psikolojik destek programlarını sağlamaları önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1- Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, Shi Z L. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Natüre 2020; 579(7798): 270-273.
 • 2- World Health Organisation [WHO]. 2015. Global strategy on human resources for health: Workforce 2030, Retrieved from http://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/en/ Date of access:16.04.2020
 • 3- Okuyan CB, Karasu F, Polat F. Hemşirelik öğrencilerinin covid-19’a maruz kalma korkularının sağlık kaygısı düzeyleri üzerine etkisi: bir üniversite örneği. Van Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 20 (COVID-19 Özel Sayı): 45-52.
 • 4- Torales J, O’Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. International Journal of Social Psychiatry 2020; 66(4): 317-320.
 • 5- Liu N, Zhang F, Wei C, Jia Y, Shang Z, Sun L, Liu W. Prevalence and predictors of PTSS during covıd-19 outbreak in China hardest-hit areas: Gender differences matter. Psychiatry Research 2020; 287: 112921.
 • 6- Yılmaz D, Yılmaz DU. An Examination of the relationship between fear of coronavirus (Covıd-19) in first year nursing students and their attitudes to the profession. Current Health Sciences Journal 2021; 47(3): 331-337.
 • 7- Pakpour AH, Griffiths MD. The fear of covıd-19 and its role in preventive behaviors. Journal of Concurrent Disorders 2020; 2(1): 58-63.
 • 8- Kızıltepe SK, Kurtgöz A. Hemşirelik öğrencilerinin covid-19 pandemisi sürecinde aldıkları uzaktan eğitime yönelik tutum ve görüşlerinin belirlenmesi. Journal of International Social Research 2020; 13(74); 558-566.
 • 9- Çevirme A, Kurt A. Covıd-19 pandemisi ve hemşirelik mesleğine yansımaları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2020; 7(5): 46-52.
 • 10- Can E. Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2020; 6 (2): 11-53.
 • 11- International Council of Nurses (ICN) Nursing the World to Health - ICN announces theme for International Nurses Day 2020. Date of access:16.04.2020 https://www.icn.ch/news/nursing-world-health-icn-announces-theme-international-nurses-day-2020.
 • 12- YÖK. (2020b). https://yokdersleri.yok.gov.tr/ (Date Of Access: 10.10.2020).
 • 13- Aslan H, Pekince H. Nursing students' views on the covıd‐19 pandemic and their percieved stress levels. Perspectives in psychiatric care 2021;57(2): 695-701.
 • 14- Savitsky B, Findling Y, Ereli A, Hendel, T. Anxiety and coping strategies among nursing students during the covid-19 pandemic. Nurse Education in Practice 2020; 46:102809.
 • 15- Turan GB, Özer Z, Çiftçi B. Analysis of anxiety levels and attitudes of nursing students toward the nursing profession during the covıd‐19 pandemic. Perspectives in Psychiatric Care 2021; 57(4):1628-1636.
 • 16-Yanık D, Yeşilçınar İ. Covıd-19 pandemi sürecinde yaşanan sosyal izolasyonun hemşirelik öğrencileri üzerindeki etkileri: Niteliksel araştırma. Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2021; 8(2): 103-112.
 • 17- Brookes D. Understanding the value of qualitative research in nursing. Nursing times 2007; 103(8):32-33.
 • 18- Çopur EÖ, Can Z, Çam H, Karasu F. Hemşirelik araştırmalarında nitel çalışmaların önemi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020; 9(4): 396-401.
 • 19- Hesse-Biber S, Leavy P. (). The practice of qualitative research. California: Sage Publications; 2006. p. 3-33.
 • 20- Findyartini A, Anggraeni D, Husin JM, Greviana N. Exploring medical students’ professional identity formation through written reflections during the Covıd-19 pandemic. Journal of Public Health Research 2020;9(s1):1918. doi: 10.4081/jphr.2020.1918.
 • 21- Bal IA, Arslan O, Budhrani K, Mao Z, Novak K, Muljana PS. The balance of roles: Graduate student persectives. TechTrends 2020; 64(6): 796–798.
 • 22- Ulenaers D, Grosemans J, Schrooten W, Bergs J. Clinical placement experience of nursing students during the covıd-19 pandemic: a cross-sectional study. Nurse Educ. Today 2021;99: 104746.
 • 23- Afacan E, Avcı N. Korona virüs (Covid-19) örneği üzerinden salgın hastalıklara sosyolojik bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2020; 7(5): 1-14.
 • 24- Felaza E, Findyartini A, Setyorini D, Mustika R. How motivation correlates with academic burnout: study conducted in undergraduate medical students. Educ Med J 2020;(12):43–52.
 • 25- Asıcı E, Günlü A. Üniversite öğrencilerinin gözünden covıd-19 salgını: Nitel bir araştırma. Gençlik Araştırmaları Dergisi 2021;(9.Özel Sayı): 1-25.
 • 26- Al-Rabiaah A, Temsah MH, Eyadhy A, Hasan GM, Al-Zamil F, Al-Subaie S, et al. Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) associated stress among medical students at a university teaching hospital in Saudi Arabia. Journal of infection and public health. Journal of Infection and Public Health 2020;13(5):687-691.
 • 27- Lovrić R, Farčić N, Mikšić Š, Včev A. Studying during the covıd-19 pandemic: A qualitative ınductive content analysis of nursing students’ perceptions and experiences. Education Sciences 2020;10(7):188.
 • 28- Son C, Hegde S, BEng, Smith A, Wang X. and Sasangohar F. Effects of COVID-19 on College Students’ Mental Health in the United States: Interview Survey Study. J Med Internet Res. 2020; 22(9):1-14.
 • 29- Demaray MK, Ogg JA, Malecki CK, Styck KM. Covıd-19 stress and coping and associations with ınternalizing problems in 4th through 12th grade students. School Psychology Review 2021;1-20.
 • 30- Aman F, Masood S. How Nutrition can help to fight against covıd-19 pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences 2020;(36):121-123.
 • 31- Butler MJ, Barrientos RM. Brain, behavior, and ımmunity the impact of nutrition on covıd-19 susceptibility and long-term consequences. Brain Behav Immun. 2020;(87):53-54.
 • 32- Perlman D, Patterson C, Moxham L, Taylor EK, Bringhton R, Sumskis S, & et al. Understanding the influence of resilience for people with a lived experience of mental illness: A self-determination theory perspective. Journal of Community Psychology 2017; 45(8): 1026-1032.
 • 33-World Health Organizations (WHO) announces COVID-19 outbreak a pandemic. Accessed from http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic, on April 2020.
 • 34- Spence D, Zambas S, Mannix J, Jackson D, Neville S. Challenges to the provision of clinical education in nursing. Contemp. Nurse 2019; (55): 458–467.
 • 35- Prokes C, Housel J. Community college student perceptions of remote learning shifts due to covıd-19. TechTrends 2021;(65): 576–588.
 • 36- Swift A, Banks L, Baleswaran A, Cooke N, Little C, McGrath L, Meechan-Rogers R, Neve A, Rees H, Tomlinson A, et al. Covıd-19 and student nurses: A view from England. J. Clin. Nurs. 2020;29(17-18):3111-3114
 • 37- Yılmaz Ş, Büyüköztürk M. Anxiety encountered by nursing students in clinical practices during coronavirus outbreak. BSJ Health Sci, 2021; 4(3): 257-263.
 • 38- Slettmyr A, Schandl A. Arman M. Hemşirelikte fedakarlığın belirsizliği: Nitel bir çalışma . Hemşirelik Etiği 2019; 26 ( 2 ): 368-377.
 • 39- Sampaio F, Sequeira C, Teixeira L. Impact of covıd-19 outbreak on nurses' mental health: A prospective cohort study. Environ Res. 2021;(194):110620.
 • 40- Sandalcı B, Uyaroğlu OA, Güven GS. Covıd-19’da Kronik Hastalıkların Rolü, Önemi ve Öneriler. Flora 2020;25(5):1-7.
 • 41- Kızıltepe SK., Yılmaz Ş. Hemşirelik öğrencilerinin koronavirüs korkusu ile bakım davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi: tanımlayıcı bir araştırma. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2021. DOI: 10.5336/nurses.2021-84438.
 • 42- Sundarasen S, Chinna K, Kamaludin K, Nurunnabi M, Baloch GM,2 Bakr Khoshaim H, Abid Hossain SF and Sukayt A. Psychological Impact of covıd-19 and Lockdown among University Students in Malaysia: Implications and Policy Recommendations. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(17): 6206.
 • 43- Çalışkan E, Kargın M, Ersöğütçü F. Hemşirelik öğrencilerinde covid-19 korkusu ile hemşirelik mesleğine yönelik tutum arasındaki ilişki. Journal of Continuing Medical Education 2021; 30 (3): 170-180.

Perceptions of Intern Nurses Regarding the Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A Qualitative Study

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2, 281 - 288, 15.03.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1052999

Öz

Aim: The COVID-19 pandemic has affected the individual and professional lives of all people, especially health professionals. For this reason, this study aimed to qualitatively determine the perceptions of intern nurses regarding the COVID-19 pandemic. Materials and Method: This phenomenological study was conducted with intern students receiving education at the final year of the nursing department of a state university in the Marmara Region of Turkey between November 1, 2020, and January 15, 2021. An in-depth face-to-face interview method was used in the study. In the interviews, four semi-structured interview questions developed by the researchers were asked to the participants; the answers were audio-recorded and the interviews were analyzed by the researchers. Main themes and sub-themes were generated with the codes obtained in the analysis. Results: As a result of the data analysis, three main themes, seven sub-themes, and twenty-four codes were determined for the perceptions of the participants regarding the Coronavirus (COVID-19) pandemic. It was determined that many factors affected intern nurses’ daily lives negatively and positively during the pandemic process and that participants resorted to some physical, psychological, and social methods to cope with the pandemic process. A group of intern nurses who performed clinical practice during the pandemic stated that this process had a positive effect on their individual development, their approach to patients, and their professional attitudes. Nevertheless, another group stated that their professional commitment decreased, that they felt worried and worthless, and that they avoided participating in the practices. Conclusion: It was determined that intern nurses, the closest group to the nursing profession, were affected by the pandemic process in many positive and negative aspects, that their professional perceptions changed due to their concerns about the current situation and future, and that they used different techniques that supported and restrained their development in coping with the process. Educational institutions are recommended to provide motivation, counseling, and psychological support programs in order for student nurses to be able to manage their concerns, negative affections, and changing professional perceptions.

Kaynakça

 • 1- Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, Shi Z L. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Natüre 2020; 579(7798): 270-273.
 • 2- World Health Organisation [WHO]. 2015. Global strategy on human resources for health: Workforce 2030, Retrieved from http://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/en/ Date of access:16.04.2020
 • 3- Okuyan CB, Karasu F, Polat F. Hemşirelik öğrencilerinin covid-19’a maruz kalma korkularının sağlık kaygısı düzeyleri üzerine etkisi: bir üniversite örneği. Van Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 20 (COVID-19 Özel Sayı): 45-52.
 • 4- Torales J, O’Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. International Journal of Social Psychiatry 2020; 66(4): 317-320.
 • 5- Liu N, Zhang F, Wei C, Jia Y, Shang Z, Sun L, Liu W. Prevalence and predictors of PTSS during covıd-19 outbreak in China hardest-hit areas: Gender differences matter. Psychiatry Research 2020; 287: 112921.
 • 6- Yılmaz D, Yılmaz DU. An Examination of the relationship between fear of coronavirus (Covıd-19) in first year nursing students and their attitudes to the profession. Current Health Sciences Journal 2021; 47(3): 331-337.
 • 7- Pakpour AH, Griffiths MD. The fear of covıd-19 and its role in preventive behaviors. Journal of Concurrent Disorders 2020; 2(1): 58-63.
 • 8- Kızıltepe SK, Kurtgöz A. Hemşirelik öğrencilerinin covid-19 pandemisi sürecinde aldıkları uzaktan eğitime yönelik tutum ve görüşlerinin belirlenmesi. Journal of International Social Research 2020; 13(74); 558-566.
 • 9- Çevirme A, Kurt A. Covıd-19 pandemisi ve hemşirelik mesleğine yansımaları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2020; 7(5): 46-52.
 • 10- Can E. Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2020; 6 (2): 11-53.
 • 11- International Council of Nurses (ICN) Nursing the World to Health - ICN announces theme for International Nurses Day 2020. Date of access:16.04.2020 https://www.icn.ch/news/nursing-world-health-icn-announces-theme-international-nurses-day-2020.
 • 12- YÖK. (2020b). https://yokdersleri.yok.gov.tr/ (Date Of Access: 10.10.2020).
 • 13- Aslan H, Pekince H. Nursing students' views on the covıd‐19 pandemic and their percieved stress levels. Perspectives in psychiatric care 2021;57(2): 695-701.
 • 14- Savitsky B, Findling Y, Ereli A, Hendel, T. Anxiety and coping strategies among nursing students during the covid-19 pandemic. Nurse Education in Practice 2020; 46:102809.
 • 15- Turan GB, Özer Z, Çiftçi B. Analysis of anxiety levels and attitudes of nursing students toward the nursing profession during the covıd‐19 pandemic. Perspectives in Psychiatric Care 2021; 57(4):1628-1636.
 • 16-Yanık D, Yeşilçınar İ. Covıd-19 pandemi sürecinde yaşanan sosyal izolasyonun hemşirelik öğrencileri üzerindeki etkileri: Niteliksel araştırma. Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2021; 8(2): 103-112.
 • 17- Brookes D. Understanding the value of qualitative research in nursing. Nursing times 2007; 103(8):32-33.
 • 18- Çopur EÖ, Can Z, Çam H, Karasu F. Hemşirelik araştırmalarında nitel çalışmaların önemi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020; 9(4): 396-401.
 • 19- Hesse-Biber S, Leavy P. (). The practice of qualitative research. California: Sage Publications; 2006. p. 3-33.
 • 20- Findyartini A, Anggraeni D, Husin JM, Greviana N. Exploring medical students’ professional identity formation through written reflections during the Covıd-19 pandemic. Journal of Public Health Research 2020;9(s1):1918. doi: 10.4081/jphr.2020.1918.
 • 21- Bal IA, Arslan O, Budhrani K, Mao Z, Novak K, Muljana PS. The balance of roles: Graduate student persectives. TechTrends 2020; 64(6): 796–798.
 • 22- Ulenaers D, Grosemans J, Schrooten W, Bergs J. Clinical placement experience of nursing students during the covıd-19 pandemic: a cross-sectional study. Nurse Educ. Today 2021;99: 104746.
 • 23- Afacan E, Avcı N. Korona virüs (Covid-19) örneği üzerinden salgın hastalıklara sosyolojik bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2020; 7(5): 1-14.
 • 24- Felaza E, Findyartini A, Setyorini D, Mustika R. How motivation correlates with academic burnout: study conducted in undergraduate medical students. Educ Med J 2020;(12):43–52.
 • 25- Asıcı E, Günlü A. Üniversite öğrencilerinin gözünden covıd-19 salgını: Nitel bir araştırma. Gençlik Araştırmaları Dergisi 2021;(9.Özel Sayı): 1-25.
 • 26- Al-Rabiaah A, Temsah MH, Eyadhy A, Hasan GM, Al-Zamil F, Al-Subaie S, et al. Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) associated stress among medical students at a university teaching hospital in Saudi Arabia. Journal of infection and public health. Journal of Infection and Public Health 2020;13(5):687-691.
 • 27- Lovrić R, Farčić N, Mikšić Š, Včev A. Studying during the covıd-19 pandemic: A qualitative ınductive content analysis of nursing students’ perceptions and experiences. Education Sciences 2020;10(7):188.
 • 28- Son C, Hegde S, BEng, Smith A, Wang X. and Sasangohar F. Effects of COVID-19 on College Students’ Mental Health in the United States: Interview Survey Study. J Med Internet Res. 2020; 22(9):1-14.
 • 29- Demaray MK, Ogg JA, Malecki CK, Styck KM. Covıd-19 stress and coping and associations with ınternalizing problems in 4th through 12th grade students. School Psychology Review 2021;1-20.
 • 30- Aman F, Masood S. How Nutrition can help to fight against covıd-19 pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences 2020;(36):121-123.
 • 31- Butler MJ, Barrientos RM. Brain, behavior, and ımmunity the impact of nutrition on covıd-19 susceptibility and long-term consequences. Brain Behav Immun. 2020;(87):53-54.
 • 32- Perlman D, Patterson C, Moxham L, Taylor EK, Bringhton R, Sumskis S, & et al. Understanding the influence of resilience for people with a lived experience of mental illness: A self-determination theory perspective. Journal of Community Psychology 2017; 45(8): 1026-1032.
 • 33-World Health Organizations (WHO) announces COVID-19 outbreak a pandemic. Accessed from http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic, on April 2020.
 • 34- Spence D, Zambas S, Mannix J, Jackson D, Neville S. Challenges to the provision of clinical education in nursing. Contemp. Nurse 2019; (55): 458–467.
 • 35- Prokes C, Housel J. Community college student perceptions of remote learning shifts due to covıd-19. TechTrends 2021;(65): 576–588.
 • 36- Swift A, Banks L, Baleswaran A, Cooke N, Little C, McGrath L, Meechan-Rogers R, Neve A, Rees H, Tomlinson A, et al. Covıd-19 and student nurses: A view from England. J. Clin. Nurs. 2020;29(17-18):3111-3114
 • 37- Yılmaz Ş, Büyüköztürk M. Anxiety encountered by nursing students in clinical practices during coronavirus outbreak. BSJ Health Sci, 2021; 4(3): 257-263.
 • 38- Slettmyr A, Schandl A. Arman M. Hemşirelikte fedakarlığın belirsizliği: Nitel bir çalışma . Hemşirelik Etiği 2019; 26 ( 2 ): 368-377.
 • 39- Sampaio F, Sequeira C, Teixeira L. Impact of covıd-19 outbreak on nurses' mental health: A prospective cohort study. Environ Res. 2021;(194):110620.
 • 40- Sandalcı B, Uyaroğlu OA, Güven GS. Covıd-19’da Kronik Hastalıkların Rolü, Önemi ve Öneriler. Flora 2020;25(5):1-7.
 • 41- Kızıltepe SK., Yılmaz Ş. Hemşirelik öğrencilerinin koronavirüs korkusu ile bakım davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi: tanımlayıcı bir araştırma. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2021. DOI: 10.5336/nurses.2021-84438.
 • 42- Sundarasen S, Chinna K, Kamaludin K, Nurunnabi M, Baloch GM,2 Bakr Khoshaim H, Abid Hossain SF and Sukayt A. Psychological Impact of covıd-19 and Lockdown among University Students in Malaysia: Implications and Policy Recommendations. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(17): 6206.
 • 43- Çalışkan E, Kargın M, Ersöğütçü F. Hemşirelik öğrencilerinde covid-19 korkusu ile hemşirelik mesleğine yönelik tutum arasındaki ilişki. Journal of Continuing Medical Education 2021; 30 (3): 170-180.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Hava GÖKDERE ÇİNAR
Bursa Uludağ Üniversitesi
0000-0002-5792-5958
Türkiye


Dilek YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Bursa Uludağ Üniversitesi, Hemşirelik Esasları ABD
0000-0001-7269-8493
Türkiye


Hülya YILMAZ
Bursa Uludağ Üniversitesi
0000-0003-4729-1987
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür Çalışmamıza katılan tüm öğrencilere teşekkür ederiz.
Erken Görünüm Tarihi 1 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2022
Kabul Tarihi 11 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2

Kaynak Göster

AMA Gökdere Çinar H. , Yılmaz D. , Yılmaz H. Perceptions of Intern Nurses Regarding the Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A Qualitative Study. J Contemp Med. 2022; 12(2): 281-288.