Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Does preoperative nutritional assessment affect clinical outcomes in children with acute appendicitis

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 4, 548 - 552, 31.07.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1088647

Öz

Background: Malnutrition increases postoperative complications in pediatric surgical patients. Objective: The aim of the present study was to examine whether the preoperative nutritional status had any effect on postoperative outcomes in pediatric patients with acute appendicitis who were in need of emergency surgery. Methods: This retrospective clinical study was carried out at the Department of Pediatric Surgery, Adana City Training and Research Hospital, University of Health Sciences. The study included 74 patients, whose data were analyzed retrospectively. The patients' preoperative Gomez malnutrition classifications and body mass indexes (BMI) were calculated and compared to clinical outcomes. Results: The study included 74 children who had appendectomy procedures. The mean age was 11.5±3.7 years, 64.9% of the patients in the study were male, while 35.1% were female. The duration of admission to the hospital was 1.77±1.34 days. A BMI cut-off value of less than 16.74 was found to be statistically significant (p<0.001), with 100.0% percent sensitivity and 68.66% specificity. Wound infection was more common in patients with a BMI greater than 16.74 (p=0.010). Low BMI patients were more common in the 0-6 age group and the 7-13 age group (p<0.001). Conclusion: Nutritional assessment is an essential part of the care of children undergoing surgery. In the present study, we discovered that mild-to-moderate malnutrition before surgery increased postoperative morbidity, hospital stay, and wound infection frequency in children with low BMI. These evaluation systems, in our opinion, will pave the way for positive changes in postoperative management planning.

Kaynakça

  • 1. Mehta NM, Duggan CP. Nutritional deficiencies during critical illness. Pediatr Clin North Am. 2009;56:1143-60. 2.Mehta NM, Bechard LJ, Cahill N, Wang M, Day A, Duggan CP. Nutritional practice and their relations to clinical outcomes in critically ill children-an international multicentre cohort study.Crit Care Medç 2012;40:2204-11.

Pediatrik akut apandisitlerde , preoperatif beslenme değerlendirilmesi klinik sonuçları etkiler mi?

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 4, 548 - 552, 31.07.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1088647

Öz

Arka plan: Malnutrisyon, pediatrik cerrahi hastalarda , postoperatif komplikasyonların artmasına katkı bulunur. Amaç:Bu çalışma, acil cerrahi gerektiren akut apandisitli çocuk hastaların preoperatif beslenme durumunun postoperatif sonuçlara etkisini belirlemeyi amaçladı. Yöntemler:Bu retrospektif kesitsel çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniğinde yürütülmüştür.Toplam 74 hasta çalışmaya alınmış ve verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların preoperatif gomez malnutrisyon sınıflandırmaları, Beden kitle indeksleri(BMI) belirlenerek klinik sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar: 74 apendektomi yapılan çocuk çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 11,5±3,7 yıldı.. Çalışmaya alınan hastaların %64.9’u erkek, %35.1’i kadındı. Hastanede yatış süresi 2,96±2,1 gündü. Hastaneye başvuru süresi 1,77±1,34 gündü. BMI cut off değerinin 16,74’ün altında olması, %100.0 sensitivite, %68.66 spesifite ile istatistiksel olarak (p<0.001) anlamlı bulundu. BMI değeri 16,74’ün üzerinde olan hastalarda yara yeri enfeksiyonu görülme sıklığı daha yüksek idi (p=0,010). BMI değeri düşük olan hastalar 0-6 yaş ve 7-13 yaş grubunda daha sıktı (p<0,001). BMI değeri düşük olan hastaların yaş (p<0,001) ortalamaları daha düşük bulunurken; hastanede yatış süresi (p=0,011), apendiks çapı (p=0,026), NE% (p=0,041) değeri ve PLT (p=0,002) değerlerinin daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Beslenme değerlendirmesi, pediatrik cerrahi uygulanan hastaların yönetiminin çok önemli bir parçasıdır. Bu çalışmada, preoperatif hafif-orta malnutrisyonun ve zayıf BMI sahip olan çocuklarda postoperatif morbiditeyi, hastanede kalış süresini, yara yeri enfeksiyon sıklığını artırdığını gördük. Bu değerlendirme sistemlerinin postoperatif yönetim planlamasında olumlu değişikliklere zemin hazırlayacağını düşünmekteyiz.

Kaynakça

  • 1. Mehta NM, Duggan CP. Nutritional deficiencies during critical illness. Pediatr Clin North Am. 2009;56:1143-60. 2.Mehta NM, Bechard LJ, Cahill N, Wang M, Day A, Duggan CP. Nutritional practice and their relations to clinical outcomes in critically ill children-an international multicentre cohort study.Crit Care Medç 2012;40:2204-11.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

İlknur BANLI CESUR> (Sorumlu Yazar)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ADANA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5263-5786
Türkiye


Zerrin ÖZÇELİK>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ADANA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3728-0846
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 30 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 4

Kaynak Göster

AMA Banlı Cesur İ. , Özçelik Z. Does preoperative nutritional assessment affect clinical outcomes in children with acute appendicitis. J Contemp Med. 2022; 12(4): 548-552.