Klinik Araştırma
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Antibiotic Resistance Profiles of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum Strains Isolated from Patients with Urethritis/ Vaginitis Symptoms

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5, 722 - 726, 30.09.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1122733

Öz

Aim: Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum species, which are the most frequently isolated microorganisms from the urogenital system, are thought to cause urogenital diseases (urethritis, cervicitis, cystitis, bacterial vaginosis). The prevalence of these microorganisms, which are often isolated from the genital tract of sexually active women, differs between studies. In addition, the antibiotic susceptibility of these microorganisms also shows regional variations. In this study, it was aimed to determine the frequency of genital U. urealyticum and M. hominis, distribution by gender, and antibiotic resistance profile in patients with pre-diagnosis of urethritis and vaginitis. Material and Method: This study is a retrospective observational study. Data were obtained retrospectively from hospital records. In the study, genital samples studied in the microbiology laboratory of a private hospital in Antalya for a period of three years between January 2017 and December 2019 were evaluated. Samples were taken into tubes that containing transport medium with sterile swabs. The presence of M. hominis and U. urealyticum was investigated using the AF Genital System (Liofilchem, Italy) (http://www.liofilchem.net/login/pd/ifu/74156_IFU.pdf) kit. Doxycycline, ofloxacin, erythromycin, tetracycline, clarithromycin, and clindamycin susceptibilities of the agents were determined in the samples which growth observed. Sowing of the swab samples taken from the patients was done in accordance with the manufacturer's recommendations. The strips were incubated at 37°C for 24–48 hours. At the end of the incubation, the results were evaluated according to the color changes. Results: A total of 245 patients, 147 (60%) men, with a mean age of 31±10.22 years, were included in the study. Of the 245 genital sample material cultures sent, only M. hominis was isolated in 55 (22.4%), only U. urealyticum was isolated in 27 (11.02%), and both bacteria were isolated in 87 (35.5%). Antibiotics with the highest susceptibility rates of the studied strains were which, for M. hominis doxycycline (83.1%), clindamycin (69.7%), tetracycline (61.9%) while for U. urealyticum was doxycycline (79.8%), clindamycin (71%), and tetracycline (65.7%). In the evaluation of factors according to gender, the rate of cultural positivity was statistically higher in women (p <0.05). Conclusion: This study emphasized the importance of culture results in the treatment of genital infections caused by U. urealyticum and some genital mycoplasmas.

Kaynakça

 • Afacan G, Yumuk Z, Yılmaz N, Balıkçı E, Mercan F. Steril pyürili hastalarda Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum prevalansı ve antibiyotik duyarlılığı. Ankem Derg 2007;21:232-6.
 • Bayraktar MR, Ozerol IH, Gucluer N, Celik O. Prevalence and antibiotic susceptibility of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in pregnant women. Int J Infect Dis 2010;14:e90-5.
 • Beşli Y, Karatuna O, Akyar I. Genitoüriner sistem örneklerinde üreyen Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis kökenlerinin in vitro antibiyotiklere duyarlılıklarının değerlendirilmesi. Ankem Derg 2017; 31:97- 105.
 • http://www.liofilchem.net/login/pd/ifu/74156_IFU.pdf
 • Bilir YA, Pehlivanoğlu F, Yaşar KK, Şengöz G. Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum sıklığı. Med Bull Haseki 2011;49:99-101.
 • Çetin M, Çetin Ş. Ürogenital Semptomlu Kadınlarda Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılığı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg 2018;2:40-50.
 • Ekşi F, Bayram A, Zer Y, Balcı İ, Bayrak S, Aydınok Z. Servisitli kadınların endoservikal sürüntü örneklerinde Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum araştırılması. Fırat Tıp Derg 2006;11:193-6.
 • Esen B, Gozalan A, Sevindi DF, et al. Ureaplasma urealyticum: Presence among Sexually Transmitted Diseases. Jpn J Infect Dis 2017;70:75-9.
 • Gu X, Liu S, Guo X, Weng R, Zhong Z. Epidemiological investigation and antimicrobial susceptibility analysis of mycoplasma in patients with genital manifestations. J Clin Lab Anal 2020;34:e23118.
 • İçen R. Vajinal akıntısı olan 18–50 yaş arası kadınların vajinal ve endoserviks sürüntü örneklerinde; Bakteriyel vajinoz C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum ve C. albicans araştırılması. 2019. Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Karabay O, Topcuoglu A, Kocoglu E, Gurel S, Gurel H, Ince NK. Prevalence and antibiotic susceptibility of genital Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in a university hospital in Turkey. Clin Exp Obstet Gynecol 2006;33:36-8.
 • Meral T, Altun HU, Arıbaş ET. Bir üniversite hastanesinde Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum prevalansı ve antibiyotik direnç profili, ANKEM Derg 2014;28:124-8.
 • Özer S, Şengöz G. Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma antimikrobiyal duyarlılıklarının saptanması. ANKEM Derg 2002;16:113.
 • Sarsar K, Aydın D. Steril piyürili kadınlarda Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis varlığının araştırılması. ANKEM Derg 2010;24:82-5.
 • Selek MB, Bektöre B, Atik TK, et al. Investigating the presence of Mycoplasma hominis-Ureaplasma urealyticum and in vitro antimicrobial susceptibilities in patients with sterile pyuria, J Turgut Ozal Med Cent 2014;21:286-90.
 • Turan H, Özçimen EE, Arslan H. Vajinitli kadınlarda Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum sıklığı ve antimikrobiyal duyarlılığı, ANKEM Derg 2011;25:17-21.
 • Ye G, Jiang Z, Wang M, et al. The resistance analysis of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in female reproductive tract specimens, Cell Biochem Biophys 2014;68:207-10.
 • Zhu X, Li M, Cao H, Yang X, Zhang C. Epidemiology of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in the semen of male outpatients with reproductive disorders. Exp Ther Med 2016;12:1165-70.
 • Wang QY, Li RH, Zheng LQ, Shang XH. Prevalence and antimicrobial susceptibility of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in female outpatients, 2009-2013. J Microbiol Immunol Infec 2016;49:359-62.
 • Yılmaz M, Alkan Çeviker S, Dindar Demiray EK, Uyar C. Türkiye’de Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyografik İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Derg 2021;2: 8-11.

Üretrit/Vajinit Belirtileri Olan Hastalardan İzole Edilen Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5, 722 - 726, 30.09.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1122733

Öz

Amaç: Ürogenital sistemden en sık izole edilen mikroorganizmalar olan Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum türlerinin ürogenital hastalıklara (üretrit, servisit, sistit, bakteriyel vajinozis) neden olduğu düşünülmektedir. Genellikle cinsel olarak aktif kadınların genital yollarından izole edilen bu mikroorganizmaların prevalansı çalışmalar arasında farklılık göstermektedir. Ayrıca bu mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları da bölgesel değişiklikler gösterir. Bu çalışmada, üretrit ve vajinit ön tanılı hastalarda genital U. urealyticum ve M. hominis sıklığının, cinsiyetlere göre dağılımınının ve antibiyotik direnç profilinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem Bu çalışma retrospektif gözlemsel çalışmadır. Veriler hastane kayıtlarından geriye dönük olarak elde edildi. Çalışmada Ocak 2017- Aralık 2019 tarihleri arasında üç yıllık süre boyunca Antalya’da özel bir hastanenin mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan genital örnekler değerlendirildi. Örnekler steril eküvyon ile taşıma besiyeri içeren tüplere alındı. AF Genital System (Liofilchem, İtalya) (http://www.liofilchem.net/login/pd/ifu/74156_IFU.pdf) kiti kullanılarak M. hominis ve U. urealyticum varlığı araştırıldı. Üreme saptanan örneklerde etkenlerin doksisiklin, ofloksasin, eritromisin, tetrasiklin, klaritromisin, klindamisin duyarlılıkları belirlendi. Hastalardan alınan sürüntü örneklerinin ekimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapıldı. Stripler 37° C'de 24-48 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonunda kuyucuklardaki renk değişimine göre sonuçlar değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 147 (%60) erkek, yaş ortalaması 31±10,22 yaş olan 245 hasta dahil edildi. Gönderilen 245 genital örnek materyali kültürünün 55'inde (%22,4) sadece M. hominis, 27'sinde (%11,02) sadece U. urealyticum, 87'sinde (%35,5) ise her iki bakteri birlikte izole edildi. İncelenen kökenlerin duyarlılık oranlarının en yüksek olduğu antibiyotikler M. hominis için doksisiklin (% 83,1), klindamisin (% 69,7), tetrasiklin (% 61,9) iken; U. urealyticum için doksisiklin (% 79,8), klindamisin (% 71), tetrasiklin (% 65,7) idi. Cinsiyetlere göre etkenlerin değerlendirilmesinde ise, kadınlarda kültür pozitiflik oranı istatistiksel olarak daha yüksekti (p <.05). Sonuç: Bu çalışma U. urealyticum ve bazı genital mikoplazmaların neden olduğu genital infeksiyonların tedavisinde kültür sonuçlarının önemini vurgulamıştır.

Kaynakça

 • Afacan G, Yumuk Z, Yılmaz N, Balıkçı E, Mercan F. Steril pyürili hastalarda Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum prevalansı ve antibiyotik duyarlılığı. Ankem Derg 2007;21:232-6.
 • Bayraktar MR, Ozerol IH, Gucluer N, Celik O. Prevalence and antibiotic susceptibility of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in pregnant women. Int J Infect Dis 2010;14:e90-5.
 • Beşli Y, Karatuna O, Akyar I. Genitoüriner sistem örneklerinde üreyen Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis kökenlerinin in vitro antibiyotiklere duyarlılıklarının değerlendirilmesi. Ankem Derg 2017; 31:97- 105.
 • http://www.liofilchem.net/login/pd/ifu/74156_IFU.pdf
 • Bilir YA, Pehlivanoğlu F, Yaşar KK, Şengöz G. Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum sıklığı. Med Bull Haseki 2011;49:99-101.
 • Çetin M, Çetin Ş. Ürogenital Semptomlu Kadınlarda Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılığı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg 2018;2:40-50.
 • Ekşi F, Bayram A, Zer Y, Balcı İ, Bayrak S, Aydınok Z. Servisitli kadınların endoservikal sürüntü örneklerinde Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum araştırılması. Fırat Tıp Derg 2006;11:193-6.
 • Esen B, Gozalan A, Sevindi DF, et al. Ureaplasma urealyticum: Presence among Sexually Transmitted Diseases. Jpn J Infect Dis 2017;70:75-9.
 • Gu X, Liu S, Guo X, Weng R, Zhong Z. Epidemiological investigation and antimicrobial susceptibility analysis of mycoplasma in patients with genital manifestations. J Clin Lab Anal 2020;34:e23118.
 • İçen R. Vajinal akıntısı olan 18–50 yaş arası kadınların vajinal ve endoserviks sürüntü örneklerinde; Bakteriyel vajinoz C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum ve C. albicans araştırılması. 2019. Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Karabay O, Topcuoglu A, Kocoglu E, Gurel S, Gurel H, Ince NK. Prevalence and antibiotic susceptibility of genital Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in a university hospital in Turkey. Clin Exp Obstet Gynecol 2006;33:36-8.
 • Meral T, Altun HU, Arıbaş ET. Bir üniversite hastanesinde Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum prevalansı ve antibiyotik direnç profili, ANKEM Derg 2014;28:124-8.
 • Özer S, Şengöz G. Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma antimikrobiyal duyarlılıklarının saptanması. ANKEM Derg 2002;16:113.
 • Sarsar K, Aydın D. Steril piyürili kadınlarda Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis varlığının araştırılması. ANKEM Derg 2010;24:82-5.
 • Selek MB, Bektöre B, Atik TK, et al. Investigating the presence of Mycoplasma hominis-Ureaplasma urealyticum and in vitro antimicrobial susceptibilities in patients with sterile pyuria, J Turgut Ozal Med Cent 2014;21:286-90.
 • Turan H, Özçimen EE, Arslan H. Vajinitli kadınlarda Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum sıklığı ve antimikrobiyal duyarlılığı, ANKEM Derg 2011;25:17-21.
 • Ye G, Jiang Z, Wang M, et al. The resistance analysis of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in female reproductive tract specimens, Cell Biochem Biophys 2014;68:207-10.
 • Zhu X, Li M, Cao H, Yang X, Zhang C. Epidemiology of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in the semen of male outpatients with reproductive disorders. Exp Ther Med 2016;12:1165-70.
 • Wang QY, Li RH, Zheng LQ, Shang XH. Prevalence and antimicrobial susceptibility of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in female outpatients, 2009-2013. J Microbiol Immunol Infec 2016;49:359-62.
 • Yılmaz M, Alkan Çeviker S, Dindar Demiray EK, Uyar C. Türkiye’de Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyografik İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Derg 2021;2: 8-11.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Serpil MIZRAKÇI> (Sorumlu Yazar)
Özel Lara Anadolu Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Antalya
0000-0002-7331-5877
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 11 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Kabul Tarihi 23 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5

Kaynak Göster

AMA Mızrakçı S. Antibiotic Resistance Profiles of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum Strains Isolated from Patients with Urethritis/ Vaginitis Symptoms. J Contemp Med. 2022; 12(5): 722-726.