Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Prematüre Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü Bankacılığı Konusunda Bilgi ve Görüşleri

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5, 770 - 776, 30.09.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1145494

Öz

Giriş: Anne sütü bebeklerin sağlığı için çok önemlidir. Herhangi bir nedenle anne sütünü alamayan bebeklere donör süt önerilir. Bu nedenle anne sütü bankaları hem bebekler hem de anneler için çok önemli kurumlardır. Bu çalışmanın temel amacı prematüre bebeği olan annelerin anne sütü bankacılığı konusunda bilgi ve görüşlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, bebeği prematüre ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan annelerle yapıldı. Örneklemi anketi doldurmayı kabul eden 230 anne oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan 39 sorudan oluşan anket ile toplanmıştır. Araştırmanın analiz aşamasında tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Annelerin %86,1'inin anne sütü bankasını duymadığı, %90'ının bilmediği ve anne sütü bankasının kurulmasını isteme konusunda annelerin %43,9'unun kararsız olduğu saptanmıştır. Ülkemizde anne sütü bankası olması durumunda annelerin %41,3'ü süt bağışlamayacağını, %66,5'i süt bankasından süt talep etmeyeceğini ifade etmiştir. Annelerin %48,3'ü süt bankalarının din açısından herhangi bir sorun yaratıp yaratmayacağını bilmediklerini ifade etmiştir. Son olarak annelerin %58,3'ünün süt bankaları hakkında daha fazla bilgi talep ettiği görülmüştür.Annelerin eğitim düzeyi ile süt bankası ön bilgisi, süt bankası kurulmasına destek, süt bankasına ihtiyaç, süt bağışı ve süt talepleri arasında anlamlı bir istatistiksel oran bulunmuştur. Sonuç: Annelerin büyük bir çoğunluğunun anne sütü bankacılığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı saptanmıştır. Annelerin süt bankasının kurulmasını isteme konusunda çoğunlukla kararsız oldukları görülmüştür. Eğitim durumu arttıkça anne sütü bankasına karşı annelerin daha olumlu bir görüş içinde olduğu söylenebilir. Toplumun süt bankacılığı konusunda endişelerinin ortadan kaldırılıp ve bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

 • Boland M. Exclusive breastfeeding should continue to six months. Paediatr Child Health 2005;10(3):148.
 • Gartner LM, Morton J, Lawrence RA, Naylor AJ, O'Hare D, Schanler Rj, et al. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatr 2005;115(2):496-506.
 • World Health Organization (WHO) and UNICEF. Global strategy for infantant young child feeding. Geneva, Switzerland 2009. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1
 • Wight NE. Donor human milk for preterm infants. J Perinatol 2001;21(4):249-54.
 • McGuire W, Anthony M. Donor human milk versus formula for preventing necrotising enterocolitis in preterm infants: systematic review. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88(1):11-4.
 • Heiman H, Schanler RJ. Benefits of maternal and donor human milk for premature infants. Early Hum Dev 2006 Dec 1;82(12):781-7.
 • Modi N. Donor breast milk banking. Br Med J 2006;333(7579):1133-4.
 • Boyd CA, Quigley MA, Brocklehurst P. Donor breast milk versus infant formula for preterm infants: systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92(3):169-75.
 • Bertino E, Giuliani F, Occhi L, et al. Benefits of donor human milk for preterm infants: current evidence. Early Hum Dev 2009;85(10):9-10.
 • Arslanoğlu S, Ekhard EZ, Guido E. Moro and the WAMP Working Group on Nutrition. Donor Human Milk in Preterm Infant Feding: Evidence and Recomendations. J Perinat Med 2010;38: 347-51.
 • Sullivan S, Schanler RJ, Kim JH, et al. An exclusively human milk-based diet is associated with a lower rate of necrotizing enterocolitis than a diet of human milk and bovine milk-based products. J Pediatr 2010;156(4): 562-7.
 • Gibbins S, Sabrina EW, Unger S, O’Connor D. Donör human milk for preterm infants: Practice considerations. J Neonatal Nurs 2013;19(4):175-81.
 • Arnold LDW. The cost-effectiveness of using banked donor milk in the neonatal intensive care unit: prevention of necrotizing enterocolitis. J Hum Lact 2002;18(2):172-7.
 • Ganapathy V, Hay JW, Kim JH. Costs of necrotizing enterocolitis and cost-effectiveness of exclusively human milk-based products in feeding extremely premature infants. Breastfeed Med 2012;7(1):29-37.
 • Hosseini M, Farshbaf-Khalili A, Seyyedzavvar A, Fuladi N, Hosseini, N, Talashi S. Short-term Outcomes of Launching Mother's Milk Bank in Neonatal Intensive Care Unit: A Retrospective Study. Arch. Iran. Med 2021; 24(5).
 • Murthy S, Parker PR, Gross SJ. Low rate of necrotizing enterocolitis in extremely low birth weight infants using a hospital-based preterm milk bank. J. Perinatol. 2019; 39(1):108-14.
 • Arnold LDW. Global health policies that support the use of banked donor human milk: a human rights issue. Int Breastfeed J 2006;1:26.
 • Human Milk Banking Association of North America (HMBANA). Guidelines for the establishment and operation of donor human milk banks. 2011. Forth Worth, TX
 • National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Donor Milk Banks: The Operation of Donor Milk Bank Services. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22319806.
 • WHO. Born too soon: the global action report on preterm birth.[Internet] 2017. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44864/9789241503433_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kara F, Yıldırım Z, Dağlı G. Annelerin anne sütü bankası ve sütanneliği konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. In: 2013 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, p. 469.
 • Gürol A, Özkan H, Çelebioğlu A. Turkish women’s knowledge and views regarding mother’s milk banking. Collegian. 2013; 21(3): 239-44.
 • Ekşioğlu A, Yeşil Y, Çeber TE. Mothers’ views of milk banking: sample of İzmir. Turk Arch Pediatr 2015; 50: 83-9.
 • Abhulimhen Iyoha BI, Okonkwo IR, Ideh RC, Okolo AA. Mothers’ perception of the use of banked human milk for feeding of the infants. Niger J Paediatr 2015; 42(3): 223-7.
 • Karadağ A, Özdemir R, Ak M, Özer A, Doğan DG, Elkiran O. Human milk banking and milk kinship: Perspectives of mothers in a Muslim country. J Trop Pediatr 2015; 61(3): 188-96.
 • Aykut M, Yılmaz M, Balcı E, Sağıroğlu M, Gün İ, Öztürk A. Annelerin Süt Annelik ve Anne Sütü Bankası Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları. In: 2012 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, p. 752-5.
 • Mackenzie C, Javanparast S, Newman L. Mothers' knowledge of and attitudes toward human milk banking in South Australia: a qualitative study. J Hum Lact 2013; 29(2): 222-9.
 • Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors influencing donations to human milk bank: A systematic review of facilitators and barriers. Breastfeed Med 2019; 14(5): 298-306.
 • Velmurugan S, Prabakar V, Bethou A, Ramamoorthy L. Perceptions on human milk donation and banking: Maternal optimism. J Family Med Prim Care 2020;9(11):5820.

Knowledge and Opinions of Premature Infant Mother’s on Human Milk Banks

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5, 770 - 776, 30.09.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1145494

Öz

Introduction: Mother milk is very important for the health of babies. Donor milk is suggested for babies that for some reason cannot receive their mother's milk. Therefore, mother milk banks are very important institutions both for babies and mothers. The aim of this study is to indicate the knowledge and opinions of premature infant mothers knowledge on human milk banks. Material and Method: The research was carried out with mothers whose babies are premature and in the newborn intensive care unit. The sample was composed of 230 mothers who agreed to fill in the questionnaire. The data has been gathered by the questionnaire that is composed of 39 questions which were prepared by the researcher. Descriptive statistics and the chi-square test were used for the analysis stage of the research. Results: It has been determined that 86.1% of the mothers have never heard about milk banks before, 90% did not know about them and, 43.9% of the mothers were indecisive about whether milk banks should be built or not. 41.3% of the mothers stated that they would not donate milk if a milk bank was to be established in our country while 66.5% stated that they would not request milk from milk banks. 48.3% of the mothers stated that they did not know whether milk banks would cause any problems in means of religion. Lastly, it has been noted that 58.3% of the mothers request more information on milk banks. A meaningful statistical ratio has been found between the education level of the mothers and prior knowledge of milk banks, the support for the establishment of milk banks, the need for milk banks, milk donation and milk requests. Conclusion: Overall, it has been found that the majority of the mothers do not hold sufficient knowledge about milk banks. It is found that the majority is indecisive about establishing milk banks. It can be stated that a positive attitude towards milk banks is parallel with the mother’s education level, it increases as the education level increases. There is a need to resolve the worries of society on milk banks and society should be informed more about it.

Kaynakça

 • Boland M. Exclusive breastfeeding should continue to six months. Paediatr Child Health 2005;10(3):148.
 • Gartner LM, Morton J, Lawrence RA, Naylor AJ, O'Hare D, Schanler Rj, et al. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatr 2005;115(2):496-506.
 • World Health Organization (WHO) and UNICEF. Global strategy for infantant young child feeding. Geneva, Switzerland 2009. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1
 • Wight NE. Donor human milk for preterm infants. J Perinatol 2001;21(4):249-54.
 • McGuire W, Anthony M. Donor human milk versus formula for preventing necrotising enterocolitis in preterm infants: systematic review. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88(1):11-4.
 • Heiman H, Schanler RJ. Benefits of maternal and donor human milk for premature infants. Early Hum Dev 2006 Dec 1;82(12):781-7.
 • Modi N. Donor breast milk banking. Br Med J 2006;333(7579):1133-4.
 • Boyd CA, Quigley MA, Brocklehurst P. Donor breast milk versus infant formula for preterm infants: systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92(3):169-75.
 • Bertino E, Giuliani F, Occhi L, et al. Benefits of donor human milk for preterm infants: current evidence. Early Hum Dev 2009;85(10):9-10.
 • Arslanoğlu S, Ekhard EZ, Guido E. Moro and the WAMP Working Group on Nutrition. Donor Human Milk in Preterm Infant Feding: Evidence and Recomendations. J Perinat Med 2010;38: 347-51.
 • Sullivan S, Schanler RJ, Kim JH, et al. An exclusively human milk-based diet is associated with a lower rate of necrotizing enterocolitis than a diet of human milk and bovine milk-based products. J Pediatr 2010;156(4): 562-7.
 • Gibbins S, Sabrina EW, Unger S, O’Connor D. Donör human milk for preterm infants: Practice considerations. J Neonatal Nurs 2013;19(4):175-81.
 • Arnold LDW. The cost-effectiveness of using banked donor milk in the neonatal intensive care unit: prevention of necrotizing enterocolitis. J Hum Lact 2002;18(2):172-7.
 • Ganapathy V, Hay JW, Kim JH. Costs of necrotizing enterocolitis and cost-effectiveness of exclusively human milk-based products in feeding extremely premature infants. Breastfeed Med 2012;7(1):29-37.
 • Hosseini M, Farshbaf-Khalili A, Seyyedzavvar A, Fuladi N, Hosseini, N, Talashi S. Short-term Outcomes of Launching Mother's Milk Bank in Neonatal Intensive Care Unit: A Retrospective Study. Arch. Iran. Med 2021; 24(5).
 • Murthy S, Parker PR, Gross SJ. Low rate of necrotizing enterocolitis in extremely low birth weight infants using a hospital-based preterm milk bank. J. Perinatol. 2019; 39(1):108-14.
 • Arnold LDW. Global health policies that support the use of banked donor human milk: a human rights issue. Int Breastfeed J 2006;1:26.
 • Human Milk Banking Association of North America (HMBANA). Guidelines for the establishment and operation of donor human milk banks. 2011. Forth Worth, TX
 • National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Donor Milk Banks: The Operation of Donor Milk Bank Services. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22319806.
 • WHO. Born too soon: the global action report on preterm birth.[Internet] 2017. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44864/9789241503433_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kara F, Yıldırım Z, Dağlı G. Annelerin anne sütü bankası ve sütanneliği konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. In: 2013 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, p. 469.
 • Gürol A, Özkan H, Çelebioğlu A. Turkish women’s knowledge and views regarding mother’s milk banking. Collegian. 2013; 21(3): 239-44.
 • Ekşioğlu A, Yeşil Y, Çeber TE. Mothers’ views of milk banking: sample of İzmir. Turk Arch Pediatr 2015; 50: 83-9.
 • Abhulimhen Iyoha BI, Okonkwo IR, Ideh RC, Okolo AA. Mothers’ perception of the use of banked human milk for feeding of the infants. Niger J Paediatr 2015; 42(3): 223-7.
 • Karadağ A, Özdemir R, Ak M, Özer A, Doğan DG, Elkiran O. Human milk banking and milk kinship: Perspectives of mothers in a Muslim country. J Trop Pediatr 2015; 61(3): 188-96.
 • Aykut M, Yılmaz M, Balcı E, Sağıroğlu M, Gün İ, Öztürk A. Annelerin Süt Annelik ve Anne Sütü Bankası Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları. In: 2012 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, p. 752-5.
 • Mackenzie C, Javanparast S, Newman L. Mothers' knowledge of and attitudes toward human milk banking in South Australia: a qualitative study. J Hum Lact 2013; 29(2): 222-9.
 • Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors influencing donations to human milk bank: A systematic review of facilitators and barriers. Breastfeed Med 2019; 14(5): 298-306.
 • Velmurugan S, Prabakar V, Bethou A, Ramamoorthy L. Perceptions on human milk donation and banking: Maternal optimism. J Family Med Prim Care 2020;9(11):5820.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Hatice BULUT> (Sorumlu Yazar)
The University of Sheffield
0000-0001-5574-5681
United Kingdom


Hilmiye AKSU>
ADNAN MENDERES UNIVERSITY
0000-0001-6975-3172
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 11 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Kabul Tarihi 27 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5

Kaynak Göster

AMA Bulut H. , Aksu H. Knowledge and Opinions of Premature Infant Mother’s on Human Milk Banks. J Contemp Med. 2022; 12(5): 770-776.