Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Analysis of the Premarital Health Examinations Results of Family Physicians in Isparta: A Retrospective Study

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5, 699 - 704, 30.09.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1151201

Öz

Aim: Family physicians, who are the primary providers of health care also perform a premarital examination, which is included in preventive services and required to ensure the continuation of healthy generations. This study was conducted to raise awareness and assess the current situation by analyzing the results of premarital examinations in the province of Isparta. Material and Method: This is a retrospective, epidemiological, analytical study. The data of 16.181 people who applied to family health centers in Isparta provinces and districts for any reason between the years 2017-2020, were analyzed retrospectively. Results: As a result of retrospective examination and analysis of premarital examination data of 16.181 people between 2017 and 2020, the average age was 29.70±8.70, VDRL-RDR was found in 0.2% of the individuals, TPHA in 0.1%, HBsAg in 0.9%, Anti-HBcIgM in 0.03%, Anti-HCV in 0.4%, and Anti-HIV positivity was not detected. Anemia was found in 3.5% of the individuals, and thalassemia carrier was found in 2.2%. Conclusion: Examinations in the family in the province of Isparta will also be completed in close proximity to family physicians, and premarital examination will be performed. In the training, detailed information was given about emphasizing the repetition of premarital examination by physicians.

Kaynakça

 • Elkin N. Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg 2019(7):631-40.
 • TC. Sağlık Bakanlığı. Evlilik Öncesi Muayene ve Danışmanlık Rehberi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı 2013.
 • Türk Medeni Kanunu (2001, 22 November)/ Resmi Gazete (Number:24607). Retrieved from: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011208.htm. Access Date: 14.04.2021.
 • Evlendirme yönetmeliği (1985, 7 November) Sayılı Resmi Gazete (Number: 18921). i. Retrieved from: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/3.5.859747.pdf. Access Date: 14.04.2021.
 • Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (2013, 25 January)Sayılı Resmi Gazete (Number:28539). Retrieved from: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130125-26.htm. Access Date: 14.04.2021.
 • Abraham S, Mozhi NM, Joseph GA, Kurian N, Rao PSSS, Jobe CK. Epidemiological Significance of First Skin Lesion in Leprosy'. Head/neck. 1998;66(2):131-9.
 • Umumi Hıfzısıhha Kanunu No:1593 (1930, 24 April) Resmi Gazete (Number: 1489) Number of 122,123,124.items. . Retrieved from: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.1593.pdf. Access Date: 14.04.2021.
 • Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programı Rehberi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı.. 2018. Retrieved From: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cocuk_ergen_db/dokumanlar/ces_materyal/saglik_personeli_egitim/Evlilik_Oncesi_Hemoglobinopati_Tarama_Programi.pdf. Access Date: 14.07.2021
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. 2020. Retrieved from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2020-37211.
 • Yıldırım EB. Aile hekimliği polikliniğine evlilik raporu için başvuran bireylerin değerlendirilmesi. Konuralp Medical Journal. 2015;7(2):99-102.
 • Isparta Nüfusu 2020 [Available from: https://www.nufusu.com/il/isparta-nufusu. ] Access Date: 06.07.2021
 • Öztürk G Z, Yılmaz Z, Egici MT, Bektemür G. Evlilik öncesi danışmanlık ve rapor alma amacıyla aile hekimliği polikliniğine başvuran bireylerin değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Derg 2019;23(3):92-101.
 • Özbalcı D, Kaplanoğlu E, Alanoğlu EG, Gürdal O. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde Erişkinlerde Demir Eksikliği Anemisi Prevalansi Ve Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi. Med J Suleyman Demirel University. 2021;28(1): 57-65.
 • Tekerekoğlu MS, Çizmeci Z, Özerol İH, Durmaz R. Doğurganlık çağındaki kadınlarda rubella ve sitomegalovirus antikorlarının araştırılması. J Turgut Ozal Medical Center. 2003;10(3):129-31.
 • Kasap B,Öner G,Küçük M et al. Muğla’daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi. Tepecik Eğit ve Araşt Hast Derg 2017; 27(1):31-36
 • Özgüler M, Saltık-Güngör L, Kaygusuz T, Papila Ç. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, Hepatit B, Kızamık ve Kızamıkçık Seroprevalansı. Klimik J/Klimik Derg 2016;29(1).
 • Kutlu R, Terlemez A, Karademirci MM. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinde hepatit B ve hepatit A seroprevalansının değerlendirilmesi. Konuralp Med J 2018;10(1):41-7
 • Kara İH. Acute viral hepatitis A. Türk Aile Hek Derg 2007;11(4):177-84.
 • Demir İ, Kaya S, Demirci M, Aridoğan Cb. Isparta ili sağlık personelinde hepatit B virüs seropozitifliğinin araştırılması. İnfeksiyon Derg 2006;20(3):183-7.
 • Tozun N, Ozdogan O, Cakaloglu Y, et al. Seroprevalence of hepatitis B and C virus infections and risk factors in Turkey: a fieldwork TURHEP study. Clin Microbiol Infect 2015;21(11):1020-6.
 • Simčič S, Potočnik M. Serological diagnosis of syphilis: a comparison of different diagnostic methods. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat 2015;24(2):17-20.
 • Tong ML, Lin LR, Liu LL, , et al. Analysis of 3 algorithms for syphilis serodiagnosis and implications for clinical management. Clin Infect Dis 2014;58(8):1116-24.
 • Düzenli Kar Y, Özdemir ZC, Emir B, Bör Ö. Erythrocyte indices as differential diagnostic biomarkers of iron deficiency anemia and thalassemia. J Pediatr Hematol/Oncol 2020;42(3):208-13.
 • Vehapoglu A, Ozgurhan G, Demir AD, , et al. Hematological indices for differential diagnosis of Beta thalassemia trait and iron deficiency anemia. Anemia 2014;2014.
 • Akağaç AE, Mızrak S, Can G, Aydınlı M, Yıldırmak S, Yılmaz SE. Uşak İli ve Çevresinde Β-Talasemi Taşıyıcı Sıklığı. Türk Klinik Biyokimya Derg 2019; 17(1): 36-41
 • Ulutaş KT, Şahpaz F, Sarıcı İŞ, et al. Evlilik öncesi hemoglobinopati taraması: Kadirli, Türkiye beta-talasemi açısından riskli bir bölge mi. Turk J Biochem 2014;39(3):357-61.
 • Altikat S, Kuru Hİ, Günay R, Türkmen K, Seyit M. Prevalence of β-Thalassemia Trait in Kutahya: A City in the Eastern part of Aegean Region in Turkey. SAS J Med 2016;2(1):1-4
 • Tunc B, Cetin H, Gümrük F, , et al. The prevalence and molecular basis of beta-thalassemia in Isparta province and region. Turk J Pediatr 2002;44(1):18-20.

Isparta İlinde Aile Hekimlerinin Yaptığı Evlilik Öncesi Taramaların Sonuçlarının İncelenmesi: Retrospektif Çalışma

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5, 699 - 704, 30.09.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1151201

Öz

Amaç: Birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları olan aile hekimleri; koruyucu hizmetler içerisinde bulunan ve sağlıklı nesillerin devamlılığını sağlamak için yapılması gereken evlilik öncesi dönem taramaları da aile hekimleri tarafından yapılmaktadır. Bu çalışma, Isparta ilindeki evlilik öncesi tetkik sonuçlarının değerlendirilip mevcut durumun ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif, epidemiyolojik ve analitik bir çalışmadır. 2017-2020 yılları arasında Isparta il ve ilçelerindeki aile sağlığı merkezlerine herhangi bir sebeple başvuran kişilerin verilerinden evlilik öncesi tarama olarak düşündüğümüz bulaşıcı hastalıklar, hemoglobin ve hemoglobin elektroforezi sonuçları beraber istenen 16.181 kişinin verileri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Sonuç olarak 2017-2020 yılları arasında ASM başvurusu olan 16.181 kişinin yaş ortalaması 29,70±8,70 bulundu. Kişilerin %0,2’sinde VDRL-RDR, %0,1’inde TPHA, %0,9’unda HBsAg, %0,03’ünde Anti-HBcIgM, %0,4’ünde Anti-HCV pozitifliği tespit edilmiş olup Anti-HIV pozitifliği saptanmadı. Kişilerin %3,5’inde anemi, %2,2’sinde talasemi taşıyıcılığı tespit edildi. Sonuç: Isparta ilindeki aile hekimlerinin evlilik öncesi taramalar konusundaki genel bilgi düzeyleri iyi olarak çıkmış olsa da, evlilik öncesi tarama kapsamındaki istenecek tetkiklerin net bir şekilde düzenlenmesi ve standardizasyonun sağlanması gerektiği, evlilik öncesi süreçte eş adaylarına verilebilecek danışmanlık konularında hekimlere gerekli eğitimlerin dönemsel olarak yapılmasına ihtiyaç olduğu ayrıca verilecek eğitimlerin içeriğinde evlilik öncesi taramalarının hekimler açısından yasal boyutunun da tekrar vurgulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Elkin N. Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg 2019(7):631-40.
 • TC. Sağlık Bakanlığı. Evlilik Öncesi Muayene ve Danışmanlık Rehberi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı 2013.
 • Türk Medeni Kanunu (2001, 22 November)/ Resmi Gazete (Number:24607). Retrieved from: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011208.htm. Access Date: 14.04.2021.
 • Evlendirme yönetmeliği (1985, 7 November) Sayılı Resmi Gazete (Number: 18921). i. Retrieved from: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/3.5.859747.pdf. Access Date: 14.04.2021.
 • Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (2013, 25 January)Sayılı Resmi Gazete (Number:28539). Retrieved from: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130125-26.htm. Access Date: 14.04.2021.
 • Abraham S, Mozhi NM, Joseph GA, Kurian N, Rao PSSS, Jobe CK. Epidemiological Significance of First Skin Lesion in Leprosy'. Head/neck. 1998;66(2):131-9.
 • Umumi Hıfzısıhha Kanunu No:1593 (1930, 24 April) Resmi Gazete (Number: 1489) Number of 122,123,124.items. . Retrieved from: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.1593.pdf. Access Date: 14.04.2021.
 • Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programı Rehberi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı.. 2018. Retrieved From: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cocuk_ergen_db/dokumanlar/ces_materyal/saglik_personeli_egitim/Evlilik_Oncesi_Hemoglobinopati_Tarama_Programi.pdf. Access Date: 14.07.2021
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. 2020. Retrieved from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2020-37211.
 • Yıldırım EB. Aile hekimliği polikliniğine evlilik raporu için başvuran bireylerin değerlendirilmesi. Konuralp Medical Journal. 2015;7(2):99-102.
 • Isparta Nüfusu 2020 [Available from: https://www.nufusu.com/il/isparta-nufusu. ] Access Date: 06.07.2021
 • Öztürk G Z, Yılmaz Z, Egici MT, Bektemür G. Evlilik öncesi danışmanlık ve rapor alma amacıyla aile hekimliği polikliniğine başvuran bireylerin değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Derg 2019;23(3):92-101.
 • Özbalcı D, Kaplanoğlu E, Alanoğlu EG, Gürdal O. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde Erişkinlerde Demir Eksikliği Anemisi Prevalansi Ve Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi. Med J Suleyman Demirel University. 2021;28(1): 57-65.
 • Tekerekoğlu MS, Çizmeci Z, Özerol İH, Durmaz R. Doğurganlık çağındaki kadınlarda rubella ve sitomegalovirus antikorlarının araştırılması. J Turgut Ozal Medical Center. 2003;10(3):129-31.
 • Kasap B,Öner G,Küçük M et al. Muğla’daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi. Tepecik Eğit ve Araşt Hast Derg 2017; 27(1):31-36
 • Özgüler M, Saltık-Güngör L, Kaygusuz T, Papila Ç. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, Hepatit B, Kızamık ve Kızamıkçık Seroprevalansı. Klimik J/Klimik Derg 2016;29(1).
 • Kutlu R, Terlemez A, Karademirci MM. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinde hepatit B ve hepatit A seroprevalansının değerlendirilmesi. Konuralp Med J 2018;10(1):41-7
 • Kara İH. Acute viral hepatitis A. Türk Aile Hek Derg 2007;11(4):177-84.
 • Demir İ, Kaya S, Demirci M, Aridoğan Cb. Isparta ili sağlık personelinde hepatit B virüs seropozitifliğinin araştırılması. İnfeksiyon Derg 2006;20(3):183-7.
 • Tozun N, Ozdogan O, Cakaloglu Y, et al. Seroprevalence of hepatitis B and C virus infections and risk factors in Turkey: a fieldwork TURHEP study. Clin Microbiol Infect 2015;21(11):1020-6.
 • Simčič S, Potočnik M. Serological diagnosis of syphilis: a comparison of different diagnostic methods. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat 2015;24(2):17-20.
 • Tong ML, Lin LR, Liu LL, , et al. Analysis of 3 algorithms for syphilis serodiagnosis and implications for clinical management. Clin Infect Dis 2014;58(8):1116-24.
 • Düzenli Kar Y, Özdemir ZC, Emir B, Bör Ö. Erythrocyte indices as differential diagnostic biomarkers of iron deficiency anemia and thalassemia. J Pediatr Hematol/Oncol 2020;42(3):208-13.
 • Vehapoglu A, Ozgurhan G, Demir AD, , et al. Hematological indices for differential diagnosis of Beta thalassemia trait and iron deficiency anemia. Anemia 2014;2014.
 • Akağaç AE, Mızrak S, Can G, Aydınlı M, Yıldırmak S, Yılmaz SE. Uşak İli ve Çevresinde Β-Talasemi Taşıyıcı Sıklığı. Türk Klinik Biyokimya Derg 2019; 17(1): 36-41
 • Ulutaş KT, Şahpaz F, Sarıcı İŞ, et al. Evlilik öncesi hemoglobinopati taraması: Kadirli, Türkiye beta-talasemi açısından riskli bir bölge mi. Turk J Biochem 2014;39(3):357-61.
 • Altikat S, Kuru Hİ, Günay R, Türkmen K, Seyit M. Prevalence of β-Thalassemia Trait in Kutahya: A City in the Eastern part of Aegean Region in Turkey. SAS J Med 2016;2(1):1-4
 • Tunc B, Cetin H, Gümrük F, , et al. The prevalence and molecular basis of beta-thalassemia in Isparta province and region. Turk J Pediatr 2002;44(1):18-20.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Şerife ÜNVER>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-8551-5438
Türkiye


Gökçe İŞCAN> (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-0848-5201
Türkiye


Funda YILDIRIM BAŞ>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-6852-3180
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 11 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Kabul Tarihi 11 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5

Kaynak Göster

AMA Ünver Ş. , İşcan G. , Yıldırım Baş F. Analysis of the Premarital Health Examinations Results of Family Physicians in Isparta: A Retrospective Study. J Contemp Med. 2022; 12(5): 699-704.