Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Assessment of Pediatric Hemolytic Uremic Syndrome Patients Hospitalized in Pediatric Intensive Care Unit

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5, 794 - 798, 30.09.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1178547

Öz

Aim: It is aimed to describe clinical properties and outcomes of pediatric hemolytic uremic syndrome hospitalized in pediatric intensive care. Material and Method: Our study was intended as observatory and retrospective. Symptoms before PICU admission, interventions before PICU admission, time period before PICU admission in days were defined as pre-PICU findings. Glasgow Coma Score (GCS) at admission, Pediatric Risk of Mortality Score (PRİSM-III), laboratory parameters, medical treatments, extracorporeal treatments data was collected as PICU interventions. Outcomes were examined as days in PICU, days in hospital and survival. Results: Twenty-three patients were included into study. Before PICU admission more than half of the patients were treated with antibiotics. Twenty-two were suffered from diarrhea. 3 patients had non-bloody diarrhea. 3 patients had central nervous system involvement presented as seizures. Intravenous diuretics (86.9%) and oral antihypertensives (73.9%) were the most common treatments in PICU. Eculizumab treatment was required for 6 patients. All patients got fresh frozen plasma. Nearly all of the patients required erythrocyte transfusions (95.6%). If we evaluated renal replacement therapies, 2 (8.6%) patients needed CRRT and 12 (52.7%) patients needed IHD. Extrarenal involvement was spotted in 5 patients (21.7%). Most of the patients were survived (95.3%). Conclusion: Hemolytic uremic syndrome is an important clinic entity. Most patients’ blood pressure could be controlled with oral antihypertensive treatments. Antibiotic prescriptions to diarrhetic patients should be more cautiously. There should be transfusion protocols of clinics about HUS patients to prevent over transfusion.

Kaynakça

 • Alparslan C, Talay MN, Taktak A, Kangin M. Single Center Experience of Diarrhea Associated Hemolytic Uremic Syndrome in Pediatric Intensive Care Unit. Cocuk Dergisi-Journal of Child 2021;21(1):13-20.
 • Manrique-Caballero CL, Peerapornratana S, Formeck C, Del Rio-Pertuz G, Gomez H, Kellum JA. Typical and A typical Hemolytic Uremic Syndrome in the Critically Ill. Crit Care. 2020;36(2):333-56.
 • Alfandary H, Rinat C, Gurevich E et all. Hemolytic Uremic Syndrome: A Contemporary Pediatric Experience Nephron. 2020;144(3):109-17.
 • Cakar N, Ozcakar B, Ozaltın F et all. Atypical Hemolytic Uremic Syndrome in Children Aged <2 Years. Nephron. 2018;139(3):211-8.
 • Yuruk Yıldırım ZN, Yilmaz A. Atipik Hemolitik Üremik Sendrom. Cocuk Derg 2014: 14(3):108-15.
 • Sahin S, Ozdogan EB, Kaya G et al. Neurological Involvement in Pediatric Hemolytic Uremic Syndrome: A Symptom-Oriented Analysis. Neuropediatrics. 2017;48(5):363-70.
 • Pinarbasi AS, Yel S, Gunay N ve ark. Hemolitik Üremik Sendrom; 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi. Ahi Evran Med J. 2022;6(1):32-9.
 • Walsh PR, Johnson S. Treatment and management of children with haemolytic uraemic syndrome Arch Dis Child. 2018;103(3):285-91.
 • Sürmeli Doven S, Danaci Vatansever E, Delibas A. Hemolitik üremik sendrom tanısıyla izlenen çocuk hastaların geriye dönük değerlendirilmesi. Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2021;14 (3):444-52.
 • Dixon BP, Gruppo RA. Atypical Hemolytic Uremic Syndrome. Pediatr Clin North Am. 2018;65(3):509-25.
 • Fakhouri F, Zuber J, Frémeaux-Bacchi V, Loirat C. Haemolytic uraemic syndrome. Lancet 2017;390(10095):681-96.
 • Viteri B, Saland JM. Hemolytic Uremic Syndrome. Pediatr Rev 2020 Apr;41(4):213-5.
 • Balestracci A, Martin SM, Toledo I, Alvarado C, Wainsztein RA. Laboratory predictors of acute dialysis in hemolytic uremic syndrome. Pediatr Int 2014;56: 234–39.
 • Ylinen E, Salmenlinna S, Halkilahti J et all. Hemolytic uremic syndrome caused by Shiga toxin–producing Escherichia coli in children: incidence, risk factors, and clinical outcome. Pediatric Nephrol 2020;35:1749–59.
 • Costigan C, Raftery T, Carroll AG et al. Neurological involvement in children with hemolytic uremic syndrome. European Journal of Pediatrics 2022;181:501–12.
 • Brown CC, Garcia X, Bhakta RT, Sanders E, Prodhan P. Severe Acute Neurologic Involvement in Children with Hemolytic-Uremic Syndrome. Pediatrics 2021;147(3):e2020013631.
 • Gulleroglu K, Gulleroglu B, Baskin E. Atipik Hemolitik Uremik Sendrom. Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis 2015;4:286-91
 • Vaisbich MH. Hemolytic Uremic Syndrome in childhood. J Bras Nefrol 2014;36(2):208-20.

Çocuk Yoğun Bakımda Hemolitik Üremik Sendrom Nedeniyle İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5, 794 - 798, 30.09.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1178547

Öz

Amaç: Pediatrik yoğun bakımda yatan pediatrik hemolitik üremik sendromun klinik özelliklerinin ve sonuçlarının tanımlanması amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız gözlemsel ve retrospektif olarak planlandı. ÇYBB'ye yatıştan önceki semptomlar, ÇYBB'ye giriş öncesi müdahaleler, ÇYBB'ye kabulden önceki gün olarak geçen süre ÇYBB öncesi bulgular olarak tanımlandı. Başvuruda Glasgow Koma Skoru (GKS), Pediatrik Mortalite Skoru (PRİSM-III), laboratuvar parametreleri, medikal tedaviler, ekstrakorporeal tedavi verileri ÇYBB müdahaleleri olarak toplandı. Sonuçlar ÇYBB'de gün, hastanede yatış ve sağkalım olarak incelendi. Bulgular: Yirmi üç hasta çalışmaya dahil edildi. ÇYBB'ye kabul edilmeden önce hastaların yarısından fazlası antibiyotik tedavisi gördü. Yirmi iki kişide ishal mevcuttu. 3 hastada kansız ishal vardı. 3 hastada nöbet olarak ortaya çıkan santral sinir sistemi tutulumu vardı. ÇYBB'de en sık uygulanan tedaviler intravenöz diüretikler (%86.9) ve oral antihipertansifler (%73.9) idi. 6 hastaya ekulizumab tedavisi gerekti. Tüm hastalara taze donmuş plazma verildi. Hastaların tamamına yakınına eritrosit transfüzyonu gerekti (%95.6). Renal replasman tedavilerini değerlendirirsek 2 (%8,6) hastaya CRRT ve 12 (%52,7) hastaya İHD'ye ihtiyaç duyuldu. Beş hastada (%21.7) böbrek dışı tutulum saptandı. Hastaların çoğu hayatta kaldı (%95.3). Sonuç: Hemolitik üremik sendrom önemli bir klinik antitedir. Çoğu hastanın kan basıncı, oral antihipertansif tedavilerle kontrol edilebilir. İshalli hastalara antibiyotik reçetesi daha dikkatli olmalıdır. Aşırı transfüzyonu önlemek için HÜS hastaları ile ilgili kliniklerin transfüzyon protokolleri olmalıdır.

Kaynakça

 • Alparslan C, Talay MN, Taktak A, Kangin M. Single Center Experience of Diarrhea Associated Hemolytic Uremic Syndrome in Pediatric Intensive Care Unit. Cocuk Dergisi-Journal of Child 2021;21(1):13-20.
 • Manrique-Caballero CL, Peerapornratana S, Formeck C, Del Rio-Pertuz G, Gomez H, Kellum JA. Typical and A typical Hemolytic Uremic Syndrome in the Critically Ill. Crit Care. 2020;36(2):333-56.
 • Alfandary H, Rinat C, Gurevich E et all. Hemolytic Uremic Syndrome: A Contemporary Pediatric Experience Nephron. 2020;144(3):109-17.
 • Cakar N, Ozcakar B, Ozaltın F et all. Atypical Hemolytic Uremic Syndrome in Children Aged <2 Years. Nephron. 2018;139(3):211-8.
 • Yuruk Yıldırım ZN, Yilmaz A. Atipik Hemolitik Üremik Sendrom. Cocuk Derg 2014: 14(3):108-15.
 • Sahin S, Ozdogan EB, Kaya G et al. Neurological Involvement in Pediatric Hemolytic Uremic Syndrome: A Symptom-Oriented Analysis. Neuropediatrics. 2017;48(5):363-70.
 • Pinarbasi AS, Yel S, Gunay N ve ark. Hemolitik Üremik Sendrom; 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi. Ahi Evran Med J. 2022;6(1):32-9.
 • Walsh PR, Johnson S. Treatment and management of children with haemolytic uraemic syndrome Arch Dis Child. 2018;103(3):285-91.
 • Sürmeli Doven S, Danaci Vatansever E, Delibas A. Hemolitik üremik sendrom tanısıyla izlenen çocuk hastaların geriye dönük değerlendirilmesi. Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2021;14 (3):444-52.
 • Dixon BP, Gruppo RA. Atypical Hemolytic Uremic Syndrome. Pediatr Clin North Am. 2018;65(3):509-25.
 • Fakhouri F, Zuber J, Frémeaux-Bacchi V, Loirat C. Haemolytic uraemic syndrome. Lancet 2017;390(10095):681-96.
 • Viteri B, Saland JM. Hemolytic Uremic Syndrome. Pediatr Rev 2020 Apr;41(4):213-5.
 • Balestracci A, Martin SM, Toledo I, Alvarado C, Wainsztein RA. Laboratory predictors of acute dialysis in hemolytic uremic syndrome. Pediatr Int 2014;56: 234–39.
 • Ylinen E, Salmenlinna S, Halkilahti J et all. Hemolytic uremic syndrome caused by Shiga toxin–producing Escherichia coli in children: incidence, risk factors, and clinical outcome. Pediatric Nephrol 2020;35:1749–59.
 • Costigan C, Raftery T, Carroll AG et al. Neurological involvement in children with hemolytic uremic syndrome. European Journal of Pediatrics 2022;181:501–12.
 • Brown CC, Garcia X, Bhakta RT, Sanders E, Prodhan P. Severe Acute Neurologic Involvement in Children with Hemolytic-Uremic Syndrome. Pediatrics 2021;147(3):e2020013631.
 • Gulleroglu K, Gulleroglu B, Baskin E. Atipik Hemolitik Uremik Sendrom. Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis 2015;4:286-91
 • Vaisbich MH. Hemolytic Uremic Syndrome in childhood. J Bras Nefrol 2014;36(2):208-20.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Serhan ÖZCAN> (Sorumlu Yazar)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4465-6063
Türkiye


Ali Kansu TEHÇİ>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9914-3321
Türkiye


Esra KOÇKUZU>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-5760-349X
Türkiye


Emel UYAR>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-8265-0618
Türkiye


Oktay PERK>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-2586-5954
Türkiye


Serhat EMEKSİZ>
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8951-4774
Türkiye


Özlem Yüksel AKSOY>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-7905-3524
Türkiye


Fatma Şemsa ÇAYCI>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6779-275X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 11 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Kabul Tarihi 28 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5

Kaynak Göster

AMA Özcan S. , Tehçi A. K. , Koçkuzu E. , Uyar E. , Perk O. , Emeksiz S. , Aksoy Ö. Y. , Çaycı F. Ş. Assessment of Pediatric Hemolytic Uremic Syndrome Patients Hospitalized in Pediatric Intensive Care Unit. J Contemp Med. 2022; 12(5): 794-798.