Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Akut Apandisitte Presepsin Performansı Üzerine Bir Pilot Çalışma: Prospektif Bir Vaka Kontrol Çalışması

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 6, 859 - 865, 30.11.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1170883

Öz

Amaç: Pediatrik akut apandisit (AA) için tanısal biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. Sepsis için bir biyobelirteç olan presepsinin (çözünür CD14 alt tipi) pediatrik AA'da da kullanılabileceğini düşünerek bu hastalarda tanısal değerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif vaka-kontrol çalışması, Çocuk Acil Servisi'ne akut apandisit şüphesiyle başvuran çocuklar üzerinde yapıldı. Serum interlökin-6 ve presepsin seviyeleri, tanısal değerleri için istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: 41 vaka ve 47 kontrol arasında anlamlı bir demografik farklılık yoktu. Olgularda kontrollere göre klinik ve rutin laboratuvar bulguları akut apandisit açısından anlamlı derecede pozitifti. ROC analizi, presepsin için 0.999 (CI %95: 0.890-0.993) ve interlökin-6 için 0.963 (CI %95:0.949-1.000) için bir AUC gösterdi. Presepsin için en iyi eşik noktası değeri 739 pg/ml olup, %97.56 duyarlılık ve %100 özgüllüğe sahipti. İnterlökin-6 için en iyi eşik noktası değeri 19 pg/ml idi, bu da %97.56'lık bir duyarlılığa ve %90.32'lik bir özgüllüğe sahipti. Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, pediatrik vakalarda apandisit teşhisi için presepsinin bir biyobelirteç olarak kabul edilebileceğini göstermektedir. Gelecekteki çalışmalar, pediatrik vakalarda diğer biyobelirteçlerle kombinasyonu daha iyi içerebilir.

Kaynakça

  • Podany AB. Acute Appendicitis in Pediatric Patients: An Updated Narrative Review. J Clin Gastroenterol Treat 2017; 3: 042. Gill PJ, Anwar MR, Thavam T, et al. Identifying Conditions with High Prevalence, Cost, and Variation in Cost in US Children’s Hospitals. JAMA Netw Open 2021; 4: e2117816

A Pilot Study on the Performance of Presepsin in Acute Appendicitis: A Prospective Case-Control Study

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 6, 859 - 865, 30.11.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1170883

Öz

Aim: Diagnostic biomarkers are needed for pediatric acute appendicitis (AA). We hypothesized that presepsin (soluble CD14 subtype), a biomarker for sepsis, can also be used in pediatric AA and aimed to investigate its diagnostic value in those patients. Materials and Methods: This prospective case-control study was conducted on children admitted to the Pediatric Emergency Department with suspected acute appendicitis. Serum levels of interleukin-6, and presepsin were statistically analyzed for their diagnostic values. Results: No remarkable demographic differences were present between the 41 cases and 47 controls. Clinical and routine laboratory findings were significantly positive for acute appendicitis in the cases compared to controls. ROC analysis indicated an AUC for presepsin as 0.999 (CI 95%: 0.890-0.993) and for interleukin-6 as 0.963 (CI 95%:0.949-1.000). The best cut-off point value for presepsin was at 739 pg/ml, corresponding to a sensitivity of 97.56% and a specificity of 100%. The best cut-off point value for interleukin-6 was at 19 pg/ml, corresponding to a sensitivity of 97.56% and a specificity of 90.32%. Conclusions: Our study results indicate that presepsin can be considered a biomarker for diagnosing appendicitis in pediatric cases. Future studies might better include the combination with other biomarkers in pediatric cases.

Kaynakça

  • Podany AB. Acute Appendicitis in Pediatric Patients: An Updated Narrative Review. J Clin Gastroenterol Treat 2017; 3: 042. Gill PJ, Anwar MR, Thavam T, et al. Identifying Conditions with High Prevalence, Cost, and Variation in Cost in US Children’s Hospitals. JAMA Netw Open 2021; 4: e2117816

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Serçin TAŞAR> (Sorumlu Yazar)
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-1297-1000
Türkiye


İlknur FİDANCI>
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-8640-297X
Türkiye


İsmail BULUT>
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-7084-8002
Türkiye


Özkan CESUR Bu kişi benim
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-1580-9676
Türkiye


Nihal AVCI>
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0001-9665-0080
Türkiye


Gizem ÇALIK Bu kişi benim
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-7369-4563
Türkiye


Mehmet ŞENEŞ>
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-7924-5478
Türkiye


Medine TAŞAR>
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0003-4367-725X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Ekim 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2022
Kabul Tarihi 20 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 6

Kaynak Göster

AMA Taşar S. , Fidancı İ. , Bulut İ. , Cesur Ö. , Avcı N. , Çalık G. , Şeneş M. , Taşar M. A Pilot Study on the Performance of Presepsin in Acute Appendicitis: A Prospective Case-Control Study. J Contemp Med. 2022; 12(6): 859-865.