Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt 13, Sayı 1, 126 - 30, 31.01.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1227606

Öz

Amaç: Bu çalışma, sağlık kuruluna çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) için başvuran çocukların raporlarının cinsiyet, yaş, tanı ve özel gereksinim alanı açısından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu'na 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında başvuran 0-18 yaş arası 269 çocuğun ÇÖZGER ve sosyodemografik özellikleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 7,4±4,9 olup, bunların 109'u (%40,5) kadın, %59,5'i erkekti. Rapor alanları incelendiğinde en yüksek oranın %42,4 ile bilişsel alan olduğu görüldü. Önerilen özel gereksinimler incelendiğinde %43,9'u bilişsel işlevleri desteklemek için rehabilitasyon/erken müdahale gerektiğini belirtmiştir. Hem kızlarda hem de erkeklerde en yüksek özel gereksinim düzeyi özel durum gereksinimlerinin varlığıydı. Özel gereksinim düzeyi açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktu. Ancak erkek çocuklarda çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümü oranı (%22,5) kız çocukların oranından (%12,8) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,046). Diğer alanlarda cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Sonuç: ÇÖZGER, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına mali, sosyal ve istisnai eğitim desteği sağlar. Bu nedenle sağlık kurullarının en hızlı ve en objektif kararları verecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Raporların bir bütün olarak incelenmesi kaliteli hizmet için sağlık profesyonellerine, kalıcı çözümler için sosyal bilimcilere ve kanun koyuculara yol göstermektedir.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization. Disability. Available online: https://www. who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health (accessed on December 2022)
 • 2. Aydoğan Baykara R, Pıhtılı Taş N, Taşcı İ. Investigation of Movement Development Area of Patients Applying to Health Board for Special Needs Report for Children (SNRC) to Special Needs Report for Children Regulations: A Cross-Sectional Study. J PMR Sci. 2022;25:189-96
 • 3. Uygun SD, Çetinkaya M, Efe A, et al. The Difficulties Encountered in Practice for the Field of Child and Adolescent Psychiatry After the Regulation on Assessment of Special Needs for Children (RASNC). Turk J Child Adolesc Ment Health. 2021;28:191-9.
 • 4. Yıldız D, Tarakçıoğlu MC. Evaluation of clinical characteristics and comorbidities of children applied for special requirement report and comparison of diagnosis and disability rates according to old and new regulations. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Med J. 2020;12:144-50.
 • 5. Resmi Gazete. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkinda Yönetm. Available online: https://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2019/02/20190220-1.htm (accessed on December 2022)
 • 6. TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Engelli ve yaşlı istatistik bülteni Ocak 2022. Available online: https://www.aile.gov.tr/media/98625/ eyhgm_istatistik_bulteni_ocak_2022.pdf (accessed on December 2022)
 • 7. Türkiye Istatistik Kurumu İstatistik Veri Portalı. Availanle online: https:// data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=engelli&dil=1 (accessed on December 2022)
 • 8. Kumbul YÇ, Sivrice ME, and Akın V. The Importance of Otorhinolaryngology and Evaluation of Clinical Features of the Admitted Patients in Special Need Report for Children (SNRC). Süleyman Demirel University J Health Sci 2020;11:348-52.
 • 9. Kayhan M, Öztürk Ö. Clinical and Sociodemographic Characteristics of Cases Presenting to an Unıversity Hospital for Special Need Reports for Children. Osmangazi J Med 2020;42:240-8.
 • 10. Oral A, Aydın R, Ketenci A, Akyüz G, Sindel D, Yalıman A. World Report on Disability: analysis of the disability issues and contributions of physical medicine and rehabilitation medical specialty in Turkey/Dunya Engellilik Raporu: Turkiye'de engellilik ile ilgili konuların analizi ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon tıp uzmanlığının katkıları. Turk J Phys Med Rehab. 2016;1:83-97.
 • 11. Şahin N, Altun H, and Kara B. Assessment of Disabled Child Health Council Reports. Kocatepe Med J 2014;15:48-53.
 • 12. Barış G, Yaylacı F. The evaluation of medical board report datas for one year period after the transition to special s report for children. J Clin Psychiatry. 2021;24:207-16.
 • 13. Powrie B, Kolehmainen N, Turpin M, Ziviani J, Copley J. The meaning of leisure for children and young people with physical disabilities: a systematic evidence synthesis. Dev Med Child Neurol. 2015;57:993-1010.

Evaluation of Special Needs Reports for Children

Yıl 2023, Cilt 13, Sayı 1, 126 - 30, 31.01.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1227606

Öz

Aim: This study aims to evaluate of the reports of children who applied to the Medical Board for special needs reports regarding gender, age, diagnosis, and special needs area. Material and Method: The special needs reports of 269 children aged 0-18, who applied to Adıyaman Kahta State Hospital Medical board between January 1 and December 31, 2022, were analyzed retrospectively, together with their sociodemographic characteristics. Results: The mean age of the cases was 7.4±4.9 years, of which 109 (40.5%) were female, and 59.5% were male. When the areas of the reports were examined, the highest rate was the cognitive area, with 42.4%. When the suggested special needs were examined, 43.9% stated the need for rehabilitation/early intervention to support cognitive functions. The highest level of special needs in both girls and boys was the presence of special conditions needs. There was no significant difference between the genders regarding the level of special needs. However, the rate of child and adolescent psychiatry area in boys (22.5%) was found to be significantly higher than the rate of girls (12.8%) (p=0.046). There was no significant difference between genders in other areas (p>0.05) Conclusion: Special needs reports provide financial, social, and exceptional education support to the needs of children and families. For this reason, medical boards must be organized to make the fastest and most objective decisions. Examination of the reports as a whole guides health professionals for quality service, social scientists, and lawmakers for permanent solutions.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization. Disability. Available online: https://www. who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health (accessed on December 2022)
 • 2. Aydoğan Baykara R, Pıhtılı Taş N, Taşcı İ. Investigation of Movement Development Area of Patients Applying to Health Board for Special Needs Report for Children (SNRC) to Special Needs Report for Children Regulations: A Cross-Sectional Study. J PMR Sci. 2022;25:189-96
 • 3. Uygun SD, Çetinkaya M, Efe A, et al. The Difficulties Encountered in Practice for the Field of Child and Adolescent Psychiatry After the Regulation on Assessment of Special Needs for Children (RASNC). Turk J Child Adolesc Ment Health. 2021;28:191-9.
 • 4. Yıldız D, Tarakçıoğlu MC. Evaluation of clinical characteristics and comorbidities of children applied for special requirement report and comparison of diagnosis and disability rates according to old and new regulations. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Med J. 2020;12:144-50.
 • 5. Resmi Gazete. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkinda Yönetm. Available online: https://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2019/02/20190220-1.htm (accessed on December 2022)
 • 6. TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Engelli ve yaşlı istatistik bülteni Ocak 2022. Available online: https://www.aile.gov.tr/media/98625/ eyhgm_istatistik_bulteni_ocak_2022.pdf (accessed on December 2022)
 • 7. Türkiye Istatistik Kurumu İstatistik Veri Portalı. Availanle online: https:// data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=engelli&dil=1 (accessed on December 2022)
 • 8. Kumbul YÇ, Sivrice ME, and Akın V. The Importance of Otorhinolaryngology and Evaluation of Clinical Features of the Admitted Patients in Special Need Report for Children (SNRC). Süleyman Demirel University J Health Sci 2020;11:348-52.
 • 9. Kayhan M, Öztürk Ö. Clinical and Sociodemographic Characteristics of Cases Presenting to an Unıversity Hospital for Special Need Reports for Children. Osmangazi J Med 2020;42:240-8.
 • 10. Oral A, Aydın R, Ketenci A, Akyüz G, Sindel D, Yalıman A. World Report on Disability: analysis of the disability issues and contributions of physical medicine and rehabilitation medical specialty in Turkey/Dunya Engellilik Raporu: Turkiye'de engellilik ile ilgili konuların analizi ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon tıp uzmanlığının katkıları. Turk J Phys Med Rehab. 2016;1:83-97.
 • 11. Şahin N, Altun H, and Kara B. Assessment of Disabled Child Health Council Reports. Kocatepe Med J 2014;15:48-53.
 • 12. Barış G, Yaylacı F. The evaluation of medical board report datas for one year period after the transition to special s report for children. J Clin Psychiatry. 2021;24:207-16.
 • 13. Powrie B, Kolehmainen N, Turpin M, Ziviani J, Copley J. The meaning of leisure for children and young people with physical disabilities: a systematic evidence synthesis. Dev Med Child Neurol. 2015;57:993-1010.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Erdoğan ÖZ>
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0002-6785-6896
Türkiye


Mehmet Emin PARLAK> (Sorumlu Yazar)
Kahta Devlet Hastanesi
0000-0002-9703-7947
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2023
Kabul Tarihi 21 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

AMA Öz E. , Parlak M. E. Evaluation of Special Needs Reports for Children. J Contemp Med. 2023; 13(1): 126-30.