Klinik Araştırma
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Brucellosis; Difficulty of Diagnosis in Endemic Areas

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 282 - 287, 22.03.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1180677

Öz

Introduction: Brucellosis is a zoonotic disease distributed worldwide and very important public health problem especially in the developing countries. In this study, we aimed to evaluate the clinical/laboratory findings of brucellosis patients and contribute of coombs testing to diagnosis at Iğdır State Hospital infection diseases and clinical microbiology department.
Materials and Methods: One hundred and forty-five brucellosis patients followed up in our clinic between September 2012 and February 2013 were evaluated retrospectively. Demographic characteristics, laboratory findings, diagnostic methods of the patients were presented.
Results: The mean age of the patients were 39±15 (18-80) and 59% (n=86) of the patients were female, 41% (n=59) were male. Most frequent risk factors were animal breeding (n=115, 79%) and using underdone milk and milk products (n=98, 69%). Most reported complaints were weakness (92%), arthralgia (89%), sweating (74%), lack of appetite (70%) and fever (68%). Fifty-seven of the brucellosis patients could not diagnosed with standard tube agglutination. Therefore, Coombs test was used for these undiagnosed patients (39%, n=57). Eighty patients were evaluated as acute (55%), 53 as subacute (37%) and 12 as chronic (8%) brucellosis.
Conclusions: Brucellosis can affect all organ systems and cause different clinical manifestations. Therefore, difficulties are encountered in the diagnosis of the disease. Brucellosis should be kept in mind in the differential diagnosis especially in the endemic regions. When the clinical suspicion exists detailed laboratory evaluation must be performed.

Kaynakça

 • 1. Solís Garcia Del Pozo J, Solera J. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials in the Treatment of Human Brucellosis. PLoS ONE. 2012;7:e32090.
 • 2. Uluğ M, Can-Uluğ N. Evaluation of 78 Cases with Brucellosis. Klimik Journal. 2010;23:89-94.
 • 3. Araj GF. Human brucellosis: a classical infectious disease with persistent diagnostic challenges. Clin Lab Sci. 1999;12:207-12.
 • 4. Gul HC, Erdem H. Brucellosis (Brucella Species). In: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed. Canada. 2015:2584-89.
 • 5. Corbel MJ. Brucellosis in humans and animals. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data: Switzerland; 2006.
 • 6. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, Baran AI, Karsen H, Evirgen O. et al. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brusellosis: a retrospective evalution and review of literature. Int J Infect Dis. 2010;14:469-78.
 • 7. Çetin ET, Çoral B, Bilgiç A, Bilgehan E, Sipahioglu U, Gurel M. Türkiye’de insanda bruselloz insidansının saptanması. Doğa Turk J Med Sci 1990;14:324- 334.
 • 8. K. Sümer, Güdücüoğlu H., Akyüz S. Et Al. , "The investigation of Brucella seropositivity in blood donors Kan donürlerinde Brucella seropozitifliğinin araştırılması.Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2021;78(2):119-124.
 • 9. Tansel Ö, Yavuz M, Kuloğlu F, Akata F. Evaluatıon Of 40 Brucellosıs Cases Admitted To The Trakya Unıversıty Hospıtal. Turkish Journal of Infection:2003;17:1-4.
 • 10. Yumuk Z, O’Callaghan. Brucellosis in Turkey-an overview. Int J Infect Dis. 2012;16:e228-35.
 • 11. Demiroğlu YZ, Turunç T, Alışkan H, Çolakoğlu Ş, Arslan H. Brucellosis: retrospective evaluation of the clinical, laboratory and epidemiological features of 151 cases. Microbiyol Bul 2007;41:517-27.
 • 12. Aygen B, Sümerkan B, Kardaş Y, Doğanay M, İnan M. Brucellosis: an evaluation of 183 cases. Klimik Journal 1995;8:13-6.
 • 13. Ulusoy S, Dirim Ö, Erdem İ, Yüce, Büke M, Karakartal G ve ark. Akut brusellozlu 75 olgunun klinik, laboratuvar ve sağaltım yönünden değerlendirilmesi. İnfeks Derg 1995;9:263-5.
 • 14. Çalık Ş, Gökengin AD. Human brucellosis in Turkey: a review of the literature between 1990-2009. Türk J Med Sci 2011; 41:549-55.
 • 15. Korkmaz N, Ölçücü MT, Ateş F. Comparision of Brucella and Non-Brucella Epididymo-orchitis. J Coll Physicians Surg Pak 2020; 30:403-406.
 • 16. Ulu-Kilic A, Karakas A, Erdem H, Turker T , Inal AS , Ak O. et al. Update on treatment options for spinal brucellosis. Clin Microbiol Infect. 2014;20:75-82.
 • 17. Efe S, Karahocagil MK, İmdat D, Akdeniz H. High Ferritin Levels in Cases of Brucellosis: 3 Case Reports. Van Tıp Derg 2007;14:87-9.
 • 18. Colmonero JD, Reguera JM, Martos F, Sánchez-de-Mora, D, Delgado, M, Causse, M. et al. Complications associated with Brucella melitensis infection: a study of 530 cases. Medicine (Baltimore) 1996;74:195-11.
 • 19. Alışkan H. The Value Of Culture And Serologıcal Methods In The Dıagnosıs Of Human Brucellosıs. Microbiyol Bul 2008;42:185-195.
 • 20. Uysal b. Bruselloz tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması (tez). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi;2012.
 • 21. Memish ZA, Almuncef M, Moh MW, Qassem LA, Osoba AO. Comparison of the Brusella standard aglutinasyon test with the ELİSA IgG and IgM in patients with Brucella bacteriemia. Diag Microbiol Infect Dis 2002;44:129-32.
 • 22. Uysal B, Mumcu N, Yıldız O, Aygen B. Comparison of the Methods Used in the Diagnosis of Brucellosis. Klimik Dergisi 2021; 34(3): 164-73.

Bruselloz; Endemik Bölgelerde Tanı Zorluğu

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 282 - 287, 22.03.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1180677

Öz

Giriş: Bruselloz tüm dünyada yaygın olarak görülen zoonotik bir hastalıktır ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada, Iğdır Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bölümünde bruselloz hastalarının klinik/laboratuvar bulgularının ve coombs testinin tanıya katkısının değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal ve Metod: Eylül 2012-Şubat 2013 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen 145 bruselloz hastası geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri sunuldu.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 39±15 (18-80) olup, hastaların %59'u (n=86) kadın, %41'i (n=59) erkekti. En sık görülen risk faktörleri hayvancılık (n=115, %79) ve az pişmiş süt ve süt ürünleri kullanmaktır (n=98, %69). Bildirilen şikayetlerin çoğu halsizlik (%92), artralji (%89), terleme (%74), iştahsızlık (%70) ve ateş (%68) idi. Bruselloz hastalarının 57'sine standart tüp aglütinasyonu tanısı konulamamıştı. Bu nedenle tanı konmamış bu hastalarda Coombs testi kullanıldı (%39, n=57). Seksen hasta akut (%55), 53 hasta subakut (%37) ve 12 hasta kronik (%8) bruselloz olarak değerlendirildi.
Sonuç: Bruselloz tüm organ sistemlerini etkileyebilir ve farklı klinik bulgulara neden olabilir. Bu nedenle hastalığın tanısında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Özellikle endemik bölgelerde ayırıcı tanıda bruselloz akılda tutulmalıdır. Klinik şüphe mevcut olduğunda ayrıntılı laboratuvar değerlendirmesi yapılmalıdır.

Kaynakça

 • 1. Solís Garcia Del Pozo J, Solera J. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials in the Treatment of Human Brucellosis. PLoS ONE. 2012;7:e32090.
 • 2. Uluğ M, Can-Uluğ N. Evaluation of 78 Cases with Brucellosis. Klimik Journal. 2010;23:89-94.
 • 3. Araj GF. Human brucellosis: a classical infectious disease with persistent diagnostic challenges. Clin Lab Sci. 1999;12:207-12.
 • 4. Gul HC, Erdem H. Brucellosis (Brucella Species). In: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed. Canada. 2015:2584-89.
 • 5. Corbel MJ. Brucellosis in humans and animals. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data: Switzerland; 2006.
 • 6. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, Baran AI, Karsen H, Evirgen O. et al. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brusellosis: a retrospective evalution and review of literature. Int J Infect Dis. 2010;14:469-78.
 • 7. Çetin ET, Çoral B, Bilgiç A, Bilgehan E, Sipahioglu U, Gurel M. Türkiye’de insanda bruselloz insidansının saptanması. Doğa Turk J Med Sci 1990;14:324- 334.
 • 8. K. Sümer, Güdücüoğlu H., Akyüz S. Et Al. , "The investigation of Brucella seropositivity in blood donors Kan donürlerinde Brucella seropozitifliğinin araştırılması.Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2021;78(2):119-124.
 • 9. Tansel Ö, Yavuz M, Kuloğlu F, Akata F. Evaluatıon Of 40 Brucellosıs Cases Admitted To The Trakya Unıversıty Hospıtal. Turkish Journal of Infection:2003;17:1-4.
 • 10. Yumuk Z, O’Callaghan. Brucellosis in Turkey-an overview. Int J Infect Dis. 2012;16:e228-35.
 • 11. Demiroğlu YZ, Turunç T, Alışkan H, Çolakoğlu Ş, Arslan H. Brucellosis: retrospective evaluation of the clinical, laboratory and epidemiological features of 151 cases. Microbiyol Bul 2007;41:517-27.
 • 12. Aygen B, Sümerkan B, Kardaş Y, Doğanay M, İnan M. Brucellosis: an evaluation of 183 cases. Klimik Journal 1995;8:13-6.
 • 13. Ulusoy S, Dirim Ö, Erdem İ, Yüce, Büke M, Karakartal G ve ark. Akut brusellozlu 75 olgunun klinik, laboratuvar ve sağaltım yönünden değerlendirilmesi. İnfeks Derg 1995;9:263-5.
 • 14. Çalık Ş, Gökengin AD. Human brucellosis in Turkey: a review of the literature between 1990-2009. Türk J Med Sci 2011; 41:549-55.
 • 15. Korkmaz N, Ölçücü MT, Ateş F. Comparision of Brucella and Non-Brucella Epididymo-orchitis. J Coll Physicians Surg Pak 2020; 30:403-406.
 • 16. Ulu-Kilic A, Karakas A, Erdem H, Turker T , Inal AS , Ak O. et al. Update on treatment options for spinal brucellosis. Clin Microbiol Infect. 2014;20:75-82.
 • 17. Efe S, Karahocagil MK, İmdat D, Akdeniz H. High Ferritin Levels in Cases of Brucellosis: 3 Case Reports. Van Tıp Derg 2007;14:87-9.
 • 18. Colmonero JD, Reguera JM, Martos F, Sánchez-de-Mora, D, Delgado, M, Causse, M. et al. Complications associated with Brucella melitensis infection: a study of 530 cases. Medicine (Baltimore) 1996;74:195-11.
 • 19. Alışkan H. The Value Of Culture And Serologıcal Methods In The Dıagnosıs Of Human Brucellosıs. Microbiyol Bul 2008;42:185-195.
 • 20. Uysal b. Bruselloz tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması (tez). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi;2012.
 • 21. Memish ZA, Almuncef M, Moh MW, Qassem LA, Osoba AO. Comparison of the Brusella standard aglutinasyon test with the ELİSA IgG and IgM in patients with Brucella bacteriemia. Diag Microbiol Infect Dis 2002;44:129-32.
 • 22. Uysal B, Mumcu N, Yıldız O, Aygen B. Comparison of the Methods Used in the Diagnosis of Brucellosis. Klimik Dergisi 2021; 34(3): 164-73.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Asli HAYKIR SOLAY
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-1326-9776
Türkiye


Ferit KUŞCU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
0000-0001-5662-8305
Türkiye


Emin Ediz TÜTÜNCÜ
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-7583-8081
Türkiye


Gülay DEDE
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-1752-4375
Türkiye


Yunus GÜRBÜZ
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-8772-0769
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 23 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 22 Mart 2023
Kabul Tarihi 7 Şubat 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

AMA Haykır Solay A. , Kuşcu F. , Tütüncü E. E. , Dede G. , Gürbüz Y. Brucellosis; Difficulty of Diagnosis in Endemic Areas. J Contemp Med. 2023; 13(2): 282-287.