Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Dergimize gönderilecek makalelerde internet sitemizde yer alan “Formlarımız” sayfasından ulaşabileceğiniz örnek makale şablonu kullanılmalıdır. Örnek makale şablonu kullanılmadan gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makale dosyasında yazar bilgilerine yer vermeyiniz. Yazar bilgilerin "Makale Kapak Sayfasında" yer almalıdır. 

Makale metni hazırlanırken kullanılacak sayfa yapısı, tablo, grafik şekil vb. ile ilgili bilgiler örnek makale şablonunda da yer almaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir.
1. Sayfa yapısı özellikleri: Cambria, Sayfa kenar boşlukları her yerden 3 cm, 11 punto, iki yana yaslı, satır aralığı 1,15, paragraflarda 1 cm girinti, paragraflardan önce “6 nk” aralık.
2. Makaleyi yazarken üçüncü tekil şahıs ifadeler kullanılmalıdır.
3. Giriş ve sonuç bölümleri de dahil olmak üzere başlıklar numaralandırılmalı, bold ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Otomatik numaralandırma yapılmamalıdır.
4. Metin içi atıf sistemi kullanılmalıdır. Metin içi atıf kurallarına ilişkin detaylı bilgi, belgenin sonunda yer almaktadır.
5. Makalede Türkçe ve İngilizce öz olmalıdır. Özde amaç, kapsam, yöntem ve sonuçlara ilişkin bilgiler verilmelidir. En az 100, en fazla 150 kelimden oluşmalı ve tek satır aralığında 10 punto ile yazılmalıdır.
6. Denklemler resim formatında olmamalı ve tablo içinde sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Denklemlerin numaraları parantez içinde ve sağa dayalı olacak şekilde yazılmalıdır.
7. Tablolar örnek makale şablonunda gösterildiği biçimde, 10 punto ve tek satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablonun başlığı ve varsa kaynağı da tablonun içine yerleştirilecek şekilde yazılmalıdır. Şekil ve grafiklerin isimleri, alta ve ortalanarak yazılmalıdır.
8. Makalede en az üç adet JEL kodu (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel) ile Türkçe ve İngilizce anahtar kelime olmalıdır.
9. Yazar bilgilerinde mutlaka ORCID numarası yer almalıdır. Ayrıca yazarların unvan, kurum ve e-mail bilgileri yazılmalıdır.
10. Kaynakça yazımında, 10 punto, tek satır aralığı, paragraflar arası “6nk” aralık bırakılmalıdır. Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan bir kaynağa kaynakçada yer verilmemelidir. Kaynak türüne göre, kaynakçanın nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

11. Makale dosyası ile birlikte aşağıdaki formlar da gönderilmelidir (Formlar sayfasından indirebilirsiniz).
   (1) Makale Kapak Sayfası
  (2) Telif Hakkı Devir Formu
  (3) Etik kurul izni gerekiyorsa Etik Kurul İzin belgesi, etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalarda ise etik kurul iznine gerek olmadığına dair beyan formu.
  (4) Araştırmacı katkı oranı beyanı ve çıkar çatışması beyan formu

12. Makaleyi Dergipark sistemine yüklerken; benzerlik raporu da eklenmelidir. Benzerlik raporunu yüklerken ek belgelerden Benzerlik Raporunu seçiniz. iThenticate programındaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanarak alınmalıdır:

Kaynakça hariç (Bibliography excluded)

Alıntılar hariç (Quotes excluded)

5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words)

Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez. Rapor ".pdf" uzantılı olarak kaydedilmelidir.

13. Sonuç bölümünün sonunda araştırmacıların katkı oranı ve çıkar çatışması beyanının yer alması gerekmektedir. Örnek makale şablonundan nasıl yazılacağına ilişkin bilgilere ulaşılabilir.
14. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır.  Etik kurul izni gerektirmeyen bir çalışmada yöntem bölümünde uygun görülen bir yere “Etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasına gerek olmayan bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur” şeklinde bir ifade yazılabilir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.


Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca; olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir?
Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.METİN İÇİ ATIF KURALLARI

Metin içinde yapılacak atıflarda,

Bir veya iki yazarlı çalışmalarda: (Yılmaz ve Kurtiz, 2008: 16)

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda : (Eren vd., 2003: 117)

Yazar(lar)a ait aynı yıla ait çalışmalar: (Aslan, 2007a: 58 ) (Aslan, 2007b: 168)

Kısaltmalar: Atıf yaparken (BDDK, 2017: 26). Metin içerisinde ilk kullanımda örneğin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şeklinde parantez içinde verilir. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltma kullanılır.KAYNAKÇA YAZIM KURALLARI

Makale:
Fama, E. F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. Journal of Political Economy, 88(2): 288-307.

Kitap:
Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: Origins of power, poverty and prosperity. London: Profile.

Kitap Bölümü:
Paradi, J. C., Yang, Z. and Zhu, H. (2011). Assessing bank and bank branch performance. In W. W. Cooper, L. M. Seiford and J. Zhu (Eds.), Handbook on data envelopment analysis (pp. 315-361). Boston: Springer.

Çeviri Kitap:
Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (Çev., C. Soydemir) İstanbul: Metis Yayınları.

Bildiriler (Kitap Formatında Yayımlandıysa):
Koy, A. (2014). Kredi temerrüt swapları eurotahvil piyasasına öncülük etmekte midir?. H. Aygören, H. Özkaya ve U. Uyar (Eds.), 18. Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 595-603). 18. Finans Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Denizli: Gültürk Ofset

Bildiriler (Kitap Formatında Yayımlanmadıysa):
Bland, A. (2017). The implementation of a junior Samoan language programme in a South Island, New Zealand secondary school context. Paper presented at the Australian Association for Research in Education (AARE) Conference. Canberra, Australia. Retrieved from https://bit.ly/37DvrHR

Working Paper, Discussion Paper:
Bolton, P., Chen, H. and Wang, N. (2011). Market timing, investment, and risk management (NBER Working Paper No. 16808). Retrieved from https://www.nber.org/papers/w16808.pdf

Raporlar:

Özçam, M. (1998). Türk sermaye piyasalarında iş ahlakı (business ethics) kurallarının geliştirilmesine yönelik ön değerlendirmeler (SPK Araştırma Dairesi Araştırma Raporu No. 6/1-189/2). Erişim adresi: https://spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/953

Yayımlanmamış Tez:
Mitra-Kahn, B. H. (2011). Redefining the economy: How the ‘economy’ was invented 1620 (Unpublished doctoral thesis). City University London, United Kingdom.
Otyakmaz, M. (2017). Finansal Tablo Açıklamalarının Hisse Senedi Değerine Etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.


Online First Yayınlar

Buyukkara, G., Kucukomen, C. C. and Uysal, E. T. (2021). Optimal hedge ratios and hedging effectiveness: An analysis of the Turkish futures market. Borsa Istanbul Review, Online first publication. https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.02.002


Note:
Basel Committee on Banking Supervision (2017). High-Level Summary of Basel III Reforms (BIS note). Retrieved from: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm

Basın Bülteni (Press release):
Basel Committee on Banking Supervision (2010). Group of Governors and Heads of Supervision Announces Higher Global Minumum Capital Standarts (BIS Press release). Retrieved from: https://www.bis.org/press/p100912.pdf


Kanun
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu. (2002, 01 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 24607). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011208.htm

Tebliğ, Yönetmelik
Sermaye Yeterliliği Tebliği (26.01.2021). BDDK. Eritişim tarihi: 30.01.2021.

Gazete:
Yeldan, E. (2018, 28 Mart). Robotlar, işgücünün değişen niteliği ve bilgi sermayesi. Erişim adresi: https://www.cumhuriyet.com.tr

Veri Seti:
Pew Hispanic Center. (2008). 2007 Hispanic Healthcare Survey [Dataset]. Retrieved from http://pewhispanic.org/datasets/