Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Platon’ un “Devlet” Eserinin Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 12 - 27, 29.12.2018

Öz

Bu çalışmada Platon’un Devlet (Politeia) adlı eser incelenmiştir. Söz konusu kitap bir görüşme formu gibi ele alınmış ve içerik analizi yapılmıştır. Eserde birden fazla (siyaset, eğitim, vb) konu olmasına rağmen bu çalışmada eserin eğitim boyutu irdelenmiştir. Doküman analizi ile incelenen kitap, okuyucuların kişisel çıkarımlarını ve değerlendirmeleri destekleyen görüşler kitaptan bire bir alıntılarla açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında eser,  Genel Olarak Eğitim, Nasıl Bir Eğitim? (İçerik, Süreç ve Müfredat), Eğitimde Eğitmenler ve Geleneğe Saygı (Daimicilik), Eğitimde Model Olma, Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Eğitimde Kritik Dönem, Seviyeye Göre Eğitim (Yaş Özelliklerine Uygun), Eğitim ve Deneyim, Tartışma Sanatı (Soktarik Sorgulama), Eğitim ve Disiplin, Eğitimde İsteklilik, Kadınların Eğitimi ve Bilişsel Kavrayışın Aşamaları olmak üzere çeşitli temalar şeklinde açıklanmıştır. Sonuç olarak eğitim konusunda günümüzde de süren bazı tartışmaların yüzyıllar öncesinden tartışıldığı bu tartışmalara çözüm önerileri sunulduğu görülmektedir. Bu eserin bulgularının günümüz eğitim anlayışlarına bir ışık tuttuğu, yol gösterdiği söylenebilir.

Kaynakça

 • Arslanoğlu, İ. (2012). Eğitim felsefesi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Bartlett, S. ve Burton, D. (2014). Eğitim bilimine giriş (Çev. Ed. B. Aybek). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi, 2012).
 • Bloom, B., S. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (D, A, Özçelik, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Boyacı, P,. N. (2014). Platon’da kadın sorunu üzerine bir tartışma. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 18, 205-230.
 • Bruner, J. (2009). Eğitim süreci (Öztürk, T. Çev.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cevizci, A. (2018). Eğitim felsefesi. Ankara: Say Yayınları.
 • Demirci Gedük, N. (2007). Platon’un Eğitim Anlayışı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demirel, Ö. (2014). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dewey, (2014). Günümüzde eğitim (Ed. J. Ratner). Pedagojik inançlarım (s 1-10). (Ed. B. Ata ve T. Öztürk, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dewey, J. (2011). Deneyim ve eğitim. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık.
 • Erden, M. (2011). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Erkılıç, T. A. (2013). Eğitim Felsefesi Akımları A. Boyacı (Ed.) Eğitim Felsefesi İçinde (49-69), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2278, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1275.
 • Erkılıç, T. A. (2013). Felsefi Akımlar ve Eğitim, A. Boyacı (Ed.) Eğitim Felsefesi İçinde (19-45), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2278, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1275.
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Freire, P. (2017). Ezilenlerin pedagojisi (Hattatoğlu, D. ve Özbek, E. Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gutek, G., L. (2014). Eğitimde felsefi ve ideolojik yaklaşımlar (Kale, N. Çev.). Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Kant, I. (2013). Eğitim üzerine: Ruhun eğitimi-Ahlaki eğitim- Pratik eğitim. Ankara: Say Yayınları.
 • Krishnamurti, J. (2008). Eğitim üzerine (Arslanlıoğlu, S. Çev.). İstanbul: Ayna Yayınevi. Kuzgun, Y., ve Deryakulu, Y. (2017). Bireysel farklılıklar ve eğitime yansımaları (Ed. Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D.) Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayınları. Locke, J. (2004). Eğitim Üzerine (Çev. A. Uğur). Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Nietzsche, F. (2011). Eğitimci Olarak Schopenhauer- Çağa Aykırı Düşünceler III (Çev. C. Atilla). İstanbul: Say Yayınları.
 • Ornstein, A., C. & Hunkins, F. P. (2016). Eğitim programı: Temeller, ilkeler ve sorunlar (Arı, A. Çev.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Russell, B. (2001). Eğitim üzerine. (N. Bezel, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Şimşek, A. (2017). Öğretim tasarımı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Üstel, F. (2014). Makbul Vatandaş’ın peşinde. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. (2011). Eleştirel pedagoji: Paulo Freire ve Ivan Illich’ in eğitim anlayışı üzerine. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yücel, C. (2014). Eğitimle ilgili temel kavramlar. (Ed. Celep, C.) Eğitim bilimlerine giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet EROL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7538-952X
Türkiye


Mustafa EROL>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-1675-7070
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erol, A. & Erol, M. (2018). Platon’ un “Devlet” Eserinin Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 1 (1) , 12-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/42984/512088

Flag Counter