Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

INVESTIGATING THE VALIDITY OF LUCAS PARADOX FOR SELECTED DEVELOPING COUNTRES

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 16, 15.09.2020

Öz

Pioneering work of R. Lucas questioning the capital not going to underdeveloped economies despite the higher rate of returns, generated a discussion which led to a rapid increase in the studies analyzing the main determinants of capital movements. The aim of our study is to contribute to the literature regarding the analyzes of "Lucas Paradox" and to investigate the validity of the paradox in the context of foreign direct investments and of the possible determinants for 47 developing countries selected with reference to World Bank country classification. The findings from panel data analyses support the Paradox and point to the insignificance of differences in the marginal rate of return among countries. Our findings also indicate that the effects of human capital and institutional quality are significant and quite high, supporting the relevant literature.

Kaynakça

 • Alfaro, L.,Ozcan-Kalemli, S., &Volosovych, V. (2008). Whydoesn’tCapitalFlowfromRichtoPoorCountries? An EmpiricalInvestigation. TheReview of EconomicsandStatistics, 90(2) 347-368. Asteriou, D.&Hall, S.G. (2007). AppliedEconometrics A Modern Approach (Revised Edition). New York: PalgraveMacmillian.
 • Aydemir, C., Arslan, İ. & Uncu, F. (2012). Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişimi.Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 69-104.
 • Azémar, C. &Desbordes, R. (2013). Has TheLucasParadoxbeenfullyexplained?.EconomicsLetters, 121(2), 183-187.
 • Bal, H.& Akça, E. E. (2016). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri: Seçilmiş Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinden Ampirik Bulgular. Sosyoekonomi, 24(30), 91-111.
 • Bal, H., Akça, E. E., Tekin, İ., &Laleh, M. M. (2019). Reexamination of LucasParadox:Gravity Model ApproachforBricsCountrıes. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 267-292.
 • Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (3rd edition). Chichester, UK: John Wiley&Sons Ltd.
 • Chakrabarti, A. (2001). TheDeterminants of Foreign Direct Investment: SensitivityAnalyses of Cross-Country Regressions. Kyklos, 54(1), 89-114.
 • Clemens, M. A.&Williamson, J. G. (2000). Wheredid British ForeignCapitalGo? Fundamentals, Failures andtheLucasParadox: 1870-1913 (No. w8028). NationalBureau of EconomicResearch.
 • Demiral, M., Bal, H., & Algan, N. (2015). Gelişmekte Olan Ülkeler Küresel Sermayeyi Çekme Konusunda Niçin Başarısız Olmaktadırlar? Balkan Ülkeleri için Lucas Paradoksunun Yeniden İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 13-30.
 • Duce, M.&Espana, B. (2003). Definitions of Foreign Direct Investment(FDI): A MethodologicalNote. Mimeo, Banco de Espana.
 • Fernandez-Arias, E. (1994). The New Wave of PrivateCapitalInflows: PushorPull?.World Bank International EconomicsDepartmentDebtand International Finance Division, PolicyResearchWorkingPaper, No: 1312.
 • Franken, C. & Van Wijnbergen, S. (2010). PrivateCapitalFlowstoLowIncomeCountries: Country-SpecificEffectsandTheLucasParadox. TinbergenInstituteDiscussionPaper No. 2010-003/2.TinbergenInstitute, Amsterdam.
 • Gedikli, A. (2011). Çok Uluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınması Üzerine Etkileri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(1), 96-146.
 • Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis. Seventh Edition. PearsonNew Jersey: Education Limited, PrenticeHall.
 • Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics. Fourth Edition, McGrawHillCompanies, New York.
 • Kar, M.&Tatlısöz, F. (2008). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Belirleyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi.KMU İİBF Dergisi, 10(14).
 • Keskinsoy, B. (2017). LucasParadox in TheLong Run. MPRA (MunichPersonalRePec Archive) Paper No. 78126, 1-24, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/78126/1/MPRA_paper_78126.pdf(Erişim Tarihi: 05.08.2019).
 • Krueger, A. O. (1968). FactorEndowmentsand ER CapitalIncomeDifferencesAmoungCountries, EconomicJournal, 78, 641- 659. LucasJr, R. E. (1988). On TheMechanics Of Economic Development. Journal of MonetaryEconomics, 22(1), 3-42.
 • Lucas, R. E. (1990). WhyDoesn'tCapitalFlowFromRichToPoorCountries?.TheAmericanEconomicReview, 80(2), 92-96.
 • Okada, K. (2013). TheInteractionEffects of Financial OpennessandInstitutions on International CapitalFlows. Journal of Macroeconomics, 35, 131-143.
 • Onyeiwu, S.&Shrestha, H. (2004). Determinants of Foreign Direct Investment in Africa. Journal of DevelopingSocieties, 20(1-2), 89-106. Pazarlıoğlu, M. V.& Gürler, Ö. K. (2007). Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(508), 35-43.
 • Qolbi, N.&Kurnia, A. S. (2015). Intra Asean-5 CapitalFlows: Do TheyRepresentNeoclassicalBelieforLucasParadox?.Bulletin of Monetary, EconomicsandBanking, 18(2), 147-170.
 • Reinhardt, D.,Ricci, L. A., &Tressel, T. (2013). International CapitalFlowsand Development: Financial OpennessMatters. Journal of International Economics, 91(2), 235-251.
 • Shell, H. (2015). InstitutionalQuality as a Determinant of CapitalFlows. DrakeUniversity Workingpaper,http://www.drake.edu/media/departmentsoffices/international/nelson/shell.pdf, (Erişim Tarihi: 01.09.2017).
 • Summers, R. &Heston, A. (1988). A New Set of International Comparison of Real Product andPriceLevels: Estimatesfor 130 Countries, 1950-1985, Review of IncomeandWealth, 34, 1-25.
 • Tandırcıoğlu, H. & Özen, A. (2003). Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(4),105-129.
 • UNCTAD (1998). World Investment Report 1998: TrendsandDeterminants, New York andGeneva: United Nations, http://unctad.org/en/Docs/wir1998_en.pdf(Erişim Tarihi: 11.06.2019).
 • World Bank (2017).CountryandLendingGroups, https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups(Erişim Tarihi: 12.09.2019).

LUCAS PARADOKSUNUN SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 16, 15.09.2020

Öz

Robert Lucas’ın yüksek getiri oranı farklılıklarına rağmen sermayenin az gelişmiş ekonomilere yeterince gitmemesini sorguladığı öncü çalışmasıyla başlayan tartışmalar sermaye hareketlerinin temel belirleyicilerinin neler olabileceği çerçevesinde analizlerin hızla artmasına yol açmıştır. Literatürde “Lucas Paradoksu” olarak adlandırılan analizlere katkı sunmak amacıyla hazırlanan çalışmamız, Dünya Bankası sınıflandırması çerçevesinde seçilmiş 47 gelişmekte olan ülke için paradoksun Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları özelinde geçerliliğini ve bu kapsamda olmak üzere olası belirleyicilerinin neler olduğu araştırmayı amaçlamıştır. Panel veri analiz tekniği çerçevesinde yapılan ampirik analizlerin bulguları paradoksu desteklemekte ve ülkeler arası marjinal getiri farklarının önemsizliğine işaret etmektedir. Bulgularımız, ilgili literatürü destekleyecek şekilde beşeri sermaye ile kurumsal kalite değişkenlerinin etkilerinin ise önemli ve oldukça yüksek olduğuna işaret etmektedir.

Kaynakça

 • Alfaro, L.,Ozcan-Kalemli, S., &Volosovych, V. (2008). Whydoesn’tCapitalFlowfromRichtoPoorCountries? An EmpiricalInvestigation. TheReview of EconomicsandStatistics, 90(2) 347-368. Asteriou, D.&Hall, S.G. (2007). AppliedEconometrics A Modern Approach (Revised Edition). New York: PalgraveMacmillian.
 • Aydemir, C., Arslan, İ. & Uncu, F. (2012). Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişimi.Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 69-104.
 • Azémar, C. &Desbordes, R. (2013). Has TheLucasParadoxbeenfullyexplained?.EconomicsLetters, 121(2), 183-187.
 • Bal, H.& Akça, E. E. (2016). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri: Seçilmiş Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinden Ampirik Bulgular. Sosyoekonomi, 24(30), 91-111.
 • Bal, H., Akça, E. E., Tekin, İ., &Laleh, M. M. (2019). Reexamination of LucasParadox:Gravity Model ApproachforBricsCountrıes. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 267-292.
 • Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (3rd edition). Chichester, UK: John Wiley&Sons Ltd.
 • Chakrabarti, A. (2001). TheDeterminants of Foreign Direct Investment: SensitivityAnalyses of Cross-Country Regressions. Kyklos, 54(1), 89-114.
 • Clemens, M. A.&Williamson, J. G. (2000). Wheredid British ForeignCapitalGo? Fundamentals, Failures andtheLucasParadox: 1870-1913 (No. w8028). NationalBureau of EconomicResearch.
 • Demiral, M., Bal, H., & Algan, N. (2015). Gelişmekte Olan Ülkeler Küresel Sermayeyi Çekme Konusunda Niçin Başarısız Olmaktadırlar? Balkan Ülkeleri için Lucas Paradoksunun Yeniden İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 13-30.
 • Duce, M.&Espana, B. (2003). Definitions of Foreign Direct Investment(FDI): A MethodologicalNote. Mimeo, Banco de Espana.
 • Fernandez-Arias, E. (1994). The New Wave of PrivateCapitalInflows: PushorPull?.World Bank International EconomicsDepartmentDebtand International Finance Division, PolicyResearchWorkingPaper, No: 1312.
 • Franken, C. & Van Wijnbergen, S. (2010). PrivateCapitalFlowstoLowIncomeCountries: Country-SpecificEffectsandTheLucasParadox. TinbergenInstituteDiscussionPaper No. 2010-003/2.TinbergenInstitute, Amsterdam.
 • Gedikli, A. (2011). Çok Uluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınması Üzerine Etkileri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(1), 96-146.
 • Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis. Seventh Edition. PearsonNew Jersey: Education Limited, PrenticeHall.
 • Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics. Fourth Edition, McGrawHillCompanies, New York.
 • Kar, M.&Tatlısöz, F. (2008). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Belirleyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi.KMU İİBF Dergisi, 10(14).
 • Keskinsoy, B. (2017). LucasParadox in TheLong Run. MPRA (MunichPersonalRePec Archive) Paper No. 78126, 1-24, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/78126/1/MPRA_paper_78126.pdf(Erişim Tarihi: 05.08.2019).
 • Krueger, A. O. (1968). FactorEndowmentsand ER CapitalIncomeDifferencesAmoungCountries, EconomicJournal, 78, 641- 659. LucasJr, R. E. (1988). On TheMechanics Of Economic Development. Journal of MonetaryEconomics, 22(1), 3-42.
 • Lucas, R. E. (1990). WhyDoesn'tCapitalFlowFromRichToPoorCountries?.TheAmericanEconomicReview, 80(2), 92-96.
 • Okada, K. (2013). TheInteractionEffects of Financial OpennessandInstitutions on International CapitalFlows. Journal of Macroeconomics, 35, 131-143.
 • Onyeiwu, S.&Shrestha, H. (2004). Determinants of Foreign Direct Investment in Africa. Journal of DevelopingSocieties, 20(1-2), 89-106. Pazarlıoğlu, M. V.& Gürler, Ö. K. (2007). Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(508), 35-43.
 • Qolbi, N.&Kurnia, A. S. (2015). Intra Asean-5 CapitalFlows: Do TheyRepresentNeoclassicalBelieforLucasParadox?.Bulletin of Monetary, EconomicsandBanking, 18(2), 147-170.
 • Reinhardt, D.,Ricci, L. A., &Tressel, T. (2013). International CapitalFlowsand Development: Financial OpennessMatters. Journal of International Economics, 91(2), 235-251.
 • Shell, H. (2015). InstitutionalQuality as a Determinant of CapitalFlows. DrakeUniversity Workingpaper,http://www.drake.edu/media/departmentsoffices/international/nelson/shell.pdf, (Erişim Tarihi: 01.09.2017).
 • Summers, R. &Heston, A. (1988). A New Set of International Comparison of Real Product andPriceLevels: Estimatesfor 130 Countries, 1950-1985, Review of IncomeandWealth, 34, 1-25.
 • Tandırcıoğlu, H. & Özen, A. (2003). Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(4),105-129.
 • UNCTAD (1998). World Investment Report 1998: TrendsandDeterminants, New York andGeneva: United Nations, http://unctad.org/en/Docs/wir1998_en.pdf(Erişim Tarihi: 11.06.2019).
 • World Bank (2017).CountryandLendingGroups, https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups(Erişim Tarihi: 12.09.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Harun BAL Bu kişi benim
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Berk PALANDÖKENLİER Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Esma ERDOĞAN Bu kişi benim
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bal, H. , Palandökenlier, B. & Erdoğan, E. (2020). LUCAS PARADOKSUNUN SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI . Journal of Economics and Research , 1 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jer/issue/60668/895417

22310